[Odwołanie od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego] - Art. 34. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  34.  [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego]
1. 
Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
2. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 29 ust. 1.
3. 
Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:
1)
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - jednostka o wyższym poziomie referencyjnym;
2)
jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3)
podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
4. 
Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem jest wnoszone odwołanie przekazuje je wraz z dokumentacją badań oraz oświadczeniem lub dokumentacją, o których mowa w art. 33 ust. 2, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. 
Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. 
Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.