Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

USTAWA
z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

"Art. 91a. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej Akademii dla pracownika naukowego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że dla:

1) profesora - wynosi nie mniej niż 100%,

2) profesora instytutu - wynosi nie mniej niż 83%,

3) adiunkta - wynosi nie mniej niż 73%

- tego wynagrodzenia.";

2) w art. 94 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Dz. U. poz. 674) w art. 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wykonywanie obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach, o których mowa w art. 13 pkt 1-3, stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) w art. 44 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. Wykonywanie obowiązków pracownika pionu badawczego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).".

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.