Pytania i odpowiedzi

Czy świadczenie rodzicielskie będzie stanowiło dochód nieopodatkowany, gdy rokiem bazowym będzie rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakich formalności należy dopełnić przy oddelegowaniu pracownika do Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki dzień jest ostatnim dniem trzymiesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy praca przez kilka godzin dziennie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego można wypłacić za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podwyższenie alimentów jest dochodem uzyskanym w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co zrobić z błędnie wydaną decyzją dot. zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy wykazać zakup towaru w ramach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przysługuje zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka liczbę dni miesiąca lutego należy przyjąć przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może na swój wniosek wyłączyć grunt z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć średnią urlopową za godzinę opieki nad dzieckiem z godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy grunt, oznaczony jako R - tereny rolnicze, można czasowo wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na kogo powinien być nałożony obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy konieczna jest zmiana pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wykonania nowych stawów tuczowych/narybkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca ponosi koszty badań związanych z przedłużeniem ważności prawa jazdy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść firma z tytułu niedoszacowania emisji w raporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować i wykazywać w bilansie kredyt odnawialny w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy ubojnia zwierząt jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien zezwolić na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji możliwa jest zmiana decyzji rekultywacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy mandat po zmarłym dłużniku gminy należy umorzyć czy odpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi rozłąkę z rodziną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób udokumentować bonus związany z osiągnięciem pewnego pułapu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przekazanie wyrobów wędliniarskich na konkurs będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypadek, w wyniku którego amputowano palec pracownika należy traktować jako wypadek ciężki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy operator wózka widłowego, który dokonuje załadunku odpadów powinien posiadać uprawnienia ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy na stanowisko sekretarki w szkole ponadgimnazjalnej powinien być ogłoszony konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielce należy zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym matki do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto udziela instruktażu stanowiskowego monterowi rusztowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Ile wynosi ulga abolicyjna dla pracownika, który przez cały rok wykonywał pracę na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w dochodzie przy zasiłku celowym uwzględnić kilkuzłotową nadpłatę podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo obniżyć składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak starosta powinien zaopiniować projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy, opisanej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy rekultywacji możne dokonać nowy nabywca działki, nieprowadzący wcześniej na niej eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy do zgłoszenia realizacji wiaty przy obiekcie handlowym należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wynajmując dwa mieszkania należy przychody z najmu rozliczać, jako przychody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy monter połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych powinien posiadać szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak amortyzować system monitoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należność za noclegi udokumentowana fakturami stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak OPS powinien reagować na kolejne wnioski tej samej osoby o pomoc społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne