Questions and answers

Czy nierówne traktowanie w zatrudnieniu może być bezskutkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy obowiązkowa korekta kosztów obowiązuje także w przypadku amortyzacji nieopłaconego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy odprawa podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opłata za przedłużenie umowy uczniowskiej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik, który zrezygnował z odliczenia VAT może uwzględnić go w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przychody z wynajmu lokalu na siedzibę spółki z o.o. można opodatkować 8,5% ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy synowa może świadczyć opiekę nad teściami w ramach usług opiekuńczych na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej pozbawia prawa do stosowania karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w informacji o warunkach zatrudnienia należy podać, że praca będzie wykonywana w nocy i na zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy zaliczka na projekt powinna być wykazana w przychodach 2011 r., jeśli projekt zostanie oddany w 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zameldowanie lub zamieszkiwanie w zakupionym mieszkaniu wpływa na możliwość stosowania ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zużyte baterie alkaliczne muszą być uwzględnione w prowadzonej przez firmę ewidencji odpadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy przechowywać dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jakie obowiązki związane są ze sprowadzaniem akumulatorów ze statków morskich z Chin i Korei do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są podatkowe konsekwencje odkupienia leasingowanego samochodu przez osobę prywatną po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy podział godzin przeznaczonych na naukę języków obcych w gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak podatnik otrzymujący bonusy i prowizje powinien rozliczyć się z tego pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez niemieckiego kontrahenta z tytułu odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe, jeśli spółka omyłkowo dokonała płatności za fakturę w funtach, a nie w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy gmina ma obowiązek poniesienia opłaty zastępczej za pobyt podopiecznego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Krawczyk Teresa | Nieaktualne

Kiedy koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto ponosi koszty przekazania rannej sarny do ośrodka rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Na jakie koszty reklamacji firma dokonująca WDT może wystawić notę zamiast faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na kogo komornik powinien wystawić fakturę z tytułu sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wynagrodzenie wypłacane w EURO dla członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób liceum ogólnokształcące dla młodzieży powinno realizować art. 44g ustawy o systemie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można zapewnić godziny dyrektorowi wyłonionemu w drodze konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób nauczyciel, wystawiając ocenę klasyfikacyjną, powinien uwzględnić oceny bieżące?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być dokumentowany rabat udzielony w ramach umowy franczyzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zastosować wobec pracownika nowe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik służby bhp powinien kontrolować czas pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy WZMiUW może zrzec się pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na rzecz gospodarstwa rybackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy za dokonanie urzędowego wpisu w karcie wędkarskiej należy pobrać opłatę administracyjną w wysokości 10 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jakie wymagania w zakresie bhp powinna spełnić osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jaki proces odzysku ma miejsce w strzępiarce odpadów metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak z emisji do atmosfery określić stężenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Od kiedy na pracodawcy spoczywa obowiązek posiadania rejestrów i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

W jakiej sytuacji pracownik służby bhp ma obowiązek wystawić skierowanie na obdukcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy boksy na wózki sklepowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy do urlopu w wyższym wymiarze należy stosować zasadę proporcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy do zakupu broni palnej bojowej i amunicji do niej należy zastosować 23% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje dopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wekslami pracowniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy limit 150.000 euro przychodów dotyczy odrębnie sumy przychodów wspólników każdej ze spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu skutera elektrycznego S-WAY?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na fakturze sprzedaży musi być wyszczególniona każda pozycja sprzedanego materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne