Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku niewykonania w terminie naprawy gwarancyjnej i obciążenie wykonawcy/gwaranta karą umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji liczoną od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad można dochodzić sądownie zasądzenia określonej kwoty tytułem w/w kary umownej i jednocześnie można skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 480 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) - dalej k.c., tj. czy można jednocześnie żądać upoważnienia sądu do wykonania zastępczego na koszt wykonawcy?

Czy powództwo o zapłatę z tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji ma wpływ / czy wyklucza możliwość wystąpienia na drogę sądową z żądaniem upoważnienia sądu do wykonania zastępczego (usunięcia stwierdzonych wad w okresie gwarancji) na koszt wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?