§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. - Dz.U.2019.1841 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1841

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2019 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1)
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;
2)
budżet;
3)
finanse publiczne;
4)
instytucje finansowe;
5)
rozwój regionalny.
3. 
Minister jest dysponentem części 18, 19 i 34 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia w zakresie:
1)
działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i działu administracji rządowej rozwój regionalny - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
2)
działów administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe - Ministerstwo Finansów.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.