Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO). - Dz.U.1999.26.231 - OpenLEX

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.26.231

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1999 r.
w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się Klasyfikację Wyrobów Obronnych (KWO), stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KLASYFIKACJA WYROBÓW OBRONNYCH (KWO)

SPIS TREŚCI

1. Objaśnienia wstępne

2. Wykaz grup i klas KWO

3. Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO) - grupy i klasy

4. Wykaz grup i klas KWO w układzie alfabetycznym

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO) przeznaczona jest na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa i stanowi kluczowy element służący zapewnieniu interoperacyjności uzbrojenia i sprzętu, będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, z ich odpowiednikami w siłach zbrojnych państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest ona kolejnym standardem klasyfikacyjnym, obok europejskiego systemu klasyfikacji gospodarczych, wprowadzonym do stosowania w Polsce.

Klasyfikacja posiada czterocyfrową strukturę kodu, w której dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę wyrobu, a następne dwie - klasę wyrobu w danej grupie. W strukturze klasyfikacyjnej wyróżnia się 78 grup wyrobów, do których przyporządkowano odpowiednio 636 klas. Każda grupa swoim zasięgiem obejmuje również zbiory klas pokrewnych. Każda klasa utworzona jest dla wyrobów o takiej samej charakterystyce fizycznej i funkcjonalnej, podobnym zastosowaniu, metodzie utylizacji itp., stanowiących pokrewne zbiory funkcjonujące w systemie zarządzania zaopatrywaniem. Przyjęte kody klasyfikacyjne zawierają rezerwę umożliwiającą powiększenie liczby grup i klas, umieszczenie nowych kodów, jeśli jest to wymagane ze względu na rozwój technologii bądź pojawienie się nowych wyrobów niemożliwych do zaklasyfikowania do już istniejących klas. Do poszczególnych klas dołączone są wskazówki: "włączono", "wyłączono" oraz "uwagi". Adnotacje "włączono" i "wyłączono" służą wyłącznie do rozgraniczenia klas w danej grupie oraz uszczegółowiają jakie dodatkowe wyroby są włączane bądź wyłączane z danej klasy, nie stanowią natomiast wyczerpującego wyliczenia wszystkich wyrobów wchodzących do danej klasy lub wyłączanych z niej. Klasyfikacją Wyrobów Obronnych są objęte: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części do tych wyrobów, o ile występują one w obrocie i zaopatrzeniu służącemu obronności i bezpieczeństwu państwa. Ustalenia powyższe dotyczą zarówno wyrobów specjalnych służących do bezpośredniego zabezpieczenia potrzeb obronnych (np. broń, amunicja, środki bojowe i sprzęt wojskowy), jak również tzw. wyrobów cywilnych służących pośrednio do zabezpieczenia obronności (np. farmaceutyki, środki toaletowe, meble, sprzęt rekreacyjny i sportowy itp.).

W aktualnym wydaniu nie opracowano kluczy przejścia oraz odpowiednich relacji i powiązań Klasyfikacji Wyrobów Obronnych z innymi klasyfikacjami gospodarczymi stosowanymi w Polsce (PKWiU, PCN, SWW). Przedstawione one zostaną w kolejnych poprawionych wydaniach systemu KWO, na bazie zdobytych doświadczeń po okresie eksploatacji próbnej.

Struktura klasyfikacji oparta jest na Natowskiej Klasyfikacji Zaopatrzenia (NATO Supply Classification - NSC), będącej jednym z narzędzi do realizacji procedur NATO-wskiego Systemu Kodyfikacyjnego (NATO Codification System - NCS), który umożliwia osiąganie maksymalnej efektywności wsparcia logistycznego wojsk oraz usprawnia zarządzanie materiałowe. W NATO-wskim Systemie Kodyfikacyjnym klasyfikacja stanowi podstawę do nadawania Natowskiego Numeru Magazynowego (NSN). W okresie przejściowym, związanym z wdrażaniem NATO-wskiego Systemu Kodyfikacyjnego, KWO jest w Polsce wykorzystywana do tworzenia Tymczasowego Jednolitego Indeksu Materiałowego (TJIM), obowiązującego w procesach logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP.

Struktura Klasyfikacji Wyrobów Obronnych oraz jej powiązanie ze strukturą Natowskiego Numeru Magazynowego (NSN) jest następująca:

(grafikę pominięto)

Klasyfikacja składa się z trzech części:

1) wykazu grup i klas KWO - w układzie numerycznym stanowiącym indeks numeryczny grup i klas, służący jako dokument pomocniczy do posługiwania się klasyfikacją;

2) Klasyfikacji Wyrobów Obronnych - grupy i klasy aktualnie obowiązujące w KWO wraz z ich podstawowymi definicjami;

3) wykazu grup i klas - w układzie alfabetycznym.

WYKAZ GRUP I KLAS KWO

grupa, klasa treść

10 UZBROJENIE

1005 Broń strzelecka kalibru do 30 mm

1010 Działa kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

1015 Działa kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

1020 Działa kalibru powyżej 125 mm do 150 mm

1025 Działa kalibru powyżej 150 mm do 200 mm

1030 Działa kalibru powyżej 200 mm do 300 mm

1035 Działa kalibru powyżej 300 mm

1040 Uzbrojenie i urządzenia chemiczne

1045 Wyrzutnie torped, bomb głębinowych i min podwodnych

1055 Wyrzutnie pocisków rakietowych i nabojów pirotechnicznych

1070 Sieci i zagrody bojowe

1075 Sprzęt obrony biernej okrętów i sprzęt trałowy

1080 Sprzęt do kamuflażu i decepcji

1090 Wyroby wzajemnie zamienne w ramach dwóch lub więcej klas grupy 10

1095 Uzbrojenie pozostałe

11 BROŃ JĄDROWA

1105 Bomby jądrowe

1110 Pociski jądrowe

1115 Głowice jądrowe i sekcje głowic bojowych

1120 Bomby jądrowe głębinowe

1125 Ładunki jądrowe burzące

1127 Pociski rakietowe jądrowe

1130 Zestawy do konwersji broni jądrowej

1135 Urządzenia uzbrajające i odpalające broni jądrowej

1140 Składniki ładunków jądrowych

1145 Składniki broni jądrowej wybuchowe i pirotechniczne

1190 Sprzęt kontrolno - obsługowy broni jądrowej, specjalistyczny

1195 Sprzęt kombinowany uzbrojenia jądrowego, pozostały

12 URZĄDZENIA KIEROWANIA OGNIEM

1210 Przyrządy do kierowania ogniem

1220 Celowniki i urządzenia przelicznikowe do kierowania ogniem

1230 Systemy kierowania ogniem, kompletne

1240 Celowniki i odległościomierze optyczne

1250 Mechanizmy stabilizacji sprzętu kierowania ogniem

1260 Urządzenia wskazywania i identyfikacji celów

1265 Urządzenia przekazywania danych w sprzęcie kierowania ogniem z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

1270 Składniki sprzętu kierowania uzbrojeniem pokładowym samolotów

1280 Urządzenia do kierowania bombardowaniem lotniczym

1285 Sprzęt radiolokacyjny kierowania ogniem, z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

1287 Sprzęt do kierowania ogniem, hydroakustyczny

1290 Sprzęt do kierowania ogniem, pozostały

13 AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE

1305 Amunicja kalibru do 30 mm

1310 Amunicja kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

1315 Amunicja kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

1320 Amunicja kalibru powyżej 125 mm

1325 Bomby

1330 Granaty

1336 Głowice bojowe i składniki wybuchowe pocisków kierowanych

1337 Elementy palne zespołów napędowych dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe, oraz ich składniki

1338 Elementy niepalne zespołów napędowych pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe oraz ich składniki

1340 Rakiety, amunicja rakietowa i składniki rakiet

1345 Miny lądowe

1350 Składniki niewybuchowe min podwodnych

1351 Składniki wybuchowe min podwodnych

1355 Składniki niewybuchowe torped

1356 Składniki wybuchowe torped

1360 Składniki niewybuchowe bomb głębinowych

1361 Składniki wybuchowe bomb głębinowych

1365 Środki chemiczne bojowe

1370 Środki pirotechniczne

1375 Materiały wybuchowe

1376 Materiały wybuchowe luzem

1377 Piromechnizmy i ładunki miotające

1385 Sprzęt oraz urządzenia do usuwania i likwidacji materiałów wybuchowych na powierzchni ziemi

1386 Sprzęt oraz urządzenia do unieszkodliwienia materiałów wybuchowych podwodnych i pływających

1390 Zapalniki i zapłonniki

1395 Amunicja pozostała

1398 Sprzęt specjalistyczny do obsługi i konserwacji amunicji

14 POCISKI KIEROWANE

1410 Pociski kierowane

1420 Elementy składowe pocisków kierowanych

1425 Systemy pocisków kierowanych, kompletne

1427 Podsystemy pocisków kierowanych

1430 Systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi

1440 Wyrzutnie pocisków kierowanych

1450 Wyposażenie obsługowo - serwisowe pocisków kierowanych

15 STATKI POWIETRZNE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PŁATOWCA

1510 Samoloty ze skrzydłem stałym

1520 Samoloty ze skrzydłem obracanym

1540 Szybowce

1550 Statki powietrzne bezzałogowe

1560 Elementy konstrukcyjne struktury płatowca

16 ELEMENTY SKŁADOWE SAMOLOTÓW I WYPOSAŻENIE LOTNICZE

1610 Śmigła lotnicze i elementy składowe

1615 Łopaty wirnika nośnego śmigłowca, mechanizmy napędowe i ich części składowe

1620 Części składowe podwozia samolotu

1630 Koła lotnicze i lotnicze układy hamowania

1650 Części składowe układów hydraulicznych, próżniowych i przeciwoblodzeniowych statków powietrznych

1660 Sprzęt klimatyzacyjny, ogrzewania i hermetyzacji, samolotowy

1670 Spadochrony klasyczne; hamujące, wyciągające lotnicze systemy podchwytywania, dostarczania i ratownictwa powietrznego; sprzęt mocowania ładunków

1680 Wyposażenie lotnicze dodatkowe, pozostałe

17 SPRZĘT LOTNICZY OBSŁUGI NAZIEMNEJ, URZĄDZENIA STARTU I LĄDOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

1710 Sprzęt do zabezpieczenia lądowania samolotów

1720 Sprzęt lotniczy katapultowy

1730 Sprzęt naziemny do obsługi samolotów

1740 Samochody ciężarowe specjalistyczne i przyczepy do obsługi portów lotniczych

18 POJAZDY KOSMICZNE

1810 Pojazdy kosmiczne

1820 Elementy składowe pojazdów kosmicznych

1830 Układy zdalnego sterowania pojazdami kosmicznymi

1840 Wyrzutnie pojazdów kosmicznych

1850 Wyposażenie serwisowo - obsługowe pojazdów kosmicznych

1860 Sprzęt umożliwiający przetrwanie w przestrzeni kosmicznej

19 OKRĘTY, MAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, PONTONY I DOKI PŁYWAJĄCE

1905 Okręty bojowe i okręty desantowe

1910 Okręty transportowe do przewozu pasażerów i pododdziałów wojskowych

1915 Jednostki pływające do przewożenia towarów i tankowce

1920 Statki rybackie

1925 Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia

1930 Barki i lichtugi do przewozu ładunku

1935 Barki i lichtugi specjalnego przeznaczenia

1940 Jednostki pływające małe

1945 Pontony i doki pływające

1950 Doki suche

1955 Pogłębiarki

1990 Jednostki pływające, pozostałe

20 SPRZĘT OKRĘTOWY

2010 Składniki napędu okrętów i łodzi

2020 Żagle i osprzęt żaglowy

2030 Urządzenia pokładowe

2040 Armatura morska i osprzęt kadłuba

2050 Boje

2060 Sprzęt do rybołówstwa

2090 Sprzęt okrętowy i morski, pozostały

22 SPRZĘT KOLEJOWY

2210 Lokomotywy

2220 Wagony kolejowe

2230 Sprzęt do budowy i utrzymania dróg kolejowych

2240 Elementy składowe lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego

2250 Materiały nawierzchniowe trakcji kolejowych

23 PODUSZKOWCE, POJAZDY SILNIKOWE, PRZYCZEPY I POJAZDY JEDNOŚLADOWE

2305 Poduszkowce

2310 Pojazdy osobowe silnikowe

2320 Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe

2330 Przyczepy

2340 Motocykle, skutery i rowery

2350 Wozy gąsienicowe bojowe, wozy desantowe i taktyczne

24 CIĄGNIKI

2410 Ciągniki gąsienicowe wolnobieżne

2420 Ciągniki kołowe

2430 Ciągniki szybkobieżne gąsienicowe

25 ELEMENTY SKŁADOWE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW

2510 Elementy konstrukcyjne kabin. nadwozi i podwozi pojazdów

2520 Elementy składowe układów przenoszenia napędu pojazdów

2530 Elementy hamulców samochodowych, układów kierowniczych, osi, kół i układów gąsienicowych

2540 Umeblowanie pojazdów i urządzenia pomocnicze

2541 Wyposażenie specjalistyczne pojazdów posiadających systemy uzbrojenia

2590 Elementy pojazdów, pozostałe

26 OPONY I DĘTKI - OGUMIENIE POJAZDÓW

2610 Opony i dętki pneumatyczne nielotnicze

2620 Opony i dętki pneumatyczne lotnicze

2630 Opony pełne i poduszkowe

2640 Materiały do regeneracji opon i naprawy dętek

28 SILNIKI, TURBINY I ELEMENTY SKŁADOWE

2805 Silniki tłokowe, benzynowe, z wyjątkiem lotniczych i ich elementy składowe

2810 Silniki lotnicze tłokowe benzynowe, silniki lotnicze napędowe i ich elementy składowe

2815 Silniki Diesla i ich elementy składowe

2820 Silniki tłokowe parowe i ich elementy składowe

2825 Turbiny parowe i ich elementy składowe

2830 Turbiny wodne i koła wodne i ich elementy składowe

2835 Turbiny gazowe i silniki odrzutowe, nielotnicze i ich elementy składowe

2840 Turbiny gazowe i silniki odrzutowe lotnicze i ich elementy składowe

2845 Silniki rakietowe i ich elementy składowe

2850 Silniki rotacyjne benzynowe i ich elementy składowe

2895 Silniki i ich elementy składowe, pozostałe

29 AKCESORIA SILNIKÓW

2910 Elementy układów zasilania do silników nielotniczych

2915 Elementy układów zasilania do silników lotniczych

2920 Elementy składowe układów elektrycznych silników nielotniczych

2925 Elementy składowe układów elektrycznych silników lotniczych

2930 Elementy składowe układów chłodzenia silników nielotniczych

2935 Elementy składowe układów chłodzenia silników lotniczych

2940 Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, nielotnicze

2945 Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, lotnicze

2950 Turbosprężarki doładowujące

2990 Wyposażenie do silników nielotniczych, pozostałe

2995 Wyposażenie do silników lotniczych, pozostałe

30 UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU MECHANICZNEGO

3010 Przemienniki momentu i urządzenia zmieniające prędkość

3020 Koła zębate, koła pasowe, koła łańcuchowe i łańcuchy napędowe

3030 Napędy pasowe, pasy napędowe, pasy wentylatorów i pasy pomocnicze

3040 Sprzęt przenoszenia napędu, pozostały

31 ŁOŻYSKA

3110 Łożyska toczne, nie montowane

3120 Łożyska ślizgowe, nie montowane

3130 Łożyska wbudowane

32 MASZYNY I SPRZĘT DO OBRÓBKI DREWNA

3210 Maszyny do cięcia i strugania drewna

3220 Maszyny do obróbki drewna

3230 Narzędzia i osprzęt maszyn do obróbki drewna

34 MASZYNY DO OBRÓBKI METALI

3405 Maszyny do cięcia i wygładzania

3408 Centra obróbcze i obrabiarki automatycznych linii obróbczych

3410 Maszyny do elektrycznej i ultradźwiękowej obróbki erozyjnej

3411 Wiertarki i wytaczarki

3412 Przeciągarki

3413 Wiertarki i maszyny do obróbki gwintów wewnętrznych

3414 Maszyny do nacinania i szlifowania kół zębatych

3415 Szlifierki i maszyny polerujące

3416 Tokarki

3417 Frezarki

3418 Strugarki wzdłużne i poprzeczne

3419 Maszyny narzędziowe, pozostałe

3422 Walcarki i ciągarki

3424 Urządzenia do ulepszania metali

3426 Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali

3431 Urządzenia do spawania łukiem elektrycznym

3432 Urządzenia do spawania oporowego

3433 Urządzenia do spawania gazowego, cięcia i metalizowania

3436 Manipulatory spawalnicze

3439 Artykuły dodatkowe do spawania, lutowania miękkiego i twardego

3441 Giętarki i urządzenia formujące

3442 Prasy hydrauliczne i pneumatyczne z napędem

3443 Prasy mechaniczne z napędem

3444 Prasy ręczne

3445 Maszyny dziurkujące i tnące

3446 Urządzenia do kucia i młoty kowalskie

3447 Urządzenia formujące drut i taśmy metalowe

3448 Maszyny do nitowania

3449 Maszyny do wtórnej obróbki metali i do cięcia metali, pozostałe

3450 Obrabiarki przenośne

3455 Narzędzia maszynowe skrawające do obrabiarek

3456 Narzędzia tnące i kształtujące do wtórnej obróbki metali

3460 Wyposażenie dodatkowe obrabiarek

3461 Wyposażenie dodatkowe do maszyn wtórnej obróbki metali

3465 Uchwyty i szablony

3470 Zestawy narzędziowe i wyposażenie warsztatów mechanicznych

35 WYPOSAŻENIE USŁUGOWE I HANDLOWE

3510 Sprzęt pralniczy i pralnie chemiczne

3520 Sprzęt do naprawy obuwia

3530 Maszyny szwalnicze przemysłowe i ruchome warsztaty do ich naprawy

3540 Maszyny zawijające i pakujące

3550 Automaty do sprzedaży i urządzenia uruchamiane monetami

3590 Wyposażenie usługowe i handlowe, pozostałe

36 MASZYNY PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE

3605 Sprzęt i maszyny do artykułów żywnościowych

3610 Wyposażenie do drukowania, powielania i maszyny introligatorskie

3611 Maszyny przemysłowe do znakowania wyrobów

3615 Maszyny przemysłowe do produkcji papieru i celulozy

3620 Maszyny do obróbki gumy i mas plastycznych

3625 Maszyny przemysłu tekstylnego

3630 Maszyny przemysłowe do produkcji betonu i przeróbki gliny

3635 Maszyny do obróbki kryształów i szkła

3640 Maszyny przemysłu tytoniowego

3645 Maszyny do garbowania i obróbki skór

3650 Maszyny przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

3655 Systemy stacjonarne lub przenośne do produkcji i rozdzielnictwa gazu

3660 Maszyny rozdrabniające przemysłowe

3670 Maszyny do produkcji półprzewodników, mikroukładów i obwodów drukowanych

3680 Maszyny odlewnicze oraz urządzenia dodatkowe

3685 Maszyny do produkcji specjalnych pojemników metalowych i sprzęt pokrewny

3690 Maszyny do produkcji uzbrojenia i amunicji, sprzęt pokrewny

3693 Maszyny montażowe przemysłowe

3694 Pomieszczenia robocze bezpyłowe o regulowanym środowisku i ich wyposażenie

3695 Maszyny przemysłowe specjalistyczne, pozostałe

37 SPRZĘT I MASZYNY ROLNICZE

3710 Maszyny do uprawy gleby

3720 Maszyny żniwiarskie

3730 Urządzenia mleczarskie, drobiarskie i hodowlane

3740 Wyposażenie do zwalczania szkodników, chorób i ochrony przed wpływem temperatur

3750 Narzędzia ogrodnicze

3770 Siodła, uprząż, bicze i pozostałe wyposażenie dla zwierząt

38 SPRZĘT BUDOWLANY, GÓRNICZY, PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I DO UTRZYMANIA DRÓG

3805 Sprzęt do robót ziemnych

3810 Dźwigi i dźwigi czerpakowe

3815 Urządzenia dodatkowe do dźwigów i dźwigów czerpakowych

3820 Sprzęt górniczy, do drążenia skał, wiertniczy i pokrewny

3825 Sprzęt do oczyszczania i mycia dróg

3830 Urządzenia dodatkowe do samochodów ciężarowych i ciągników

3835 Sprzęt do wydobywania i dystrybucji ropy naftowej

3895 Sprzęt używany w budownictwie, pozostały

39 SPRZĘT GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

3910 Przenośniki

3915 Podajniki

3920 Wyposażenie do przeładunków materiałów, bez własnego napędu

3930 Wózki i ciągniki magazynowe; przyciągarki; podnośniki widłowe; wózki platformowe; podnośniki bramowe i ich elementy składowe

3940 Wielokrążki, bloki, zawiesia

3950 Obrotnice, dźwigniki, dźwigi, żurawie

3960 Windy i schody ruchome

3990 Sprzęt gospodarki materiałowej, pozostały

40 LINY, POWROZY, ŁAŃCUCHY I OSPRZĘT LINOWY

4010 Łańcuchy i liny stalowe

4020 Powrozy, olinowanie, sznury

4030 Osprzęt do sznurów, lin stalowych i łańcuchów

41 SPRZĘT CHŁODNICZY, KLIMATYZACYJNY I WENTYLACYJNY

4110 Sprzęt chłodniczy

4120 Sprzęt klimatyzacyjny

4130 Elementy składowe sprzętu chłodniczego i klimatycznego

4140 Wentylatory, cyrkulatory powietrza i wyposażenie nawiewne

4150 Rury wirowe i rury zespołów chłodzących

42 WYPOSAŻENIE POŻARNICZE, RATOWNICZE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ORAZ WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY DO OCHRONY ŚRODOWISKA

4210 Sprzęt pożarniczy

4220 Sprzęt ratowniczy morski i do nurkowania

4230 Sprzęt odkażający i impregnujący

4235 Pojemniki specjalne; urządzenia i materiały do zbierania, zabezpieczania i usuwania materiałów niebezpiecznych

4240 Sprzęt zabezpieczający i sprzęt ratownictwa

4250 Sprzęt do odzyskiwania materiałów wtórnych

43 POMPY I KOMPRESORY

4310 Kompresory i pompy próżniowe

4320 Pompy z napędem i pompy ręczne

4330 Wirówki, oddzielacze, filtry ciśnieniowe i filtry próżniowe

44 PIECE, WYTWORNICE PARY, WYPOSAŻENIE OSUSZAJĄCE I REAKTORY JĄDROWE

4410 Kotły parowe przemysłowe

4420 Wymienniki ciepła i kondensory pary wodnej

4430 Piece przemysłowe, piece do wypalania, odprężarki tunelowe i piece do wytapiania

4440 Suszarki, urządzenia do odwadniania i usuwania wilgoci

4460 Sprzęt do oczyszczania powietrza

4470 Reaktory jądrowe

45 INSTALACJE HYDRAULICZNE, CIEPŁOWNICZE I SANITARNE

4510 Aparatura hydrauliczna i wyposażenie sanitarne

4520 Wyposażenie grzewcze i domowe urządzenia do podgrzewania wody

4530 Piece paliwowe

4540 Instalacje hydrauliczne, ciepłownicze i sanitarne, pozostałe

46 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

4610 Urządzenia do uzdatniania wody

4620 Urządzenia do destylacji wody dla przemysłu i na statkach morskich

4630 Urządzenia do oczyszczania ścieków

47 RURY, RUROCIĄGI, WĘŻE I ARMATURA

4710 Rury i przewody rurowe

4720 Węże i rurki elastyczne

4730 Końcówki i armatura specjalistyczna węży, rur i rurociągów

48 ZAWORY

4810 Zawory sterowane z napędem

4820 Zawory niesterowane bez napędu

49 SPRZĘT WARSZTATOWY DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I REMONTÓW

4910 Sprzęt specjalistyczny do remontu i obsługi pojazdów silnikowych

4920 Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej i remontu samolotów

4921 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych torped

4923 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych bomb głębinowych i min morskich

4925 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych amunicji

4927 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych rakiet

4930 Sprzęt do smarowania i do dystrybucji paliwa

4931 Sprzęt specjalistyczny warsztatów remontowych i obsługowych systemów kierowania ogniem

4933 Sprzęt specjalistyczny warsztatów do obsługi i napraw uzbrojenia

4935 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pocisków kierowanych

4940 Sprzęt specjalistyczny warsztatów obsługi i remontów, pozostały

4960 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pojazdów kosmicznych

51 NARZĘDZIA RĘCZNE

5110 Narzędzia ręczne tnące, bez napędu

5120 Narzędzia ręczne z wyjątkiem tnących, bez napędu

5130 Narzędzia ręczne z napędem

5133 Wiertła, pogłębiacze cylindryczne i pogłębiacze stożkowe; ręczne i mechaniczne

5136 Gwintowniki, narzynki i uchwyty zaciskowe; ręczne i mechaniczne

5140 Skrzynie przenośne do narzędzi i przyrządów

5180 Zestawy, komplety narzędziowe i zestawy narzędzi ręcznych

52 PRZYRZĄDY POMIAROWE

5210 Przyrządy pomiarowe, rzemieślnicze

5220 Sprawdziany kontrolne i przyrządy precyzyjne do pomiaru położenia (traserskie)

5280 Zestawy przyrządów pomiarowych, pozostałe

53 WYROBY METALOWE I MATERIAŁY ŚCIERNE

5305 Wkręty i śruby

5306 Sworznie

5307 Śruby dwustronne

5310 Nakrętki i podkładki

5315 Gwoździe, kliny i kołki

5320 Nity

5325 Przyrządy mocujące

5330 Materiały do pakowania i uszczelniania

5335 Siatki metalowe

5340 Wyroby metalowe, pozostałe

5341 Uchwyty

5345 Tarcze i kamienie szlifierskie

5350 Materiały ścierne

5355 Pokrętła i wskazówki

5360 Sprężyny śrubowe, płaskie i kształtowe

5365 Tuleje, pierścienie, podkładki regulacyjne i przekładki

54 KONSTRUKCJE I RUSZTOWANIA Z PREFABRYKATÓW

5410 Budynki przenośne z prefabrykatów

5411 Kabiny ze sztywnymi ścianami osłonowymi

5419 Konstrukcje modułowe

5420 Mosty stałe i pływające

5430 Zbiorniki magazynowe

5440 Rusztowania budowlane i formy do odlewania betonu

5445 Konstrukcje wieżowe prefabrykowane

5450 Konstrukcje z prefabrykatów, pozostałe

55 TARCICA, DREWNO PRZETWORZONE, SKLEJKA I FORNIR

5510 Tarcica i podstawowe materiały pochodne

5520 Wyroby stolarskie

5530 Sklejka i fornir

56 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE

5610 Materiały budowlane mineralne, luzem

5620 Dachówka, cegły i bloczki

5630 Rury, przewody i łączniki

5640 Płyty ścienne lekkie, papa budowlana i materiały do izolacji termicznej

5650 Materiały na dachy i szkielety budowlane

5660 Ogrodzenia, elementy bram i parkanów

5670 Elementy budowlane prefabrykowane

5675 Wyroby drewnopodobne

5680 Materiały budowlane, pozostałe

58 SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI, WYKRYWANIA I PROMIENIOWANIA KOHERENTNEGO

5805 Sprzęt telefoniczny i telegraficzny

5810 Sprzęt i elementy składowe zabezpieczenia łączności utajnionej

5811 Sprzęt szyfrujący i jego elementy składowe, pozostały

5815 Sprzęt dalekopisowy i urządzenia do przekazu obrazów nieruchomych; fax

5820 Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej z wyjątkiem lotniczego

5821 Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej lotniczy (pokładowy)

5825 Sprzęt radiowo-nawigacyjny z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

5826 Sprzęt radiowo-nawigacyjny lotniczy (pokładowy)

5830 Systemy łączności wewnętrznej i zewnętrznej, z wyjątkiem lotniczej (pokładowej)

5831 Systemy łączności lotniczej (pokładowej) - wewnętrznej i zewnętrznej

5835 Sprzęt do rejestracji i odtwarzania dźwięku

5836 Sprzęt video do nagrywania i odtwarzania

5840 Sprzęt radarowy z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

5841 Sprzęt radarowy lotniczy (pokładowy)

5845 Sprzęt hydroakustyczny

5850 Sprzęt łączności na zakres fal podczerwonych

5855 Sprzęt noktowizyjny aktywny i pasywny

5860 Urządzenia laserowe, ich części składowe i wyposażenie

5865 Sprzęt prowadzenia walki elektronicznej oraz rozpoznania radioelektronicznego

5895 Sprzęt łączności, pozostały

59 ELEMENTY SKŁADOWE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

5905 Rezystory

5910 Kondensatory

5915 Filtry i obwody

5920 Bezpieczniki, bezpieczniki termiczne, tłumiki i elementy ochronne

5925 Wyłączniki obwodów

5930 Przełączniki

5935 Łączniki elektryczne

5940 Oczka, końcówki i listwy zaciskowe

5945 Przekaźniki i solenoidy

5950 Cewki i transformatory

5955 Oscylatory i kryształy piezoelektryczne

5960 Lampy elektronowe i wyposażenie towarzyszące

5961 Elementy półprzewodnikowe i wyposażenie towarzyszące

5962 Mikroobwody elektroniczne

5963 Moduły elektroniczne

5965 Hełmofony, słuchawki, mikrotelefony, mikrofony i głośniki

5970 Izolatory elektryczne i materiały izolacyjne

5975 Materiały eksploatacyjne

5977 Szczotki elektryczne i elektrody

5980 Urządzenia optoelektroniczne i wyposażenie towarzyszące

5985 Anteny, falowody i sprzęt antenowy

5990 Selsyny i przeliczniki

5995 Kable, przewody elektryczne i zespoły przewodów

5996 Wzmacniacze

5998 Zespoły elektryczne i elektroniczne, płyty, karty i urządzenia towarzyszące

5999 Elementy składowe elektryczne i elektroniczne, pozostałe

60 SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE, MATERIAŁY, CZĘŚCI SKŁADOWE, WIĄZKI ŚWIATŁOWODOWE I URZĄDZENIA DODATKOWE

6010 Przewody światłowodowe

6015 Kable światłowodowe

6020 Wiązki kabli światłowodowych i wiązki przewodów

6021 Przełączniki światłowodowe

6030 Urządzenia światłowodowe

6032 Źródła światła w układach światłowodowych i fotodetektory

6035 Urządzenia światłowodowe do przesyłania światła i obrazu

6060 Łączniki układów światłowodowych

6070 Urządzenia światłowodowe pomocnicze i artykuły eksploatacyjne

6080 Zestawy i komplety narzędziowe do techniki światłowodowej

6099 Elementy składowe technik światłowodowych, pozostałe

61 PRZEWODY ELEKTRYCZNE, SPRZĘT DO WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6105 Silniki elektryczne

6110 Sprzęt do regulowania energii elektrycznej

6115 Generatory elektryczne i zestawy prądotwórcze

6116 Ogniwa paliwowe, części składowe, części zamienne i wyposażenie urządzeń wytwarzających energię z paliwa

6117 Systemy energetyczne wykorzystujące energię słoneczną

6120 Transformatory stosowane w elektrowniach i rozdzielniach

6125 Przetwornice elektryczne wirujące

6130 Przetwornice elektryczne nie wirujące

6135 Baterie jednorazowego użytku

6140 Baterie z możliwością wielokrotnego ładowania

6145 Przewody i kable elektryczne

6150 Sprzęt do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, pozostały

6160 Osprzęt zabezpieczający, pozostały i elementy wewnętrzne baterii

62 URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE I LAMPY

6210 Urządzenia elektryczne oświetlające, wewnętrzne i zewnętrzne

6220 Lampy i urządzenia oświetlające pojazdów

6230 Sprzęt oświetleniowy elektryczny, przenośny

6240 Lampy elektryczne

6250 Dławiki, oprawki lamp i zapłonniki lamp

6260 Sprzęt oświetleniowy, nieelektryczny

63 SYSTEMY ALARMOWE, SYGNALIZACYJNE I OSTRZEGAWCZE

6310 Systemy sygnalizacji drogowej

6320 Systemy okrętowe sygnalizacyjne i alarmowe

6330 Urządzenia kolejowe sygnalizacyjne i ostrzegawcze

6340 Systemy sygnalizacyjne i ostrzegawcze, samolotowe

6350 Systemy alarmowe, sygnalizacyjne i ostrzegawcze, pozostałe

65 SPRZĘT I ŚRODKI MEDYCZNE, STOMATOLOGICZNE I WETERYNARYJNE

6505 Leki i preparaty biologiczne

6508 Kosmetyki i przybory toaletowe medyczne

6510 Materiały opatrunkowe, chirurgiczne

6515 Narzędzia medyczne i chirurgiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

6520 Narzędzia stomatologiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

6525 Sprzęt rentgenowski medyczny, stomatologiczny, weterynaryjny oraz materiały eksploatacyjne

6530 Meble szpitalne, sprzęt, przybory i środki zaopatrzenia

6532 Ubiory chirurgiczne i szpitalne oraz pokrewne wyroby o specjalistycznym przeznaczeniu

6540 Przyrządy okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

6545 Odtwarzalne medyczne zestawy polowe, narzędzia i zestawy narzędzi

6550 Substancje, odczynniki, przyrządy i zestawy kontrolne "IN VITRO"

66 PRZYRZĄDY I SPRZĘT LABORATORYJNY

6605 Przyrządy nawigacyjne

6610 Przyrządy lotnicze

6615 Mechanizmy autopilota i elementy składowe żyroskopów pokładowych

6620 Przyrządy silników spalinowych

6625 Przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych

6630 Przyrządy do analizy chemicznej

6635 Sprzęt kontrolujący właściwości fizyczne

6636 Komory klimatyzacyjne i sprzęt pokrewny

6640 Sprzęt laboratoryjny i elementy zaopatrzenia

6645 Przyrządy do pomiaru czasu

6650 Przyrządy optyczne, sprzęt kontrolny, elementy składowe i urządzenia dodatkowe

6655 Przyrządy geofizyczne

6660 Przyrządy i aparatura meteorologiczna

6665 Przyrządy i aparatura do wykrywania niebezpieczeństw

6670 Wagi

6675 Przyrządy do szkicowania, geodezyjne i kartograficzne

6680 Przyrządy do pomiaru przepływu cieczy i gazów, poziomu cieczy i ruchu mechanicznego

6685 Przyrządy do pomiaru i kontroli ciśnienia, temperatury i wilgotności

6695 Przyrządy pomiarowe pozostałe

67 SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

6710 Kamery filmowe

6720 Aparaty fotograficzne

6730 Sprzęt projekcyjny

6740 Sprzęt do wywoływania i obróbki zdjęć

6750 Materiały fotograficzne

6760 Sprzęt fotograficzny i akcesoria

6770 Film obrobiony

6780 Zestawy, komplety i wyposażenie fotograficzne

68 CHEMIKALIA I PRODUKTY CHEMICZNE

6810 Chemikalia

6820 Barwniki

6830 Gazy sprężone i skroplone

6840 Środki do zwalczania szkodników i środki dezynfekujące

6850 Środki chemiczne specjalistyczne, pozostałe

69 MODELE, POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLENIOWE

6910 Pomoce szkoleniowe

6920 Urządzenia szkoleniowe uzbrojenia

6930 Urządzenia treningowe (trenażery)

6940 Urządzenia szkoleniowe łączności

70 SPRZĘT DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH "ADPE" (WŁĄCZAJĄC OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE), OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE, ŚRODKI ZAOPATRZENIA I SPRZĘT DODATKOWY

7010 Konfiguracje systemowe ADPE

7020 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), analogowe

7021 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), cyfrowe

7022 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), hybrydowe

7025 Urządzenia wejścia/wyjścia ADP oraz pamięci

7030 Oprogramowanie ADP

7035 Sprzęt dodatkowy ADP

7040 Sprzęt do kart i taśm dziurkowanych

7042 Urządzenia sterowane mikroprocesorem

7045 Materiały eksploatacyjne ADP

7050 Elementy składowe systemów automatycznego przetwarzania danych ADP

71 MEBLE

7105 Meble wyposażenia mieszkań

7110 Meble biurowe

7125 Szafki, schowki, skrzynie, regały i półki

7195 Meble i urządzenia, pozostałe

72 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH

7210 Wyposażenie mieszkań z wyjątkiem mebli

7220 Wykładziny podłogowe

7230 Zasłony, markizy i rolety

7240 Pojemniki do pomieszczeń mieszkalnych i handlowych

7290 Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i handlowych, pozostałe

73 SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA POSIŁKÓW

7310 Sprzęt do gotowania, pieczenia i podawania posiłków

7320 Urządzenia i sprzęt kuchenny

7330 Naczynia i przybory kuchenne

7340 Sztućce i ich zestawy

7350 Naczynia stołowe

7360 Zestawy, komplety, moduły do przygotowywania i podawania posiłków

74 MASZYNY BIUROWE, SYSTEMY DO PRZETWARZANIA TEKSTU I SPRZĘT DO OBRÓBKI OBRAZU

7420 Maszyny do księgowania i liczenia

7430 Maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania

7435 Sprzęt biurowy do edycji dokumentów

7450 Maszyny biurowe do nagrywania i odtwarzania głosu

7460 Sprzęt do nagrywania obrazu - video, przeglądarki do mikrofilmów

7490 Maszyny biurowe, pozostałe

75 URZĄDZENIA I ARTYKUŁY BIUROWE

7510 Artykuły biurowe

7520 Urządzenia biurowe i akcesoria

7530 Materiały piśmiennicze i formularze

7540 Formularze znormalizowane

76 KSIĄŻKI, MAPY I INNE WYDAWNICTWA

7610 Książki i broszury

7630 Gazety i periodyki

7640 Mapy, atlasy, tablice i globusy

7641 Mapy lotnicze, tablice i dane geodezyjne

7642 Mapy hydrograficzne, tablice i dane geodezyjne

7643 Mapy topograficzne, tablice i dane geodezyjne

7644 Mapy cyfrowe, tablice i dane geodezyjne

7650 Rysunki i ich specyfikacje

7660 Zeszyty nutowe i książki muzyczne

7670 Mikrofilmy obrobione

7690 Materiały drukowane, pozostałe

77 INSTRUMENTY MUZYCZNE, GRAMOFONY I RADIA POWSZECHNEGO UŻYTKU

7710 Instrumenty muzyczne

7720 Części i urządzenia dodatkowe instrumentów muzycznych

7730 Gramofony, radia i odbiorniki telewizyjne powszechnego użytku

7740 Płyty gramofonowe

78 SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY

7810 Sprzęt sportowy

7820 Gry, zabawki i mobilne urządzenia do gier

7830 Sprzęt rekreacyjny i przybory gimnastyczne

79 SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

7910 Sprzęt do polerowania podłóg i odkurzania

7920 Miotły, szczotki, zmywaki i gąbki

7930 Środki czyszczące i polerujące

80 PĘDZLE, FARBY, ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I KLEJE

8010 Farby, lakiery, pokosty i wyroby pokrewne

8020 Pędzle do malowania i pędzle artystyczne

8030 Środki konserwujące i masy uszczelniające

8040 Kleje

81 POJEMNIKI, OPAKOWANIA I ŚRODKI DO PAKOWANIA

8105 Torby i worki

8110 Zbiorniki cylindryczne, puszki i bańki

8115 Skrzynie, kartony i opakowania z przegrodami

8120 Zbiorniki gazu skroplonego

8125 Butelki i słoje

8130 Bębny i szpule

8135 Opakowania i materiały do pakowania luzem

8140 Skrzynie, opakowania i specjalne pojemniki do amunicji i środków jądrowych

8145 Pojemniki do transportu i przechowywania, specjalistyczne

83 MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRA, FUTRA, STROJE I BUTY, NAMIOTY I FLAGI

8305 Tkaniny tekstylne

8310 Przędza i nici

8315 Galanteria i dodatki do odzieży

8320 Materiały wyścielające i wypychające

8325 Materiały futrzarskie

8330 Skóra

8335 Materiały obuwnicze i do wykrawania podeszew

8340 Namioty i brezenty impregnowane

8345 Flagi i proporce

84 ODZIEŻ, WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I INSYGNIA

8405 Odzież męska

8410 Odzież damska

8415 Odzież specjalnego przeznaczenia

8420 Bielizna męska i ubrania nocne męskie

8425 Bielizna damska i ubrania nocne damskie

8430 Obuwie męskie

8435 Obuwie damskie

8440 Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe męskie

8445 Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe damskie

8450 Ubiory dziecięce i niemowlęce oraz dodatki

8455 Odznaki i insygnia

8460 Torby bagażowe

8465 Wyposażenie indywidualne

8470 Ubrania kuloodporne

8475 Ubrania specjalistyczne lotnicze i dodatki

85 ŚRODKI TOALETOWE

8510 Perfumy, preparaty toaletowe i pudry

8520 Mydło toaletowe, środki do golenia i do higieny jamy ustnej

8530 Przybory osobiste toaletowe

8540 Środki toaletowe papierowe

87 ZAOPATRZENIE ROLNICZE

8710 Pasza i żywność

8720 Nawozy

8730 Nasiona i szkółki sadzonek

88 ZWIERZĘTA ŻYWE

8810 Zwierzęta rzeźne żywe

8820 Zwierzęta nierzeźne żywe

89 WYŻYWIENIE

8905 Mięso, drób i ryby

8910 Wyroby mleczarskie i jaja

8915 Owoce i warzywa

8920 Pieczywo i wyroby mączne

8925 Cukier, słodycze i orzechy

8930 Dżemy, galaretki i przetwory owocowe

8935 Zupy i buliony

8940 Żywność dietetyczna specjalna i preparaty żywnościowe specjalne

8945 Oleje i tłuszcze jadalne

8950 Przyprawy i wyroby pokrewne

8955 Kawa, herbata i kakao

8960 Napoje bezalkoholowe

8965 Napoje alkoholowe

8970 Racje żywnościowe porcjowane

8975 Wyroby tytoniowe

91 PALIWA, SMARY, OLEJE I WOSKI

9110 Paliwa stałe

9130 Materiały napędowe ciekłe i paliwa na bazie ropy naftowej

9135 Materiały napędowe ciekłe i utleniacze na bazie chemicznej

9140 Oleje napędowe i opałowe

9150 Oleje i smary: obróbkowe, smarne i hydrauliczne

9160 Woski, oleje i tłuszcze, pozostałe

93 MATERIAŁY NIEMETALOWE

9310 Papier i karton

9320 Półfabrykaty gumowe

9330 Półfabrykaty z plastiku

9340 Półfabrykaty szklane

9350 Materiały ogniotrwałe i materiały posiadające warstwę ogniotrwałą

9390 Półfabrykaty niemetalowe, pozostałe

94 SUROWCE NIEMETALICZNE

9410 Surowce pochodzenia roślinnego

9420 Włókna pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego

9430 Surowce niejadalne pochodzenia zwierzęcego, pozostałe

9440 Surowce pochodzenia rolniczego i leśnego, pozostałe

9450 Odpady niemetalowe z wyjątkiem tekstylnych

95 BLACHY METALOWE, PRĘTY I PROFILE

9505 Druty nieelektryczne żelazne i stalowe

9510 Pręty żelazne i stalowe, okrągłe i płaskie

9515 Płyty, blachy, pasy i folia, żelazna i stalowa

9520 Wyroby kształtowe konstrukcyjne, żelazne i stalowe

9525 Druty nieelektryczne na bazie metali nieżelaznych

9530 Sztaby i pręty na bazie metali nieżelaznych

9535 Płyty, blachy, pasy i folia na bazie metali nieżelaznych

9540 Wyroby kształtowe konstrukcyjne na bazie metali nieżelaznych

9545 Płyty, blachy, paski, folia i druty z metalu szlachetnego

96 RUDA, MINERAŁY I ICH WYROBY PIERWOTNE

9610 Ruda

9620 Materiały naturalne i syntetyczne

9630 Materiały metalowe i stopy przejściowe, addytywne

9640 Produkty podstawowe, półwyroby stalowe i żelazne

9650 Metale nieżelazne i formy pośrednie, oczyszczone

9660 Formy podstawowe metali szlachetnych

9670 Złom oraz wyroby wybrakowane żelazne i stalowe

9680 Złom oraz wyroby wybrakowane metali nieżelaznych

99 WYROBY POZOSTAŁE

9905 Znaki, wystawy reklamowe, etykiety i tablice identyfikacyjne

9910 Biżuteria

9915 Wyroby kolekcjonerskie oraz wyroby historyczne

9920 Artykuły dla palących i zapałki

9925 Sprzęt, meble i akcesoria do praktyk religijnych

9930 Pomniki nagrobkowe; sprzęt i wyposażenie cmentarzy oraz domów pogrzebowych

9999 Wyroby pozostałe

KLASYFIKACJA WYROBÓW OBRONNYCH (KWO)

GRUPY I KLASY

10. UZBROJENIE

Uwaga: Grupa obejmuje uzbrojenie ofensywne i urządzenia obronne, takie jak miotacze lin i pistolety pirotechniczne. Do grupy tej zalicza się także wyposażenie neutralizujące działanie uzbrojenia ofensywnego, takie jak sprzęt obrony biernej okrętów i wyposażenie maskujące w postaci siatek kamuflażowych. Z grupy zostały wyłączone urządzenia kierowania ogniem i urządzenia noktowizyjne ujęte w grupach 12 i 58.

1005. Broń strzelecka kalibru do 30 mm

Włączono: karabiny maszynowe, pistolety, wyciory

Wyłączono: wieżyczki strzeleckie samolotów

1010. Działa kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

Włączono: mechanizmy zamkowe, lawety, urządzenia do miotania granatów przy użyciu amunicji, ładowane pojedynczo lub automatycznie

1015. Działa kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

Włączono: mechanizmy zamkowe, lawety, dosyłacze

1020. Działa kalibru powyżej 125 mm do 150 mm

Włączono: mechanizmy zamkowe, zespoły napędowe, osłony pancerne

1025. Działa kalibru powyżej 150 mm do 200 mm

Włączono: pomosty bojowe, lawety, osłony pancerne

1030. Działa kalibru powyżej 200 mm do 300 mm

Włączono: rygle działowe, podajniki pocisków, reflektory

1035. Działa kalibru powyżej 300 mm

Włączono: mechanizmy zamkowe, zestawy treningowe, zespoły napędowe

1040. Uzbrojenie i urządzenia chemiczne

Włączono: miotacze ognia, wytwornice dymu

1045. Wyrzutnie torped, bomb głębinowych i min podwodnych

Włączono: wyrzutnie torpedowe, wózki bomb głębinowych

1055. Wyrzutnie pocisków rakietowych i nabojów pirotechnicznych

Włączono: lotnicze wyrzutnie rakiet, które można przystosować do użycia pocisków kierowanych

Wyłączono: wyrzutnie lotnicze specjalnie przeznaczone dla pocisków kierowanych; podwieszane (z możliwością zrzutu), wyrzutnie rakietowe jednorazowego użytku; osłony wyrzutni przeznaczone do stosowania na strukturze płatowca określonych samolotów; urządzenia do miotania granatów, urządzenia do miotania granatów przy użyciu specjalnej amunicji ładowane pojedynczo lub automatycznie

1070. Sieci i zagrody bojowe

Uwaga: Klasa obejmuje wyłącznie sieci i zagrody przeznaczone do ochrony portów.

1075. Sprzęt obrony biernej okrętów i sprzęt trałowy

1080. Sprzęt do kamuflażu i decepcji

Włączono: makiety artyleryjskie, samolotów, pojazdów oraz siatki maskujące

1090. Wyroby wzajemnie zamienne w ramach dwóch lub więcej klas grupy 10

Włączono: zespoły i akcesoria broni lub używane z bronią w ramach dwóch lub więcej klas grupy 10

1095. Uzbrojenie pozostałe

Włączono: miotacze lin, urządzenia katapultowe, działa i urządzenia oddawania salutu, broń sygnałową i oświetleniową, balony zaporowe, bagnety, wyposażenie i części składowe do uzbrojenia objętego tą grupą, nie sklasyfikowane w innej klasie tej grupy; miotacze bomb jednorazowego użytku

11. BROŃ JĄDROWA

Uwaga: Grupa obejmuje w szczególności broń treningową, jednostki balistyczne i wszystkie ich składniki, jeżeli nie zostały sklasyfikowane w innych grupach. Grupa ta obejmuje ponadto specjalnie zaprojektowane symulatory i makiety będące ich integralną częścią. Niniejsza grupa nie obejmuje aerodynamicznych zespołów i podzespołów osłonowych, sekcji przeznaczonych do przenoszenia innych ładunków niż nuklearne.

1105. Bomby jądrowe

Uwaga: Klasa obejmuje broń jądrową (włącznie z bombami), przeznaczoną do zrzutu z samolotu.

Włączono: osłony, zespoły usterzenia, urządzenia hamujące i inne specyficzne zespoły, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach

Wyłączono: osłony spadochronów i ich elementy konstrukcyjne

1110. Pociski jądrowe

Uwaga: Klasa obejmuje broń jądrową przeznaczoną do wystrzeliwania z ciągnionych (bez własnego napędu) dział bezodrzutowych, armat, haubic itp.

Włączono: sekcje dziobowe, sekcje korpusu, elementy struktury oraz podzespoły nie sklasyfikowane w innych grupach

1115. Głowice jądrowe i sekcje głowic bojowych

1120. Bomby jądrowe głębinowe

Uwaga: Klasa obejmuje broń jądrową składającą się z korpusów bomb głębinowych zespolonych z ładunkami jądrowymi. Obejmuje także broń ćwiczebną oraz wszystkie składniki konstrukcyjne, których nie sklasyfikowano w innych grupach.

1125. Ładunki jądrowe burzące

Uwaga: Klasa obejmuje broń jądrową, która jest przenoszona na cele przewidziane do zniszczenia. Broń ta może zawierać urządzenia pomocnicze.

Włączono: zasobniki zewnętrzne, elementy osłon oraz inne składniki konstrukcyjne, których nie sklasyfikowano w innych grupach

1127. Pociski rakietowe jądrowe

Uwaga: Klasa obejmuje broń jądrową składającą się z korpusów rakiet zespolonych z głowicami jądrowymi, stanowiącymi przedmiot zaopatrzenia.

Włączono: składniki specyficzne dla rakiet zespolonych, których nie sklasyfikowano w innych grupach

Wyłączono: silniki rakietowe, podzespoły głowic bojowych, podzespoły rakiet ujęte w innych klasach

1130. Zestawy do konwersji broni jądrowej

Uwaga: Klasa obejmuje zestawy urządzeń do zmiany konfiguracji broni jądrowej.

1135. Urządzenia uzbrajające i odpalające broni jądrowej

Włączono: zapalniki, instalacje zasilające, zespoły odpalające, sieci elektryczne, urządzenia zabezpieczające, układy uzbrajające i odpalające pojazdów specjalnych wielokrotnego użycia

1140. Składniki ładunków jądrowych

Włączono: wszystkie składniki, które zawierają lub pozorują aktywne paliwo jądrowe

Wyłączono: wyroby finalne, tj. bomby, pociski, głowice jądrowe itp.

1145. Składniki broni jądrowej wybuchowe i pirotechniczne

Uwaga: Klasa obejmuje rzeczywiste i pozorowane składniki wybuchowe i pirotechniczne właściwe dla kompletnego uzbrojenia jądrowego, tj.: bomby, ładunki wybuchowe, rakiety, pociski, głowice bojowe i powiązane z nimi systemy.

Wyłączono: wszystkie elementy wybuchowe i pirotechniczne przeznaczone do zastosowań innych niż z bronią jądrową

1190. Sprzęt kontrolno - obsługowy broni jądrowej, specjalistyczny

Włączono: specjalne ciągniki i przyczepy transportowe, specjalne zawiesia i podnośniki, urządzenia i konstrukcje manipulacyjne, kontrolne oraz regulacyjne; urządzenia i zestawy klimatyzacyjne

Wyłączono: narzędzia ręczne, przyrządy uniwersalne stosowane również dla innego uzbrojenia, uniwersalne i specjalne mierniki standardowych wielkości elektrycznych (np. amperomierze, woltomierze, omomierze, multimetry itp.) oraz inne przyrządy zawarte w KWO

1195. Sprzęt kombinowany uzbrojenia jądrowego, pozostały

Włączono: wyroby wspólne dla więcej niż jednej klasy lub wyroby niejednoznacznie odpowiadające powyższym klasom sprzętu uzbrojenia jądrowego

12. URZĄDZENIA KIEROWANIA OGNIEM

Uwaga: Zespoły, podzespoły i składniki urządzeń kierowania ogniem są sklasyfikowane w następujący sposób:

a) do właściwych klas niniejszej grupy, jeżeli:

(1) są przeznaczone do różnorodnych zastosowań z różnymi rodzajami sprzętu kierowania ogniem,

(2) zostały zmodyfikowane do użytku z systemami zdalnego kierowania ogniem pocisków kierowanych,

(3) zostały przeznaczone specjalnie dla systemów zdalnego kierowania ogniem okrętowych pocisków kierowanych,

(4) stanowią sprzęt radiolokacyjny, przeznaczony specjalnie do systemów kierowania ogniem,

(5) stanowią sprzęt wyposażony w integralne urządzenia do obserwacji dziennej i nocnej,

b) do klasy 1270 lub 1280, jeżeli przeznaczone są odpowiednio do kierowania pokładowym ogniem uzbrojenia samolotu lub bombardowania lotniczego,

c) do klasy 1430, jeżeli zostały przeznaczone specjalnie do systemów zdalnego sterowania ogniem pocisków kierowanych, z wyjątkiem okrętowych pocisków kierowanych,

d) do odpowiednich klas grupy 58, kiedy są przeznaczone do różnorodnych zastosowań, zarówno ze sprzętem kierowania ogniem, jak i sprzętem łączności,

e) do właściwych klas grupy 58, jeżeli są przeznaczone do celów noktowizji.

1210. Przyrządy do kierowania ogniem

1220. Celowniki i urządzenia przelicznikowe do kierowania ogniem

1230. Systemy kierowania ogniem, kompletne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne systemy kierowania ogniem. Każde urządzenie cząstkowe, takie jak odrębne urządzenia finalne, zestawy części zamiennych, części zamienne, urządzenia przyłączane, czy akcesoria używane w systemie kontroli ognia znajdują się w innych klasach.

1240. Celowniki i odległościomierze optyczne

Włączono: peryskopy okrętów podwodnych, odległościomierze i wysokościomierze, celowniki teleskopowe, instrumenty optyczne zintegrowane z urządzeniami kierowania ogniem.

1250. Mechanizmy stabilizacji sprzętu kierowania ogniem

1260. Urządzenia wskazywania i identyfikacji celów

Włączono: wieżyczki, działa, wyrzutnie torped oraz zestawy reflektorów poszukiwawczych; urządzenia wskazywania celów; urządzenia synchronizujące

1265. Urządzenia przekazywania danych w sprzęcie kierowania ogniem z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

Włączono: nadajniki, zespoły: nadajnik - odbiornik, odbiorniki, regulatory odbiorników

Wyłączono: urządzenia nadawczo - odbiorcze, specjalnie zaprojektowane do użytku na radarowym sprzęcie kierowania ogniem lub z tym sprzętem

1270. Składniki sprzętu kierowania uzbrojeniem pokładowym samolotów

Włączono: wieżyczki samolotowe, specjalnie zaprojektowane komputery oraz kompletne żyromechanizmy

Wyłączono: mechanizmy ładowania działek; pojemniki na naboje; odrzutniki łusek, dystrybutory amunicji, składniki żyroskopu, kompletne systemy kierowania ogniem

1280. Urządzenia do kierowania bombardowaniem lotniczym

Włączono: specjalnie zaprojektowane komputery, kompletne mechanizmy żyroskopowe, przyrządy optyczne do kierowania zrzutem bomb

Wyłączono: składniki żyroskopów; elementy optyczne, takie jak obiektywy, pryzmaty, filtry

1285. Sprzęt radiolokacyjny kierowania ogniem, z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

Włączono: zestawy radarowe, zespoły, podzespoły i komponenty specjalnie zaprojektowane do wykorzystania w wyposażeniu kierowania ogniem

1287. Sprzęt do kierowania ogniem, hydroakustyczny

Uwaga: Zalicza się pokładowe lotnicze, pokładowe okrętowe i pokładowe okrętów podwodnych zestawy hydrolokacyjne, zespoły, podzespoły i komponenty specjalnie zaprojektowane do stosowania w wyposażeniu podwodnym kierowania ogniem.

1290. Sprzęt do kierowania ogniem, pozostały

Włączono: nastawy zapalnika czasowego, system kabli przy sprzęcie, obwody celownicze, zestawy świetlne i dźwiękowe do określania odległości, komponenty sprzętu kierowania ogniem i podzespoły nie sklasyfikowane w innej klasie grupy 12

13. AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE

Uwaga: Grupa nie obejmuje wyrobów przeznaczonych do użycia w broni jądrowej.

1305. Amunicja kalibru do 30 mm

Włączono: składniki amunicji

1310. Amunicja kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

Włączono: składniki amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; amunicję z bojowymi substancjami chemicznymi (BST).

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki

1315. Amunicja kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

Włączono: składniki amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; naboje i pociski pirotechniczne; amunicję z bojowymi substancjami chemicznymi (BST).

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki

1320. Amunicja kalibru powyżej 125 mm

Włączono: składniki amunicji z wyjątkiem zapalników i zapłonników; amunicję z bojowymi substancjami chemicznymi (BST).

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki

1325. Bomby

Włączono: składniki bomb, bomby z bojowymi substancjami chemicznymi (BST), fotobłyskowe, bomby kasetowe.

1330. Granaty

Włączono: komponenty, granaty ręczne, nasadkowe; granaty dymne.

Wyłączono: wyrzutnie lufowe

1336. Głowice bojowe i składniki wybuchowe pocisków kierowanych

Włączono: głowice z bojowymi substancjami chemicznymi (BST); głowice manewrujące, pociski

Wyłączono: jądrowe głowice bojowe, wszystkie typy głowic bojowych używane inaczej niż pociski kierowane; ciekłe paliwa rakietowe; silniki rakietowe (na paliwo ciekłe); jednostki odrzutowe wspomagania startu; silniki rakietowe (na paliwo stałe) dla pocisków kierowanych; stałe paliwa rakietowe; paliwa chemiczne w pojemnikach jednorazowego użytku, przeznaczone do włożenia w zespoły napędowe rakiet jako ich części składowe.

1337. Elementy palne zespołów napędowych dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe, oraz ich składniki

Włączono: stałe paliwa rakietowe do silników rakietowych dla pocisków kierowanych z ładunkami wybuchowymi; wszystkie palne składniki silników dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe; paliwo stałe umieszczone w pojemnikach jednorazowego użytku, przeznaczone do włożenia w zespoły napędowe rakiet jako ich części składowe.

Wyłączono: silniki rakietowe (na paliwo stałe) dla pocisków kierowanych z ładunkiem inercyjnym lub puste; wszelkie inercyjne (nie wybuchowe) komponenty silników na paliwo stałe dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych; głowice bojowe pocisków kierowanych i ich elementy; komory silników rakietowych (na paliwo stałe); paliwo stałe o ściśle określonej ilości i jakości w zbiornikach wielokrotnego użytku

1338. Elementy niepalne zespołów napędowych pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe oraz ich składniki

Włączono: silniki rakietowe (na paliwo stałe) dla pocisków kierowanych z ładunkiem inercyjnym lub puste; wszelkie inercyjne (niewybuchowe) komponenty silników na paliwo stałe dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych.

Wyłączono: silniki rakietowe na paliwo stałe do pocisków kierowanych, pociski kierowane; głowice bojowe pocisków kierowanych i ich składniki; stałe paliwa jednostek napędowych rakiet; silniki rakietowe z paliwem stałym.

1340. Rakiety, amunicja rakietowa i składniki rakiet

Włączono: kompletne pociski, składniki wybuchowe wraz z głowicami bojowymi; rakiety pirotechniczne; jednostki napędowe odrzutowe na paliwo stałe; pomocnicze rakiety startowe na paliwo stałe; silniki rakietowe na paliwo stałe; osłony ochronne na głowice bojowe rakiet; odrzucane startowe silniki rakietowe; zespoły i zestawy klimatyzacyjne i kontrolne środowiska przechowywania rakiet oraz pochodne specyficzne składniki, nigdzie nie sklasyfikowane

Wyłączono: rakiety jądrowe, głowice jądrowe, wszystkie inne głowice bojowe nie rakietowe; rakiety z wbudowanymi urządzeniami naprowadzającymi

1345. Miny lądowe

Włączono: składniki, miny przeciwpiechotne, miny przeciwpancerne, zapalniki

1350. Składniki niewybuchowe min podwodnych

Włączono: zestawy spadochronowe; obudowa miny; pobudzacze; opóźniacze zegarowe, mechanizmy zegarowe, detektory, balasty.

1351. Składniki wybuchowe min podwodnych

Włączono: ładunki, pobudzacze, detonatory

1355. Składniki niewybuchowe torped

1356. Składniki wybuchowe torped

Włączono: głowice bojowe, pobudzacze, detonatory

1360. Składniki niewybuchowe bomb głębinowych

Włączono: niewybuchowe elementy mechanizmów zapłonowych; elementy uchwytu; balasty

1361. Składniki wybuchowe bomb głębinowych

Włączono: ładunki, pobudzacze, detonatory

1365. Środki chemiczne bojowe

Włączono: gazy bojowe, środki zapalające i zagęszczające, dymy sygnałowe i zasłonowe

Wyłączono: amunicję zawierającą bojowe środki trujące

1370. Środki pirotechniczne

Włączono: flary oświetlające i sygnałowe, sztuczne ognie, pistoletowe środki sygnałowe

Wyłączono: naboje i pociski pirotechniczne, bomby fotobłyskowe, rakiety pirotechniczne

1375. Materiały wybuchowe

Włączono: środki służące do niszczenia konstrukcji, w kamieniołomach i do wyburzeń, (MW górnicze), takie jak dynamity i inne materiały wybuchowe pakowane w cylindryczne opakowania papierowe lub w woreczki, ładunki górnicze, pobudzacze, zapalniki ze zwłoką, lonty detonujące, zapały, miny niespodzianki, ładunki wydłużone typu "BANGALORE"; niewybuchowe składniki i komponenty, jak zapalarki, szybkozłącza, zaślepki końcówek lontów detonacyjnych.

Wyłączono: ciekłe paliwa i utleniacze silników rakietowych; paliwo stałe umieszczone w pojemnikach jednorazowego użytku, przeznaczone do włożenia w zespoły napędowe rakiet jako ich części składowe; urządzenia wybuchowe pocisków kierowanych; urządzenia odpalające (detonujące) używane dla bezpieczeństwa lotu, takie jak: piromechanizmy, opóźniacze, katapulty, urządzenia odrzucające (rozbijające) osłonę kabiny pilota samolotu i urządzenia podobne ujęte w narodowych indeksach do NSC, paliwo stałe o ściśle określonej ilości i jakości w zbiornikach wielokrotnego użytku, składniki materiałów jądrowych, silniki do rakiet i pocisków kierowanych; głowice bojowe i zespoły napędowe.

1376. Materiały wybuchowe luzem

Włączono: paliwa stałe przygotowane specjalnie pod względem ilościowo-jakościowym, pakowane do pojemników wielokrotnego stosowania; urządzenia wybuchowe i składniki ujęte w indeksach narodowych do NSC

Wyłączono: ciekłe paliwa i utleniacze silników rakietowych; paliwo stałe umieszczone w pojemnikach jednorazowego użytku, przeznaczone do włożenia w zespoły napędowe rakiet jako ich części składowe; górnicze detonatory i materiały wybuchowe; urządzenia odpalające (detonujące) używane dla bezpieczeństwa lotu, takie jak: piromechanizmy, opóźniacze, katapulty, urządzenia odrzucające (rozbijające) osłonę kabiny pilota; silniki rakiet i pocisków kierowanych, głowice bojowe i sekcje napędowe; urządzenia podobne ujęte w narodowych indeksach do NSC

1377. Piromechnizmy i ładunki miotające

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia używane dla bezpieczeństwa lotu składające się z określonej ilości materiału napędowego (w postaci ładunku lub w odlanym kształcie) oraz urządzeń inicjujących zaprojektowanych do umieszczenia w środku lub przyłączenia do jednego lub więcej urządzeń w celu przekazania energii wymaganej do jego zadziałania z lub bez wymaganego opóźnienia, w całym procesie działania. Włącza się także środki zaprojektowane do utylizacji energii wytwarzanej przez wyżej opisane urządzenia.

Włączono: pironaboje; opóźniacze, ładunki startowe silników (wypełnione materiałem pędnymi); ładunki gaśnicze (zdalnie pobudzanie); ładunki katapult fotela pilota; silniki rakietowe (na paliwo stałe) do wystrzeliwania fotela pilota; urządzenie odłączające osłonę kabiny pilota; popychacze uruchamiane paliwem lub ładunkiem; inicjatory; ładunki i naboje przejściowe; odcinaki reflin, urządzenie do pobudzenia prochu w ładunku; urządzenia miotające i składniki, które nigdzie nie zostały sklasyfikowane

Wyłączono: ciekłe paliwa i utleniacze silników rakietowych; paliwo stałe umieszczone w pojemnikach jednorazowego użytku, przeznaczone do włożenia w zespoły napędowe rakiet jako ich części składowe; paliwo stałe o ściśle określonej ilości i jakości w zbiornikach wielokrotnego użytku; detonatory i materiały wybuchowe; silniki rakietowe, głowice bojowe i przedziały napędowe rakiet i pocisków kierowanych

1385. Sprzęt oraz urządzenia do usuwania i likwidacji materiałów wybuchowych na powierzchni ziemi

Uwaga: Klasa obejmuje tylko specjalistyczne narzędzia i sprzęt opracowany dla wykwalifikowanych grup rozminowania.

Wyłączono: niespecjalistyczne i typowe urządzenia i sprzęt używany przez grupy rozminowania; specjalistyczny materiał wyburzeniowy; ładunki wybuchowe profilowane

1386. Sprzęt oraz urządzenia do unieszkodliwienia materiałów wybuchowych podwodnych i pływających

Uwaga: Klasa obejmuje tylko specjalistyczne narzędzia i sprzęt opracowany dla wykwalifikowanych grup rozminowania, grup rozminowania podwodnego oraz rozminowania morsko - powietrzno - lądowego

Wyłączono: niespecjalistyczne i typowe urządzenia i sprzęt używane przez wyżej wymienione grupy rozminowania; specjalistyczny materiał wyburzeniowy; ładunki wybuchowe profilowane

1390. Zapalniki i zapłonniki

Uwaga: Klasa obejmuje tylko zapalniki i zapłonniki stosowane w amunicji sklasyfikowanej w klasach 1310, 1315, 1320.

Wyłączono: zapalniki i zapłonniki dla amunicji nie ujętej w klasach 1310, 1315 i 1320

1395. Amunicja pozostała

Włączono: rodzaje amunicji jak: ćwiczebna, odłamkowa, kumulacyjna i rdzeniowa

1398. Sprzęt specjalistyczny do obsługi i konserwacji amunicji

Włączono: sprzęt obsługowy specjalnie zaprojektowany do użycia przy rakietach i amunicji konwencjonalnej

Wyłączono: sprzęt obsługowy specjalnie zaprojektowany do użycia przy wyrzutniach rakietowych i pirotechnicznych; sprzęt specjalistyczny do obsług i napraw warsztatowych amunicji; specjalistyczny sprzęt obsługowy do użycia przy samolotach i na lotniskach

14. POCISKI KIEROWANE

Uwaga: Grupa obejmuje pociski (z głowicami lub składnikami wybuchowymi lub bez nich) posiadające mechanizmy zdolne do zmiany toru lotu. Radary i urządzenia na podczerwień i składniki zaprojektowane specjalnie do stosowania w pociskach kierowanych są klasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy. Wyłącza się z tej grupy cząstkowe sektory, przednie stożki, dysze silników rakietowych, sekcje centralne, głowice bojowe, materiały wybuchowe, rakiety i składniki dodatkowe pocisków oraz pojazdy wielokrotnego użytku zaprojektowane lub przystosowane do przechowywania głowic nuklearnych lub sekcji przedziałów głowic bojowych. Wyłącza się także stożki ochronne pojazdów i kapsuł kosmicznych zaprojektowanych do przewożenia specjalnych ładunków do badań kosmicznych i podróży kosmicznych.

1410. Pociski kierowane

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne pociski kierowane z głowicami bojowymi lub bez składników wybuchowych, natomiast urządzenia końcowe, zestawy, części zamienne, elementy przyłączane, czy akcesoria w formie kompletnej lub niekompletnej, przewidziane do użycia w ramach pocisków kierowanych, są ujęte w innych klasach.

Włączono: środki bezpilotowe, wstępnie projektowane jako pociski, lecz przekonstruowane do użytku jako środki bezpilotowe

1420. Elementy składowe pocisków kierowanych

Włączono: składniki konstrukcyjne, składniki i urządzenia pomocnicze specjalnie przeznaczone do użytku z pociskami kierowanymi, łącznie z kompletnymi żyromechanizmami, pompami hydraulicznymi, mechanizmami automatycznego pilota, specjalnie zaprojektowanymi zespołami i elementami sterowania elektronicznego zainstalowanymi na pociskach

Wyłączono: sprzęt zdalnego sterowania elektronicznego używany do prowadzenia pocisku, paliwa stałe i ciekłe jednostek napędowych, elementy składowe mechanizmów żyroskopowych

1425. Systemy pocisków kierowanych, kompletne

Uwaga: Klasa obejmuje jedynie kompletne systemy pocisków kierowanych. Jakiekolwiek wyroby niższego rzędu od kompletnego systemu, jak poszczególne zespoły wyrobów, części zamiennych, urządzenia dodatkowe i pomocnicze do użytku w systemach pocisków kierowanych, są ujęte w innych klasach.

Wyłączono: podsystemy pocisków kierowanych

1427. Podsystemy pocisków kierowanych

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kombinacje lub zespoły dwóch lub więcej wyrobów finalnych, z których każdy jest odpowiednio ujęty w innych klasach niniejszej grupy, lecz identyfikowany jako pojedynczy wyrób zaopatrzenia. Nie obejmuje indywidualnych elementów tych zespołów, zestawów, podzestawów, urządzeń dodatkowych, urządzeń pomocniczych i części zamiennych ujętych w innych klasach tej grupy, nie stanowiących kombinacji pojedynczych wyrobów zaopatrzenia.

Wyłączono: kompletne systemy pocisków kierowanych

1430. Systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi

Uwaga: Klasa obejmuje systemy zdalnego sterowania lotniczymi i nielotniczymi pociskami kierowanymi, składniki i urządzenia pomocnicze zaprojektowane do użycia z tymi systemami. Wyłączono z tej klasy zestawy kontroli ognia, podzestawy i składniki zmodyfikowane do użycia w ramach zdalnych systemów kierowania pociskami oraz zespołów sprzętu kierowania ogniem zaprojektowanych specjalnie do użycia na pokładach okrętów.

Włączono: specjalnie zaprojektowane systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi

Wyłączono: wewnętrzne (wbudowane) systemy sterowania pociskami kierowanymi; składniki używane zarówno w pociskach kierowanych jak i w innych pociskach (łącznie ze składnikami kierowania ogniem)

1440. Wyrzutnie pocisków kierowanych

Włączono: wyrzutnie lotnicze i nie związane z lotnictwem wyrzutnie pocisków kierowanych

Wyłączono: wyrzutnie samolotów; wyrzutnie rakiet

1450. Wyposażenie obsługowo - serwisowe pocisków kierowanych

Włączono: specjalnie zaprojektowane ciągniki i przyczepy stosowane do transportu pocisków kierowanych; specjalnie zaprojektowane zawiesia, dźwigniki, żurawiki, dmuchawy; samobieżne pojazdy i przyczepy, specjalne urządzenia obsługowo-serwisowe; pokrowce pocisków kierowanych; sprzęt kontroli warunków otoczenia

Wyłączono: wyrzutnie pocisków kierowanych (klasa 1440); sprzęt obsługowo - serwisowy lotniczy (klasa 1730)

15. STATKI POWIETRZNE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PŁATOWCA

1510. Samoloty ze skrzydłem stałym

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne samoloty. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia pomocnicze lub wyposażenie dodatkowe, przeznaczone do użytku z samolotami ze stałym skrzydłem, są sklasyfikowane w innych klasach.

1520. Samoloty ze skrzydłem obracanym

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne samoloty. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia pomocnicze lub wyposażenie dodatkowe, przeznaczone do użytku z samolotami ze skrzydłem obracanym, są sklasyfikowane w innych klasach.

Włączono: śmigłowce

1540. Szybowce

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne szybowce. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia pomocnicze lub wyposażenie dodatkowe, przeznaczone do użytku z szybowcami, są sklasyfikowane w innych klasach. Klasa obejmuje motoszybowce.

1550. Statki powietrzne bezzałogowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne bezzałogowe statki powietrzne. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia pomocnicze lub wyposażenie dodatkowe, przeznaczone do użytku z bezzałogowymi statkami powietrznymi są sklasyfikowane w innych klasach.

Włączono: bezzałogowe statki powietrzne stosowane do zadań specjalnych, tj. szkolenie, imitacja celu, dozorowanie, określenie parametrów lotu i rozpoznanie

Wyłączono: załogowe statki powietrzne i pociski kierowane przekształcone do eksploatacji jako bezzałogowe statki powietrzne

1560. Elementy konstrukcyjne struktury płatowca

Uwaga: Klasa obejmuje specjalne różnego rodzaju półfabrykaty i gotowe elementy przeznaczone wyłącznie do konstrukcji struktury płatowca, tj. podstawowe elementy struktury jak dźwigary, żeberka, lotki, stateczniki, wręgi.

Włączono: aerodynamiczne elementy sterowania statkiem powietrznym w czasie lotu; zbiorniki paliwowe wewnętrzne (zamontowane na stałe) i zewnętrzne zbiorniki dodatkowe; układy wydechowe, belki podwieszeń zewnętrznych; klapki wyważające (trymery) statków powietrznych

Wyłączono: pokrowce, elementy konstrukcyjne układu hamowania wirnika śmigłowca

16. ELEMENTY SKŁADOWE SAMOLOTÓW I WYPOSAŻENIE LOTNICZE

1610. Śmigła lotnicze i elementy składowe

Włączono: regulatory śmigieł; kołpaki śmigieł; układy synchronizujące śmigieł; piasty śmigieł; łopaty i pierścienie uszczelniające śmigieł; osłona piasty śmigła; elementy składowe układu sterowania; regulatory wskaźników poziomu oleju

Wyłączono: śmigło ogonowe i łopaty wirnika nośnego śmigłowca (klasa 1615)

1615. Łopaty wirnika nośnego śmigłowca, mechanizmy napędowe i ich części składowe

Uwaga: Klasa obejmuje różne części składowe specjalnie zaprojektowane i wyłącznie stosowane w mechanizmach przenoszenia napędu od silnika na wirnik łopat, jeśli nie zostały sklasyfikowane w innej klasie.

Włączono: dynamiczne części składowe śmigłowca i specjalistycznie zaprojektowane części, które przekazują moc od lotniczych urządzeń napędowych do wirnika nośnego i śmigła ogonowego. Również zaliczane są: wirniki; łopaty wirnika; klapki wyważające, sekcje łopat; sprzęgła i przekładnie

Wyłączono: śmigła (klasa 1610); części składowe systemu hamowania wirnika (klasa 1630); części składowe systemu hydraulicznego składania łopat wirnika (klasa 1650); części składowe systemu wspomagania hydraulicznego (klasa 1650)

1620. Części składowe podwozia samolotu

Włączono: golenia amortyzowane i ich części składowe; elementy konstrukcyjne, tj. drążki skrętne, przeguby, wsporniki; elementy zawieszenia podwozia, osie i tłumiki drgań; części składowe specjalistycznego systemu sterowania hydraulicznego

Wyłączono: usztywnienia, zawieszenia i płyty osadcze; koła podwozia, płozy, pływaki; hamulce kół i cylindry hamulcowe kół (klasa 1630)

1630. Koła lotnicze i lotnicze układy hamowania

Włączono: płozy; pływaki; elementy układu antypoślizgowego; zawory specjalnie zaprojektowane do stosowania w układach hamulcowych pneumatycznych lub hydraulicznych kół; części składowe układu hamowania wirnika śmigłowca

Wyłączono: osie podwozia samolotu (klasa 1620)

1650. Części składowe układów hydraulicznych, próżniowych i przeciwoblodzeniowych statków powietrznych

Uwaga: Klasa obejmuje tylko części składowe specjalnie zaprojektowane do stosowania w samolotach.

Włączono: akumulatory hydrauliczne i pneumatyczne, pompy, silniki, siłowniki i filtry; przewody giętkie układu przeciwoblodzeniowego; pompy, zawory i filtry płynów do układu przeciwoblodzeniowego; odolejacze urządzeń próżniowych; pneumatyczny sprzęt hermetyzujący inny niż stosowany do zasilania kabin i przedziałów

Wyłączono: elementy hydrauliczne silników odrzutowych (klasa 2840); specjalistyczne zawory układu klimatyzacji kabin, ogrzewania, wentylacji, hermetyzacji kabiny i termicznego odladzania (klasa 1660); specjalistyczne zawory do stosowania w silnikach lotniczych (klasa 2840), pociskach kierowanych i silnikach pocisków kierowanych (klasa 1338); części składowe podwozia (klasa 1620), kół i układu hamulcowego; części składowe płatowcowej instalacji tlenowej (klasa 1660); części składowe układu hydraulicznego tankowania paliwem w locie (klasa 1680); części składowe specjalistycznych układów hydraulicznego sterowania (klasa 1620)

1660. Sprzęt klimatyzacyjny, ogrzewania i hermetyzacji, samolotowy

Uwaga: Klasa obejmuje specjalistyczne części składowe przeznaczone do stosowania w lotniczych instalacjach klimatyzacji, ogrzewania i hermetyzacji. Klasa obejmuje również specjalistyczne części składowe instalacji tlenowej do oddychania w samolocie.

Włączono: urządzenia wentylacji kabiny; zbiorniki; cylindry; maski; przewody giętkie; zabudowane instalacje tlenowe; zawory lotnicze specjalnego przeznaczenia; kabinowe regulatory ciśnienia; wymienniki ciepła; TURBO - chłodnice; urządzenia ogrzewcze samolotu; części składowe instalacji wentylacyjnej; sprzęt termiczny instalacji przeciwoblodzeniowej; sprzęt hermetyzacji kabin i przedziałów; dyfuzory powietrza; nastawniki ciśnienia w kabinie; przetwornice ciekłego tlenu

Wyłączono: urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne analizujące poziom ciśnienia tlenu; przewody i rury powietrzne; ogrzewacze i ochładzacze do stosowania naziemnego; sprzęt do hermetyzacji inny niż używany do hermetyzacji kabin i przedziałów; urządzenia i zawory cieczowych instalacji przeciwoblodzeniowych specjalnie przeznaczone do użytku z silnikami statków powietrznych, pociskami kierowanymi i silnikami pocisków kierowanych

1670. Spadochrony klasyczne; hamujące, wyciągające lotnicze systemy podchwytywania, dostarczania i ratownictwa powietrznego; sprzęt mocowania ładunków

Włączono: specjalistyczne urządzenia, zestawy i układy do wykorzystania w procesie przenoszenia towarów w układach powietrze - powietrze, powietrze - ziemia oraz ziemia - powietrze, operacjach podejmowania, operacjach ratowniczych, części i przyrządy, zespoły stosowane w tych systemach (tj. system pomocy dla pojazdów kosmicznych), jeśli nie zostały specjalnie zindeksowane w innych klasach (np. radionadajniki ratownicze i elementy podsystemu określania kierunku)

Wyłączono: osłony i zespoły wbudowane w konstrukcje samolotu

1680. Wyposażenie lotnicze dodatkowe, pozostałe

Włączono: zespoły sterowania układami działającymi na zasadzie "pchać-ciągnąć"; usztywnienia i elementy mocowania rampy transportowej na pokładzie samolotu; sterownice montowane w kabinie pilota; elementy sterujące elektromechaniczne i mechaniczne elementami wykonawczymi skrzydła, trymerami i usterzeniem; wentylatory; trzymacze map; akcesoria przytwierdzone do samolotu przeznaczone do ciągnięcia szybowca; pasy bezpieczeństwa i okucia; uprząż, zapięcia i zabezpieczenia; przyrządy pomocnicze; wycieraczki elektryczne; pokładowe wewnętrzne generatory gazu; meble pokładowe; wciągarki i dźwigi; elementy składowe systemu napełniania paliwem w locie z włączeniem komponentów paliwowych; zasłony lotnicze; regulatory naciągu przewodów; osłony przeciwsłoneczne; lustra wsteczne; przekładnie o mechanicznym przełożeniu i mechanizmy napędowe specjalnie zaprojektowane do samolotu

Wyłączono: montowane na stałe zespoły sterowania silnikiem; zamocowane obudowy wsporników lotniczych; części składowe systemu hamowania wirnika śmigłowca; sprzęt automatycznej stabilizacji śmigłowca

17. SPRZĘT LOTNICZY OBSŁUGI NAZIEMNEJ, URZĄDZENIA STARTU I LĄDOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Uwaga: Grupa nie obejmuje ciągników, holowników oraz sprzętu obsługowego o specjalnym przeznaczeniu do pocisków kierowanych lub broni jądrowej.

1710. Sprzęt do zabezpieczenia lądowania samolotów

Włączono: bariery zatrzymujące samolot (tzw. "łapacze")

Wyłączono: urządzenia świetlne do znakowania lotniczej drogi startowej (klasa 6220)

1720. Sprzęt lotniczy katapultowy

Włączono: katapulty samolotowe

Wyłączono: wyrzutnie kierowanych rakiet (klasa 1440) oraz wyrzutnie pojazdów kosmicznych (klasa 1840)

1730. Sprzęt naziemny do obsługi samolotów

Uwaga: Klasa nie obejmuje "elementów składowych pojazdów" wymienionych w klasach 2520, 2530, 2540, 2590.

