Questions and answers

W jaki sposób amortyzować budynek nabyty w ramach umowy zamiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty zaksięgowane w 2016 r. po audycie, spółka może uznać za koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dotację należy wyłączyć z kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczać umowy cywilnoprawne wykonywane przez Ukraińców na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik, który spał na nocnej zmianie może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Według jakich przepisów oblliczać tygodnie w przypadku świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik OPS może podpisywać decyzje, które sam merytorycznie opracowuje merytorycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z osobą korzystająca z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak ewidencjonować czynności pracownika zatrudnionego dodatkowo na zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie działania są objęte pojęciem rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy staw można wykorzystywać jako odbiornik oczyszczonej deszczówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy należy zaokrąglać wyliczoną wpłatę w przypadku zaliczenia jej na zaległość główną i odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Na czym polega proces rekultywacji wody podziemnej i powierzchniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy montaż kolejnego kotła w instalacji energetycznej powinien być traktowany jako istotna zmiana instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy awansowanie urzędnika samorządowego na wyższe stanowisko jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może być czynnym podatnikiem VAT, nie rejestrując działalności gospodarczej w CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy określić odpady powstałe w wyniku przetwarzania zużytych katalizatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnik świadczący jedynie usługi VAT NP może odliczać VAT naliczony z faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto ponosi koszty związane z uprzątnięciem padłych zwierząt dzikich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować dla produktów klasyfikowanych jako odpady oleje i tłuszcze jadalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy przeprowadzić bilansowo częściową likwidację środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Dyląg Renata | Aktualne

Jak należy rozliczyć nakłady na opracowanie nowych produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy grunty pod rowami podlegają od 1 stycznia 2016 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić w sytuacji otrzymania korekty faktury VAT zawierającej błędy formalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy należy naliczyć VAT od wypłaconego odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak w świetle ustawy o odpadach należy rozmieć zwrot "ponowne użycie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownikowi za ukończenie studium zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik, który według rozkładu czasu pracy wykonywał pracę w dni świąteczne ma prawo do rekompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który składając zeznanie PIT-28 zawyżył podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z najmu mogą być rozliczane poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zawsze jest wymagane pozwolenie na budowę na stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Kto powinien usunąć odpady znajdujące się na terenie, którego właścicielem jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być wykonywanie usług sprzątających?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić niezakończoną inwestycję przy obliczaniu proporcji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy potwierdzać masę odpadów poddanych recyklingowi na dokumentach DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca wycenił przedmiot zamówienia na 1 grosz i podał stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy opracowanie studium wykonalności można zlecić w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób rozdzielać koszty pomiędzy dwa podmioty korzystające z jednego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w przetargu na dostawę bonów towarowych, zamawiający może dopuścić jedynie dostawę bonów papierowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną zastosować do udziału w kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłatę z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może opodatkować podatkiem liniowym usługi świadczone na rzecz spółki, w której jest udziałowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik dowożący dzieci do szkoły powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych powinna płacić podatek od budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jaki jest obecnie termin na złożenie wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prace polegające na nasypywaniu ziemią naturalnej doliny cieku wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału rodzi konieczność opodatkowania tej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto ma status rezydenta podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie zapisy powinna zawierać decyzja ustanawiająca strefę ochronną urządzeń pomiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy zbiornik na olej napędowy o pojemności 5m3 wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne