Rozciągnięcie na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz zmiany w ustawodawstwie, na tych ziemiach obowiązującem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.388

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

USTAWA
z dnia 16 czerwca 1922 r.
o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w ustawodawstwie, na tych ziemiach obowiązującem.

Na przyznane Rzeczypospolitej Polskiej ziemie Górnego Śląska rozciąga się z dniem objęcia tych obszarów moc obowiązującą ustawy z dnia 17 marca 1921 r., zawierającej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 44 poz. 267, ze sprostowaniem, zawartem w obwieszczeniu z dnia 20 czerwca 1921 r. Dz. U. R. P. № 79 poz. 550) oraz ustawy przechodniej z dnia 18 maja 1921 r. do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. № 44 poz. 263) i uchwały Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. P. P. P. № 19 poz. 226).

Równocześnie wchodzą w życie na tych obszarach następujące ustawy:

1)
Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego (Dz. P. P. P. № 31 poz. 263).
2)
Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja (Dz. P. P. P. № 38 poz. 281).
3)
Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 66 poz. 400).
4)
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 69 poz. 416).
5)
Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonymi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., protokułu podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. i traktatu między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dn. 28 czerw ca 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 35 poz. 199).
6)
Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. № 7 poz. 44).
7)
Ustawa z dnia 4 maja 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych (Dz. U. R. P. № 39, poz. 230 ze sprostowaniem, zamieszczonem w Dz. U. R. P. № 42 na str. 698).
8)
Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich oraz praw członków niemieckich domów panujących na Skarb Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. № 62, poz. 400).
9)
Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającą statut organiczny Województwa Śląskie go (Dz. U. R. P. № 73, poz. 497).
10)
Traktat między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Polską, pod pisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r., wraz z protokułem złożenia dokumentów ratyfikacyjnych (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 110, poz. 728 ze sprostowaniem, ogłoszonem w Dz. U. R. P. z 1921 r. № 14 na str. 210).
11)
Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o zagwarantowaniu rent i świadczeń dla ubezpieczonych na Górnym Śląsku (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 5, poz. 20).
12)
Ustawa Konstytucyjna z dnia 8 marca 1921 r., dotycząca uzupełnienia Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego Dz. U. R. P. № 73, poz. 497 (Dz. U. R. P. № 26, poz. 146).
13)
Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. o uzupełnieniu art. 40 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego, Dz. U. R. P. z 1920 r. № 73, poz. 497 (Dz. U. R. P. № 69, poz. 449).
14)
'Ustawa z dnia 18 października 1921 r., zmieniająca art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego Dz. U. R. P. z 1920 r. № 73, poz. 497 (Dz. U. R. P. № 85, poz. 608).
15)
Ustawa z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 464).
16)
Ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. o ratyfikacji Traktatu Pokoju miedzy Polską a Rosją i Ukrainą podpisanego, w Rydze dnia 18 marca 1921 roku (Dz. U. R. P. № 49, poz. 299), tudzież traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 49, poz. 300) oraz protokuł wymiany dokumentów raty fikacyjnych (Dz. U. R. P. № 49, poz. 301).
17)
Ustawa z dnia 30 lipca 1921 r. w przed miocie ratyfikacji protokułu podpisania statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 432).
18)
Ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. w przed miocie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisanej w Buka reszcie dnia 3 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 81, poz. 556), tudzież konwencja o przymierzu odpornem między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji (Dz. U. R. P. № 81, poz. 557),
19)
Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1921 roku w przedmiocie regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego Polsko-Niemieckiego, ustanowionego na mocy art. 304 Traktatu Wersalskiego (Dz. U. R. P. № 90, poz. 670).
20)
Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1921 roku w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej konwencji, do tyczącej ochrony utworów literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie dnia 9 września 1886 roku, a przejrzanej w Berlinie 13 listopada 1908 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 3, poz. 16), tudzież oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1922 roku w przedmiocie przystąpienia Węgier, do wymienionej międzynarodowej konwencji oraz do protokułu dodatkowego z dnia 20 marca 1914 roku do tejże konwencji (Dz. U. R. P. № 22, poz. 182) oraz oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1922 roku w przedmiocie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Brazylji do powołanej międzynarodowej konwencji i do powołanego protokułu dodatkowego (Dz. U. R. P. № 27, poz. 221).
21)
Ustawa z dnia 7 lipca 1921 roku o ratyfikacji porozumienia z państwami, należącemi do konwencji międzynarodowej o ochronie własności przemysłowej, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1920 roku w przedmiocie zachowania i przywrócenia praw własności przemysłowej, naruszonych przez wojnę światową (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 15, poz. 133), tudzież oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 1922 roku w przedmiocie mocy obowiącej porozumienia, dotyczącego zachowania lub przy wrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę światową, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1920 roku (Dz. U. R. P. № 15, poz., 134), oraz oświadczenie rządowe z dn. 8 kwietnia 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji przez Republikę Portugalską porozumienia, dotyczącego zachowania i przy wrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę światową, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1920 roku (Dz. U. R. P. № 28, poz. 228).
22)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. w przed miocie zatwierdzenia podpisanej w Warszawie dnia 24 października 1921 roku umowy, zawartej pomiędzy Polską, a wolnem miastem Gdańskiem, celem wykonania i uzupełnienia polsko-gdańskiej konwencji z dnia 9 listopada 1920 roku wraz z protokułem o wymianie not (Dz. U. R. P. № 16 z roku 1922 poz. 139).
23)
Oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (Dz. U. R. P. z roku 1922, № 19, poz. 158).
24)
Oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (Dz. U. R. P. z roku 1922, № 19, poz. 159).
25)
Oświadczenie rządowe- z dnia 24 stycznia 1922 roku w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw porno graficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku (Dz. U. R. P. № 21, poz. 167).
26)
Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. w przed miocie ratyfikacji konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 370), tudzież ustawa z dnia 8 czerwca 1922 r. w przedmiocie zatwierdzenia przez Sejm deklaracji, stwierdzających warunki zachowania w mocy niektórych ustaw niemieckich, uznanych przez komisją międzysojuszniczą na Górnym Śląsku, podpisanej w Opolu dnia 3 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 45, poz. 376).