Włączono: pomocnicze zespoły prądotwórcze; podgrzewacze silników; zespoły kotwiczące; podstawki klinowe pod koła; blokady lotek, sterów wysokości, sterów kierunków; rampy dla pasażerów; platformy obsługowe; drabiny do obsługi serwisowej; lotnicze podnośniki i dźwigi obsługowe; lotnicze podnośniki statecznika pionowego; lotniskowe specjalistyczne dźwigi samochodowe i przyczepy; pokrowce na elementy płatowcowe; pokrowce na silniki lotnicze

Wyłączono: lotniskowe specjalistyczne samochody ciężarowe i przyczepy przeznaczone w pierwszej kolejności do transportu zespołów lotniczych (klasa 1740); stanowiska obsługowe przeznaczone do podtrzymywania zespołów lotniczych w czasie remontu lub naprawy (klasa 4920); stanowiska kontrolne (klasa 4920); podnośniki, dźwigi i podpory ogólnego przeznaczenia (klasa 3950); przyczepy (klasa 2330), tlen ciekły do obsługi urządzeń lotniczych (klasa 1660)

1740. Samochody ciężarowe specjalistyczne i przyczepy do obsługi portów lotniczych

Uwaga: Klasa nie obejmuje "elementów składowych pojazdów" wymienionych w klasach 2520, 2530, 2590.

Włączono: samochody ciężarowe lotniskowe, specjalistyczne i przyczepy przeznaczone w pierwszej kolejności do transportu zespołów lotniczych; przyczepy do obsługi takich części jak dopalacze, silniki, śmigła, kadłuby i skrzydła; płozy do transportu silników; platformy do transportu silników; przyczepy lotniskowe do transportu bomb; samochody ciężarowe do przewozu rozbitych samolotów

Wyłączono: samochody ciężarowe lotniskowe specjalistyczne z dźwigami (klasa 3930) i przyczepy (klasa 2330); samochody ciężarowe i przyczepy do poruszania się po drogach publicznych (klasa 2320); samochody ciężarowe (klasa 2320) i przyczepy (klasa 2330) do załadunku i rozładunku towarów

18. POJAZDY KOSMICZNE

Uwaga: Grupa obejmuje pojazdy kosmiczne, jak kabiny kosmiczne /kapsuły/, pojazdy księżycowe, satelity, platformy kosmiczne /promy/, i tym podobne, załogowe lub bezzałogowe. Wyklucza się z tej grupy pociski kierowane i rakiety.

1810. Pojazdy kosmiczne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne pojazdy kosmiczne, zarówno w stanie zmontowanym jak i rozmontowanym.

1820. Elementy składowe pojazdów kosmicznych

Włączono: elementy konstrukcyjne, składniki, akcesoria specjalnie przeznaczone do zainstalowania w pojazdach kosmicznych; wbudowane systemy sterowania

Wyłączono: układy zdalnego sterowania

1830. Układy zdalnego sterowania pojazdami kosmicznymi

Włączono: układy specjalnie przeznaczone dla systemów sterowania zdalnego pojazdami kosmicznymi

Wyłączono: wewnętrzne (wbudowane) systemy kontroli; elementy używane zarówno w systemach pocisków kierowanych, jak i systemach pojazdów kosmicznych

1840. Wyrzutnie pojazdów kosmicznych

Włączono: wyrzutnie specjalnie zaprojektowane dla pojazdów kosmicznych

Wyłączono: wyrzutnie stosowane zarówno dla pocisków kierowanych, jak i pojazdów kosmicznych

1850. Wyposażenie serwisowo - obsługowe pojazdów kosmicznych

Uwaga: Klasa nie obejmuje powietrznych systemów podtrzymania życia w pojazdach kosmicznych, gdyż zostały ujęte w klasie 1670.

Włączono: specjalnie zaprojektowane ciągniki i przyczepy stosowane do transportu pojazdów kosmicznych, specjalnie zaprojektowane zawiesia, dźwigniki, żurawiki, dmuchawy, samojezdne pojazdy serwisowo - obsługowe pojazdów kosmicznych; osłony pojazdów kosmicznych

Wyłączono: sprzęt używany do obsługi i serwisu zarówno dla pocisków kierowanych, jak i pojazdów kosmicznych

1860. Sprzęt umożliwiający przetrwanie w przestrzeni kosmicznej

Włączono: wyposażenie zabezpieczające uzdatnianie wody i zabezpieczenie żywności, wyposażenie do uzdatniania powietrza, wyposażenie schronów, wyposażenie do wytwarzania energii i jej przetwarzania

Wyłączono: wyroby, które wchodzą w skład pojazdu kosmicznego

19. OKRĘTY, MAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, PONTONY I DOKI PŁYWAJĄCE

Uwaga: Grupa obejmuje tylko: kompletne okręty, małe jednostki pływające, doki pływające, suche doki pływające i pogłębiarki (z kadłubem lub bez) jako wyroby finalne. Zespoły, części, urządzenia pomocnicze lub urządzenia dodatkowe przeznaczone do użycia z wyżej wymienionymi pozycjami sprzętu są sklasyfikowane w grupie 20. Sprzęt okrętowy i morski, którego nie można sklasyfikować w innych klasach, jest także klasyfikowany w grupie 20.

1905. Okręty bojowe i okręty desantowe

Włączono: lotniskowce, okręty liniowe, krążowniki, okręty podwodne, fregaty i korwety, okręty artyleryjskie, kutry torpedowe, okręty do zwalczania okrętów podwodnych, barki desantowe, stawiacze min i trałowce

1910. Okręty transportowe do przewozu pasażerów i pododdziałów wojskowych

1915. Jednostki pływające do przewożenia towarów i tankowce

1920. Statki rybackie

1925. Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia

Włączono: holowniki, pchacze, okręty pożarnicze, lodołamacze, jednostki remontowe, bazy pływające, latarnie pływające, jednostki kablowe oraz jednostki ratownictwa podwodnego

Wyłączono: okręty bojowe, pogłębiarki

1930. Barki i lichtugi do przewozu ładunku

Włączono: lichtugi do przewozu samolotów, promy samochodowe i inne barki przewozowe, barki bazowe; krypy

1935. Barki i lichtugi specjalnego przeznaczenia

Włączono: dźwigi, kafary i kutry kruszace skałę, balony zaporowe, lichtugi katapultujące i barki do badania torped; jednostki betoniarki, równiarki mechaniczne oraz inne barki profilujące nabrzeże, jednostki usuwania mułu i inne barki pompujące; barki mieszkalne z wyjątkiem typu jachtowego; barki; zespoły prądotwórcze, barki; chłodnie, dźwigi ruchome montowane na jednostkach pływających, barki holowane

Wyłączono: barki desantowe

1940. Jednostki pływające małe

Włączono: małe jednostki bojowe (z silnikiem lub bez silnika); jednostki ratownicze, jednostki ratownicze załóg samolotów, jednostki rozpoznawcze, jachty, łodzie nadmuchiwane

Wyłączono: łodzie rybackie, tratwy ratownicze włącznie z pneumatycznymi, mosty pontonowe i pontony

1945. Pontony i doki pływające

Włączono: odbijacze pływające, przyczółki pontonowe, nabrzeża pontonowe

Wyłączono: suche doki pływające, mosty pontonowe

1950. Doki suche

1955. Pogłębiarki

Włączono: pogłębiarki bez kadłuba, pogłębiarki oceaniczne, pogłębiarki pływające

1990. Jednostki pływające, pozostałe

Włączono: żaglowce handlowe

20. SPRZĘT OKRĘTOWY

2010. Składniki napędu okrętów i łodzi

Włączono: wały napędowe, śruby okrętowe

Wyłączono: silniki (klasa 2810, 2815), turbiny (klasa 2825, 2835, 2840)

2020. Żagle i osprzęt żaglowy

Włączono: maszty, kolumny bomów ładunkowych, bomy żaglowe, bomy pokładowe nie związane z dźwigami i podnośnikami

Wyłączono: bloki takielunku

2030. Urządzenia pokładowe

Włączono: mechanizmy sterowania i kontroli, żurawiki łodziowe

2040. Armatura morska i osprzęt kadłuba

Włączono: kotwice, bosaki, kotwice dryfujące, drzwi wodoszczelne, wentylatory okrętowe, włazy z klapą, wloty powietrza, odbijacze, skrzynie morskie, spływniki, pochwy wału śrubowego, kanały łańcuchowe, kluzy kotwic, przewody odprowadzające i kominy, kliny, mocowania masztów i bomów, wiosła, wiosła łopatkowe, dulki

2050. Boje

2060. Sprzęt do rybołówstwa

Wyłączono: statki rybackie

2090. Sprzęt okrętowy i morski, pozostały

Włączono: żagle, drabinki łańcuchowe, drabinki linowe, umeblowanie jednostek pływających

22. SPRZĘT KOLEJOWY

2210. Lokomotywy

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne lokomotywy i tendry. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub urządzenia pomocnicze, używane z lokomotywami są sklasyfikowane w innej klasie.

Wyłączono: wagony samobieżne

2220. Wagony kolejowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne wagony. Wyroby finalne, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze używane z wagonami są zaklasyfikowane do innej klasy. Włączono: wagony holowane, wagony samobieżne

Wyłączono: wagony kolejek linowych

2230. Sprzęt do budowy i utrzymania dróg kolejowych

Włączono: sprzęt do przenoszenia, układania i łączenia szyn kolejowych; dźwigi z napędem własnym i montowane na wagonach

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51)

2240. Elementy składowe lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego

Włączono: zestawy hamulcowe i elementy składowe, zestawy sprzęgające, platformy ładunkowe i ich elementy składowe, czopy osi i elementy składowe, zestawy kół i elementy składowe

Wyłączono: umeblowanie kolejowe (grupa 71)

2250. Materiały nawierzchniowe trakcji kolejowych

Włączono: szyny kolejowe, zwrotnice, rozjazdy kolejowe i ich elementy składowe Wyłączono: kruszywo (klasa 5610), podkłady (klasa 5510)

23. PODUSZKOWCE, POJAZDY SILNIKOWE, PRZYCZEPY I POJAZDY JEDNOŚLADOWE

2305. Poduszkowce

2310. Pojazdy osobowe silnikowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne osobowe pojazdy silnikowe i ich podwozia. Inne wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, poza kompletnymi podwoziami, przewidziane do użytku z osobowymi pojazdami silnikowymi znajdują się w innych klasach.

Włączono: silnikowe pojazdy drogowe, autobusy, podwozia osobowych pojazdów silnikowych, karawany, ambulanse

Wyłączono: transportery - amfibie, podwozia wszelkich pojazdów ciężarowych

2320. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne samochody ciężarowe i ciągniki i ich podwozia. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, poza kompletnymi podwoziami, przewidziane do użytku z samochodami ciężarowymi i samochodami-ciągnikami są sklasyfikowane w innych klasach. Kombinowane podwozia i nadwozia samochodów specjalnych, jak np.: warsztaty ruchome, pralnie ruchome lub laboratoria dentystyczne mieszczą się w niniejszej klasie. Wyklucza się z tej klasy kompletne jednostki ruchome, składające się z podwozia, nadwozia i sprzętu dodatkowego, jak np.: warsztaty urządzone na pojazdach ciężarowych.

Włączono: platformy, samochody dostawcze i typu "pickup", taktyczne i administracyjno-gospodarcze pojazdy wojskowe przewożące ładunki, łącznie z amfibiami; kombinacje ciągników kołowych i przyczep, pojazdy opancerzone

Wyłączono: samochody pożarnicze; pojazdy specjalne przewożące ziemię i kruszywo; ruchome kompresory powietrza, ruchome betoniarki, specjalistyczne maszyny budowlane, ciągniki specjalne używane na lotniskach, w hangarach i magazynach; pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe

2330. Przyczepy

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne przyczepy i ich nadwozia. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, poza kompletnymi podwoziami, przeznaczone do użytku z przyczepami, znajdują się w innych klasach. Kombinowane podwozia i nadwozia przyczep specjalnych, jak warsztaty ruchome, pralnie ruchome lub laboratoria dentystyczne, umieszczone są w niniejszej klasie. Wyklucza się z tej klasy kompletne jednostki ruchome, składające się z podwozia, nadwozia i sprzętu dodatkowego, jak np.: warsztaty ruchome na przyczepach.

Włączono: półprzyczepy do przewozu ładunków, przyczepy pasażerskie i mieszkalne; przyczepy specjalne, jak np.: przyczepy do amunicji

Wyłączono: przyczepy pożarnicze; przyczepy specjalne, przeznaczone do użytku na lotniskach, w hangarach i magazynach

2340. Motocykle, skutery i rowery

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne motocykle, skutery i rowery. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, przeznaczone do użytku z motocyklami, skuterami i rowerami znajdują się w innych klasach.

Włączono: przyczepy (kołyski motocyklowe), pojazdy trójkołowe

Wyłączono: dziecięce pojazdy kołowe

2350. Wozy gąsienicowe bojowe, wozy desantowe i taktyczne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne gąsienicowe wozy bojowe, wozy desantowe i taktyczne. Wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, poza kompletnymi podwoziami, przewidziane do użytku z wymienionymi pojazdami znajdują się w innych klasach,

Włączono: czołgi oraz gąsienicowe wozy bojowe i pojazdy z możliwością amfibii lub bez tych możliwości; półgąsienicowe ciągniki opancerzone; samobieżne pojazdy poruszające się po śniegu (na płozach) oraz ruchome miotacze ognia

Wyłączono: pojazdy kołowe

24. CIĄGNIKI

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne traktory gąsienicowe wolnobieżne oraz składniki konstrukcyjne ich kabin, nadwozi i ram. Inne wyroby finalne, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze, przeznaczone do użytku z traktorami gąsienicowymi kołowymi, znajdują się w innych klasach.

2410. Ciągniki gąsienicowe wolnobieżne

Wyłączono: ciągniki szybkobieżne (klasa 2430), opancerzone ciągniki spycharko- zgarniaki (klasa 2350)

2420. Ciągniki kołowe

Włączono: ciągniki rolnicze; traktory szybkobieżne; traktory przemysłowe

Wyłączono: ciągniki do holowania samolotów i przewozu rozbitych samolotów (klasa 1740), ciągniki obsługowe samolotów (klasa 1730); ciągniki magazynowe (klasa 3930)

2430. Ciągniki szybkobieżne gąsienicowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne ciągniki szybkobieżne gąsienicowe.

Wyłączono: ciągniki wolnobieżne (klasa 2410), opancerzone ciągniki spycharko-zgarniaki (klasa 2350)

25. ELEMENTY SKŁADOWE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW

Uwaga: Nazwa "pojazdy", wymieniona w grupie 25, ma zastosowanie do grup pojazdów i traktorów objętych grupami 23 i 24, pojazdów i traktorów stosowanych w magazynach, ciągników i przyczep. Nie ma natomiast zastosowania w odniesieniu do pojazdów szynowych, samolotów i jednostek pływających.

Elementy "pojazdów", które są objęte grupą 25 (jak ustalono powyżej), są sklasyfikowane w tej grupie, bez względu na to, czy mają one zastosowanie w pojazdach występujących poza tą grupą.

2510. Elementy konstrukcyjne kabin, nadwozi i podwozi pojazdów

Włączono: sprężyny warstwowe (resory) pojazdów, zawieszenie typu amortyzacyjnego

Wyłączono: drobne wyroby metalowe np. okucia pojazdów, specjalistyczne meble pojazdów (klasa 2540)

2520. Elementy składowe układów przenoszenia napędu pojazdów

Włączono: zespoły przenoszenia napędu, zespoły sprzęgłowe, przeguby uniwersalne, wały napędowe, zamienniki momentu obrotowego, przekaźniki mocy

2530. Elementy hamulców samochodowych, układów kierowniczych, osi, kół i układów gąsienicowych

Włączono: hamulce wieżyczek obrotowych, hamulce sprzęgłowe, wieżyczki czołgowe

2540. Umeblowanie pojazdów i urządzenia pomocnicze

Włączono: pokrowce siedzeń, amortyzatory, zderzaki, wycieraczki szyb, ochraniacze zderzaków, lustra wewnętrzne i boczne, ogrzewacze pojazdów, meble pojazdów

Wyłączono: prędkościomierze (klasa 6680), zawieszenia typu amortyzującego (klasa 2510)

2541. Wyposażenie specjalistyczne pojazdów posiadających systemy uzbrojenia

Włączono: skrzynki i zestawy pomocnicze, zestawy części zapasowych oraz pojedyncze elementy składowe wykorzystywane do napraw i/lub modyfikacji systemów uzbrojenia na pojazdach takich jak: czołgi, transportery do przewozu osób, haubice mobilne itp.

Wyłączono: wyroby wykorzystywane do napraw i/lub modyfikacji pojazdów handlowych (klasa 2540), urządzenia instalacji oświetleniowej pojazdów (klasa 6220), przełączniki elektroniczne, zestawy części zamiennych oraz zestawy do wykonywania modyfikacji (grupa 59)

2590. Elementy pojazdów, pozostałe

Włączono: urządzenia dodatkowe dla czołgów, broni samobieżnej i ciągników szybkobieżnych, ramy specjalne przeznaczone do montażu na pojazdach; dźwigi i wyciągarki dźwigowe do rozbitych samochodów ciężarowych

26. OPONY I DĘTKI - OGUMIENIE POJAZDÓW

2610. Opony i dętki pneumatyczne nielotnicze

Wyłączono: dętki pneumatyczne i opony samolotowe

2620. Opony i dętki pneumatyczne lotnicze

2630. Opony pełne i poduszkowe

Włączono: nakładki gumowe na gąsienice, amortyzatory gumowe ogniw gąsienic

2640. Materiały do regeneracji opon i naprawy dętek

Włączono: gumę bieżnikową, łaty na zimno, włókno bieżnikowe, łatki wulkanizacyjne, materiały wykładzinowe, gumy wulkanizacyjne, zestawy narzędziowe do naprawy dętek, taśmy bieżnikowe, zaworki, wkłady zaworków

Wyłączono: maszyny i sprzęt wulkanizacyjny

28. SILNIKI, TURBINY I ELEMENTY SKŁADOWE

2805. Silniki tłokowe, benzynowe, z wyjątkiem lotniczych i ich elementy składowe

Włączono: silniki tłokowe gazowe, wszystkie silniki tłokowe benzynowe z wyjątkiem silników benzynowych lotniczych głównych

Wyłączono: akcesoria silnikowe (klasa 2990)

2810. Silniki lotnicze tłokowe benzynowe, silniki lotnicze napędowe i ich elementy składowe

Uwaga: Klasa obejmuje silniki i składniki specjalnie zaprojektowane do zastosowania z lotniczymi źródłami napędu. Silniki pomocnicze sklasyfikowane są w innych klasach grupy 28.

Włączono: pełne zestawy silnikowe; silnikowe pierścienie tłokowe; cylindry; tłoki; wały krzywkowe; wały korbowe

Wyłączono: składniki układu paliwowego (gaźniki, pływaki gaźnikowe, pompy paliwowe, wskaźniki paliwa, zawory paliwowe) (klasa 2915); składniki systemów elektrycznych (łączniki korpusu świecy zapłonowej, rozdzielacze zapłonu, cewki zapłonowe, rozruszniki elektryczne) (klasa 2915); składniki układów chłodzenia silników (chłodnice oleju) (klasa 2935); silnikowe filtry powietrza i oleju (klasa 2945); różne akcesoria silnikowe (rozruszniki pneumatyczne, zawieszenia ochronne, zestawy kontrolne) klasa 2995

2815. Silniki Diesla i ich elementy składowe

Włączono: silniki motoryzacyjne, przemysłowe, morskie, lokomotywowe i wszystkie inne wysokoprężne i z głowicą żarową (średnioprężne)

Wyłączono: akcesoria silnikowe (klasa 2990)

2820. Silniki tłokowe parowe i ich elementy składowe

2825. Turbiny parowe i ich elementy składowe

Włączono: turbiny parowe szybkoobrotowe

2830. Turbiny wodne i koła wodne i ich elementy składowe

2835. Turbiny gazowe i silniki odrzutowe, nielotnicze i ich elementy składowe

Uwaga: Klasa obejmuje silniki i składniki przeznaczone do sprzętu pozalotniczego, z możliwością zastosowania w naziemnym sprzęcie obsługi lotniczej.

Włączono: turbiny gazowe i silniki odrzutowe z wyjątkiem silników lotniczych głównych i silników w pocisków kierowanych, pomocnicze powietrzne i gazowe turbiny do uruchamiania silników lotniczych

Wyłączono: składniki układu paliwowego silnika (klasa 2910); składniki układu elektrycznego silnika (klasa 2920); elementy układu chłodzenia silnika (klasa 2930); filtry powietrza i oleju silników (klasa 2940); akcesoria silnikowe (ogrzewacze kanałów powietrznych, zestawy kontrolne silników podwieszanych) (klasa 2990)

2840. Turbiny gazowe i silniki odrzutowe lotnicze i ich elementy składowe

Uwaga: Klasa obejmuje silniki ich składniki przeznaczone do wykorzystania na samolotach lub jednostkach napędowych kierowanych pocisków rakietowych.

Włączono: sprężarki i wirniki turbin, łopaty wirnika, komory spalania, skrzynki napędów, dopalacze, dysze wylotowe, zbiorniki hydrauliczne, paliwowe i olejowe

Wyłączono: regulatory hydrauliczne układów przeciwoblodzeniowych, zawory oraz pompy oleju i powietrza, przeznaczone do turbin gazowych i silników odrzutowych (klasa 2995); zestawy kontrolne rozciągania i ściskania (klasa 2995); składniki układu paliwowego (klasa 2915); składniki układu elektrycznego silnika (klasa 2925); składniki układu chłodzenia silnika (klasa 2935); silnikowe filtry powietrza i oleju (klasa 2945)

2845. Silniki rakietowe i ich elementy składowe

Włączono: rakiety startowe na paliwo płynne, włączając jednostki napędzane silnikiem odrzutowym, stosowane w samolotach, rakietach i pociskach kierowanych, paliwo ciekłe w pojemnikach jednorazowych, umieszczanych w zespołach napędowych rakiet

Wyłączono: silniki rakietowe /jednostki napędzane na paliwo stałe/ (klasa 1337); napędy na paliwo ciekłe specjalnie przygotowane pod względem ilości i jakości, umieszczone w pojemnikach wielokrotnego użytku; napędy na paliwo stałe w postaci lontu i ładunków, bez względu na to, czy są przeznaczone lub nie do umieszczenia w systemach napędowych na paliwo ciekłe (klasa 1337)

2850. Silniki rotacyjne benzynowe i ich elementy składowe

2895. Silniki i ich elementy składowe, pozostałe

Włączono: silniki wiatrowe i na powietrze sprężone

29. AKCESORIA SILNIKÓW

Uwaga: Grupa obejmuje akcesoria do silników wszelkich pojazdów, jak: samoloty, pojazdy samochodowe, statki, traktory i pojazdy stosowane w budownictwie oraz akcesoria do silników stacjonarnych - jeżeli nie zostały wyłączone ze względu na specyfikę.

2910. Elementy układów zasilania do silników nielotniczych

Włączono: gaźniki paliwowe, instalacje, zbiorniki paliwa, składniki do wszelkich silników z wyjątkiem lotniczych i w pociskach kierowanych

2915. Elementy układów zasilania do silników lotniczych

Włączono: gaźniki, pompy paliwowe, filtry paliwowe, układy regulacji silników odrzutowych, paliwowe pompki wtryskowe, urządzenia sterowania i zawory wtrysku wody, zawory i sitka paliwowe; regulatory przepływu paliwa; układy wydechowe; elementy głównych silników lotniczych i silników w pociskach kierowanych

Wyłączono: samolotowe zbiorniki paliwa (klasa 1560), składniki pomocniczego systemu silnikowego, składniki powietrznego układu tankowania (klasa 1680). Elementy systemów układów paliwowych nie przeznaczone do stosowania w silnikach lotniczych lub silnikach napędzających pociski rakietowe

2920. Elementy składowe układów elektrycznych silników nielotniczych

Włączono: prądnice, iskrowniki, świece iskrowe, cewki zapłonowe, rozdzielacze zapłonu, silnikowe regulatory napięcia, zespoły przewodów zapłonowych, rozruszniki silników

Wyłączono: osprzęt oświetleniowy lotniczy (klasa 6220) i dodatkowe prądnice lotnicze (klasa 2925)

2925. Elementy składowe układów elektrycznych silników lotniczych

Włączono: iskrowniki, świece iskrowe, cewki zapłonowe, rozdzielacze zapłonu, regulatory napięcia /na silniku/, zespoły przewodów zapłonowych, rozruszniki silników, dodatkowe prądnice silnikowe

Wyłączono: osprzęt oświetleniowy samolotu (klasa 6220) i generatory pomocnicze (klasa 6115)

2930. Elementy składowe układów chłodzenia silników nielotniczych

Włączono: wentylatory chłodzące, chłodnice, pompy wodne, zespoły przewodów wodnych, silnikowe filtry chłodzące, składniki do wszystkich silników z wyjątkiem głównych silników lotniczych i silników pocisków kierowanych

2935. Elementy składowe układów chłodzenia silników lotniczych

Włączono: chłodnice; pompy systemu chłodzenia; zespoły przewodów wodnych; chłodnice olejowego układu smarowania i zawory sterujące; regulatory temperatury oleju; składniki głównych silników lotniczych i silników w pociskach kierowanych

Wyłączono: składniki dodatkowych silników lotniczych

2940. Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, nielotnicze

Włączono: składniki wszystkich silników oprócz silników lotniczych i silników w pociskach kierowanych

Wyłączono: filtry silnikowe powietrza i paliwowe (klasa 4310, 4330); filtry zgrubnego (klasa 4730) i dokładnego (klasa 4310) oczyszczania używane poza silnikami

2945. Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, lotnicze

Uwaga: Klasa obejmuje tylko wyroby zaprojektowane do wykorzystania w samolotach i silnikach napędowych rakiet zdalnie sterowanych.

