Art. 12. - Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej... - Dz.U.2017.1939 - OpenLEX

Art. 12. - Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Warszawa.2017.03.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1939

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2017 r.
Artykuł  12

Przywileje i immunitety personelu Agencji

1. 
Członkowie personelu Agencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
zgodnie z artykułem 11 litera a Protokołu nr 7 korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do dokonywanych przez siebie czynności służbowych, w tym w odniesieniu do wypowiedzi ustnych i pisemnych. Immunitet ten zachowuje swoją moc także po zaprzestaniu pełnienia funkcji;
b)
zgodnie z artykułem 12 Protokołu nr 7 zwolnieni są z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Agencję;
c)
zwolnieni są, w odniesieniu do dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Agencję, z wszelkich obowiązkowych składek na rzecz krajowego systemu ubezpieczeń społecznych, bez uszczerbku dla postanowień regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia. Tym samym nie są oni objęci krajowym prawem ubezpieczeń społecznych, chyba że dobrowolnie przystąpią do krajowego systemu ubezpieczeń społecznych. To samo postanowienie stosuje się do członków ich rodziny, chyba że są zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę innego niż Agencja lub otrzymują świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych od Rzeczypospolitej Polskiej;
d)
mają prawo, w ciągu 12 miesięcy od momentu powołania na stanowisko w Agencji, do przywozu z państwa swojego ostatniego miejsca zamieszkania lub z państwa, którego są obywatelami, ze zwolnieniem z cła, podatków oraz wszelkich podobnych należności o charakterze pośrednim, a także bez zakazów i ograniczeń, mebli i przedmiotów osobistych, w tym pojazdów silnikowych przeznaczonych do ich osobistego użytku.

Poza szczególnymi przypadkami uzasadnionymi okolicznościami, związanymi z ważnym interesem służby, zwolnienie zostanie przyznane w odniesieniu do mienia posiadanego lub używanego przez członków personelu co najmniej 6 miesięcy poprzedzających przesiedlenie.

Ponadto, poza szczególnymi przypadkami uzasadnionymi okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu w celu podjęcia pracy w innym państwie, żadne meble i przedmioty osobiste przywiezione zgodnie z niniejszą literą nie mogą być zbyte, używane przez inną osobę niż członek rodziny ani używane do celów innych niż te, dla których pierwotnie przyznano zwolnienie od należności celnych i podatkowych, chyba że upłynął okres 12 miesięcy od dnia przywozu, albo należności podatkowe i celne zostały uiszczone.

Za uiszczenie należności podatkowych i celnych na skutek takiego zbycia rzeczy lub jej użycia przez osoby trzecie odpowiedzialny jest nabywca mebli i przedmiotów osobistych, w tym pojazdów silnikowych;

e)
mają prawo do wywozu, przez okres trzech lat od dnia ustania zatrudnienia w Agencji, ze zwolnieniem z cła, podatków oraz wszelkich podobnych należności o charakterze pośrednim, a także bez zakazów czy ograniczeń, wszelkich mebli i przedmiotów osobistych, w tym ich prywatnych pojazdów silnikowych.
2. 
Członkowie personelu Agencji zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w załączniku nr II do niniejszej Umowy, ich małżonkowie i niepozostające w stosunku małżeńskim dzieci poniżej 21 roku życia lub poniżej 25 roku życia - jeżeli są studentami studiów w polskim systemie szkolnictwa wyższego, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem, i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem personelu Agencji - korzystają, w uzupełnieniu przywilejów i immunitetów, o których mowa w ustępie 1, z przywilejów i immunitetów, wyłączeń i ułatwień przyznanych przedstawicielom dyplomatycznym akredytowanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, sporządzoną dnia 18 kwietnia 1961 r. Osoby te korzystają z przywilejów, immunitetów, wyłączeń i ułatwień, jeżeli nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadają prawa stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem podatków dochodowych, bez uszczerbku dla ustępu 1 lit. b.

Agencja przekazuje Stronie polskiej i regularnie aktualizuje listę nazwisk wyżej wymienionych członków personelu. W przypadku wewnętrznych zmian organizacyjnych w Agencji, załącznik nr II do niniejszej Umowy może zostać dostosowany i odpowiednio uaktualniony poprzez wymianę not werbalnych między Agencją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 
Immunitet jurysdykcyjny nie obejmuje:
a)
wykroczeń i przestępstw drogowych popełnionych przez członka personelu Agencji lub członka jego rodziny,
b)
powództwa cywilnego skierowanego przez osobę trzecią z powodu szkody wyrządzonej na skutek wypadku spowodowanego przez pojazd, który stanowił własność członka personelu Agencji lub członka jego rodziny lub był prowadzony przez nich lub w ich imieniu.
4. 
Poza postanowieniami ustępów 1 i 2 członkowie personelu Agencji, zatrudnieni na okres 1 roku lub dłużej, są uprawnieni do zwolnienia z podatku od towarów i usług z tytułu zakupu w Rzeczypospolitej Polskiej mebli oraz przedmiotów użytku domowego, z wyjątkiem towarów akcyzowych, do prywatnego użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niehandlowych, w czasie pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, jeżeli wartość zakupionych towarów przekracza 500 PLN (włączając w to podatek od towarów i usług) na jednej fakturze. Zapłacony podatek od towarów i usług zostanie zwrócony do kwoty 20 000 PLN, z wyjątkiem podatku zapłaconego w cenie pojazdów silnikowych. Kwota 20 000 PLN podlega waloryzacji na zasadach określonych w załączniku nr III do niniejszej Umowy.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług stosuje się przez okres 12 następujących po sobie miesięcy w okresie dwóch lat od podjęcia zatrudnienia w Agencji.

Zwolnienie z podatku od towarów i usług stosuje się także do członków personelu Agencji, którzy zostali powołani na stanowisko w Agencji nie wcześniej niż rok przed wejściem w życie niniejszej Umowy, przez okres 12 następujących po sobie miesięcy w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

5. 
Poza postanowieniami ustępów 1, 2 i 4, członkowie personelu Agencji, zatrudnieni na okres roku lub dłużej, są uprawnieni do zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od zakupu w Rzeczypospolitej Polskiej jednego prywatnego pojazdu silnikowego na jednego członka personelu, raz na 3 lata w okresie zatrudnienia w Agencji.

Zwolnienie stosuje się pod warunkiem, że w okresie trzech lat od nabycia pojazd silnikowy nie będzie zbyty, używany przez inną osobę niż członek rodziny lub używany do innych celów niż te, dla których pierwotnie przyznano zwolnienie podatkowe. Po upływie tego okresu pojazd może być zbyty na rzecz jakiejkolwiek osoby bez ograniczeń, czy konieczności zapłaty jakiegokolwiek podatku czy należności celnych. Zwolnienia z podatku od towarów i usług i akcyzy nie stosuje się do zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów silnikowych.

6. 
Obywatele polscy oraz osoby posiadające prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej są wyłączeni z przywilejów, o których mowa w ustępach 4 i 5.
7. 
Strona polska zwróci wartość podatku od towarów i usług i akcyzy zgodnie z procedurą określoną w przepisach prawa krajowego w odniesieniu do towarów podlegających zwolnieniu zgodnie z ustępami 4 i 5.
8. 
W przypadku ustania zatrudnienia w Agencji wcześniej niż rok od podjęcia zatrudnienia w Agencji i otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w odniesieniu do zakupów dokonanych zgodnie z ustępami 4 i 5, otrzymana kwota zwrotu podatku podlega zwrotowi.