Nadanie statutu państwowej jednostce budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2006.10.47

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:
§  1.
Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia1).
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z tym, że przepisy § 3 pkt 4, § 4, § 6 ust. 2 pkt 5 i § 7 ust. 2 w zakresie dotyczącym Centralnego Biura Antykorupcyjnego stosuje się od dnia 24 lipca 2006 r.
______

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia utraci moc regulamin organizacyjny jednostki budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie powołania państwowej jednostki budżetowej - Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 4, poz. 28 oraz Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 10, poz. 27).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
§ 1.
1.
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwana dalej "Inspekcją Sanitarną", jest jednostką organizacyjną podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
2.
Inspekcja Sanitarna jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu.
§  2.
Siedzibą Inspekcji Sanitarnej jest:
1)
miasto Warszawa - dla Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej jako struktury zapewniającej obsługę merytoryczną, administracyjną i materialno-techniczną Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz państwowych inspektorów sanitarnych na obszarze poszczególnych województw, zwanych dalej "inspektorami";
2)
miasta wojewódzkie bądź inne miasta usytuowane w granicach poszczególnych województw - dla zespołów Inspekcji Sanitarnej wykonujących działalności na terenie tych województw.
§  3.
Inspekcja Sanitarna realizuje zadania przewidziane dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 130, poz. 1086, Nr 163, poz. 1362, Nr 178, poz. 1480 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), zwanej dalej "ustawą", oraz określone w innych przepisach prawa:
1)
na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra;
2)
na terenie zakładów opieki zdrowotnej tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3)
w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu;
4)
na terenie obiektów oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  4.
Przedmiot działalności Inspekcji Sanitarnej stanowi:
1)
ochrona zdrowia i życia pracowników jednostek, o których mowa w § 3 pkt 1 oraz funkcjonariuszy, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 przed zagrożeniami sanitarnymi, wynikającymi z niewłaściwych warunków pracy i służby;
2)
przeciwdziałanie zagrożeniom sanitarnym występującym w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu oraz na terenach, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 4.
§  5.
W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:
1)
Inspektorat Inspekcji Sanitarnej, w skład którego wchodzą:
a)
Wydział Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego,
b)
Wydział Finansów,
c)
Wydział Ogólny,
d)
Zespół Prawny,
e)
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
f)
samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
g)
samodzielne stanowisko do spraw nadzoru sanitarnego;
2)
zespoły Inspekcji Sanitarnej - na obszarze poszczególnych województw.
§  6.
1.
Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Głównym Inspektorem", przy pomocy naczelników wydziałów Inspektoratu Inspekcji Sanitarnej.
2.
Główny Inspektor realizuje zadania przewidziane w ustawie dla Głównego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:
1)
określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych;
2)
rozpatruje odwołania od decyzji inspektorów sanitarnych wydanych w I instancji;
3)
udziela pracownikom Inspekcji Sanitarnej upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych oraz zlecenia badań laboratoryjnych stacjom sanitarno-epidemiologicznym i innym uprawnionym podmiotom;
4)
zarządza w uzasadnionych przypadkach kontrole sanitarne w wybranych obiektach;
5)
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizy i oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej, w zakresie ich dotyczącym;
6)
organizuje współpracę z innymi organami państwowymi w sprawach należących do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej;
7)
przyznaje pracownikom Inspekcji Sanitarnej dodatek specjalny za wykonywanie sanitarnych czynności kontrolnych.
3.
Główny Inspektor, jako dyrektor jednostki, kieruje Inspekcją Sanitarną i reprezentuje ją na zewnątrz.
4.
Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Inspekcji Sanitarnej, do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.
§  7.
1.
Zespołami Inspekcji Sanitarnej kierują inspektorzy, podlegli bezpośrednio Głównemu Inspektorowi.
2.
Inspektor jest organem realizującym zadania sanitarne w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu oraz na terenach, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 4 w zakresie, jaki ustawa przewiduje dla państwowego wojewódzkiego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
§  8.
Wydział Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego opracowuje projekty szczegółowych zasad i trybu realizacji zadań sanitarnych oraz koordynuje, organizuje i nadzoruje ich wykonanie.
§  9.
Wydział Finansów prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość Inspekcji Sanitarnej.
§  10.
Wydział Ogólny prowadzi w szczególności:
1)
sprawy kadrowe;
2)
sprawy zabezpieczenia logistycznego;
3)
sprawy związane z realizacją zadań obronnych;
4)
kancelarię oraz Archiwum Inspekcji Sanitarnej.
§  11.
Zespół Prawny realizuje zadania związane z obsługą prawną Inspekcji Sanitarnej.
§  12.
Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Inspekcji Sanitarnej i realizuje zadania w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
§  13.
Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy realizuje zadania związane z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Inspekcji Sanitarnej.
§  14.
Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko do spraw nadzoru sanitarnego wykonuje zadania powierzone przez Głównego Inspektora.
§  15.
Stan etatowy Inspekcji Sanitarnej określa szczegółowy etat ustalany przez Głównego Inspektora na podstawie przydzielonych etatów kalkulacyjnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 97, poz. 454, z 1998 r. Nr 45, poz. 279, z 1999 r. Nr 16, poz. 149 i Nr 50, poz. 514, z 2000 r. Nr 36, poz. 411, z 2001 r. Nr 50, poz. 527, z 2002 r. Nr 109, poz. 963, z 2003 r. Nr 25, poz. 211, z 2004 r. Nr 45, poz. 425, z 2005 r. Nr 38, poz. 344 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 303).
§  16.
Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych ustala Główny Inspektor w regulaminie organizacyjnym Inspekcji Sanitarnej.