Włączono: składniki układów w głównych silnikach lotniczych i w pociskach kierowanych

Wyłączono: filtry paliwowe (klasa 2915); wyroby przeznaczone do innych wyrobów niż silniki

2950. Turbosprężarki doładowujące

Włączono: regulatory turbosprężarkowe doładowujące, turbosprężarki doładowujące naziemne i lotnicze

Wyłączono: sprężarki doładowujące zintegrowane z silnikami (grupa 28)

2990. Wyposażenie do silników nielotniczych, pozostałe

Włączono: zawieszenie montażowe silnika; turbosprężarki doładowujące napędzane silnikiem (nie stanowiące całości z silnikiem); korby rozruchowe; linki rozruchowe silnika; tłumiki wydechowe; ręczne rozruszniki bezwładnościowe; przewody ogrzewania powietrzem; regulatory silnikowe; tłumiki wlotowe; rozruszniki spalinowe; różne akcesoria dla wszystkich silników z wyjątkiem głównych silników lotniczych i silników w pociskach kierowanych

Wyłączono: rozruszniki elektryczne nielotnicze (klasa 2920)

2995. Wyposażenie do silników lotniczych, pozostałe

Włączono: zawieszenie montażowe silnika; osłony silnika; silnikowe zespoły montażowe sterowania; rozruszniki pneumatyczne; zespoły sterowania, przyciski, cięgna; specjalnie zaprojektowane olejowe, powietrzne, przeciwoblodzeniowe i hydrauliczne regulatory silnika odrzutowego, zawory i pompy; rozruszniki typu spalinowego; różne akcesoria do głównych silników w pociskach kierowanych

Wyłączono: wyloty spalin (klasa 1560); pompy olejowe silnika odrzutowego; zbiorniki hydrauliczne silników odrzutowych (klasa 2840); zbiorniki paliwowe silników odrzutowych (klasa 2840); rozruszniki elektryczne (klasa 2925); systemy kontroli silnika w kabinie pilota (klasa 1680); akcesoria urządzeń dodatkowych silników lotniczych; osłony silników lotniczych (klasa 1730)

30. UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU MECHANICZNEGO

3010. Przemienniki momentu i urządzenia zmieniające prędkość

Uwaga: wyroby specjalistyczne przeznaczone do użytku z indywidualnymi typami sprzętu są wyłączone z tej klasy i powinny być ujęte w tych samych klasach, jak ich najbliższe bardziej rozwinięte zespoły. Skorowidz do klas i jego struktura pozwolą na stosowanie klasyfikacji tych wyrobów dopuszczającej włączanie ich tylko do jednej klasy.

Włączono: zespoły przekładniowe napędów przeniesienia poziomego; "sprzęgła cieczowe", sprzęgła i sprzęgnięcia występujące poza pojazdami

Wyłączono: samochodowe przemienniki momentu (klasa 2520), składniki przeniesienia napędu w pojazdach (klasa 2520), lotnicze przekładnie momentu obrotowego (klasa 1615)

3020. Koła zębate, koła pasowe, koła łańcuchowe i łańcuchy napędowe

Uwaga: Wyroby specjalnie zaprojektowane do użytku w jednostkowych typach wyposażenia są sklasyfikowane w tej klasie. Indeksy i układ narodowej Klasyfikacji Zaopatrywania NATO (klasa) pozwolą stosować klasyfikację takich wyrobów jak koła pasowe (klasa 5340). Łańcuchy napędowe włączone do tej grupy mogą być dobrane luzem, docinane na wymiar lub jako ciągłe (złączone).

Obejmuje łańcuchy napędowe, zestawy spasowanych przekładni

Wyłączono: przekładnie redukcyjne (klasa 3010)

3030. Napędy pasowe, pasy napędowe, pasy wentylatorów i pasy pomocnicze

Uwaga: Klasa obejmuje napędy pasowe, pasy napędowe, pasy napędowe wentylatorów, bez względu na to, czy są przeznaczone do specjalnego wykorzystania, czy nie. Wyroby zawarte w tej klasie mogą być luzem, ucięte na wymiar lub "złączone".

3040. Sprzęt przenoszenia napędu, pozostały

Uwaga: Wyroby specjalnie zaprojektowane do użytku w pojedynczych typach wyposażenia są wyłączone z tej klasy i będą sklasyfikowane w tych samych klasach co zespoły, do których są włączone.

Włączono: wały lub zespoły wałów, pierścienie, zespoły wałów elastycznych.

31. ŁOŻYSKA

Uwaga: Wszystkie łożyska, specjalnie zaprojektowane oraz specjalnie smarowane lub specjalnie dobrane są klasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy, jeśli nie zostały wyłączone tak jak łożyska jubilerskie /klasa 6995/.

3110. Łożyska toczne, nie montowane

Uwaga: Klasa obejmuje łożyska toczne, rolkowe, igiełkowe lub kulkowe, których elementy toczne współpracują z powierzchniami pierścieni zewnętrznych i wewnętrznych. Włączono: łożyska kulkowe; łożyska rolkowe; kulki i pierścienie łożysk

Wyłączono: łożyska ślizgowe (klasa 3120), łożyska jubilerskie (klasa 3120)

3120. Łożyska ślizgowe, nie montowane

Uwaga: Klasa obejmuje łożyska, które z reguły posiadają element konstrukcyjny pozwalający na ustalenie środka obrotu dla innych wzajemnie przemieszczających się części. Mogą być wyposażone w elementy smarujące (smarownice, rowki smarujące lub być wstępnie wypełnione smarem).

Włączono: łożyska jubilerskie, łożyska tulejowe, łożyska dzielone, łożyska uszczelniające

Wyłączono: łożyska toczne (klasa 3110) i łożyska wbudowane (klasa 3130)

3130. Łożyska wbudowane

Uwaga: Do tej klasy mogą być zaliczone łożyska ślizgowe lub łożyska toczne, które w celach montażowych zabudowane są w specjalnej obudowie.

Włączono: zespoły łożyskowe: tulejowe, kołnierzowe, regulowane, podwieszane, oporowe

Wyłączono: łożyska toczne (klasa 3110) i łożyska ślizgowe (klasa 3120)

32. MASZYNY I SPRZĘT DO OBRÓBKI DREWNA

3210. Maszyny do cięcia i strugania drewna

3220. Maszyny do obróbki drewna

Włączono: dłutownice, czopiarki, tokarki

Wyłączono: narzędzia obróbki ręcznej, narzędzia ręczne napędzane elastycznym wałkiem

3230. Narzędzia i osprzęt maszyn do obróbki drewna

Włączono: piły tarczowe i taśmowe, głowice frezarskie, głowice strugarek i wycinarek, frezy

Wyłączono: narzędzia ustawiane ręcznie

34. MASZYNY DO OBRÓBKI METALI

3405. Maszyny do cięcia i wygładzania

Włączono: przecinarki, ostrzarki brzeszczotów pił, frezarki kół zębatych

3408. Centra obróbcze i obrabiarki automatycznych linii obróbczych

Uwaga: Poniżej przedstawiono definicje "centrum maszynowego" i "maszyn ustawianego typu".

a. "Centrum obróbcze": odnosi się do wielozadaniowej numerycznie sterowanej obrabiarki, kompletnie wyposażonej i automatycznie wykonującej części wymagające wielu operacji, takich jak: frezowanie, wiercenie, gwintowanie, wytłaczanie i rozwiercanie, mającej integralny zestaw urządzeń narzędziowych, które mogą być przestawione w różne pozycje pracy. Musi ona mieć możliwość automatycznej wymiany różnych narzędzi skrawających między poszczególnymi operacjami.

Wyklucza się z tej klasy wielozadaniowe, numerycznie sterowane maszyny, takie jak maszyny wytaczające, wiercące, frezujące, które wymagają sterowania przyrządami lub akcesoriami narzędzi ustawianych w różnych pozycjach płaszczyzn obrabianego elementu. Ten typ wyposażenia jest klasyfikowany w innych odpowiednich klasach w grupie 34.

b. "Obrabiarki automatycznych linii obróbczych" - odnosi się do maszyn specjalnych posiadających specjalne stanowiska, na których są montowane zestawy obrabiające i urządzenia do przymocowania obrabianego elementu na każdym stanowisku we wcześniej ustalonej kolejności. Zespoły maszynowe mogą być rozmontowane i ustawione tak, aby dokonać obróbki elementu obrabianego w innej konfiguracji. Maszyny są w stanie przeprowadzić pojedynczą lub wielokrotną operację na obrabianym elemencie jednocześnie.

3410. Maszyny do elektrycznej i ultradźwiękowej obróbki erozyjnej

Włączono: elektryczne maszyny wytrawiające, szlifierki elektrolityczne

3411. Wiertarki i wytaczarki

3412. Przeciągarki

3413. Wiertarki i maszyny do obróbki gwintów wewnętrznych

Włączono: maszyny wiercące - gwintujące wielowrzecionowe

Wyłączono: obrabiarki automatycznych linii obróbczych

3414. Maszyny do nacinania i szlifowania kół zębatych

3415. Szlifierki i maszyny polerujące

Wyłączono: maszyny szlifujące elektrolitycznie

3416. Tokarki

Włączono: urządzenia skrawające

Wyłączono: tokarki szybkoobrotowe, gwinciarki, obrabiarki do łusek, nabojów i pocisków

3417. Frezarki

3418. Strugarki wzdłużne i poprzeczne

Włączono: układy kombinowane (wzdłużno - poprzeczne)

Wyłączono: strugarki do kół zębatych, strugarki typu frezarskiego

3419. Maszyny narzędziowe, pozostałe

Włączono: maszyny do bruzdowania luf karabinowych, tokarki szybkoobrotowe

3422. Walcarki i ciągarki

3424. Urządzenia do ulepszania metali

Włączono: wyposażenie do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, normalizowania, cyjanowania i nawęglania; piece, kanały spawalnicze, systemy uwolnienia naprężeń na zimno

3426. Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali

Włączono: sprzęt do galwanizowania, cynkowania, natłuszczania, gruntowania, platerowania

3431. Urządzenia do spawania łukiem elektrycznym

Włączono: urządzenia spawalnicze w osłonie gazów obojętnych, spawarki łukowe, urządzenia spawalnicze łukowe automatyczne i półautomatyczne

Wyłączono: zasilanie urządzeń spawalniczych i wyposażenia towarzyszącego, takiego jak: urządzenia do odzyskiwania topnika, dozowniki topnika, płyty łączące, luty spawalnicze

3432. Urządzenia do spawania oporowego

Włączono: urządzenia elektryczne do lutowania, przyrządy do lutowania brzeszczotów pił taśmowych, urządzenia spawalnicze z akumulacją energii

Wyłączono: urządzenia lutownicze elektroindukcyjne do lutowania twardego i miękkiego

3433. Urządzenia do spawania gazowego, cięcia i metalizowania

Włączono: pistolety napylające warstwy metalizacyjne, urządzenia do cięcia łukowego, palniki i końcówki, urządzenia do lutowania twardego, urządzenia do cięcia płomieniem, metalizatory próżniowe, metalizatory z wyładowaniem iskrowym

Wyłączono: zasilanie urządzeń spawalniczych, urządzenia rozdrabniające

3436. Manipulatory spawalnicze

Włączono: stoły spawalnicze

3438. Wyposażenie spawalnicze, pozostałe

Włączono: sprzęt do spawania metodą termiczną; maszyny odzysku topnika, dozowniki topnika; generatory łuku; płyty spawalnicze

3439. Artykuły dodatkowe do spawania, lutowania miękkiego i twardego

Włączono: lutownice, elektrody spawalnicze i pręty, topniki do lutowania twardego, topniki do lutowania miękkiego, luty

3441. Giętarki i urządzenia formujące

Wyłączono: maszyny formujące drut i taśmy metalowe

3442. Prasy hydrauliczne i pneumatyczne z napędem

Włączono: prasy do prasowania proszków metali

3443. Prasy mechaniczne z napędem

Włączono: prasy do prasowania proszków metali

3444. Prasy ręczne

Włączono: prasy wrzecionowe, prasy do prostowania, prasy tłoczące i montażowe

3445. Maszyny dziurkujące i tnące

3446. Urządzenia do kucia i młoty kowalskie

Wyłączono: prasy kowalskie

3447. Urządzenia formujące drut i taśmy metalowe

Wyłączono: profilarki rolkowe

3448. Maszyny do nitowania

Wyłączono: ręczne maszyny nitujące napędzane elektrycznie

3449. Maszyny do wtórnej obróbki metali i do cięcia metali, pozostałe

Włączono: tokarki obrotowe do metali

3450. Obrabiarki przenośne

Włączono: przecinarki przenośne, wiertarki przenośne, strugarki przenośne i poprzeczne Wyłączono: stacjonarne obrabiarki montowane na urządzeniach przenośnych, takich jak koła lub stanowiska na podporach

3455. Narzędzia maszynowe skrawające do obrabiarek

Włączono: przeciągacze, pilniki, frezy, rozwiertaki, piły

Wyłączono: narzędzia tnące płomieniem

3456. Narzędzia tnące i kształtujące do wtórnej obróbki metali

3460. Wyposażenie dodatkowe obrabiarek

Włączono: tarcze ścierne, stożki i inne elementy ścierne do stosowania tylko w ręcznych obrabiarkach napędzanych elektrycznie

3461. Wyposażenie dodatkowe do maszyn wtórnej obróbki metali

Wyłączono: elementy zasilania

3465. Uchwyty i szablony

Uwaga: Klasa obejmuje przyrządy obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony stosowane w odniesieniu do maszyn obróbki metalowej wymienionych w grupie 34. Przyrządy obróbkowe, uchwyty specjalne i szablony stosowane w warsztatach naprawczych i obsługowych są klasyfikowane w grupie 49.

3470. Zestawy narzędziowe i wyposażenie warsztatów mechanicznych

35. WYPOSAŻENIE USŁUGOWE I HANDLOWE

3510. Sprzęt pralniczy i pralnie chemiczne

Włączono: pralki; pompy opróżniające; wyżymaczki; suszarki bębnowe; prasowalnice; krochmalnie; sprzęt znakujący; zespoły pralni ruchomych i pralni chemicznych

3520. Sprzęt do naprawy obuwia

Włączono: maszyny szewskie do szycia, ruchome warsztaty naprawy butów

3530. Maszyny szwalnicze przemysłowe i ruchome warsztaty do ich naprawy

Wyłączono: szewskie maszyny do szycia

3540. Maszyny zawijające i pakujące

Włączono: maszyny napełniające, maszyny kapslujące pojemniki; maszyny introligatorskie, nadrukowujące, paczkujące, produkujące pudełka kartonowe; kasety i tace, maszyny do pakowania taśmą, zszywacze introligatorskie z wyjątkiem typu biurowego

Wyłączono: maszyny produkujące karton

3550. Automaty do sprzedaży i urządzenia uruchamiane monetami

Włączono: urządzenie rejestrujące opłaty, liczniki parkingowe, kołowrotki przejściowe, fonografy na monety

Wyłączono: maszyny sortujące monety i banknoty oraz wagi uruchamiane monetami

3590. Wyposażenie usługowe i handlowe, pozostałe

Włączono: stoły kosmetyczne (manicure)

36. MASZYNY PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE

3605. Sprzęt i maszyny do artykułów żywnościowych

Włączono: wyposażenie przemysłowe do artykułów żywnościowych

Wyłączono: wyposażenie kuchni stacjonarnych i na statkach

3610. Wyposażenie do drukowania, powielania i maszyny introligatorskie

Włączono: maszyny offsetowe, maszyny do składania, maszyny introligatorskie, maszyny światłodrukowe, drukarki, liniały, interliniały, wiersze linotypowe, przyrząd do linii, kliny i formy, płyty do układania, maszyny drukarskie przetwarzania żelatynowego, maszyny drukarskie przetwarzania spirytusowego, maszyny drukarskie offsetowe, maszyny do szybkiej reprodukcji dokumentów, światłokopiarki i maszyny wywołujące, meble - wyposażenie drukarni

Wyłączono: urządzenia do mikrofilmów

3611. Maszyny przemysłowe do znakowania wyrobów

Uwaga: Maszyny znakujące, do wykonywania trwałych znaków w metalu, sklasyfikowane są w grupie 34.

Wyłączono: maszyny znakujące dla pralni; maszyny drukujące tabliczki; maszyny wytłaczające i znakujące typu biurowego

3615. Maszyny przemysłowe do produkcji papieru i celulozy

Włączono: dłuta pneumatyczne; kotły; młotki drewniane; sprzęt wybielający; maszyny do produkcji kartonu

Wyłączono: maszyny do produkcji kartonowych pudełek, kaset i tac kartonowych

3620. Maszyny do obróbki gumy i mas plastycznych

Włączono: plastykatory; prasy, maszyny do produkcji gumy syntetycznej, maszyny matrycowe, maszyny wulkanizacyjne

Wyłączono: prasy laminowanych osłon ochronnych, wyposażenie do obsługi i naprawy opon

3625. Maszyny przemysłu tekstylnego

Włączono: maszyny do odziarniania bawełny; krosna; maszyny do obszywania guzików; maszyny do skręcania przędzy; maszyny koronkarskie

3630. Maszyny przemysłowe do produkcji betonu i przeróbki gliny

Włączono: maszyny do produkcji cegieł

3635. Maszyny do obróbki kryształów i szkła

Włączono: maszyny do produkcji wyrobów optycznych

Wyłączono: maszyny do obróbki soczewek korygujących, do wiercenia, obróbki krawędzi i szlifowania, maszyny do produkcji półprzewodników, mikroobwodów i obwodów drukowanych

3640. Maszyny przemysłu tytoniowego

3645. Maszyny do garbowania i obróbki skór

3650. Maszyny przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

Włączono: rozdrabniarki i młynki do materiałów chemicznych; maszyny farmaceutyczne do produkcji kostek i tabletek; maszyny wytwarzające materiały wybuchowe

Wyłączono: kruszarki materiałów budowlanych, młynki i młyny pyłowe, maszyny produkujące wyroby plastykowe, maszyny zawijające i pakujące produkty farmaceutyczne, młynki i miksery laboratoryjne i sklepowe

3655. Systemy stacjonarne lub przenośne do produkcji i rozdzielnictwa gazu

Uwaga: Klasa obejmuje systemy dozowania gazów, ruchome i stacjonarne. Obejmuje również zbiorniki przechowujące gaz skroplony, zamontowane na wspólnej podstawie razem z wyposażeniem wytwarzającym gaz; zalicza się także zbiorniki gazu ciekłego zabudowane na przyczepach lub na podstawach, używanych do czasowego przechowywania gazu ciekłego. Wyklucza się z tej klasy zbiorniki, które są przeznaczone do użycia jako część integralna przyczep obsługujących napędzane pociski kierowane, stacje napędowe rakiet lub stacje badawcze, ewentualnie przemienniki tlenu lotniczego, które są klasyfikowane jako specyficzne w narodowym indeksie i strukturze klas.

Wyłączono: wyposażenie meteorologiczne

3660. Maszyny rozdrabniające przemysłowe

Uwaga: Klasa obejmuje ogólnie stosowane maszyny związane z dwiema lub więcej dziedzinami produkcji przemysłowej.

Wyłączono: urządzenia typu kruszarki, młyny, sortowniki; mieszarki typu warsztatowego i remontowego stosowane w przemyśle chemicznym, budowlanym i górniczym

3670. Maszyny do produkcji półprzewodników, mikroukładów i obwodów drukowanych

Uwaga: Klasa obejmuje i jest ograniczona dla sprzętu przeznaczonego do wytwarzania wyrobów półprzewodnikowych (klasa 5961), mikroukładów (klasa 5962) i obwodów drukowanych (5968). Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których bardziej odpowiednie są klasy specjalnie przypisane zgodne z przyjętymi indeksami i strukturą klas.

Włączono: sprzęt przygotowania substratów, wyposażenie formujące wzorce obwodów, sprzęt pakujący i łączący

Wyłączono: zespoły maszyn do montażu poszczególnych elementów na obwodach drukowanych

3680. Maszyny odlewnicze oraz urządzenia dodatkowe

Włączono: maszyny formierskie, młyny bębnowe, akcesoria odlewnicze, pasty rdzeniowe

Wyłączono: piece tyglowe, żeliwiaki piecowe, odlewnicze narzędzia ręczne

3685. Maszyny do produkcji specjalnych pojemników metalowych i sprzęt pokrewny

Uwaga: Klasa obejmuje tylko maszyny, które są specyficznie przeznaczone dla produkcji pojemników metalowych. Maszyny zamykające, przeznaczone do zamykania górnych połączonych części pojemników będą klasyfikowane w klasie 3540.

Włączono: sprzęt maszynowy do produkcji bębnów i kanistrów, specjalne maszyny do sprawdzania szczelności kontenerów; maszyny do produkcji puszek

3690. Maszyny do produkcji uzbrojenia i amunicji, sprzęt pokrewny

Włączono: specjalne maszyny do produkcji amunicji i ładunków wybuchowych (wypełniające i montujące), maszyny do produkcji amunicji do broni krótkiej, maszyny do produkcji pocisków artyleryjskich i przeciwlotniczych

Wyłączono: specjalne wyposażenie warsztatów naprawczych i obsługowych broni i amunicji; maszyny standardowe i niespecjalistyczne o możliwościach innego przeznaczenia niż do produkcji lub montażu amunicji lub sprzętu wybuchowego

3693. Maszyny montażowe przemysłowe

Uwaga: Klasa obejmuje wyposażenie specjalne zaprojektowane do montażu elementów prefabrykowanych bez dalszego obrabiania tych elementów. Wyposażenie przeznaczone do wykonania połączonych operacji obrabiania i montowania, w wyniku którego następuje wycofanie materiałów nadwyżkowych, jest klasyfikowane w innych klasach. Wyklucza się z tej klasy również wyroby, dla których stosowana jest bardziej szczegółowa klasyfikacja.

Włączono: maszyny przemysłowe o napędzie śrubowym, maszyny montażowe kart obwodowych

Wyłączono: maszyny montażowe amunicji specjalnej i uzbrojenia, maszyny zawijające i pakujące, maszyny do obróbki metali, narzędzia ręczne

3694. Pomieszczenia robocze bezpyłowe o regulowanym środowisku i ich wyposażenie

Włączono: obudowy przepływów laminarnych i nielaminarnych, urządzenia kontroli zapylenia, dmuchawy powietrza

3695. Maszyny przemysłowe specjalistyczne, pozostałe

Włączono: maszyny produkujące dozowniki w sprzęcie do produkcji kabli łącznościowych, specjalne wyposażenie pozyskiwania drewna, urządzenia rafineryjne, urządzenia do produkcji butów, wyposażenie do produkcji maszyn impregnacyjnych

Wyłączono: urządzenia do obróbki i szlifowania soczewek okulistycznych (kontaktowych); sprzęt do produkcji materiałów impregnacyjnych; sprzęt do impregnacji odzieży

37. SPRZĘT I MASZYNY ROLNICZE

3710. Maszyny do uprawy gleby

Włączono: sprzęt do uprawy gleby

3720. Maszyny żniwiarskie

Włączono: młockarnie, łuszczarki, maszyny ścinające, maszyny sortujące i czyszczące gospodarstw rolnych

3730. Urządzenia mleczarskie, drobiarskie i hodowlane

3740. Wyposażenie do zwalczania szkodników, chorób i ochrony przed wpływem temperatur

Włączono: rozpylacze, odpylacze, generatory dymu, lepy na muchy, pułapki

Wyłączono: zestawy rozpylaczy ciśnieniowych (klasa 4940)

3750. Narzędzia ogrodnicze

Włączono: ciągniki ogrodnicze wolnojezdne, kosiarki trawnikowe z napędem lub bez napędu, maszyny do przycinania żywopłotów, siewniki do trawników, siewniki do nawozów, grabie ogrodnicze, widły, motyki i inne narzędzia ogrodnicze

3770. Siodła, uprząż, bicze i pozostałe wyposażenie dla zwierząt

Włączono: uprząż dla psów, lejce

38. SPRZĘT BUDOWLANY, GÓRNICZY, PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I DO UTRZYMANIA DRÓG

3805. Sprzęt do robót ziemnych

Włączono: zgarniarki, koparki rowów, ładowarki, równiarki, specjalistyczne ciągniki i przyczepy do przewożenia ziemi i kruszywa, sprzęt specjalistyczny i jego zespoły siłowe stosowane w budownictwie do odrębnych prac z możliwością szybkiego dołączenia lub odłączenia tych zespołów. Zespół napędowy powinien mieć możliwość połączenia z zespołem roboczym w celu utworzenia funkcjonalnego zestawu sprzętu budowlanego

Wyłączono: traktory standardowe z urządzeniami lub bez urządzeń dodatkowych (grupa 24); przyczepy (z wyjątkiem specjalistycznych w budownictwie) (klasa 2330); samochody ciężarowe (klasa 2320)

3810. Dźwigi i dźwigi czerpakowe

Włączono: nieobrotowe dźwigi ruchome gąsienicowe i kołowe, dźwigi obrotowe i dźwigi czerpakowe

Wyłączono: dźwigi montowane na barkach (klasa 1935), oprzyrządowanie dźwigów i dźwigów czerpakowych

3815. Urządzenia dodatkowe do dźwigów i dźwigów czerpakowych

Włączono: czerpaki, chwytaki, prowadnice, kruszarki, wysięgniki, elektromagnesy podnoszące

3820. Sprzęt górniczy, do drążenia skał, wiertniczy i pokrewny

Włączono: sprzęt obrąbujący i rozdrabniający sprzęt do klasyfikacji i selekcji; sprzęt przesiewający i kruszący; sprzęt do wykańczania otworów; koparki rotacyjne, kruszarki kamieni drogowych, narzędzia prac wykończeniowych

Wyłączono: urządzenia dodatkowe do montażu na traktorach lub ciągnikach

3825. Sprzęt do oczyszczania i mycia dróg

Włączono: mechaniczne zamiatarki dróg, mechaniczne pługi odśnieżające, mechaniczne polewaczki ulic, maszyny wykonujące znaki na drogach

Wyłączono: traktory standardowe z dodatkowymi urządzeniami do czyszczenia i mycia dróg; sprzęt do cięcia drewna

3830. Urządzenia dodatkowe do samochodów ciężarowych i ciągników

Włączono: sprzęt do montowania na ciągnikach i traktorach jak buldożery, świdry, brzeszczoty, pługi odśnieżające, magnesy drogowe, rozdzielacze wody, dźwigi, kołowroty do stałego zamontowania

Wyłączono: zespoły startowe; urządzenia dodatkowe do czołgów, uzbrojonych pojazdów samobieżnych i ciągników szybkobieżnych, ramy w kształcie A i kołowroty specjalnie przeznaczone do montowania na ciągnikach; dźwigi i wyciągarki dźwigów do ciągników holujących rozbity sprzęt; specjalne zespoły robocze i zespoły napędowe sprzętu używanego w budownictwie z możliwością ich szybkiego podłączenia lub odłączenia

3835. Sprzęt do wydobywania i dystrybucji ropy naftowej

Włączono: głowice czopujące źródła ropy; sprzęt pompujący, sprzęt rozprowadzania gazu

Wyłączono: zestawy przewodów, rotacyjny sprzęt wiertniczy, zbiorniki przechowywania ropy luzem

3895. Sprzęt używany w budownictwie, pozostały

Włączono: przechowalnie asfaltu, podgrzewacze asfaltu, kotły asfaltowe, sprzęt do transportu asfaltu, stanowiska odmierzania; sprzęt do sadzenia roślin; sprzęt do stabilizacji i zagęszczania gruntu; betoniarki (wszystkich typów); wibratory betonu, maszyny do układania smoły bitumicznej i betonu; rozdzielacze asfaltu, walce drogowe, kruszarki, kilofy, kafary, podgrzewacze smoły bitumicznej, urządzenia do układania, zalewania, odwijania i skręcania kabli

Wyłączono: sprzęt do robót ziemnych, dodatkowe urządzenia kafarowe do dźwigów i koparek z dźwigami, specjalne zespoły robacze i zespoły napędowe sprzętu używanego w budownictwie z możliwością szybkiego dołączenia lub odłączania tych zespołów (klasa 3805)

39. SPRZĘT GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

Uwaga: Grupa nie obejmuje specjalistycznego wyposażenia obsługowego broni jądrowej i pocisków kierowanych oraz specjalistycznych lotniskowych samochodów ciężarowych i przyczep.

3910. Przenośniki

Włączono: systemy rurowe pneumatyczne, przenośne, stacjonarne, napędowe i mechaniczne przenośniki, podajniki przenośników

3915. Podajniki

Uwaga: Wyroby objęte tą klasą są zsynchronizowane z towarzyszącymi urządzeniami podającymi, odmierzającymi objętościowo i ilościowo materiały w sposób ciągły, i pobierającymi materiały z komór lub zasobników w celu ich przetworzenia lub wymieszania. Wyroby te są zamiennie stosowane w poszczególnych urządzenich. Wyklucza się z tej klasy podajniki takie jak: przenośniki płytowe, taśmowe, łańcuchowe, zgarniakowe, miseczkowe itp. Są one ujęte w klasie: 3910 lub 3895.

Włączono: podajniki materiałów suchych, podajniki porcjujące

Wyłączono: podajniki do materiałów sypkich i kawałkowych, podajniki suchych środków chemicznych do oczyszczania wody

3920. Wyposażenie do przeładunków materiałów, bez własnego napędu

Włączono: wózki jednoosiowe, wózki pchane, wózki paletowe, taczki, przyczepy do przewożenia materiałów

Wyłączono: przenośniki

3930. Wózki i ciągniki magazynowe; przyciągarki; podnośniki widłowe; wózki platformowe; podnośniki bramowe i ich elementy składowe

Wyłączono: dźwigi

3940. Wielokrążki, bloki, zawiesia

Wyłączono: łańcuchy ładunkowe, osprzęt mocujący łańcuchowy i lin stalowych, liny stalowe, dźwigniki, takielunek

3950. Obrotnice, dźwigniki, dźwigi, żurawie

Włączono: kołowroty, przyciągarki (kabestan), suwnice, pomosty przeładunkowe rud metali, dźwigi magazynowe, dźwigi portowe, ruchome lub stałe, dźwigi kolei napowietrznych

Wyłączono: specjalistyczny sprzęt do ściągania rozbitych wagonów kolejowych, dźwigi montowane na barkach, bramy obrotowe, wciągarki stanowiące całość z samochodem ciężarowym lub ciągnikiem, żurawie kolejowe (klasa 2230)

3960. Windy i schody ruchome

3990. Sprzęt gospodarki materiałowej, pozostały

Włączono: podstawy, płozy i palety, sprzęt do przeładowywania towarów

Wyłączono: silnikowe podstawy transportowe stosowane na lotniskach

40. LINY, POWROZY, ŁAŃCUCHY I OSPRZĘT LINOWY

4010. Łańcuchy i liny stalowe

Uwaga: Łańcuchy lub liny stalowe z przymocowanymi końcówkami lub oprzyrządowaniem są klasyfikowane w tej klasie wtedy, gdy mają uniwersalne zastosowanie (mieszczą się w 2 lub więcej klasach), mają zastosowanie ogólne lub specyficzne, które uniemożliwiają właściwą klasyfikację (które łączą w komplet różne przedmioty, nie będąc częścią składową żadnego z nich). Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których bardziej specjalistyczna klasyfikacja jest odpowiedniejsza. Narodowe indeksy i struktura klas będą zarządzać klasyfikacją tych wyrobów, klasyfikując je w odpowiednie klasy.

Włączono: łańcuchy druciane, łańcuchy załadowcze, łańcuchy i linki stalowe z końcówkami i mocowaniami, które nie są klasyfikowane gdziekolwiek indziej

Wyłączono: łańcuchy przekładni transmisyjnych (klasa 3020), zawiesia

4020. Powrozy, olinowanie, sznury

Uwaga: Powrozy z przymocowanymi końcówkami lub oprzyrządowaniem są klasyfikowane w tej klasie wtedy, gdy mają uniwersalne zastosowanie (mieszczą się w 2 lub więcej klasach), mają zastosowanie ogólne lub specyficzne, które uniemożliwiają właściwą klasyfikację. Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których bardziej specjalistyczna klasyfikacja jest odpowiedniejsza.

Włączono: fały, wiązania linowe, liny żeglarskie, liny holownicze, liny cumownicze, ściągi, więzi z akcesoriami dodatkowymi, gdzie indziej nie zaklasyfikowane

4030. Osprzęt do sznurów, lin stalowych i łańcuchów

Uwaga: Klasa obejmuje osprzęt stosowany w połączeniach z łańcuchami, linami oraz dołączany do specjalnego zastosowania (np.: haki, klamry, kliny).

Włączono: odciągi kotwiczne, taśmy do owijania drutu, zaciski lin stalowych, haki ładunkowe, klamry, połączenia obrotowe, zakończenia lin, kliny

Wyłączono: blokady zaciskowe (klasa 5340)

41. SPRZĘT CHŁODNICZY, KLIMATYZACYJNY I WENTYLACYJNY

4110. Sprzęt chłodniczy

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletny sprzęt chłodniczy, gdy jest on integralną częścią lub też osobnym urządzeniem, czy systemem. Obejmuje także instalacje chemiczne, kompletne zespoły i systemy chłodnicze zawierające: sprężarki, skraplacze, parowniki i wszystkie inne składniki niezbędne do ochłodzenia ograniczonej przestrzeni. Niefunkcjonalne urządzenia pomocnicze, jak tace, półki i pulpity na lód, są również objęte tą klasą. Nie są objęte tą klasą funkcjonalne składniki, zespoły, części, urządzenia dodatkowe lub pomocnicze przewidziane do użycia z kompletnymi urządzeniami, instalacjami, systemami lub zespołami chłodniczymi, które powinny być ujęte w klasie 4130, opisane przez narodowe indeksy i strukturę klas.

Włączono: lady chłodnicze spożywcze, komory na lody, poidełka z pitną wodą (z wyjątkiem typów przenośnych i stacjonarnych, klasyfikowanych w klasie 4510), profesjonalne i naukowe chłodziarki, chłodziarki urządzeń nitujących, chłodziarki fotograficzne, chłodziarki pogrzebowe, chłodziarki typu domowego i handlowego oraz inne typy sprzętu chłodniczego do celów intendenckich lub przechowywania żywności

Wyłączono: kawiarniane lady wystawowe, syfony z wodą sodową, automaty z mlekiem, wodą sodową lub lodami; lady z zimnymi potrawami; urządzenia do nasycania dwutlenkiem węgla; sprzęt usługowy do ochładzania i podgrzewania potraw; sprzęt chłodzący używany do wystawiania i serwowania (klasa 7310), elementy osprzętu chłodniczego (klasa 4130)

4120. Sprzęt klimatyzacyjny

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletny sprzęt, instalacje i systemy klimatyzacyjne. Obejmuje także specjalnie projektowane niefunkcjonalne urządzenia pomocnicze, takie jak szyby okienne użyte z okiennym blokiem klimatyzacyjnym dla ułatwienia ich montażu. Klasa nie obejmuje funkcjonalnych składników, zespołów, części, urządzeń dodatkowych i pomocniczych do sprzętu klimatyzacyjnego, które powinny być ujęte w klasie 4130.

Włączono: okna typu magazynowego, pokojowego, morskiego i pojazdów przeznaczone do systemu klimatyzacyjnego

Wyłączono: elementy klimatyzatorów (patrz klasa 4130)

4130. Elementy składowe sprzętu chłodniczego i klimatycznego

Włączono: wymienniki ciepła, filtry chłodnicze, kompresory chłodnicze, wyposażenie obsługowe chłodziarek i klimatyzatorów, służące do napełniania i sprawdzania przewodów, linii i układów; elementy robocze chłodziarek i klimatyzatorów, zestawy i systemy ujęte są w klasach 4110 i 4120

Wyłączono: układy chłodnicze i klimatyzacji /patrz klasa 4110 i 4120/; zestawy sprzętu chłodniczego zestawione jako bloki łącznie z kompresorem chłodniczym, skraplaczem, parownikiem itp., projektowane i wykonane do stosowania jako zespoły przenośne. Poszczególne składniki bloków należy ujmować w klasie 4130 lub specjalnie określonych narodowych indeksach i strukturze klas, kompletne bloki są klasyfikowane w klasie 4110

4140. Wentylatory, cyrkulatory powietrza i wyposażenie nawiewne

Uwaga: Wentylatory i pompy wirnikowe, które są specjalnie zaprojektowane do typów wyposażenia, muszą być klasyfikowane w tej samej klasie, co ich następny większy zespół lub w odpowiednich elementach czy akcesoriach (tak jak grupa 25 i 29 lub klasa 1680), jak przewidują narodowe indeksy i struktura klasyfikacji.

Włączono: wentylatory ścienne; wentylatory na podstawach; wyciągi typu domowego i stosowane na poddaszu; wentylatory podłogowe; sprzęt obiegu i nadmuchiwania powietrza, stosowany w przemyśle lub nieprzemysłowy

Wyłączono: zespoły "wentylator - urządzenie grzewcze" (klasa 4520)

4150. Rury wirowe i rury zespołów chłodzących

Włączono: chłodnice obrabiarek, chłodnice maszynowe; chłodnice zestawów elektronicznych

Wyłączono: zestawy chłodnicze i klimatyzacyjne (klasy 4110 i 4120) elementy klimatyzacji i urządzeń chłodzących przepływem powietrza (klasa 4120) oraz rury i przewody (grupa 47)

42. WYPOSAŻENIE POŻARNICZE, RATOWNICZE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ORAZ WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY DO OCHRONY ŚRODOWISKA

4210. Sprzęt pożarniczy

Włączono: gaśnice pożarnicze; bosaki; topory strażackie; młotki strażackie; samochody pożarnicze; węże pożarnicze; łączniki; rozdzielacze z jednym lub większą ilością połączeń; zwijadła wężowe; przyczepy pożarnicze; hydranty ppoż.; prądownice

Wyłączono: bosaki do ściągania wraków (klasa 5120, 1385)

4220. Sprzęt ratowniczy morski i do nurkowania

Włączono: aparaty do nurkowania i ratownicze łącznie z kombinezonami uszczelnianymi; sieci ratownicze, pływaki; kamizelki ratownicze nadmuchiwane; tratwy ratownicze

Wyłączono: łodzie ratunkowe (klasa 1940)

4230. Sprzęt odkażający i impregnujący

Uwaga: Klasa nie obejmuje wyposażenia produkcyjnego zaprojektowanego do impregnacji metali odlewniczych i elementów elektronicznych, przetwarzania skóry i materiałów włókienniczych do podobnych procesów przemysłowych.

4235. Pojemniki specjalne; urządzenia i materiały do zbierania, zabezpieczania i usuwania materiałów niebezpiecznych

Włączono: drugorzędowe studzienki zbierające zanieczyszczenia radioaktywne, palety z płynem radioaktywnym, baseny z płynem radioaktywnym, systemy z płynem radioaktywnym, pochłaniacze, sorbenty i bibuły filtrujące

4240. Sprzęt zabezpieczający i sprzęt ratownictwa

Włączono: przenośne wyjście pożarnicze, siatki ratownicze bez pływaków

Wyłączono: kombinezony nurkowe; stałe wyjścia pożarnicze

4250. Sprzęt do odzyskiwania materiałów wtórnych

Włączono: urządzenia i materiały zaprojektowane do usunięcia, neutralizacji i/lub przygotowania do ponownego stosowania substancji, w przeciwnym razie uważa się ją za niemożliwą do regeneracji

43. POMPY I KOMPRESORY

Uwaga: Grupa nie obejmuje pomp i kompresorów zaprojektowanych do użycia w specjalistycznych urządzeniach, takich jak: silnikowe pompy paliwowe, pompy ustawiające śmigła samolotu, pompy sterujące podnośnikiem widłowym, kompresory dla pracujących wieżyczek dział i kompresory samochodowych systemów hamulcowych. Wyklucza się z tej grupy także wyroby specjalnie zaprojektowane jako/lub do wykorzystania do dystrybucji paliwa. Skorowidz NSC i jego struktura pozwoli na regulowanie klasyfikacji tych wyrobów, dopuszczając ich umieszczenie tylko w ramach jednej klasy.

4310. Kompresory i pompy próżniowe

Włączono: kompresory próżniowe montowane na ciężarówkach i przyczepach

Wyłączono: kompresory chłodnicze (klasa 4130)

4320. Pompy z napędem i pompy ręczne

Wyłączono: laboratoryjne pompy odrzutowe (grupy 65 i 66)

4330. Wirówki, oddzielacze, filtry ciśnieniowe i filtry próżniowe

Wyłączono: wirówki laboratoryjne (grupa 65 i 66); filtry do czyszczenia wody (klasa 4610)

44. PIECE, WYTWORNICE PARY, WYPOSAŻENIE OSUSZAJĄCE I REAKTORY JĄDROWE

4410. Kotły parowe przemysłowe

Włączono: kotły parowe z punktami zasilania wodą o wydajności powyżej 6,8 kg; kotły morskie; kotły bębnowe, podgrzewacze wody o niskim ciśnieniu (o objętości powyżej 378,51)

4420. Wymienniki ciepła i kondensory pary wodnej

4430. Piece przemysłowe, piece do wypalania, odprężarki tunelowe i piece do wytapiania

Włączono: piece tyglowe; piece szybowe

Wyłączono: kuchnie do przygotowania żywności na skalę przemysłową (klasa 7310); piece do wyżarzania metali (klasa 3424); piece typu laboratoryjnego (klasa 6640)

4440. Suszarki, urządzenia do odwadniania i usuwania wilgoci

Włączono: parowniki

4460. Sprzęt do oczyszczania powietrza

Włączono: elektroniczne urządzenia strącające; urządzenia zbierające pył

Wyłączono: urządzenia wentylacyjne i nawiewne (klasa 4140), wyposażenie klimatyzacyjne (klasa 4120)

4470. Reaktory jądrowe

Uwaga: Klasa obejmuje wszystkie typy reaktorów jądrowych i tych wyrobów, które są specjalnie zaprojektowane do użytku w reaktorach jądrowych, ich systemów wstępnego chłodzenia, dodatkowych systemów z cieczą, specjalnych instalacji układu rozruchu; wyposażenie serwisowo - obsługowe reaktorów, systemy elektryczne i sterujące, a także wyroby towarzyszące próbom specjalnym oraz wyroby do kontroli chemicznej wody. Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których bardziej jest odpowiednia specjalistyczna klasyfikacja.

Włączono: maszyny napełniające; uszczelnienia komór jonizacyjnych; osłony termiczne; pręty kontrolne; wytwornice pary, urządzenia utrzymania wody pod ciśnieniem; płaszcze ochronne zbiorników reaktora; wózki obsługowe; jednostki dźwigowe wciągające nowe i zużyte ładunki

45. INSTALACJE HYDRAULICZNE, CIEPŁOWNICZE I SANITARNE

4510. Aparatura hydrauliczna i wyposażenie sanitarne

Włączono: pojemniki na mydło i dozowniki; wieszaki ręczników, armatura taka jak: kurki, główki pryszniców, zawory przepływowe, zawory zatrzymujące; dozowniki tabletek soli, papierowych kubków, przykryć sedesów, ręczników i papieru toaletowego; zlewozmywaki

Wyłączono: osprzęt i specjalne wyposażenie dla węży, rur i przewodów (klasa 4730)

4520. Wyposażenie grzewcze i domowe urządzenia do podgrzewania wody

Włączono: bojlery na ciepłą wodę (o wydajności powyżej 13 kg); kotły parowe (o wydajności powyżej 6,5 kg i poniżej); grzejniki (kaloryfery), elektryczne i nieelektryczne płyty grzejne powierzchniowe; przewodowe nagrzewacze ciepłym powietrzem i piece bezprzewodowe; ogrzewacze kominkowe, domowe zbiorniki do przechowywania wody do 378,5 l pojemności); podgrzewacze wody (o pojemności do 378,5 l)

Wyłączono: ogrzewacze samochodowe (klasa 2540) i lotnicze (klasa 1660)

4530. Piece paliwowe

Włączono: palniki olejowe; ruszty mechaniczne; palniki gazowe

4540. Instalacje hydrauliczne, ciepłownicze i sanitarne, pozostałe

Włączono: urządzenia do spopielania; urządzenia do spalania śmieci; zbiorniki do oczyszczania ścieków; zespoły usuwania odpadków (wywozu śmieci)

46. URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

4610. Urządzenia do uzdatniania wody

Włączono: sprzęt filtracyjny; sprzęt destylacyjny wody do celów ratownictwa

Wyłączono: preparaty do oczyszczania i zmiękczania wody

4620. Urządzenia do destylacji wody dla przemysłu i na statkach morskich

Wyłączono: sprzęt destylacji wody do celów ratownictwa; laboratoryjna aparatura destylacyjna (klasa 6640)

4630. Urządzenia do oczyszczania ścieków

47. RURY, RUROCIĄGI, WĘŻE I ARMATURA

4710. Rury i przewody rurowe

Włączono: metalowe rury i rurki; rury z PCV (twardy polichiorek winylu) i rurki plastykowe, z gumy syntetycznej lub innych materiałów niemetalowych do innego niż podziemne, elektryczne lub laboratoryjne zastosowania

Wyłączono: rury układów klimatyzacyjnych powietrza (klasa 4520); rura kablowe (klasa 5975); rury spustowe (klasa 5670); rury wydechowe (klasa 1560, 2990 i 4520); rury i przewody rurowe układów do gaszenia ognia i ich urządzenia pomocnicze (klasa 4210); giętkie przewody rurowe (klasa 4720); szklane przewody rurowe (klasa 6640 i 9340); rurki laboratoryjne (klasa 6640); rurki medyczne i chirurgiczne (klasa 6515)

4720. Węże i rurki elastyczne

Uwaga: Węże elastyczne zwijane lub cięte na wymiar i rurki bez końcówek, jeśli nie są ujęte w indeksach lub innych klasach, są klasyfikowane w tej klasie bez względu na ich specjalną konstrukcję.

Włączono: elastyczne węże metalowe i niemetalowe, rurki; zestawy węży hydraulicznych, powietrznych, chemicznych, paliwowych i olejowych; giętkie przewody rurkowe

Wyłączono: zespoły przewodów (klasa 5975); rurki laboratoryjne (klasa 6640); rurki medyczne i chirurgiczne (klasa 6515); sztywne przewody rurkowe (klasa 4710)

4730. Końcówki i armatura specjalistyczna węży, rur i rurociągów

Włączono: hydrauliczne końcówki i wyposażenie specjalne; osprzęt smarujący; połączenie rurowe łącznie z przedłużeniami połączeń; głowice wylotowe; dysze przepływowe; kolumny wodne; niemetalowe zakończenia do innego stosowania niż podziemne, elektryczne lub laboratoryjne

Wyłączono: końcówki węży mające jedno lub więcej końcówek ppoż. połączeniowych; końcówki ogrodzeniowe; końcówki i opakowania przewodów; niemetalowy osprzęt do podziemnego zastosowania; osprzęt dla aparatów laboratoryjnych; maszyn do wytwarzania gwintów na tulejach; maszyny magnetyczne i niemagnetyczne do gwintowania wtyczek

48. ZAWORY

Uwaga: Grupa nie obejmuje zaworów przeznaczonych do stosowania w poszczególnych typach sprzętu lub systemach. Wyklucza się z tej grupy takie przedmioty, jak wentyle ogumienia, zawory ssące i wydechowe silników, zawory gaźników, zawory mieszania wody i zawory do spryskiwania.

4810. Zawory sterowane z napędem

Włączono: zawory sterowane silnikiem elektrycznym; zawory sterowane hydraulicznie, zawory sterowane solenoidami

Wyłączono: zawory wlotowe i wylotowe silnika (klasa 2990 i 2815); zawory specjalnie zaprojektowane do stosowania w sprzęcie strażackim (klasa 4210) i instalacjach sanitarnych (klasa 4540) i tym podobne

4820. Zawory niesterowane bez napędu

Włączono: automatyczne zawory mechaniczne; zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym, zawory kątowe, zawory nadmiarowe, zawory kurkowe

Wyłączono: hydranty ppoż. (klasa 4210); głowice rozpylające (klasa 4210); zawory specjalnie zaprojektowane do stosowania w wyposażeniu ppoż. (klasa 4210), wyposażenie wodociągowo - kanalizacyjne i temu podobne (klasa 4540)

49. SPRZĘT WARSZTATOWY DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I REMONTÓW

Uwaga: Wyposażenie specjalistyczne, które jest przeznaczone do obsługi i remontu sprzętu motoryzacyjnego, a także pojazdów niesamochodowych lub innego sprzętu, powinno być sklasyfikowane w klasie 4910.

** Narzędzia, osprzęt i wzorniki używane ze specjalistycznym sprzętem warsztatów są sklasyfikowane w odpowiedniej grupie. Jednak narzędzia, osprzęt i wzorniki używane w połączeniu z maszynami do obróbki metali są zaklasyfikowane w grupie 34.

** Zespoły na podczerwień, podzespoły i elementy specjalnie, zaprojektowane jako wyposażenie badawcze i specjalistyczno - obsługowe, są klasyfikowane w odpowiednich klasach tej grupy. Wyklucza się z tej grupy wyposażenie na podczerwień przeznaczone do sprawdzania wyposażenia łącznościowego i noktowizorów.

4910. Sprzęt specjalistyczny do remontu i obsługi pojazdów silnikowych

Włączono: podnośniki samochodowe; urządzenia ustawiania zbieżności kół; urządzenia obsługi układów hamulcowych; urządzenia do wymiany i naprawy opon; stanowiska badawcze specjalnie zaprojektowane do badania pojazdów silnikowych

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51); urządzenia do smarowania i do dystrybucji paliwa (klasa 4930), zasadnicze typy stanowisk do sprawdzania przyrządów elektrycznych i elektronicznych, wliczając specjalnie zaprojektowane, jak amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i podobne przyrządy jak pokazano w indeksach narodowych NSC (klasa 6625)

4920. Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej i remontu samolotów

Włączono: stanowiska obsługowe przeznaczone do podtrzymywania zespołów samolotu w czasie naprawy lub remontu; stanowiska sprawdzające i specjalne wyposażenie kontrolne do testowania takich elementów, jak: silniki, prądnice, systemy hydrauliczne, uzbrojenie, pilot automatyczny, urządzenia sterowania instalacją ppoż., urządzenia sterowania samolotem i systemy nawigacyjne

Wyłączono: narzędzia ręczne; lotnicze platformy obsługowe; podstawowe typy instrumentów kontrolnych elektrycznych i elektronicznych oraz o specjalnym przeznaczeniu, takie jak: amperomierze, woltomierze, omomierze, uniwersalne i podobne przyrządy, zgodnie z indeksami narodowymi; aparatura kontrolna stosowana do sprawdzania wyposażenia łączności oraz innego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

4921. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych torped

Włączono: sprzęt specjalistyczny przeznaczony do obsługi, remontów, badań kontrolnych: torped, składników torped, elementów składowych torped, złącza osprzętu, osprzęt kontroli i utrzymania osprzętu, zespoły poziomowania, zespoły napełniania paliwa, sprawdzenie powierzchni złączy i zespołów kątomierzy, złącze pomiędzy torpedą a jej kołyską (łożem) i zespoły wypychające, sprawdzenie poziomu stojaka i stojaki remontowe, obsługowe, sprawdzające, kontrolne i naprawcze torpedy i jej elementów składowych, płyty sprawdzające, osprzęt i zestawy sprawdzające obwody elektryczne, obwody ogniowe i zestawy sprawdzania torpedy

Wyłączono: specjalistyczny sprzęt przeznaczony wyłącznie do badań obsługowych, sprawdzenia i napraw warsztatowych amunicji, pocisków kierowanych, rakiet, systemów kierowania ogniem, pojazdów kosmicznych, min podwodnych, bomb głębinowych, broni jądrowej. Również wyłączono podstawowe typy przyrządów kontrolnych elektrycznych i elektronicznych takich jak: amperomierze, woltomierze, omomierze uniwersalne, galwanometry i podobne przyrządy

4923. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych bomb głębinowych i min morskich

Włączono: specjalistyczne warsztaty remontowe do obsługi, badań kontrolnych i napraw bomb głębinowych i min podwodnych, sprawdzenia złącz, kontroli, pomiarów i przechowywania osprzętu, stanowisk remontowych, obsługowych, pomiarowych i kontrolnych, naprawy min podwodnych i bomb głębinowych; sprawdzenia osprzętu, płyt z podzespołami, zestawów do badania szczelności, pomiarów ciśnienia, obwodów odpalania i urządzeń czasowych

Wyłączono: specjalistyczne wyposażenie warsztatów obsługi, sprawdzenia i kontroli przeznaczone do broni jądrowej, pocisków kierowanych, amunicji, torped, rakiet, systemu sterowania ogniem, pojazdami kosmicznymi oraz zasadniczymi przyrządami pomiarowymi elektronicznymi i elektrycznymi

4925. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych amunicji

Włączono: specjalistyczne wyposażenie warsztatów przeznaczonych do obsługi, sprawdzenia i kontroli, stosowane do obsługi i naprawy wyrobów amunicyjnych; łączówek amunicyjnych podajników i zasobników; przegląd i utrzymanie osprzętu; łączówki i rozłączki do montażu i demontażu pasów amunicyjnych; piece stosowane; mierniki materiałów wybuchowych; osprzęt urządzeń odpalających; spłonki; trzpienie; zestawy do obsługi bomb gazowych; płyty, zestawy elementów składowych; zestawy kontrolne do obsługi amunicji, napraw i kontroli

Wyłączono: wyposażenie kontrolno - pomiarowe specjalnie przeznaczone do sprawdzania pocisków kierowanych, systemów zdalnego sterowania tymi pociskami; sterowanie odpalaniem; środki jądrowe; rakiety; miny podwodne i bomby głębinowe; torpedy; pojazdy kosmiczne i wyposażenie kontrolne do bojowych wyrzutni lotniczych; podstawowe typy przyrządów pomiarowych elektrycznych, takich jak: amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i podobne przyrządy, jak wyszczególniono w indeksach narodowych NSC

4927. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych rakiet

Włączono: specjalistyczne wyposażenie warsztatu do testowania, kontroli i naprawy rakiet i ich elementów składowych; stanowiska obsługowe rakiet; stanowiska kontrolne; osprzęt; przyrządy i wyposażenie warsztatu przeznaczone do obsługi i naprawy rakiet, silników rakietowych i innych elementów składowych rakiet

Wyłączono: specjalistyczne wyposażenie warsztatów do obsługi, kontroli, sprawdzenia i naprawy broni jądrowej, pocisków kierowanych, systemów kierowania ogniem, torped, min podwodnych, bomb głębinowych, amunicji, pojazdów kosmicznych, wyposażenie kontrolne dla lotniczych wyrzutni rakiet i podstawowych typów elektrycznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych, takich jak amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne, galwanometry i podobne przyrządy

4930. Sprzęt do smarowania i do dystrybucji paliwa

Włączono: ręczne towotnice; centralny system smarowania; smarownice hydrostatyczne; pompy olejowe i benzynowe, pompy paliwowe dozujące; ręczne olejarki; dozowniki smaru; pistolety ciśnieniowe; smarownice przeziernikowe

Wyłączono: smarowniczki i osprzęt smarowniczy (klasa 4730)

4931. Sprzęt specjalistyczny warsztatów remontowych i obsługowych systemów kierowania ogniem

Włączono: specjalistyczny sprzęt pomiarowy, obsługowy osprzętu i stanowisk systemów kierowania ogniem

Wyłączono: przyrządy używane zarówno przy systemach kierowania ogniem, jak i przy innym sprzęcie; sprzęt warsztatów obsługujących i remontujących lotnicze pokładowe systemy kierowania ogniem

4933. Sprzęt specjalistyczny warsztatów do obsługi i napraw uzbrojenia

Włączono: stanowiska obsługowe; osprzęt i narzędzia

Wyłączono: wyposażenie specjalistycznego warsztatu remontowego do obsługi i napraw broni jądrowej; wyposażenie warsztatu remontowego do obsługi i napraw lotniczej broni pokładowej

4935. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pocisków kierowanych

Włączono: specjalistyczne wyposażenie kontrolne i sprawdzające przeznaczone do stosowania z pociskami kierowanymi i systemami zdalnego sterowania pociskami kierowanymi

Wyłączono: specjalnie zaprojektowany wewnętrzny (wbudowany) sprzęt kontrolny do zdalnego sterowania pociskami kierowanymi; podstawowe typy elektrycznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych, włączając ze specjalnym przeznaczeniem, jak: amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i podobne przyrządy, jak pokazano w indeksach narodowych KWO; aparatura kontrolna stosowana zarówno w sprzęcie łączności, jak i w wyposażeniu elektrycznym i elektronicznym

4940. Sprzęt specjalistyczny warsztatów obsługi i remontów, pozostały

Włączono: sprzęt do malowania natryskowego

Wyłączono: narzędzia ręczne (grupa 51 )

4960. Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pojazdów kosmicznych

Włączono: wyposażenie kontrolno - pomiarowe, specjalnie zaprojektowane do stosowania w pojazdach kosmicznych, włączając systemy zdalnego sterowania.

