Szczegółowy zakres działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2263

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny.
3. 
Minister jest dysponentem części 34 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.