Sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2006.1.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 6
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwanej dalej "inspekcją", oceniającej zdolność do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopień przygotowania podmiotu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do podejmowania działań ratowniczych.
§  2.
Inspekcję zarządzają:
1)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - wobec podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, których siły i środki tworzą centralny odwód operacyjny;
2)
właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - wobec podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa;
3)
właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej - wobec ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

zwani dalej "zarządzającymi inspekcję".

§  3.
Inspekcję przeprowadza zespół inspekcyjny powoływany przez zarządzającego inspekcję.
§  4.
1. 1
W skład zespołu inspekcyjnego powoływanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wchodzą oficerowie pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Skład zespołu może zostać uzupełniony o dowódców kompanii i batalionów centralnego odwodu operacyjnego, oficerów i koordynatorów ratownictwa medycznego z komend wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Zespołowi inspekcyjnemu przewodniczy oficer z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej posiadający doświadczenie praktyczne w kierowaniu akcją ratowniczą, wskazany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  5.
1.
W skład zespołu inspekcyjnego powoływanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wchodzą oficerowie i aspiranci pełniący służbę w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Skład zespołu może zostać uzupełniony o dowódców kompanii odwodu operacyjnego na obszarze województwa, oficerów i koordynatorów ratownictwa medycznego z właściwych terytorialnie komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Zespołowi inspekcyjnemu przewodniczy oficer z komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej posiadający doświadczenie praktyczne w kierowaniu akcją ratowniczą, wskazany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
§  6.
1.
W skład zespołu inspekcyjnego powoływanego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą oficerowie i aspiranci pełniący służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej. Skład zespołu może zostać uzupełniony o oficerów, aspirantów i koordynatorów ratownictwa medycznego powoływanych w porozumieniu z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, a także komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej lub komendantami pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Zespołowi inspekcyjnemu przewodniczy oficer lub aspirant z komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej posiadający doświadczenie praktyczne w kierowaniu akcją ratowniczą, wskazany przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
§  7.
Składy zespołów inspekcyjnych mogą być w razie potrzeby uzupełniane o ekspertów do spraw prognozowania zagrożeń i specjalistów do spraw ratownictwa oraz inne osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie przydatne do przeprowadzenia inspekcji.
§  8.
Inspekcję przeprowadza się na podstawie planów i wytycznych do inspekcji, sporządzanych przez zarządzających inspekcję.
§  9.
Przewodniczący zespołu inspekcyjnego, powiadamia stanowisko kierowania właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu inspekcji.
§  10.
1.
Inspekcji zarządzanej przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej podlegają w szczególności następujące elementy gotowości operacyjnej:
1)
alarmowanie - mające na celu sprawdzenie czasu dysponowania siłami i środkami, liczonego od momentu powiadomienia (zaalarmowania) o zdarzeniu do momentu wyjazdu (rozpoczęcia interwencji) zadysponowanych sił i środków z miejsca ich stacjonowania;
2)
gotowość ratowników - mająca na celu sprawdzenie liczby ratowników oraz ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych, wraz z ich wyposażeniem w indywidualne środki ochrony osobistej;
3)
gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego i sprzętu ratowniczego - mająca na celu sprawdzenie rzetelności obsługi codziennej, stanu oznakowania operacyjnego oraz przewożonego wyposażenia, a także wymaganych przepisami dokumentów;
4) 2
gotowość działania urządzeń i systemów łączności - mająca na celu sprawdzenie sprawności stanu wyposażenia podmiotu poddanego inspekcji oraz umiejętności jego obsługi i funkcjonowania w czasie działań ratowniczych;
5) 3
prawidłowość prowadzenia książki podziału bojowego, rozkazów dziennych i ich zgodność z Katalogiem Sił i Środków;
6) 4
uprawnienia w zakresie kwalifikacji ratowniczych i uprawnień do obsługi sprzętu ratowniczego.
2.
