Art. 20. - [Komunikaty w sprawie kwoty bazowej oraz przeciętnego wynagrodzenia] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1251 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  20.  [Komunikaty w sprawie kwoty bazowej oraz przeciętnego wynagrodzenia]

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie:

1)
do 7 roboczego dnia lutego każdego roku:
a)
kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym,
b)
kwotę bazową, o której mowa w art. 19;
2)
do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.