Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 2323) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą być wydawane według wzorów określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
2.  Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

..............................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

ORZECZENIE LEKARSKIE nr.... / ......(rok)

Na podstawie art. 32 pkt 3 / art. 33 ust. 1 / art. 33a ust. 3*) w związku z art. 26 ust. 3 pkt 7

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)

stwierdzam, że:

Pan/Pani

......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL**) ...........................................................................................................................................

zamieszkały/zamieszkała

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony

fizycznej*);

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony

fizycznej*).

Termin następnego badania lekarskiego .....................................................................................................

.............................................................................................................
(miejscowość, data)(podpis i pieczęć uprawnionego lekarza)

Pouczenie****):

1. Wnoszenie odwołania:

1) odwołanie od orzeczenia lekarskiego wnosi się na piśmie;

2) odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej lub posiadającej taki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

3) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za

pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

a) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia

lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – jednostka o wyższym

poziomie referencyjnym, o której mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 2323 oraz z 2019 r. poz. 2212),

b) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez

ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

c) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej;

4) lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań

oraz oświadczeniem lub dokumentacją, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o ochronie osób i mienia, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania

odwołania;

5) badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego

tożsamość.

***) Oznaczenie odpowiadające wzorowi pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), oraz zawierające numer wpisu do rejestru lekarzy upoważnionych prowadzonego na podstawie art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284, z późn. zm.) przez komendanta wojewódzkiego Policji. Dane te mogą być naniesione także w formie naklejki lub odręcznie.

****) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

..............................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr.... / ......(rok)

Na podstawie art. 32 pkt 3 / art. 33 ust. 1 / art. 33a ust. 3*) w związku z art. 26 ust. 3 pkt 7

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)

stwierdzam, że:

Pan/Pani

......................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL**) ...........................................................................................................................................

zamieszkały/zamieszkała

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

1) posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);

2) nie posiada zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).

Termin następnego badania psychologicznego ......................................................

....................................................................................................................................
(miejscowość, data)(podpis i pieczęć uprawnionego psychologa)

Pouczenie:***)

1. Wnoszenie odwołania:

1) odwołanie od orzeczenia psychologicznego wnosi się na piśmie;

2) odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej lub posiadającej taki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

3) odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za

pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi

są:

a) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy,

b) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez

ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

c) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej;

4) psycholog za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją

badań oraz oświadczeniem lub dokumentacją, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia

otrzymania odwołania.

5) badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego

tożsamość.

***) Oznaczenie obejmuje imię lub imiona i nazwisko uprawnionego psychologa oraz numer wpisu do rejestru psychologów upoważnionych powadzonego na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284, z późn. zm.) przez komendanta wojewódzkiego Policji. Dane te mogą być naniesione także w formie naklejki lub odręcznie.

****) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).