Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.53 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2020 r.
Art.  20.  [Komunikaty w sprawie kwoty bazowej oraz przeciętnego wynagrodzenia]

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie:

1) do 7 roboczego dnia lutego każdego roku:
a) kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym,
b) kwotę bazową, o której mowa w art. 19;
2) do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.