Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 15zzzzzn ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. "W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej: 1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa."

Czy powyższe oznacza, że jeśli strona/y postępowania w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pisemnie potwierdzi/ą fakt, że zrzeka/ją się prawa do czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu, organ możne wydać decyzję zgodną z żądaniem strony?

Ponadto czy jeżeli strona nie złoży zrzeczenia się prawa do czynnego udziału w postępowaniu organ może wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?