Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.167

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 1922 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 stycznia 1922 r.
w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu d. 4 maja 1910 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 19 an. I Traktatu między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Polską, podpisanego w Wersalu dn. 28 czerwca 1919 r., a ratyfikowanego przez Polskę dn. 1 września 1919 r. zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 110, poz. 720) Rząd Polski zgłosił w dniu 12 stycznia 1921 r. swe przystąpienie do Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku, o treści następującej:
Porozumienie

dotyczące zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych.

Rządy Mocarstw niżej wymienionych, jednakowo pragnące ułatwić, w granicach swych odnośnych ustawodawstw, wymianę wzajemną wiadomości celem śledzenia i karania przestępstw, dotyczących wydawnictw pornograficznych, postanowiły zawrzeć w tym celu Porozumienie, w następstwie czego wyznaczyły swych Pełnomocników, którzy zebrali się na Konferencji w Paryżu, odbytej w dniach od 19 kwietnia do 4 maja 1910 r. i zgodzili się na następujące postanowienia:

Art.  1.

Każdy z układających się Rządów zobowiązuje się ustanowić lub wyznaczyć władzę, której zostanie powierzone:

1) gromadzenie wszelkich wiadomości, mogących ułatwić śledzenie i karanie czynów, stanowiących naruszenie ich ustawodawstwa wewnętrznego w przedmiocie pism, rysunków, wizerunków lub przedmiotów pornograficznych, których pierwiastki składowe posiadają charakter międzynarodowy;
2) dostarczanie wszelkich wiadomości, mogących przeszkodzić przywozowi wydawnictw lub przedmiotów, wskazanych w punkcie poprzednim, jak również zapewnić lub przyśpieszyć ich konfiskatę, w granicach ustawodawstwa krajowego;
3) komunikowanie ustaw, które już zostały wydane lub które zostaną wydane w ich Państwach w przedmiocie niniejszego Porozumienia.

Rządy podadzą sobie wzajemnie do wiadomości, za pośrednictwem Rządu Republiki Francuskiej, władzę ustanowioną lub wyznaczoną w myśl niniejszego artykułu.

Art.  2.

Władza, oznaczona w art. 1, będzie uprawniona do bezpośredniego korespondowania z podobnym urzędem, ustanowionym w każdem z innych układających się Państw.

Art.  3.

Władza, oznaczona w art. 1, będzie miała obowiązek, o ile wewnętrzne ustawodawstwo jej kraju nie sprzeciwia się temu, podawać do wiadomości podobnym władzom wszystkich innych Państw układających się sentencje wyroków, wydanych w danym kraju, gdy będzie chodziło o naruszenia, wskazane w art. 1.

Art.  4.

Państwa nie podpisujące niniejszego Porozumienia dopuszczone są do przystąpienia doń w tym celu zanotyfikują one swój zamiar aktem, który zostanie złożony w archiwach Rządu Republiki Francuskiej. Ten ostatni prześle w drodze dyplomatycznej poświadczony za zgodność odpis aktu każdemu z Państw układających się i zawiadomi je jednocześnie o dacie złożenia aktu.

W sześć miesięcy po tej dacie Porozumienie wejdzie w życie na całem terytorjum Państwa przystępującego, które stanie się w ten sposób Państwem układającem się.

Art.  5.

Niniejsze Porozumienie uzyska moc obowiązującą w sześć miesięcy po dacie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych.

W razie, gdyby jedno z Państw układających się wypowiedziało Porozumienie, wypowiedzenie to będzie miało skutek jedynie w stosunku do tego Państwa.

Wypowiedzenie zostanie notyfikowane aktem, który będzie złożony w archiwach Rządu Republiki Francuskiej. Ten ostatni prześle w drodze dyplomatycznej odpis aktu, poświadczony za zgodność, każdemu z Państw układających się i zawiadomi je jednocześnie o dacie złożenia.

W dwanaście miesięcy po tej dacie Porozumienie utraci swą moc na całem terytorjum Państwa, które je wypowiedziało.

Art.  6.

Niniejsze Porozumienie będzie ratyfikowane, i dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Paryżu, z chwilą gdy sześć z liczby Państw układających się będą w możności to uczynić.

Z każdego złożenia dokumentu ratyfikacyjnego będzie sporządzony protokuł, którego odpis, poświadczony za zgodność, zostanie przesłany w drodze dyplomatycznej każdemu z Państw układających się.

Art.  7.

Jeżeli jedno z Państw układających się zechce wprowadzić w życie Porozumienie niniejsze w jednej lub kilku ze swych kolonji, posiadłości lub okręgów konsularno-sądowych, zanotyfikuje w tym celu swój zamiar aktem, który zostanie złożony w archiwach Rządu Republiki Francuskiej. Ten ostatni prześle w drodze dyplomatycznej odpis, poświadczony za zgodność, każdemu z Państw układających się i zawiadomi je równocześnie o dacie złożenia aktu.

W sześć miesięcy po tej dacie Porozumienie uzyska moc obowiązującą w kolonjach, posiadłościach lub okręgach konsularno-sądowych, wskazanych w akcie notyfikacyjnym.

Wypowiedzenie przez jedno z Państw układających się niniejszego Porozumienia dla jednej lub kilku z jego kolonji, posiadłości lub okręgów konsularno-sądowych, dokonywać się ma w formie i na warunkach, określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu. Będzie ono miało skutek w dwanaście miesięcy po dacie złożenia aktu wypowiedzenia w archiwach Rządu Republiki Francuskiej.

Art.  8.

Porozumienie niniejsze, które będzie nosiło datę 4 maja 1910, będzie mogło być podpisywane w Paryżu do d. 31 lipca przyszłego roku przez Pełnomocników Mocarstw, reprezentowanych na Konferencji dotyczącej zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych.

Sporządzono w Paryżu czwartego maja tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w jedynym egzemplarzu, którego kopja poświadczona za zgodność zostanie wydana każdemu z Rządów podpisujących.

Za Niemcy:

(L. S.) Albrecht LENTZE.

(L. S.) Curt JOËL.

Za Austrję i za Węgry:

(L. S.) A. NEMES,

Chargé d'Affaires Austro-Węgier.

Za Austrję:

(L. S.) J. EICHHOFF,

Cesarsko-Królewski Austrjacki Radca Sekcyjny.

Za Wągry:

(L. S.) G. LERS,

Królewsko-Węgierski Radca Ministerjalny.

Za Belgję:

(L. S.) Jules LEJEUNE.

(L. S.) Isidore MAUS.

Za Brazylję:

(L. S.) J. C. de SOUZA BANDEIRA.

Za Danję:

(L. S.) C. E. COLD.

Za Hiszpanję:

(L. S.) Octavio CUARTERO.

Za Stany Zjednoczone:

(L. S.) A. BAILLY-BLANCHARD.

Za Francję:

(L. S.) R. BÉRENGER.

Za Wielką Brytanję:

(L. S.) E. W. FARNALL.

(L. S.) F. S. BULLOCK.

(L. S.) G. A. AITKEN.

Za Włochy:

(L. S.) J. C. BUZZATTI.

(L. S.) Gerolamo CALVI.

Za Niderlandy:

(L. S.) A. de STUERS.

(L. S.) Rethaan MACARE.

Za Portugalję:

(L. S.) Hrabia de SOUZA ROZA.

Za Rosję:

(L. S.) Alexis de BELLEGARDE.

(L. S.) Wladimir DERUGINSKY.

Za Szwajcarję:

(L. S.) LARDY.

Do Porozumienia powyższego należą w chwili obecnej państwa następujące:

1) Polska
2) Austrja
3) Belgja
4) Czechosłowacja
5) Danja
6) Francja
7) Hiszpanja
8) Luksemburg
9) Niemcy
10) Niderlandy
11) Norwegja
12) Portugalja
13) Stany Zjednoczone Ameryki
14) Wielka Brytanja
15) Włochy