Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.14.178

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 289/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711) oraz z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800), ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i 5 i Nr 10, poz. 121), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jest właściwy w zakresie uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów;";

2)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz - sprawuje, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, bieżący nadzór nad:

1) działalnością Wojskowych Służb Informacyjnych, w tym ich współdziałaniem z jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania specjalne;

2) współdziałaniem Wojskowych Służb Informacyjnych z właściwymi organami i służbami innych państw, w tym także w zakresie misji pokojowych.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r.