Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1715

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wpis lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
2) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;
3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą", oraz druków orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
§  2. 
1.  Badanie lekarskie obejmuje:
1) ogólne badanie stanu zdrowia, w tym ocenę narządu słuchu i równowagi, układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego;
2) badania specjalistyczne:
a) okulistyczne, w zakresie oceny narządu wzroku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829),
b) psychiatryczne, w zakresie zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, w przypadku stwierdzenia przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania lekarskiego, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2.  Badanie psychologiczne obejmuje:
1) ocenę:
a) sprawności intelektualnej,
b) osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
c) poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej;
2) inne badania psychologiczne, w przypadku stwierdzenia przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badania psychologicznego, zwanego dalej "uprawnionym psychologiem", że są one niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
§  3. 
1.  Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności złożonego wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.
2.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, zwane dalej "orzeczeniem lekarskim", według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Orzeczenie lekarskie wydaje się osobie badanej, drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badań osoby badanej. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie dotyczy osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kolejne egzemplarze tego orzeczenia otrzymują pracodawca kierujący na badania oraz właściwy komendant wojewódzki Policji.
§  5. 
1.  Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog wydaje osobie ubiegającej się o wpis lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej orzeczenie psychologiczne o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.  Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  W przypadku stwierdzenia:
1) w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej lub
2) w orzeczeniu psychologicznym nieposiadania zdolności

- do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, odpowiednio uprawniony lekarz lub uprawniony psycholog sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego i przekazuje niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem poufności, właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.

2.  O przyczynach uzasadniających stwierdzenie:
1) w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej i psychicznej lub
2) w orzeczeniu psychologicznym nieposiadania zdolności

- do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej odpowiednio uprawniony lekarz lub uprawniony psycholog informuje osobę badaną po zakończeniu badania oraz dołącza pisemne uzasadnienie do dokumentacji badań osoby badanej.

§  7. 
1.  Maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne, w tym za badania przeprowadzane w trybie odwołania, osoby ubiegającej się o wpis i osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wynoszą:
1) 250 zł - za badanie lekarskie;
2) 100 zł - za badanie psychologiczne.
2.  Stawki opłat, o których mowa ust. 1, za badania lekarskie i psychologiczne wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE

............ / ...........

(numer) (rok)

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715)

stwierdzam, że

Pan/Pani ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

.......................................................................................................................................................................................................

zamieszkały/a ...............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.*)

Termin następnego badania lekarskiego ......................................................................................................................................

......................................... ........................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

Pouczenie**):

Od niniejszego orzeczenia lekarskiego osobie badanej, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania.

Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy;

2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydawanego w trybie odwołania, pozostawiając ostatnie zdanie pouczenia.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

............. / ...........

(numer) (rok)

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 1715)

stwierdzam, że

Pan/Pani ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość)

.......................................................................................................................................................................................................

zamieszkały/a ...............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

1) posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*);

2) nie posiada zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej*).

Termin następnego badania psychologicznego ............................................................................................................................

......................................... ........................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka uprawnionego psychologa)

Pouczenie**):

Od niniejszego orzeczenia psychologicznego osobie badanej, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania.

Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy;

2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

Orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Skreślić w przypadku orzeczenia psychologicznego wydawanego w trybie odwołania, pozostawiając ostatnie zdanie pouczenia.

)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855), które traci moc z dniem 1 stycznia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).