Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2157

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", w przypadku:
1) wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym;
2) informowania o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez niego, jego małżonka lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
§  2.  Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym składa pisemny wniosek określający:
1) dane podmiotu, którego dotyczy zajęcie zarobkowe;
2) szczegółowy charakter zajęcia zarobkowego;
3) czas i miejsce wykonywania zajęcia zarobkowego;
4) przewidywany okres trwania zajęcia zarobkowego;
5) rodzaj i wysokość świadczeń wynikających z zajęcia zarobkowego;
6) formę prawną zajęcia zarobkowego.
§  3.  Informacja o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez funkcjonariusza, a także zobowiązaniach jego małżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym obejmuje:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zaciągającej zobowiązanie;
2) datę zaciągnięcia zobowiązania;
3) wysokość zobowiązania;
4) oznaczenie wierzyciela, w tym jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, albo nazwę lub firmę oraz adres siedziby - w przypadku innych podmiotów;
5) sposób zabezpieczenia zobowiązania;
6) termin i sposób wykonania zobowiązania;
7) źródło pokrycia zobowiązania;
8) cel zaciągnięcia zobowiązania.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych (Dz. U. poz. 1579).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.