Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.81.556

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1921 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1921 r.
w przedmiocie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisanej w Bukareszcie dnia 3 marca 1921 r.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza konwencję między Rzecząpospolitą Polską z jednej a Królestwem Rumunji z drugiej strony, podpisaną dnia 3 marca 1921 r. w Bukareszcie.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do podpisania ratyfikacji powyższej konwencji w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów i Ministrowi Spraw Zagranicznych.