Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia... - Dz.U.2019.2174 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2174

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 4 listopada 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 714) w § 6a w ust. 6 wyrazy "do kwoty 20 000 złotych" zastępuje się wyrazami "do kwoty 20 240 złotych".
1. 
Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o którym w § 6a ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2018 r.
2. 
W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonywane są w okresie 12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2018 i 2019, maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej w tych latach.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).