Law Journal

Zmiana ustawy budżetowej na rok 2015.

Dz.U.2015.2195 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dz.U.2015.2179 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Dz.U.2015.2194 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.2183 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.2295 | ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja i procedury związane z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.2235 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.2181 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Opłaty związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian.

Dz.U.2015.2169 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dz.U.2018.318 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2018.375 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

Dz.U.2015.2190 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

Dz.U.2015.2165 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2015.2161 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Deklaracje na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dz.U.2017.1353 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ocena okresowa bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych.

Dz.U.2016.28 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

Dz.U.2015.2267 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

Dz.U.2015.2279 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.

Dz.U.2016.29 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Badania na zawartość alkoholu w organizmie.

Dz.U.2015.2153 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2018.445 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.U.2015.2288 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego.

Dz.U.2015.2138 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej.

Dz.U.2015.2123 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2015.2157 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Apteczki okrętowe i apteczki medyczne oraz wzór karty zdrowia dla marynarza na statku morskim.

Dz.U.2015.2106 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Zatora w województwie małopolskim.

Dz.U.2015.2110 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim.

Dz.U.2015.2114 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

Dz.U.2015.2154 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych.

Dz.U.2015.2155 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o finansach publicznych.

Dz.U.2015.2150 | ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczna obsługa statku.

Dz.U.2015.2104 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Energii.

Dz.U.2015.2087 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Uwidacznianie cen towarów i usług.

Dz.U.2015.2121 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim.

Dz.U.2015.2105 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 35/15.

Dz.U.2015.2147 | wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zakres i tryb przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku.

Dz.U.2015.2103 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji.

Dz.U.2015.2090 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.U.2015.2094 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Dz.U.2015.2095 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne.

Dz.U.2015.2284 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim.

Dz.U.2015.2057 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2015.2079 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.U.2015.2075 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.U.2015.2077 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2015.2078 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.U.2015.2080 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.U.2015.2076 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Lista podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu.

Dz.U.2015.2124 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie Wykazu Produktów Biobójczych.

Dz.U.2015.2045 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Dz.U.2015.2131 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2015.2128 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Jednostkowe stawki opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel.

Dz.U.2015.2074 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dz.U.2021.562 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych.

Dz.U.2015.2101 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 34/15.

Dz.U.2015.2129 | wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy