Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 30 maja 2008 r. Zespół Interdyscyplinarny do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
rozpatrzenie i ocena wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców;
2)
przygotowanie rekomendacji Zespołu w sprawie przyznania stypendiów.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Zbigniew Florjańczyk

Członkowie: - Lechosław Dworak

- Łucja Fornal

- Marcin Jóźwik

- Jan Madey

- Jerzy Merkisz

- Rafał Ruzik

- Janusz Ziółkowski

§  4.
1.
Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz wykaz osób zaproszonych na posiedzenie.
2.
Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu wraz z projektem porządku obrad oraz materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia uczestnicy posiedzenia powinni otrzymać nie później niż siedem dni przed terminem posiedzenia.
3.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić termin określony w ust. 2.
§  5.
Posiedzenia Zespołu, zgodnie z przyjętym przez Zespół porządkiem obrad, prowadzi Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek Zespołu.
§  6.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu. W głosowaniu biorą udział tylko członkowie Zespołu.
§  7.
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
§  8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Nr 7/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 22 oraz Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 11).
§  9.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.