Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.15.134

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 stycznia 1922 r.
w przedmiocie mocy obowiązującej Porozumienia, dotyczącego zachowania lub przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę światową, podpisanego w Bernie 30 czerwca 1920 r.

W dniu 30 września 1920 r., wobec przedstawicieli Państw, zebranych celem złożenia dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia w przedmiocie zachowania lub przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojnę, światową, podpisanego w Bernie 30 czerwca 1920 r., przedstawiciel Polski, złożył imieniem Rządu Polskiego deklarację w sprawie ratyfikacji przez Polskę powyższego Porozumienia, uznaną za równoznaczną ze złożeniem dokumentu ratyfikacyjnego.
Do Porozumienia Berneńskiego z 30 czerwca 1920 r. w przedmiocie zachowania lub przywrócenia praw własności przemysłowej, dotkniętych przez wojną światową, należą Państwa następujące:
Polskaod30września1920roku
Austrja"27październ.1920"
Anglja"30września1920"
Belgja"14marca1921"
Brazylja"9październ.1920"
Ceylon i Św. Trójca (kolonje angielskie)"25listopada1920"
Czechosłowacja"1listopada1920"
Danja22stycznia1921"
Francja"30września1920"
Hiszpanja"6październ.1920"
Holandja"24marca1921"
Japonja"17listopada1921"
Maroko (terytorjum Protektoratu Francuskiego)od30września1920roku
Niemcy"30września1920"
Norwegia"27listopada1920"
Nowa Zelandja (kolonja angielska)"25stycznia1921"
Państwo Serbsko-Kroacko-Słoweńskie"4stycznia1921"
Szwecja"30września1920"
Szwajcarja"30września1920"
Tunis"30września1920"
Węgry"26marca1921"

Przez poszczególne Państwa, przystępujące do Porozumienia, zostały zgłoszone następujące zastrzeżenia:

Szwecja: patrz wyżej w Protokule podpisania Porozumienia.

Danja.

2 zastrzeżenia.

1) Artykuł 2 Porozumienia będzie miał zastosowanie tylko odnośnie do patentów, które utraciły swą moc w okresie czasu od dnia 1 sierpnia 1914 r. do dnia 22 grudnia 1919, jak również odnośnie do zgłoszeń, których badanie zostało ukończone w okresie czasu od dnia 1 sierpnia 1914 do dnia 31 grudnia 1919 r.
2) Postanowienie artykułu 3 Porozumienia (2-gie zdanie), zgodnie z którym żadnego patentu, zachowującego jeszcze swą moc w dniu 1 sierpnia 1914 r., nie można uznać za utracony lub unieważniony jedynie z racji niewykonania go przed upływem dwuch lat od wejścia w życie niniejszego Porozumienia, będzie miało zastosowanie w Danji tylko do końca r. 1921.

Wielka Brytanja.

Terminy przedłużające, przewidziane w artykułach 1 i 2 Porozumienia wygasają, o ile to dotyczy Królestwa Zjednoczonego, dnia 10 stycznia 1921 r.

Norwegja.

Przystąpienie tego kraju zgłoszone z zastrzeżeniem ogólnem, wyrażonem w ten sposób: "z wyjątkiem, w każdym razie, marek handlowych i rysunków przemysłowych".