[Zwrot podatku przysługujący członkom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej] - § 6a. - Miejsce świadczenia... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

§ 6a. - [Zwrot podatku przysługujący członkom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej] - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.
§  6a.  [Zwrot podatku przysługujący członkom Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej]
1. 
Zwrot podatku przysługuje członkom personelu Agencji, zatrudnionym na okres roku lub dłużej, z tytułu nabycia na terytorium kraju, przeznaczonych do ich użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
towarów, o których mowa w art. 12 ust. 4 Umowy w sprawie siedziby Frontex, przez okres nie dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy w okresie dwóch lat od dnia podjęcia zatrudnienia w Agencji, w ilościach niehandlowych, w czasie podjęcia pierwszego zatrudnienia w Agencji;
2)
pojazdu silnikowego, raz na 3 lata, w okresie zatrudnienia w Agencji.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje pod warunkiem, że pojazd silnikowy nie będzie zbyty, używany przez inną osobę niż członek personelu Agencji, któremu przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub członek jego rodziny lub używany do celów innych niż te, dla których przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.
3. 
Kradzież pojazdu silnikowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez członków personelu Agencji korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu silnikowego lub jego całkowite zniszczenie.
4. 
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.
5. 
Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi członkom personelu Agencji jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez członków personelu Agencji uprawnionych do skorzystania ze zwrotu podatku.
6.  2
 Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje do kwoty 22 080 złotych.
2 § 6a ust. 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2497) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 listopada 2022 r.