Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
2)
jednostki o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą";
3)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;
4)
wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy;
5)
wzory druków orzeczeń lekarskiego i psychologicznego.
1. 
Badanie lekarskie obejmuje:
1)
ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2)
badania specjalistyczne:
a)
okulistyczne, w zakresie oceny stanu narządu wzroku, przeprowadzane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz U. z 2020 r. poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275),
b)
psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3)
inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2. 
Na badania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, kieruje uprawniony lekarz.
Badanie psychologiczne obejmuje:
1)
ocenę:
a)
sprawności intelektualnej,
b)
osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c)
poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2)
inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badania psychologicznego, zwanego dalej "uprawnionym psychologiem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
1. 
Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się na wniosek, o którym mowa w art. 32 pkt 3 albo w art. 33 ust. 1 ustawy, albo na podstawie skierowania, o którym mowa w art. 33a ust. 3 ustawy, po złożeniu przez osobę ubiegającą się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającą taki wpis oświadczenia albo dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.
2. 
Uprawniony lekarz i uprawniony psycholog przeprowadzają badanie lekarskie i badanie psychologiczne po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór druku orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór druku orzeczenia psychologicznego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Jednostkami o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy, są:
1)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;
2)
(uchylony);
3)
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
4)
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
Maksymalne stawki opłat za badania lekarskie lub badania psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynoszą 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 i 1504).
1. 
Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715).
2. 
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich wskazanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 . 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE nr..../ (rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE nr..../ (rok)

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 grudnia 2015 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).