Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1828 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Art.  1. 
1.  Ustanawia się "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", zwany dalej "Programem".
2.  Wdrożenie Programu ma na celu poprawę skuteczności i sprawności działania Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "formacjami", i stworzenie warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań przez modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.
3.  Program nie jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693).
4.  Podmioty realizujące Program, w celu sfinansowania w poszczególnych latach przedsięwzięć określonych w art. 2 pkt 1-3, mogą zaciągać zobowiązania do wysokości łącznej kwoty wydatków przewidzianych w Programie na dane przedsięwzięcie, po uprzednim uzyskaniu zgody:
1) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Ministrem", lub właściwego wojewody - w odniesieniu do środków budżetu państwa, których są dysponentami;
2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w odniesieniu do środków ujmowanych w rezerwie celowej, o której mowa w art. 4 ust. 2.
Art.  2. 

Zakres Programu obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

1) inwestycje budowlane;
2) zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu:
a) transportowego,
b) uzbrojenia i techniki specjalnej,
c) informatyki i łączności;
3) zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy;
4) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy;
5) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji przez dokonanie określonych w Programie podwyżek.
Art.  3. 
1.  Program realizują Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także jednostki organizacyjne im podległe i przez nich nadzorowane lub kontrolowane oraz Komendant Służby Ochrony Państwa.
2.  Programem są objęte również jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostki ochotniczych straży pożarnych - realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Art.  4. 
1.  1  Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 208 940 tys. zł, w tym w:
1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. - 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. - 2 809 755 tys. zł.
2.  2  W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 727 316 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. - 280 000 tys. zł;
2) 2018 r. -748 168 tys. zł;
3) 2019 r. - 1 864 602 tys. zł;
4) 2020 r. - 834 546 tys. zł.
3.  Podział kwot, o których mowa w ust. 1, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
4.  Podział kwot ujętych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 2, na formacje i przedsięwzięcia jest określony w załącznikach nr 4-6 do ustawy.
5.  Wzrost wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, umożliwiający wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, jest określony w załączniku nr 7 do ustawy.
Art.  5. 
1.  Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister.
2.  Minister dokonuje oceny realizacji przedsięwzięć oraz wielkości wydatkowanych środków budżetowych przez poszczególne formacje.
3.  W trakcie realizacji Programu mogą być dokonywane, w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach, zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-6 do ustawy, przez:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 4-6 do ustawy;
2) Ministra - w odniesieniu do kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, oraz przepisów art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4.  Minister o dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5.  Zmiany podziału kwot określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy, w zakresie wydatków poszczególnych wojewodów, wymagają również zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6.  Zmiany podziału kwot, o których mowa w ust. 3, nie mogą zwiększać wydatków na przedsięwzięcia: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych".
Art.  6. 

Minister przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, informację o realizacji Programu za rok poprzedni, a do dnia 31 maja 2021 r. informację końcową o realizacji Programu.

Art.  7. 
1.  3  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 18 019 394 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. - 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. - 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. - 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. - 2 809 755 tys. zł;
5) 2021 r. - 1 468 409 tys. zł;
6) 2022 r. - 1 468 409 tys. zł;
7) 2023 r. - 1 468 409 tys. zł;
8) 2024 r. - 1 468 409 tys. zł;
9) 2025 r. - 1 468 409 tys. zł;
10) 2026 r. - 1 468 409 tys. zł.
2.  Minister monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm korygujący określony w ust. 3.
3.  W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister wprowadza mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Policja875 1961 237 9832 039 7071 848 4726 001 358
2Straż Graniczna184 489278 217433 458377 1141 273 278
3Państwowa Straż Pożarna300 407361 050542 702523 3191 727 478
4Służba Ochrony Państwa29 51945 63870 81960 850206 826
Razem1 389 6111 922 8883 086 6862 809 7559 208 940

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWIĘĆ PROGRAMU

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane332 259543 134886 469584 2762 346 138
2Sprzęt transportowy167 806282 016327 816321 9051 099 543
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej30 28037 77069 98476 571214 605
4Sprzęt informatyki i łączności167 092289 169291 722283 1931 031 176
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy82 756114 017100 78875 401372 962
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy500 094538 1661 160 1031 207 4533 405 816
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych109 324118 616249 804260 956738 700
Razem1 389 6111 922 8883 086 6862 809 7559 208 940

ZAŁĄCZNIK Nr  3  6

PODZIAŁ KWOT PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja
w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane216 347342 233628 813403 6071 591 000
2Sprzęt transportowy73 219150 000203 000197 781624 000
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej8 8909 15028 05030 83076 920
4Sprzęt informatyki i łączności102 345218 000155 000179 655655 000
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy49 85060 61245 93016 668173 060
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy335 802361 702776 137808 1022 281 743
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych88 74396 286202 777211 829599 635
Razem875 1961 237 9832 039 7071 848 4726 001 358