Wyłączono: wyposażenie kontrolno - pomiarowe stosowane zarówno w pociskach kierowanych i pojazdach kosmicznych; specjalnie zaprojektowane wyposażenie wewnętrzne (wbudowane) do kontroli systemów zdalnego sterowania; podstawowe typy przyrządów pomiarowych elektrycznych i elektronicznych, włączając przyrządy o specjalnym przeznaczeniu jak: amperomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i podobne

51. NARZĘDZIA RĘCZNE

5110. Narzędzia ręczne tnące, bez napędu

Włączono: dłuta; pilniki; obcinaki do rur; tarniki; piły; gwintowniki; siekiery; topory; maczety

5120. Narzędzia ręczne z wyjątkiem tnących, bez napędu

Włączono: młotki; kilofy; szczypce z wyjątkiem szczypiec tylko do cięcia; wkrętaki; łopaty; grabie budowlane, widły i grace; podnośniki, włączając podnośniki budowlane; pręty da przenoszenia; pojemniki z klejem; lampy lutownicze

Wyłączono: rzemieślnicze narzędzia pomiarowe; grabie ogrodnicze, widły, grace i inne narzędzia ogrodnicze

5130. Narzędzia ręczne z napędem

Włączono: wiertarki; nitownice; przenośne piły elektryczne; narzędzia pneumatyczne; tarcze ścierne; stożki i inne przyrządy do stosowania tylko jako ręczne narzędzia z napędem

5133. Wiertła, pogłębiacze cylindryczne i pogłębiacze stożkowe; ręczne i mechaniczne

5136. Gwintowniki, narzynki i uchwyty zaciskowe; ręczne i mechaniczne

Wyłączono: tłoczniki dziurkujące, wykrawające i znakujące

5140. Skrzynie przenośne do narzędzi i przyrządów

5180. Zestawy, komplety narzędziowe i zestawy narzędzi ręcznych

Uwaga: Klasa obejmuje zestawy, komplety narzędziowe i zestawy narzędzi ręcznych, składających się z kilku różnych wyrobów klasyfikowanych jednocześnie w jednej klasie, jak i w kilku innych klasach. Wyklucza się z tej klasy zestawy, komplety narzędziowe i narzędzia ręczne, składające się z różniących się między sobą wyrobów (pod względem rozmiaru lub koloru). Wyroby te należy klasyfikować w tej samej klasie, w której są wyroby pojedyncze.

52. PRZYRZĄDY POMIAROWE

5210. Przyrządy pomiarowe, rzemieślnicze

Uwaga: Klasa nie obejmuje specjalnych mierników kontrolnych, które są sklasyfikowane w klasie 5220.

Włączono: sprawdziany szczękowe; poziomice; mikrometry; ciężarki do mierzenia pionu; taśmy pomiarowe precyzyjne; kątowniki; kątowniki murarskie; sprawdziany do kłów obrabiarki; sprawdziany do pomiaru głębokości; sprawdziany kreślarskie; sprawdziany do wiercenia; przymiary do promieni, przymiary szklarskie; przymiary do pomiaru wysokości; przymiary nastawne; przyrządy do wyciągania nitów; przyrządy do ustawiania zębów piły; przymiary z zarysem gwintów; znaczniki traserskie; średnicówki teleskopowe; przymiary grubości; przyrządy do odwijania rur; przyrządy do rozszerzania rur; przyrządy do wierteł krętych; przyrządy do pomiarów prętów skręcanych; przyrządy do gwintowania; sprawdziany stożkowe; przyrządy do drutów; przyrządy do ustawiania płaszczyzny strugarek; płytki wzorcowe

5220. Sprawdziany kontrolne i przyrządy precyzyjne do pomiaru położenia (traserskie)

Uwaga: Klasa obejmuje specjalne przyrządy kontrolne.

Włączono: sprawdziany przechodnie i nieprzechodnie, włączając sprawdziany tłoczkowe, pierścieniowe, szczękowe, gwintowe i sprawdziany długości; sprawdziany kształtowe; sprawdziany armatury; specjalne przyrządy kontrolne

5280. Zestawy przyrządów pomiarowych, pozostałe

53. WYROBY METALOWE I MATERIAŁY ŚCIERNE

5305. Wkręty i śruby

5306. Sworznie

5307. Śruby dwustronne

5310. Nakrętki i podkładki

Uwaga: Klasa obejmuje nakrętki i podkładki włącznie ze specjalistycznymi.

a) Nakrętki to małe, metalowe elementy metalowe o różnych kształtach, jak kwadratowe i sześciokątne, przewiercone i nagwintowane wewnętrznie.

b) Podkładki to perforowane elementy metalowe, skórzane lub z innych materiałów, o różnych kształtach i formach. Wykorzystywane do gniazd dla śrub, nakrętek, sworzni, nitów lub gwoździ w celu rozłożenia nacisku i ochrony dwóch powierzchni stykających się.

Włączono: nakrętki zabezpieczające, nakrętki z uchem, nakrętki koronowe, nakrętki motylkowe, nakrętki platerowane, nakrętki wciskane, wklęsłe i wypukłe podkładki, płaskie podkładki, podkładki zabezpieczające, podkładki wzmocnione

Wyłączono: podkładki łożyskowe (klasa 3120); podkładki regulujące (klasa 5365); pierścienie rozstawcze (klasa 5365); przekładki płaskie (klasa 5365); pierścienie sprężynujące zabezpieczające (klasa 5365)

5315. Gwoździe, kliny i kołki

Uwaga: Klasa obejmuje gwoździe, kliny i kołki, również te o specjalistycznym przeznaczeniu.

a) Gwoździe są to wyroby smukłe, zazwyczaj posiadające ostre zakończenie i łepek, przeznaczone do wbijania poprzez uderzenia.

b) Kliny maszynowe to wyroby umieszczane pomiędzy dwoma wyrobami, zazwyczaj w gwincie w celu zapobieganiu rotacji np.: wałki i piasty.

c) Kołki to cylindryczne wyroby z różnorodnych materiałów przeznaczone do zamocowania i ustawienia w osi dwóch lub więcej części razem.

Włączono: metalowe kołki ustalające; kołki rozczepiające; zawleczki; klucze zespołu wałów; kołki zespołu wałów; haki z wyjątkiem szynowych; gwoździe z szeroką główką; klamry nie biurowe; gwoździe druciaki

Wyłączono: wałki (klasa 3040)

5320. Nity

5325. Przyrządy mocujące

Włączono: oczka; pierścienie uszczelniające; spinacze osłon lotniczych; spinacze materiałów tekstylnych

5330. Materiały do pakowania i uszczelniania

Włączono: szczeliwa ogólnego przeznaczenia do oleju i smarów; pakuły; targan; specjalne materiały uszczelniające do opakowań zawierających materiały luzem; paski i taśmy uszczelniające; prefabrykowane uszczelniacze i uszczelki, zaprojektowane do pojedynczych, wyjątkowych zastosowań

5335. Siatki metalowe

Włączono: siatki na owady; siatki metalowe przemysłowe

Wyłączono: siatki ogrodzeniowe (klasa 5660)

5340. Wyroby metalowe, pozostałe

Uwaga: Klasa obejmuje wszystkie wyroby metalowe łącznie ze specjalistycznym przeznaczeniem. Klasa obejmuje także wyroby zwykle stosowane w konstrukcjach przemysłowych, np.: zawiasy, zamki do drzwi.

Włączono: kółka samonastawne; gabinetowe artykuły metalowe; klamki drzwiowe; zawiasy; zamki; nakrętki dwustronne; pojemniki metalowe; bagażniki metalowe; amortyzatory wibracyjne i zawieszenia niehydrauliczne

Wyłączono: kotwice (klasa 2040); haki wiertnicze z wąsem (klasa 2040); luki, włazy, śluzy, wentylatory morskie (klasa 2040); wiosła (klasa 2040); wiosła łopatkowe (klasa 2040); dulki (klasa 2040); skrzynie morskie (klasa 2040); żurawiki łodziowe (klasa 2030); wsporniki (klasa 5341); gwoździe (klasa 5315); kołki (klasa 5315)

5341. Uchwyty

Uwaga: Klasa obejmuje wszystkie rodzaje uchwytów, włączając specjalnie zaprojektowane do specyficznych zastosowań. Uchwyty to wyroby o sztywnej budowie podtrzymujące drugorzędne elementy.

Włączono: uchwyty kątownikowe, uchwyty kątownikowe symetryczne, podparcia wspornikowe

Wyłączono: wzmocnienia narożnikowe (klasa 5340); wsporniki typu "T" (klasa 5340)

5345. Tarcze i kamienie szlifierskie

Włączono: pasy ścierne i tworzywo na pasy ścierne; osełki; koła ścierne, wielokrotnego stosowania

Wyłączono: dentystyczne materiały ścierne; stożki ścierne i inne przyrządy ścierne

5350. Materiały ścierne

Włączono: tkaniny ścierne; papiery ścierne; proszki ścierne; komponenty ścierne do polerowania; materiały ścierne do polerowania metali; diamenty przemysłowe; pył diamentowy; róż polerski

5355. Pokrętła i wskazówki

Włączono: pokrętła, zaliczając gałki kalibrowane; tarcze; skale

5360. Sprężyny śrubowe, płaskie i kształtowe

Uwaga: Klasa obejmuje wyroby specjalnie zaprojektowane do specyficznego zastosowania w indywidualnych typach wyposażenia.

Wyłączono: sprężyny naciskowe, sprężyny skrętowe, sprężyny płytkowe, sprężyny płaskie, sprężyny rozciągane

5365. Tuleje, pierścienie, podkładki regulacyjne i przekładki

Włączono: pierścienie gwintowane z zewnątrz; pierścienie zamykające klinowe i ząbkowane; pierścienie "duant"; zestawy podkładek ustalających asortymenty; przekładki, płytki, pierścienie, tuleje i tuleje stożkowe; zestawy przekładek; tuleje wkręcane z gwintem maszynowym; końcówki z gwintem maszynowym

Wyłączono: łożyska tulejowe (klasa 3120); pierścienie tłokowe (klasa 2805, 2810, 2815 i 4310); łożyska i łożyskowe podkładki zamykające, podkładki do przewodów elektrycznych (klasa 9515)

54. KONSTRUKCJE I RUSZTOWANIA Z PREFABRYKATÓW

5410. Budynki przenośne z prefabrykatów

Uwaga: Klasa obejmuje pomocnicze konstrukcje lotnicze i te budynki, które są prefabrykowane, przewożone i montowane lub łączone na miejscu przeznaczenia. Włączono: płyty prefabrykowane i osłony magazynów chłodniczych

Wyłączono: sztywne ściany osłonowe

5411. Kabiny ze sztywnymi ścianami osłonowymi

Uwaga: Klasa obejmuje tylko przenośne rozkładane i nie rozkładane scalone osłony zaprojektowane tak, aby mogły być transportowane drogą lądową, morską lub lotniczą. Osłony te są jednostkami kompletnymi, bez specjalistycznego wyposażenia, przygotowane do natychmiastowego rozwinięcia.

Wyłączono: gotowe ściany osłonowe, lekkie budowle, budynki chłodnicze, kontenery transportowe i prefabrykowane półstałe budynki / konstrukcje

5419. Konstrukcje modułowe

Włączono: samowystarczalne środowiska, zawierające wszystkie udogodnienia, standardowo konieczne w "ośrodkach wypoczynku i rekreacji", takie jak: część mieszkalna, punkty żywienia, pralnie, umywalnie i toalety, pomieszczenia rekreacyjne i obsługa kulturalno-rozrywkowa

5420. Mosty stałe i pływające

Uwaga: Klasa obejmuje tylko wyroby specjalnie zaprojektowane do specyficznego zastosowania na/lub z mostami stałymi i pływającymi.

Włączono: sprzęt specjalistyczny do stawiania mostów; zestawy do mostów stałych; zestawy mostów pływających; mosty pływające i pontonowe

Wyłączono: pontony i doki pływające (klasa 1945)

5430. Zbiorniki magazynowe

Uwaga: Wyklucza się z tej klasy zbiorniki przeznaczone do integralnego użytku wspólnie z innym sprzętem, tj. w ramach wspólnego pomieszczenia lub na wspólnej podstawie i powinny być one sklasyfikowane wspólnie ze sprzętem, z którym są używane.

Włączono: zamontowane lub nie zamontowane zbiorniki zasobnikowe służące tylko do przechowywania; ogrodzenia zbiorników ciśnieniowych i próżniowych; zbiorniki do przechowywania zasobów paliwa

Wyłączono: bojlery bębnowe (klasa 4410); zbiorniki na gorącą wodę (klasa 4520)

5440. Rusztowania budowlane i formy do odlewania betonu

Włączono: formy do układania prefabrykowanego betonu; drabiny budowlane i rusztowania składane

Wyłączono: drabiny lotnicze (klasa 1730); drabiny pożarnicze (klasa 4210); drabiny magazynowe (klasa 4940); drabiny używane na statkach morskich (klasa 2090); drabiny samochodowe (klasa 2540)

5445. Konstrukcje wieżowe prefabrykowane

Włączono: wieże do przekazywania energii; wieże radarowe; wieże z reflektorami poszukiwawczymi; wieże kontrolne; elementy prefabrykowane wieży, takie jak szyny kotwiczące, cięgna, kotwy, stropie, zespoły odciągowe; specjalistyczne elementy metalowe wieży

5450. Konstrukcje z prefabrykatów, pozostałe

Włączono: wybielacze; stojaki ogólnego zastosowania

Wyłączono: doki pływające

55. TARCICA, DREWNO PRZETWORZONE, SKLEJKA I FORNIR

5510. Tarcica i podstawowe materiały pochodne

Włączono: tarcica wymiarowa; materiały na podłogę; kopalniaki; żerdzie, podkłady kolejowe; trociny; wióry; oblicówka; drzewo specjalnie obrobione wiórowo i drzewo do wyrobów rzeźbiarskich

Wyłączono: drzewo przetworzone (klasa 5520); sklejkę i fornir (klasa 5530); prefabrykowane wyroby nie drewniane (klasa 5670)

5520. Wyroby stolarskie

Włączono: ramy drzwiowe; drzwi; ramy okienne; skrzydła okienne

Wyłączono: drewno profilowane (klasa 5510); drewno specjalnie obrobione wiórowo i drewno do celów rzeźbiarskich

5530. Sklejka i fornir

Włączono: płyty ze sklejki i forniru

56. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE

5610. Materiały budowlane mineralne, luzem

Włączono: asfalt; żużel; żwir; wapno; piasek; kamienie nie ociosane, wliczając gruz; cement; kruszywo

Wyłączono: bloczki kształtowe; cegły

5620. Dachówka, cegły i bloczki

Włączono: betonowe bloczki budowlane; bloczki żużlowe; cegły żużlowe; kamienie wymiarowe; kamienie wymiarowe polerowane; płytki ceramiczne podłogowe i ścienne; terakota ozdobna; płyty i kraty betonowe

Wyłączono: bloczki budowlane szklane (klasa 9340)

5630. Rury, przewody i łączniki

Włączono: rury betonowe i rury izolacyjne; rury i kanały rurowe ceramiczne stosowane pod ziemią; rurki drenażowe; armatura do rur niemetalicznych stosowanych pod ziemią Wyłączono: rury i rury izolacyjne oraz osprzęt niemetalowy do stosowania w laboratoriach lub do celów elektrycznych; węże i rurki elastyczne niemetalowe

5640. Płyty ścienne lekkie, papa budowlana i materiały do izolacji termicznej

Włączono: tekturę budowlaną; tekturę sufitową; tekturę gipsową; tekturę izolacyjną; tekturę tynkową; tekturę dźwiękochłonną; papier smołowany; tapety; wełnę mineralną; włókno szklane; pokrycia przewodów

Wyłączono: materiały do izolacji elektrycznej

5650. Materiały na dachy i szkielety budowlane

Włączono: wszystkie materiały do pokryć dachowych, włączając arkusze metalowe; płyty faliste; materiały rolowane; dachówkę; płyty dachowe

Wyłączono: papier smołowany; arkusze do krycia dachów i ścian bocznych; materiał ścienny drewniany

5660. Ogrodzenia, elementy bram i parkanów

5670. Elementy budowlane prefabrykowane

Uwaga: Wyroby wymienione jako drewniane są klasyfikowane w klasie 5520.

Włączono: ramy drzwiowe; ramy okienne; skrzydła okienne; rynny dachowe; kraty; okratowania; żaluzje; stałe wyjścia pożarnicze; montażowe ściany działowe

Wyłączono: elementy instalacyjne i dodatkowe wyposażenie, takie jak: zlewozmywaki; tektura ścienna i wyroby sklasyfikowane jako meble

5675. Wyroby drewnopodobne

Włączono: tworzywa drewniane na wymiarowe płyty podłogowe; forniry z tworzyw drewnianych specjalnie obrabiane i rzeźbione

Wyłączono: drewno przetworzone i forniry drewniane (klasa 5520 i 5530); wyroby wyspecyfikowane jako drewniane (klasa 5510)

5680. Materiały budowlane, pozostałe

Włączono: listwy metalowe wydłużone; metalowe siatki do lądowania samolotu; maty drogowe

58. SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI, WYKRYWANIA I PROMIENIOWANIA KOHERENTNEGO

Uwaga: Grupa nie obejmuje wyrobów oscylatorów, które powinny być sklasyfikowane w klasie 5955 lub 5963; wyrobów światłowodowych, które powinny być sklasyfikowane w grupie 60; modułów elektronicznych, które są określane w klasie 5963; przewodów elektrycznych; kordu i zespołów przewodów, włókna i zestawów odnoszących się do sprzętu z grupy 58 (patrz klasa 5995). W grupie 58, częściej niż w innych grupach, zdarza się, że te same nazwy są wymieniane jako indeksy wchodzące do każdej z kilku klas. Ponadto może pojawić się ta sama nazwa w innej grupie poza grupą 58. Każde takie wprowadzenie odnosi się do szczególnych części zespołu, nawet jeśli różne wyroby mają tą samą nazwę. Umieszczenie tych samych nazw w dwu lub więcej klasach wskazuje, że w jednej formie część lub zespół objęty tą samą nazwą jest odpowiedni dla wyposażenia objętego jedną klasą, a dla innej formy jest odpowiedni dla innego wyposażenia objętego inną klasą. Jako przykład może posłużyć wyrób nazwany jako "koder częstotliwości akustycznej", który odpowiada dwóm różnym zespołom, z których jeden jest w wyposażeniu szyfrowym objętym klasą 5810, a drugi w wyposażeniu radarowym objętym klasą 5840; konsekwentnie nazwa "koder częstotliwości akustycznej" jest wprowadzona do każdej z tych dwóch klas.

** Gdy identyfikacja wyrobu przyjmuje nazwę, która jest indeksowana w ramach większej ilości klas niż jedna klasa grupy 58, lub w grupie 58 i innej grupie, wtedy wyrób będzie sklasyfikowany w tej samej klasie, co jego następny wyższy zespół, określony w odpowiednim narodowym wydawnictwie.

** Wyklucza się z tej grupy również wyposażenie łączności i przekazywania danych, takie jak końcówki, czujniki i inne urządzenia przeznaczone do stosowania w konfiguracji ADPE (wyposażenie automatycznego przetwarzania danych).

5805. Sprzęt telefoniczny i telegraficzny

5810. Sprzęt i elementy składowe zabezpieczenia łączności utajnionej

5811. Sprzęt szyfrujący i jego elementy składowe, pozostały

5815. Sprzęt dalekopisowy i urządzenia do przekazu obrazów nieruchomych; fax

Włączono: aparaty odbiorcze taśmowe i sprzęt typu "SIGTOT"

5820. Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej z wyjątkiem lotniczego

Włączono: wyposażenie telemetryczne

Wyłączono: radia typu domowego i sprzęt telewizyjny

5821. Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej lotniczy (pokładowy)

Włączono: sprzęt telemetryczny

5825. Sprzęt radiowo-nawigacyjny z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

Włączono: wyposażenie typu LORAN (impulsowy system radionawigacji dalekiego zasięgu); wyposażenie typu SHORAN (impulsowy system radionawigacyjny bliskiego zasięgu); wyposażenie do określania kierunku

5826. Sprzęt radiowo-nawigacyjny lotniczy (pokładowy)

Włączono: wyposażenie typu LORAN, SHORAN; wyposażenie określania kierunku

5830. Systemy łączności wewnętrznej i zewnętrznej, z wyjątkiem lotniczej (pokładowej)

Włączono: przewodowe systemy akustyczne; systemy typu biurowego; systemy okrętowe; systemy czołgowe

5831. Systemy łączności lotniczej (pokładowej) - wewnętrznej i zewnętrznej

5835. Sprzęt do rejestracji i odtwarzania dźwięku

Wyłączono: gramofony typu domowego; dyktafony

5836. Sprzęt video do nagrywania i odtwarzania

Uwaga: Klasa obejmuje sprzęt elektroniczny video, taki jak: monitory video, telewizory, kamery, kopiarki, urządzenia zapisujące i odtwarzające, wykorzystywane z różnorodnym sprzętem łączności. Zawiera także sprzęt towarzyszący: oczyszczarki, sklejarki, przewijarki, zwijarki i taśmy projektowane do użycia ze sprzętem nagrywająco - odtwarzającym video. Wyklucza się z tej klasy sprzęt typu fotograficznego (grupa 67), monitory komputerowe typu ADP (grupa 70); sprzęt video posiadający odbiorniki i nadajniki radiowe (właściwe sklasyfikowane w poszczególnych klasach grupy 58).

5840. Sprzęt radarowy z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

Uwaga: Klasa nie obejmuje zespołów i podzespołów radarowych przeznaczonych specjalnie do zastosowania w wyposażeniu kierowania ogniem lub pociskami kierowanymi. Włączone są one do odpowiednich klas grupy 12 lub grupy 14.

5841. Sprzęt radarowy lotniczy (pokładowy)

Uwaga: Klasa nie obejmuje zespołów i podzespołów radarowych przeznaczonych specjalnie do zastosowania w wyposażeniu kierowania ogniem lub pociskami kierowanymi. Włączone są one do odpowiednich klas grupy 12 lub grupy 14.

5845. Sprzęt hydroakustyczny

Uwaga: Klasa nie obejmuje wyrobów specjalnie zaprojektowanych dla sonarowych systemów kierowania ogniem.

Włączono: wyposażenie hydrolokatora; podwodne wyposażenie nasłuchowe; pławy radiohydroakustyczne; wyrzutnie pław radiohydroakustycznych; echosondy; wyposażenie SOFARU (system określania pozycji na morzu przez eksplodowanie ładunku wybuchowego w wodzie i pomiar czasu rozchodzenia się fal dźwiękowych przez stacje nabrzeżne)

5850. Sprzęt łączności na zakres fal podczerwonych

Uwaga: Klasa obejmuje tylko rodzaje sprzętu łączności na podczerwień. Wyklucza się z tej klasy zespoły, podzespoły i elementy sprzętu na podczerwień specjalnie zaprojektowane do stosowania w systemach kierowania ogniem, systemach pocisków kierowanych, w wyposażeniu specjalistycznym kontrolno - obsługowym, w wyposażeniu noktowizyjnym oraz innych typach wyposażenia niełącznościowego.

Włączono: heliografy

5855. Sprzęt noktowizyjny aktywny i pasywny

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia obrazujące i towarzyszące im urządzenia pomocnicze, ich podzespoły i elementy składowe, wykorzystujące pasywną i aktywną technikę wykrywania, obserwacji i identyfikacji terenu oraz obiektów w nocy, które starają się wykorzystać ciemność do swojego ukrycia. Zalicza się również wyroby mające wielokrotne przeznaczenie do takich zadań, jak: kierowanie ogniem oraz / lub nocna obserwacja i / lub wykrywanie.

Włączono: urządzenia celownicze i obserwacyjne; wykrywacze celu; przyrządy ustalające położenie i przyrządy obserwacyjne wykorzystujące promieniowanie podczerwone emitowane ze źródeł lub wykorzystujące niski poziom promieniowania własnego odbijanego od obiektu. Zalicza się również towarzyszące źródłom promieniowania konwertory obrazu i tuby wzmacniające; zestawy zasilające i inne elementy specjalnie zaprojektowane do obserwacji nocnej; celowniki i urządzenia obserwacyjne; wykrywacze celów i przyrządy ustalające położenie; zdalne systemy obserwacji wykorzystujące emitowane promieniowanie cieplne od obiektów; dodatkowe zespoły wzmacniające promieniowanie; fotoprzewodniki; lampy czułości cieplnej, komórki i inne elementy specjalnie zaprojektowane jako wyposażenie noktowizyjne. Również zalicza się urządzenia mające zdolność połączoną wykorzystywania promieniowania odbitego i emitowanego

Wyłączono: optyczne urządzenia wykrywania łączące w sobie charakterystyki obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy, w ramach integralnego bloku celów kierowania ogniem oraz urządzeń optycznych służących do wykrywania (nie noktowizyjnych) przeznaczonych do użytku z pociskami kierowanymi, łączności lub wyposażenia laboratoryjnego oraz elementów optycznych takich jak obiektywy, pryzmaty i wizjery

5860. Urządzenia laserowe, ich części składowe i wyposażenie

Uwaga: Klasa obejmuje i jest zastrzeżona dla urządzeń, których zasada działania oparta jest na wywoływaniu stymulowanej emisji promieniowania oraz odnosi się do akcesoriów i elementów dodatkowych bezpośrednio związanych z urządzeniem technicznym powodującym stymulowanie emisji promieniowania. Metody wytwarzania promieniowania są uzyskiwane poprzez techniki maserowe (wzmacnianie światła przez stymulacje emisji promieniowania) i techniki laserowe (wzmacnianie molekularne przez stymulacje emisji promieniowania). Tylko te wyroby, które są specjalnie przeznaczone do wykorzystania stymulowanej emisji promieniowania koherentnego, nie mające innego zastosowania, powinny być zaliczone do tej klasy. Zespoły lub większe systemy zawierające takie urządzenia są wyłączone z tej klasy.

