Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.3.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41 i z 2005 r. Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2:
a)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych nr 1 w Nowym Sączu i Poradnia Przyzakładowa nr 2 w Sanoku - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu;",

b)
uchyla się pkt 15;
2)
w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierownicy przy pomocy swoich zastępców w samodzielnych sekcjach i kierownik zakładu opieki zdrowotnej w Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych nr 1 w Nowym Sączu i Poradni Przyzakładowej nr 2 w Sanoku- - Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu;";

3)
w § 5 po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.";

4)
w § 6:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie i nadzór nad prowadzeniem przez placówki obserwacji przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowania o tych przelotach właściwy Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi placówkami w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz organizowanie współdziałania tych placówek z placówkami sąsiednich oddziałów i jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej;",

c)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) organizowanie i nadzór nad współdziałaniem placówek ze służbami ochrony granic innych państw w ramach obowiązujących umów i porozumień międzynarodowych;",

d)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) opiniowanie wniosków cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

e)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz zasad jej wykorzystania, a także opiniowanie możliwości wprowadzenia określonego rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych;";

5)
w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;";

6)
w § 10:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;",

b)
pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

"13) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;

14) wystawianie i wydawanie legitymacji służbowych funkcjonariuszom pełniącym służbę w oddziale, a także innych dokumentów wystawianych i wydawanych funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale wynikających ze stosunku służbowego albo pracy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;";

7)
w § 12:
a)
uchyla się pkt 13 i 14,
b)
po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień.";

8)
w § 14 po pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) organizowanie i nadzorowanie pracy stacji poczty specjalnej sekcji ochrony dokumentacji Wydziału w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.";

9)
po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

"§ 15b. Szczegółowy zakres zadań Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych nr 1 w Nowym Sączu i Poradni Przyzakładowej nr 2 w Sanoku - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu określają odrębne przepisy.";

10)
uchyla się § 18;
11)
§ 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Wetlinie;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łupkowie;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Barwinku;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Koniecznej;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Muszynie;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Piwnicznej Zdroju;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczawnicy;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Niedzicy;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łysej Polanie;

10) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem;

11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej;

12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Korbielowie;

13) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zwardoniu;

14) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach.";

12)
użyte w różnych przypadkach w § 6 pkt 1-3 i 5, § 7 pkt 6, 8, 11 i 14, § 8 pkt 3, 5, 6, 9, 11 i 15, § 12 pkt 2, 5 i 16, § 13 pkt 11, § 14 pkt 13, § 15 pkt 1, § 15a pkt 8 i 10, § 21 pkt 1 i 14 oraz § 28 ust. 3 pkt 1 wyrazy "graniczne jednostki organizacyjne" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "placówki";
13)
w § 6 pkt 6 wyrazy "granicznych placówek kontrolnych" zastępuje się wyrazem "placówek".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.