[Termin badań lekarskich i psychologicznych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej] - Art. 32. -... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Termin badań lekarskich i psychologicznych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  32.  [Termin badań lekarskich i psychologicznych osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej]

Badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata:

1)
jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata;
2)
po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy;
3)
na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.