Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.49.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

PROTOKUŁ.
z dnia 18 czerwca 1921 r.

Podpisani, należycie upełnomocnieni, zeszli się w Mińsku w dniu dzisiejszym w celu dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.
Po przedstawieniu przez upełnomocnionych czterech dokumentów ratyfikacyjnych, a mianowicie dwuch polskich dla Rosji i Ukrainy, oraz rosyjskiego i ukraińskiego dla Polski i uznaniu ich za sporządzone w dobrej i należytej formie, nastąpiła wymiana dokumentów w myśl artykułu XXVI tegoż Traktatu.

Na dowód czego niżej podpisani sporządzili Protokuł niniejszy w trzech egzemplarzach, a mianowicie jeden w języku polskim dla Rzeczypospolitej Polskiej, jeden w języku rosyjskim dla Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad i jeden w języku ukraińskim dla Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad, podpisali go i przyłożyli na nim swe pieczęcie.

Działo się w Mińsku dnia trzydziestego kwietnia. tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.