Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 12/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (Dz. Urz. MNiI Nr 4, poz. 27 i Nr 7, poz. 42 oraz Dz. Urz. MEiN z 2006 r. Nr 1, poz. 10) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Wojciech Przetakiewicz

Członkowie: - Andrzej Ameljańczyk

- Paweł Chomentowski

- Zbigniew Florjańczyk

- Włodzimierz Janke

- Krzysztof Majewski

- Wojciech Marczyński

- Marek Orkisz

- Eugeniusz Świtoński

Sekretarz - Leszek Staniszewski".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).