Uchylenie rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO). - Dz.U.2019.2244 - OpenLEX

Uchylenie rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2244

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 2019 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730) zarządza się, co następuje:
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. poz. 231).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.