Art. 40. - [Standardowe klasyfikacje i nomenklatury] - Statystyka publiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.773 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2023 r.
Art.  40.  [Standardowe klasyfikacje i nomenklatury]
1. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje.
2. 
Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa w ust. 1, wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. 
Wprowadzone w trybie ust. 2 standardowe klasyfikacje i nomenklatury stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).