Ma przyznane Rzeczypospolitej Polskiej ziemie Górnego Śląska wprowadza się ustawę, z dnia 18 maja 1921 r. w przedmiocie oznaczenia okresu organizacji sądownictwa (Dz. U. R. P. № 46 poz. 278) z tem, że okres zmian w organizacji sądów w województwie śląskiem, w ciągu którego w związku z przeprowadzeniem tych zmian wolno sędziów przenosić na inne miejsca lub stanowiska służbowe na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tudzież w stan spoczynku, upływa z końcem roku 1923; Rada Ministrów będzie władna przedłużyć ten okres najdalej do końca roku 1924.

Ma przyznane Rzeczypospolitej Polskiej ziemie Górnego Śląska rozciąga się z dniem objęcia tych obszarów moc obowiązującą:

1)
rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314),
2)
rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1920 r. w przedmiocie sprostowania rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 79 poz. 532),
3)
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 11 poz. 64),
4)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107, poz. 783),
5)
rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1921 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 roku o. taryfie celnej (Dz. U. R. P. z 1922 r., № 2 poz. 12),
6)
rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie zmiany brzmienia art. 15 rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 14 poz. 130),
7)
rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 28, poz. 231) i
8)
wszystkich rozporządzeń i przepisów, wydanych na zasadzie wyżej powołanych rozporządzeń.

Dla sprawowania zarządu ceł na obszarze województwa śląskiego tworzy się dyrekcję ceł w Mysłowicach, jako władzę celną II instancji, przełożoną nad urzędami celnemi i organami straży celnej, a podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Skarbu.

Uruchomienie dyrekcji ceł oraz potrzebnej ilości urzędów celnych i organów straży celnej powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawy, uchwały sejmowe, oświadczenia rządowe i rozporządzenia, wymienione w art. 1, 2, 3 i 4, uważa się z chwilą ogłoszenia niniejszej ustawy za prawnie ogłoszone na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.

W sprawach nie zastrzeżonych dla ustawodawstwa śląskiego i nie wymagających zgody Sejmu Śląskiego, Rada Ministrów będzie władna na wniosek właściwego Ministra, postawiony po wysłuchaniu rady wojewódzkiej (tymczasowej rady wojewódzkiej), wprowadzać zmiany i uzupełnienia, w ustawodawstwie obowiązującem na ziemiach Górnego Śląska, a normującem ustrój władz i urzędów oraz tok ich czynności, o ile zmiany te są niezbędnie konieczne celem wprowadzenia w życie postanowień traktatu pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi, a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku.

Upoważnienia, udzielone Ministrowi Sprawiedliwości w ust. 1 art. 36 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r. w brzmieniu, nadanem mu ustawą z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85 poz. 608), nie doznają przez to-zmiany.

W sprawach, nie zastrzeżonych ustawodawstwu śląskiemu, a wymagających zgody Sejmu Śląskiego, władna będzie Rada Ministrów na wniosek właściwego ministra za zgodą Sejmu Śląskiego, a przed jego zebraniem się za zgodą tymczasowej rady wojewódzkiej wykonywać określone w ustępie 1-szym niniejszego artykułu akty ustawodawcze.

Upoważnienia, zawarte w art. 6, ustają po upływie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rozporządzenia, wydane na mocy upoważnień, zawartych w art. 6, winny być przedkładane bezzwłocznie władzy ustawodawczej Rzeczypospolitej Polskiej i tracą moc obowiązującą, o ile ta odmówi ich zatwierdzenia.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów oraz właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.