Pytania i odpowiedzi

Jakiej pieczęci szkoły należy użyć na końcu księgi arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy zwolnienie z opłaty za pobyt osoby bliskiej w DPS powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca w dobie stanu epidemii powinien kierować pracownika na okresowe badania do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej można wypowiedzieć okresową umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić dochód nieopodatkowany w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak prawidłowo powinna brzmieć sentencja decyzji dotycząca przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej formie powinny być organizowane zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie odpłatności za schronisko podlega umorzeniu z powodu jego bezprzedmiotowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy odmówić uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy podjąć działania związane ze złożeniem wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego w celu utworzenia nowego etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel mimo choroby nie chce wziąć zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję przyznająca zasiłek stały w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wypłacić dofinansowanie na młodocianego pracownika, jeśli pracodawca nie jest rzemieślnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego z tytułu obniżonego etatu w zakładzie pracy męża z powodu COVID-2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wnukom należy się specjalny zasiłek opiekuńczy na babcię?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest skierowanie małoletniego do DPS przed uzyskaniem pełnoletności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na koniec roku 2020 można opłacić składki ZUS oraz najem do przodu tak, aby wykorzystać subwencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dane osobowe pracownika należy wpisać do umowy o korzystanie z samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie na młodocianego przyjętego na naukę zawodu po ukończeniu 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przedszkolu wydaje się legitymacje dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi pedagogicznemu, który pracował przez kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć dochód osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przydzielić porządkowanie sali gimnastycznej pracownikowi z grupy podwyższonego ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dostarczenie decyzji o wycince drzew mailem jest zgodne z k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy firma X powinna posiadać doradcę ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy transport drożdży powinien być realizowany w ramach przepisów ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie wymagane prawem decyzje będzie trzeba uzyskać dla instalacji badawczej, aby ją uruchomić?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakup klimatyzacji do pomieszczeń szkolnych może zostać pokryty z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wychowawca młodzieżowego ośrodka wychowawczego może w ramach swojego pensum prowadzić zajęcia koła sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę zawartą z nauczycielem - katechetą na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor ma obowiązek polecenia nauczycielom wykonywanie pracy zdalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób nauczyciel w izolacji domowej ma realizować pracę w poziomie klas młodszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podczas kwarantanny lub izolacji domowej nauczyciel może prowadzić naukę zdalną w klasach I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy ulega rozwiązaniu mowa nauczycielki zatrudnionej na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do wniosku o dofinansowanie pracodawca powinien dołączyć świadectwo ukończenia przez młodocianego szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy za prowadzenie zajęć w ramach kształcenia specjalnego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć dotację dla wychowanków internatu za miesiąc, w którym szkoła przeszła na nauczanie zdalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim terminie organ prowadzący powinien zatwierdzić aneks do arkusza organizacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich wypadkach nie występuje obowiązek poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy jest prawidłowe ustalenie wartości udziałów w umowie spółki z o.o. w kwocie 10 zł za udział?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach spółki sprzedaż lub zakup jej udziałów przez inną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne