Częściowa zmiana rozporządzenia o dopuszczaniu przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.417

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia o dopuszczaniu przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.

Na podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemyślu i Handlu z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) oraz art. 4 ustawy z dn. 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 46 poz. 388) zarządza się co następuje:
Wysokość kaucji ustalonej w p. a) art. 4 rozporządzenia z dnia 6 października 1920 r. w przedmiocie dopuszczania przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych (Dz. U. R. P. № 103 poz. 686) określa się na cztery tysiące pięćset złotych.
Wysokość kaucji ustalonej w pkt. b) art. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 określa się na jeden tysiąc sto dwadzieścia piąć złotych.
Wysokość kaucji ustalonej w art. 4 ustęp trzeci rozporządzenia wymienionego w § 1 określa się na jeden tysiąc sio dwadzieścia pięć złotych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem ogłoszenia.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 16. X. 1922 r. w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia o dopuszczaniu przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych (Dz. U. R. P. № 92 poz. 862).