Straż Graniczna

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane25 63489 938104 42582 491302 488
2Sprzęt transportowy21 91147 74632 02828 570130 255
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej6 5106 44414 28919 73546 978
4Sprzęt informatyki i łączności53 17353 271119 61274 510300 566
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy14 23612 83415 56318 01260 645
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy50 45254 343118 812123 784347 391
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych12 57313 64128 72930 01284 955
Razem184 489278 217433 458377 1141 273 278

Państwowa Straż Pożarna

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane75 55898 643134 98186 998396 180
2Sprzęt transportowy69 46672 20077 62883 184302 478
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej14 85015 96016 96017 61065 380
4Sprzęt informatyki i łączności11 37416 41015 40026 92070 104
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy15 67036 04035 29035 870122 870
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy106 558114 277246 606256 193723 634
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych6 9317 52015 83716 54446 832
Razem300 407361 050542 702523 3191 727 478

Służba Ochrony Państwa

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane14 72012 32018 25011 18056 470
2Sprzęt transportowy3 21012 07015 16012 37042 810
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej306 21610 6858 39625 327
4Sprzęt informatyki i łączności2001 4881 7102 1085 506
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy3 0004 5314 0054 85116 387
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy7 2827 84418 54819 37453 048
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych1 0771 1692 4612 5717 278
Razem29 51945 63870 81960 850206 826

ZAŁĄCZNIK Nr  4  7

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W FORMACJACH

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Policja144 883501 4401 269 721557 5602 473 604
2Straż Graniczna16 126131 099281 381145 480574 086
3Państwowa Straż Pożarna111 09893 000266 344106 315576 757
4Służba Ochrony Państwa7 89322 62947 15625 191102 869
Razem280 000748 1681 864 602834 5463 727 316

ZAŁĄCZNIK Nr  5  8  

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane87 890305 116658 293342 8581 394 157
2Sprzęt transportowy6 810166 601189 388186 215549 014
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej1 85014 43429 36936 77282 425
4Sprzęt informatyki i łączności780177 100205 041179 985562 906
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy2 67037 55329 38630 21499 823
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy148 86338 072621 93747 350856 222
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych31 1379 292131 18811 152182 769
Razem280 000748 1681 864 602834 5463 727 316

ZAŁĄCZNIK Nr  6  9

PODZIAŁ KWOT ŚRODKÓW Z REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMU W FORMACJACH

Policja
w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane65 373218 140509 465251 1301 044 108
2Sprzęt transportowy0100 000133 000133 685366 685
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej05 49010 83013 18229 502
4Sprzęt informatyki i łączności0130 80093 000115 655339 455
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy013 5672 5002 89118 958
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy56 66325 900414 43531 965528 963
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych22 8477 543106 4919 052145 933
Razem144 883501 4401 269 721557 5602 473 604

Straż Graniczna

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane4 76033 71449 13044 517132 121
2Sprzęt transportowy047 74632 02828 570108 344
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej06 44414 28919 73540 468
4Sprzęt informatyki i łączności035 750100 99141 510178 251
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy02 4865 3864 89312 765
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy8 3303 89164 4694 97281 662
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych3 0361 06815 0881 28320 475
Razem16 126131 099281 381145 480574 086

Państwowa Straż Pożarna

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane11 24740 94281 44836 031169 668
2Sprzęt transportowy6 8109 2009 20011 59036 800
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej1 8502 5002 5003 15010 000
4Sprzęt informatyki i łączności78010 55011 05022 82045 200
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy2 67021 50021 50022 43068 100
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy82 7067 719132 3299 587232 341
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych5 0355898 31770714 648
Razem111 09893 000266 344106 315576 757

Służba Ochrony Państwa

w tys. zł
Lp.Wyszczególnienie2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.Razem
1Inwestycje budowlane6 51012 32018 25011 18048 260
2Sprzęt transportowy09 65515 16012 37037 185
3Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej001 7507052 455
4Sprzęt informatyki i łączności00000
5Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy00000
6Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy1 16456210 70482613 256
7Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych219921 2921101 713
Razem7 89322 62947 15625 191102 869

ZAŁĄCZNIK Nr  7  10

WZROST WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ STANOWIĄCEJ PRZECIĘTNE UPOSAŻENIE FUNKCJONARIUSZY

Lp.Nazwa formacjiData wzrostu wielokrotnościWzrost wielokrotności kwoty bazowej w stosunku do grudnia roku poprzedniego
1Policja1 stycznia 2017 r.0,18
1 stycznia 2019 r.0,22
2Straż Graniczna1 stycznia 2017 r.0,18
1 stycznia 2019 r.0,22
3Państwowa Straż Pożarna1 stycznia 2017 r.0,18
1 stycznia 2019 r.0,22
4Służba Ochrony Państwa1 stycznia 2017 r.0,18
1 stycznia 2019 r.0,22
1 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
2 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
3 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
7 Załącznik nr 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
8 Załącznik nr 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
9 Załącznik nr 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.
10 Załącznik nr 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2019.88) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 stycznia 2019 r.