Jak powinien postąpić organ, jeżeli wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w POŚ realizowane będzie na obszarze zagrożenia ruchami masowymi lub osuwisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, jeżeli wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód realizowane będzie na obszarze zagrożenia ruchami masowymi lub osuwisku aktywnym/aktywnym okresowo/nieaktywnym?

Czy organ podczas rozpatrywania zgłoszenia winien brać pod uwagę dane z PIG SOPO?

Jak powinien postąpić organ dla zgłoszenia na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku gdy w MPZP jest zapis: "... Na obszarze objętym ustaleniami planu należy uwzględnić zasady zagospodarowania i ograniczania wynikające z położenia terenów : ...w obszarach udokumentowanych osuwisk (okresowo aktywnych, nieaktywnych) oraz w obszarach zagrożonych ruchami masowymi wg. SOPO, których przy budowie nowych obiektów budowlanych, obowiązuje uwzględnianie przepisów odrębnych stosownie do stwierdzonych warunków geotechnicznych i ustalonej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX