[Delegacja ustawowa] - Art. 92. - Podatek od towarów i usług. - Dz.U.2022.931 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Delegacja ustawowa] - Podatek od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.931 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  92. [Delegacja ustawowa]
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia:
1)
specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami;
2)
konieczność prawidłowego udokumentowania czynności, od których przysługuje zwrot podatku;
3)
potrzebę zapewnienia jednakowego traktowania podmiotów wykorzystujących w swojej działalności te same towary;
4)
przepisy Unii Europejskiej.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, może określić, w drodze rozporządzenia, listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku w całości lub w części, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, a także mając na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.