Inspekcja zarządzana przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej obejmuje elementy gotowości operacyjnej, wymienione w ust. 1 pkt 1-6, a ponadto w szczególności:
1)
działanie urządzeń i systemów łączności - mające na celu sprawdzenie stanu wyposażenia stanowiska kierowania lub punktu dyspozytorskiego oraz umiejętności obsługi urządzeń łączności;
2)
umiejętność korzystania z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji i bazy danych operacyjnych niezbędnych podczas organizowania, prowadzenia i koordynowania działań ratowniczych;
3)
współdziałanie dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych z dyspozytorami innych służb i podmiotów ratowniczych, w tym zintegrowanych zadaniami w ramach centrum powiadamiania ratunkowego i telefonu alarmowego;
4)
aktualizację planów ratowniczych oraz baz danych operacyjnych niezbędnych podczas organizowania, prowadzenia i koordynowania działań ratowniczych.
3.
Inspekcja zarządzana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej obejmuje elementy wymienione w ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 pkt 1-4.
§  11.
W podmiotach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego innych, niż jednostki ochrony przeciwpożarowej, mogą być sprawdzane elementy gotowości operacyjnej ujęte w umowie cywilno-prawnej o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
§  12.
1.
W ramach inspekcji przeprowadza się również praktyczne lub aplikacyjne ćwiczenia ratownicze mające na celu sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników i dowódców oraz pojazdów i sprzętu ratowniczego do realizowania działań ratowniczych w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur ratowniczych, ujętych w planach ratowniczych.
2.
Praktyczne ćwiczenie ratownicze powinno zawierać elementy uwzględniające stan wyszkolenia i wyposażenia oraz gotowości do realizowania zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa.
3.
Aplikacyjne lub praktyczne ćwiczenie ratownicze dla dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych ma na celu sprawdzenie również:
1)
przygotowania dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych do przyjmowania informacji o nagłym zagrożeniu;
2) 5
kwalifikacji i selekcji zgłoszeń o powstałych zdarzeniach nagłych oraz nagłego zagrożenia zdrowotnego, zagrożenia środowiska lub mienia;
3)
dysponowania sił i środków ratowniczych;
4)
wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na podstawie decyzji lub rozkazów kierującego działaniem ratowniczym;
5)
informowania przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożenia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
6)
uruchamiania procedur zwiększania stanu osobowego stanowiska kierowania lub podwyższania gotowości operacyjnej podmiotów poddanych inspekcji, według obowiązujących procedur ratowniczych.
4.
W ramach inspekcji mogą zostać również sprawdzone wiadomości teoretyczne ratowników, dowódców oraz dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych.
§  13.
Przewodniczy zespołu inspekcyjnego, może zarządzić przerwanie inspekcji w przypadku zadysponowania podmiotu ratowniczego do działań ratowniczych oraz jej kontynuowanie po ustaniu przeszkody.
§  14. 6
Przebieg inspekcji jest dokumentowany w sposób określony w § 15, natomiast ćwiczenia praktyczne mogą być dodatkowo dokumentowane z wykorzystaniem techniki filmowania i nagrywania.
§  15.
1.
Z przeprowadzonej inspekcji, zespół inspekcyjny sporządza protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia w podmiocie poddanym inspekcji, a drugi przekazuje zarządzającemu inspekcję.
2.
Protokół inspekcji gotowości operacyjnej powinien zawierać:
1)
datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia inspekcji, nazwę podmiotu poddanego inspekcji oraz nazwę podmiotu zarządzającego inspekcję i skład zespołu inspekcyjnego;
2)
wyszczególnienie elementów inspekcji;
3)
stwierdzone nieprawidłowości oraz wykaz popełnionych błędów podczas inspekcji;
4)
ocenę końcową inspekcji.
3.
Protokół inspekcji podpisują kierownik podmiotu poddanego inspekcji lub jego przedstawiciel oraz członkowie zespołu inspekcyjnego.
4.
Zarządzający inspekcję przygotowuje wnioski i zalecenia po inspekcji wraz z terminami ich realizacji dla kierownika podmiotu poddanego inspekcji.
§  16.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.
2 § 10 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.
3 § 10 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.
4 § 10 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.
5 § 12 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.
6 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 19 z dnia 27 września 2007 r. (Dz.Urz.KGPSP.07.2.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 września 2007 r.