5865. Sprzęt prowadzenia walki elektronicznej oraz rozpoznania radioelektronicznego

Uwaga: Klasa obejmuje i jest zastrzeżona dla pasywnego i aktywnego sprzętu elektronicznego; systemów i podsystemów zaprojektowanych do ochrony przed / lub zmniejszenia efektywności użycia energii promieniowania elektromagnetycznego przeciwnika lub przeznaczone do zapewnienia efektywnego użycia własnych środków promieniowania energii elektromagnetycznej. Obejmuje sprzęt i elementy składowe wykrywania radioelektronicznego, prowadzenia walki elektronicznej, środki wsparcia elektronicznego oraz sprzęt szybkiego reagowania i elementy składowe przeznaczone do powyższych celów, jeśli nie zostały sklasyfikowane w innej klasie. Wyklucza się z tej klasy wyroby nieelektroniczne, które są odpowiednio sklasyfikowane w bardziej specjalistycznych klasach zgodnie ze strukturą narodowych indeksów.

5895. Sprzęt łączności, pozostały

Uwaga: Klasa obejmuje różny sprzęt łącznościowy, który nie jest klasyfikowany w innych bardziej specyficznych klasach (patrz uwaga dla grupy 58).

Włączono: modemy

Wyłączono: sprzęt do walki elektronicznej

59. ELEMENTY SKŁADOWE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

Uwaga: Wyroby metalowe do montowania objęte w klasach niniejszej grupy mieszczą w sobie takie specjalistyczne wyroby, jak: wsporniki, uchwyty, ramy łożysk kulkowych itp. Wyklucza się z tej grupy takie wyroby metalowe, jak: wkręty (klasa 5305), sworznie (klasa 5306), śruby dwustronne (klasa 5307), nakrętki i podkładki (klasa 5310), nity (klasa 5320) i inne wspólne wyroby ujęte w specyficznych klasach, innych niż w grupie 59.

5905. Rezystory

Włączono: rezystory o zmiennej rezystancji; rezystory regulacyjne; rezystory nastawne; układy rezystorów; rezystory montowane w komputerach; termistory

Wyłączono: przewody rezystancyjne

5910. Kondensatory

Włączono: kondensatory filtrów interferencyjnych; kondensatory do montowania w komputerach

Wyłączono: urządzenia półprzewodnikowe i dodatkowe wyroby metalowe

5915. Filtry i obwody

Uwaga: Klasa obejmuje te filtry i obwody, które składają się z kombinacji rezystorów, kondensatorów lub cewek lecz nie stanowią kombinacji złożonej tylko z rezystorów (klasyfikowanych w klasie 5905), kondensatorów (klasyfikowanych w klasie 5910) lub cewek (klasyfikowanych w klasie 5950).

5920. Bezpieczniki, bezpieczniki termiczne, tłumiki i elementy ochronne

Włączono: główki bezpiecznikowe; skrzynki bezpiecznikowe; gniazdka bezpiecznikowe; bezpieczniki topikowe; bezpieczniki blokowe; ograniczniki prądu; kule wyładowania koronowego; odgromniki elektrostatyczne

Wyłączono: wyłączniki obwodów elektrycznych

5925. Wyłączniki obwodów

Włączono: wyłączniki

Wyłączono: przekaźniki

5930. Przełączniki

Włączono: przełączniki obrotowe, nożowe, kolankowe, przyciskowe, rtęciowe, termostatyczne, funkcjonujące przy różnicy ciśnień.

Wyłączono: sprzęt łączeniowy

5935. Łączniki elektryczne

Włączono: wtyczki; bolce wtykowe; gniazdka, elektryczne elementy wtyczkowe i urządzenia towarzyszące

Wyłączono: połączenia wewnętrzne, światłowody

5940. Oczka, końcówki i listwy zaciskowe

Włączono: końcówki łączące; zaciski baterii akumulatorowych; wtyczki z bolcami; końcówki próbników

Wyłączono: cokoły elektryczne; zaciski elektryczne; styczniki elektryczne

5945. Przekaźniki i solenoidy

Włączono: elektromagnetyczne urządzenia uruchamiające

Wyłączono: styczniki

5950. Cewki i transformatory

Włączono: cewki, z wyjątkiem zapłonowych i iskrownikowych: zespoły cewek wzmacniaczy magnetycznych; dławiki; transformatory

5955. Oscylatory i kryształy piezoelektryczne

Włączono: kryształy, kryształy przetworzone (nie zamontowane); oscylatory sprawdzające krystaliczne; oscylatory kontrolne niekrystaliczne

Wyłączono: oscylatory kontrolne niekrystaliczne i krystaliczne, które są określone terminem "moduł elektroniczny" zgodnie z definicją przedstawioną w klasie 5963 i mikroobwodu zgodnie z definicją w klasie 5962.

5960. Lampy elektronowe i wyposażenie towarzyszące

Włączono: lampy prostownicze; lampy fotoelektroniczne; elektronowe lampy wibratorowe

Wyłączono: tranzystory; tuleje stykowe; lampy rentgenowskie; urządzenia półprzewodnikowe i towarzyszące elementy

5961. Elementy półprzewodnikowe i wyposażenie towarzyszące

Włączono: zestawy półprzewodnikowe; diody półprzewodnikowe; prostowniki półprzewodniki; tyrystory półprzewodnikowe; tranzystory; półprzewodniki scalone; wyposażenie towarzyszące z wyjątkiem gniazdek wtykowych

Wyłączono: mikroobwody; urządzenia optoelektroniczne i wyposażenie towarzyszące

5962. Mikroobwody elektroniczne

Uwaga:

*(1) Mikroobwód jest określony definicją: jest to mały obwód, posiadający odpowiednio dużą gęstość zawartych elementów, który jest uważany za pojedynczy element z wewnętrznymi połączeniami elementów składowych, umieszczonych i (lub) ukształtowanych w ramach jednolitego podłoża, które są w stanie wykonać określone funkcje elektroniczne. Elementy mogą być formowane na bazie lub wewnątrz materiału półprzewodnika; lub mogą składać się z warstwy przewodzącej nałożonej na warstwę izolacyjnę; lub mogą być kombinacją jednej i drugiej metody z elementami dyskretnymi.

**(2) Określenie "mikroobwód", jakie przyjęto dla urządzeń tworzących obwody, zawarte w tej klasie, jest zastrzeżone wyłącznie dla wyrobów składających się tylko z mikroelementów połączonych wewnętrznie (elementów miniaturyzowanych dyskretnych). Wyklucza się z tej klasy także wyroby wykonane w formie układów scalonych grubowarstwowych lub cienkowarstwowych, które nie tworzą elektronicznego mikroobwodu funkcjonalnego (tj. kondensatorów, rezystorów, tranzystorów lub ich układu).

Włączono: elementy układów scalonych; moduły układów scalonych; układy scalone elektroniczne; hybrydowe, magnetyczne, molekularne, optoelektroniczne i cienkowarstwowe

Wyłączono: pojedyncze elementy obwodu, takie jak: kondensatory; rezystory; diody i tranzystory; drukowane płytki obwodów i zestawy kart obwodów; filtry i sieci obwodów

5963. Moduły elektroniczne

Uwaga: Określenie "moduł elektroniczny", stosowane w tej klasie, oznacza elektroniczne składniki przeznaczone do stosowania w różnych urządzeniach lub wyrobach finalnych, zdolnych do sterowania napięciem i / lub natężeniem prądu tak, aby uzyskać wzmocnienie, oscylacje, włączenie lub podobne funkcje elektroniczne. Składa się on ze zbioru miniaturowych elementów elektronicznych lub części elektronicznych, umieszczonych w jednej obudowie z wprowadzonymi końcówkami, które uzupełniają wymagane połączenie elektryczne. Moduł nie jest przedmiotem do demontażu, aby odróżnić go od takich wyrobów jak ZESPOŁY OBWODÓW NA KARCIE I ZESPOŁY SKŁADNIKÓW ELEKTRONICZNYCH. Moduły odpowiadają specyfikacjom/normom przemysłowym lub państwowym, które określają fizyczne wymiary i parametry elektryczne wymagane przez układ, w którym są stosowane i z właściwą pracą w tym systemie.

Wyłączono: mikroobwody; wyposażenie elektroniczne kontrolne włączane do urządzeń

5965. Hełmofony, słuchawki, mikrotelefony, mikrofony i głośniki

5970. Izolatory elektryczne i materiały izolacyjne

Włączono: izolatory lampowe, przyciskowe, zaciskowe, oporowe i podkładowe; izolatory przesyłowe; izolatory kulowe; lakierowane taśmy ceratowe; taśmy cierne

5975. Materiały eksploatacyjne

Włączono: przewody; linie przewodów; płyty czołowe; osłony przewodów; skrzynki wyjściowe i połączeniowe; zaciski do mocowania linii przewodów i pozostałe wyposażenie, nie klasyfikowane w pozostałych klasach.

5977. Szczotki elektryczne i elektrody

Włączono: szczotki do wirującego wyposażenia elektrycznego; materiał węglowy do wyrobu szczotek; trzymacze do szczotek i gniazda; elektrody świecące

Wyłączono: anody; katody; elektrody do spawania wolframem

5980. Urządzenia optoelektroniczne i wyposażenie towarzyszące

Włączono: urządzenia i zespoły optoelektroniczne z wyświetlaczami numerycznymi, alfanumerycznymi, w postaci symboli lub informacji graficznych, emitery oraz urządzenia optoelektroniczne nie wyświetlające, takie jak sprzęgacze, detektory i wyłączniki, które aktywnie funkcjonują w systemach elektronicznych

Wyłączono: armaturę oświetleniową, lampy i wyposażenie towarzyszące

5985. Anteny, falowody i sprzęt antenowy

Uwaga: Klasa nie obejmuje wyrobów specjalnie zaprojektowanych do specyficznego zastosowania lub ze specyficznymi indywidualnymi typami. Powinny być one sklasyfikowane w tych samych klasach, jak ich kolejne bardziej rozwinięte zespoły (istnieją indywidualne odstępstwa od tej generalnej zasady, na przykład - zwieracze).

Włączono: anteny; maszty; sprzęt masztowy; tłumiki nastawne; zwieracze; linie transmisyjne

Wyłączono: konstrukcje wieżowe

5990. Selsyny i przeliczniki

Wyłączono: łącza synchroniczne; serwomechanizmy

5995. Kable, przewody elektryczne i zespoły przewodów

Uwaga: Klasa obejmuje tylko typy kabli, kordu i zespoły przewodów (ponadto wyposażenie dodatkowe przewodów) oraz komplety, stosowane w wyposażeniu i komponentach objętych grupami 58 i 59. Przewody, kordy, zespoły przewodów i komplety kabli w oplocie (oraz wyposażenie dodatkowe przewodów) stosowane na / lub z wyposażeniem, sklasyfikowanym w innych grupach niż grupy 58 i 59, są klasyfikowane w klasie 6150, jeżeli są wielokrotnego zastosowania lub zaklasyfikowane do kolejnego, bardziej rozwiniętego zespołu, posiadającego specjalne przeznaczenie.

Wyłączono: wyposażenie dodatkowe przewodów, światłowody

5996. Wzmacniacze

Włączono: wzmacniacze akustyczne, wzmacniacze uzupełniające, wzmacniacze, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze mocy, wzmacniacze częstotliwości radiowej, wzmacniacze sygnału, wzmacniacze obrazu

Wyłączono: urządzenia wielofunkcyjne, takie jak wzmacniacze detektorowe, wzmacniacze miksujące i urządzenia mikroobwodowe

5998. Zespoły elektryczne i elektroniczne, płyty, karty i urządzenia towarzyszące

Wyłączono: karty obwodów i zespoły elementów elektronicznych, które mogą być identyfikowane z bardziej dokładnie określonymi zatwierdzonymi nazwami wyrobów

5999. Elementy składowe elektryczne i elektroniczne, pozostałe

Włączono: magnesy stale i elementy magnetostrykcyjne; nakładki, zaciski i styki elektryczne

60. SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE, MATERIAŁY, CZĘŚCI SKŁADOWE, WIĄZKI ŚWIATŁOWODOWE I URZĄDZENIA DODATKOWE

Uwaga: Techniki światłowodowe są terminem przeznaczonym do opisania przesyłania energii optycznej (tj. światła i wiązki laserowej) do innego miejsca za pomocą przewodu wykonanego z włókna szklanego. Grupa obejmuje wyroby światłowodowe, takie jak: części składowe, materiały i urządzenia stosowane w łączności, transmisji danych lub do oświetlania. Wyklucza się z tej grupy urządzenia obrazujące ujęte w grupie 65 (medycznej); narzędzia ręczne w grupie 51 oraz przyrządy elektryczne, elektroniczne i optyczne objęte grupą 66 (przyrządy).

6010. Przewody światłowodowe

Uwaga: Klasa obejmuje poszczególne włókna luzem.

6015. Kable światłowodowe

Uwaga: Klasa obejmuje jeden lub więcej przewodów światłowodowych ze wspólną warstwą ochronną w luźnej formie.

6020. Wiązki kabli światłowodowych i wiązki przewodów

Uwaga: Klasa obejmuje wyroby stosowane w łączności i/lub do transmisji danych posiadających jeden lub więcej przewodów światłowodowych z dostosowanymi zakończeniami lub końcówkami do zamontowania. Wyklucza się z tej klasy wyroby stosowane do oświetlenia i / lub do przekazywania obrazu.

6021. Przełączniki światłowodowe

Uwaga: Klasa obejmuje przełączniki stosowane do wyboru linii w systemie światłowodowym.

6030. Urządzenia światłowodowe

Uwaga: Klasa obejmuje takie urządzenia, jak nadajniki, odbiorniki, multipleksery, demultipleksery, modulatory, demodulatory, urządzenia wzmacniające, tłumiki, filtry, scalone obwody optyczne i tym podobne, stosowane w systemach światłowodowych.

6032. Źródła światła w układach światłowodowych i fotodetektory

Włączono: Klasa obejmuje diody emitujące światło i diody laserowe oraz fotodetektory stosowane w systemach światłowodowych

6035. Urządzenia światłowodowe do przesyłania światła i obrazu

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia światłowodowe stosowane do przekazywania oświetlenia i/lub obrazu. Wyklucza się z tej klasy wyroby stosowane w łączności i do przekazywania danych.

6060. Łączniki układów światłowodowych

Włączono: wszystkie typy końcówek światłowodowych, takie jak łączniki, rozdzielacze, zwieracze, złącza obrotowe i nieobrotowe, elementy rozdwajające, mieszacze, sploty itp. Wyłączono: łączniki elektryczne

6070. Urządzenia światłowodowe pomocnicze i artykuły eksploatacyjne

Uwaga: Klasa obejmuje materiały odbarwiające, materiały dopasowujące i inne z tym związane dostawy. Wyklucza się z tej klasy oprzyrządowanie i dostawy wspólne dla zastosowań elektrycznych i światłowodowych, które są klasyfikowane w klasie 5975.

6080. Zestawy i komplety narzędziowe do techniki światłowodowej

Uwaga: Klasa obejmuje komplety i zestawy narzędziowe składające się tylko z elementów światłowodowych; elementów światłowodowych i odpowiednich części; elementów światłowodowych i odpowiednich narzędzi lub elementów światłowodowych, odpowiednich narzędzi i pokrewnych części. Wyklucza się z tej klasy zestawy narzędziowe i komplety, które są klasyfikowane w klasie 5180; zestawy przyrządów kontrolnych sklasyfikowane w grupie 66 i zestawy sprzętu wykorzystującego elementy światłowodowe, które są sklasyfikowane tak jak odpowiedni sprzęt.

6099. Elementy składowe technik światłowodowych, pozostałe

Uwaga: Klasa obejmuje wyroby techniki światłowodowej, które nie są klasyfikowane w bardziej specyficznych klasach (patrz notatka dla grupy 60).

61. PRZEWODY ELEKTRYCZNE, SPRZĘT DO WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6105. Silniki elektryczne

Wyłączono: rozruszniki do silników

6110. Sprzęt do regulowania energii elektrycznej

Włączono: styczniki; regulatory silników; serwomechanizmy mocy; wyłączniki dźwigniowe; regulatory napięcia

Wyłączono: mechanizmy pilota automatycznego; przekaźniki; rezystory

6115. Generatory elektryczne i zestawy prądotwórcze

Włączono: silniki, turbiny, zestawy prądotwórcze napędzane wiatrem i ręcznie oraz dodatkowe prądnice lotnicze

Wyłączono: przetwornice kaskadowe; zespół prądnicowo - silnikowy; prądnice silnikowe; akcesoria prądnic silnikowych

6116. Ogniwa paliwowe, części składowe, części zamienne i wyposażenie urządzeń wytwarzających energię z paliwa

Uwaga: Klasa obejmuje wyroby zaprojektowane do wytwarzania siły elektromotorycznej bezpośrednio poprzez chemiczną reakcję redukcji tlenowej. Kompletne urządzenia mocy muszą składać się ze zbiornika, pomp i układu sterowania oraz wymagają ciągłego nieprzerwanego dostarczania paliwa ciekłego lub gazowego oraz utleniacza.

Włączono: kompletne ogniwa paliwowe; pojedyncze cele paliwowe; zespoły lub moduły pojedynczych celów paliwowych; komory reakcyjne komórek paliwowych; mechanizmy zasilania paliwem; podgrzewacze elektrolitu; wymienniki ciepła i inne elementy wewnętrzne osobliwe dla stosowania wyłącznie w jednostkach napędzanych przez cele paliwowe sklasyfikowane w tej klasie

Wyłączono: baterie galwaniczne (klasa 6135); baterie akumulatorowe (klasa 6140); prądnice i zestawy prądotwórcze (klasa 6115); oraz wyroby, dla których bardziej odpowiednie są inne klasy

6117. Systemy energetyczne wykorzystujące energię słoneczną

Uwaga: Klasa obejmuje wyroby zaprojektowane do bezpośredniej zamiany energii słonecznej w energię elektryczną.

6120. Transformatory stosowane w elektrowniach i rozdzielniach

Uwaga: Klasa obejmuje transformatory o zakresie powyżej 1 kVA (kilovoltoamper)

Wyłączono: przekształtnik prądowy i potencjałowy

6125. Przetwornice elektryczne wirujące

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia wykorzystujące obroty mechaniczne do zamiany energii elektrycznej jednego rodzaju w drugi (tj. prąd zmienny na prąd zmienny; prąd stały na prąd stały; prąd zmienny na prąd stały; prąd stały na prąd zmienny). Wyklucza się z tej klasy prądnice elektryczne i zestawy prądotwórcze (klasa 6115).

Włączono: kompletny sprzęt do ładowania akumulatorów (obrotowy); przetwornice o dwóch uzwojeniach umieszczonych w tym samym tworniku; przetwornice kaskadowe; zespoły silnikowo - prądnicowe; przetwornice fazowe; sprzęt wirujący; przetwornice synchroniczne

Wyłączono: sprzęt nie wirujący

6130. Przetwornice elektryczne nie wirujące

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia wykorzystujące inne sposoby niż mechaniczne obroty do zamiany energii elektrycznej z jednego rodzaju w drugi (tj. prąd zmienny na prąd zmienny; prąd stały na prąd stały; prąd zmienny na prąd stały; prąd stały na prąd zmienny). Wyklucza się z tej klasy diody półprzewodnikowe (klasa 5961) i transformatory (klasa 5950 i 6120).

Włączono: kompletny sprzęt do ładowania akumulatorów (nie wirujący); urządzenia dostarczające energii wielokrotnego stosowania

Wyłączono: lampy prostownicze (klasa 5960); urządzenia wirujące (klasa 6125); urządzenia półprzewodnikowe i wyposażenie towarzyszące (klasa 5961)

6135. Baterie jednorazowego użytku

Włączono: ogniwa i baterie suche; baterie nuklearne

6140. Baterie z możliwością wielokrotnego ładowania

Włączono: ogniwa i baterie z możliwością ładowania

6145. Przewody i kable elektryczne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko przewody i kable elektryczne luzem. Wyklucza się z tej klasy przewody elektryczne i kable o określonej długości z obrobionymi końcami lub wyposażonymi w końcówki.

Włączono: izolowane i nie izolowane przewody, takie jak przewody antenowe, kable koncentryczne, przewody bezpiecznikowe i opornościowe, przewody na uzwojenie magnetyczne

Wyłączono: linie transmisyjne częstotliwości radiowej (klasa 5985); falowody i wyposażenie towarzyszące przewodów (klasa 6150); kable światłowodowe (klasa 6015)

6150. Sprzęt do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, pozostały

Włączono: przewody do przyrządów i przedłużacze; kable energetyczne i rozdzielacze z urządzeniami wielokrotnego zastosowania; wspólne elementy składowe wirującego sprzętu elektrycznego, jak końcówki dzwonkowe i ramki

6160. Osprzęt zabezpieczający, pozostały i elementy wewnętrzne baterii

Włączono: skrzynki na akumulatory, osłony, stojaki - wieszaki, pojemniki (koszyki) i podstawy

62. URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE I LAMPY

6210. Urządzenia elektryczne oświetlające, wewnętrzne i zewnętrzne

Włączono: urządzenia oświetlające portu lotniczego, peronów kolejowych, stadionów i ulic

Wyłączono: osprzęt oświetlający nieelektryczny zewnętrzny; urządzenia sygnalizujące; osprzęt nieelektryczny wewnętrzny

6220. Lampy i urządzenia oświetlające pojazdów

Włączono: lampy i urządzenia oświetlające motoryzacyjne, morskie i lotnicze Wyłączono: nieelektryczne urządzenia pojazdów

6230. Sprzęt oświetleniowy elektryczny, przenośny

Włączono: reflektory szerokostrumieniowe; reflektory poszukiwawcze (szperacze); reflektory dalekiego zasięgu

Wyłączono: przenośny i ręczny nieelektryczny sprzęt oświetleniowy; sprzęt sygnałowy i alarmowy

6240. Lampy elektryczne

Włączono: lampy fluoroscencyjne; duże i miniaturowe żarówki; lampy rtęciowe; lampy sodowe

6250. Dławiki, oprawki lamp i zapłonniki lamp

6260. Sprzęt oświetleniowy, nieelektryczny

Włączono: nieelektryczne latarnie; ręczne i przenośne lampy karbidowe; świece

63. SYSTEMY ALARMOWE, SYGNALIZACYJNE I OSTRZEGAWCZE

6310. Systemy sygnalizacji drogowej

Wyłączono: sygnalizację kolejową

6320. Systemy okrętowe sygnalizacyjne i alarmowe

6330. Urządzenia kolejowe sygnalizacyjne i ostrzegawcze

Włączono: bariery kolejowe; światła migające; semafory odstępowe

Wyłączono: sygnalizację flagową semaforów

6340. Systemy sygnalizacyjne i ostrzegawcze, samolotowe

Włączono: urządzenia sygnalizacji i ostrzegania o ciśnieniu tlenu, takie jak sygnalizacja ostrzegawcza ciśnienia powietrza, sygnalizacja ostrzegania załogi samolotu, wysokościowa sygnalizacja ostrzegawcza, kontrolne urządzenia alarmowe, akustyczne alarmy o wypuszczaniu podwozia do lądowania

Wyłączono: urządzenia ostrzegawcze instalacji olejowej i paliwowej silnika lotniczego

6350. Systemy alarmowe, sygnalizacyjne i ostrzegawcze, pozostałe

Włączono: systemy alarmowe przeciwintruzyjne; syreny przeciwmgłowe; gongi; kuranty; dzwony; systemy alarmowe przeciwwłamaniowe; policyjne systemy alarmowe; urządzenia dźwiękowe; podręczne alarmy gazowe; sygnalizację wypuszczenia podwozia przy lądowaniu (wzrokową)

Wyłączono: system LORAN; systemy radarowe; systemy sonarowe; urządzenia ostrzegawcze instalacji olejowej i paliwowej silnika; urządzenia ostrzegawcze instalacji tlenowej samolotu

65. SPRZĘT I ŚRODKI MEDYCZNE, STOMATOLOGICZNE I WETERYNARYJNE

6505. Leki i preparaty biologiczne

Włączono: wszystkie leki, środki chemiczne i biologiczne o przeznaczeniu medycznym oraz leki weterynaryjne i środki biologiczne.

Wyłączono: kosmetyki medyczne i toaletowe sklasyfikowane w klasie 6508 i substancje diagnostyczne "IN VITRO" i odczynniki klasyfikowane w klasie 6550

6508. Kosmetyki i przybory toaletowe medyczne

Włączono: kosmetyki medyczne i toaletowe, które zostały określone w odpowiednich aktach prawnych

Wyłączono: niemedyczne kosmetyki i przybory toaletowe sklasyfikowane w grupie 85

6510. Materiały opatrunkowe, chirurgiczne

Włączono: bandaże, kompresy, opatrunki, gazy, wkładki, gąbki chirurgiczne oraz nasączone opatrunki chirurgiczne

6515. Narzędzia medyczne i chirurgiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

Włączono: aparaty anestezjologiczne; aparaty do transfuzji krwi; aparaty terapii tlenowej; respiratory; zaopatrzenie ortopedyczne; łuki (szyny) unieruchamiające; termometry kliniczne; szwy chirurgiczne; wyposażenie słuchowe; sprzęt weterynaryjny; endoskopy światłowodowe

Wyłączono: przyrządy okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia; endoskopy niemedyczne

6520. Narzędzia stomatologiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

Włączono: silniki stomatologiczne; wyposażenie laboratorium stomatologicznego; fotele stomatologiczne; narzędzia ortodoncyjne; zęby; metale stomatologiczne; materiały ścierne stomatologiczne; umeblowanie laboratoriów stomatologicznych

6525. Sprzęt rentgenowski medyczny, stomatologiczny, weterynaryjny oraz materiały eksploatacyjne

Włączono: rentgenowskie klisze medyczne; sprzęt do przeglądania klisz rentgenowskich; sprzęt do wywoływania i obrabiania klisz rentgenowskich oraz środki zaopatrzenia; lampy rentgenowskie

Wyłączono: sprzęt rentgenowski przemysłowy

6530. Meble szpitalne, sprzęt, przybory i środki zaopatrzenia

Włączono: sprzęt ortopedyczny; oświetlenie operacyjne; sprzęt do fizykoterapii; sterylizatory; wózki inwalidzkie; pościel; łóżka szpitalne; sprzęt do krępowania

6532. Ubiory chirurgiczne i szpitalne oraz pokrewne wyroby o specjalistycznym przeznaczeniu

Włączono: tylko wyroby ubraniowe, które są wyłącznie stosowane podczas operacji szpitalnych lub są na wyposażeniu medycznym lub dentystycznym oraz nie posiadają funkcjonalnego odpowiednika w innych organizacjach biorących udział w systemie kodyfikacyjnym NATO

Wyłączono: wyroby ubraniowe ogólnego przeznaczenia oraz przetworzone materiały tekstylne

6540. Przyrządy okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

Włączono: maszyny do cięcia i obróbki soczewek okulistycznych; soczewki okulistyczne i materiały nasoczewkowe; oprawki okularów; przyrządy, sprzęt i środki zaopatrzenia okulistyczne i do badania ostrości wzroku

Wyłączono: maszyny do cięcia i obróbki soczewek optycznych zawierające zestawy wzierników optycznych i zestawy wzierników usznych; przyrządy chirurgiczne i środki zaopatrzenia, które mogą być stosowane przez inne dziedziny medycyny, tj. szwy medyczne, poduszeczki do oczu, osłony oczu, przyrządy do przepłukiwania oczu i temu podobne

6545. Odtwarzalne medyczne zestawy polowe, narzędzia i zestawy narzędzi

Wyłączono: zestawy i narzędzia, które mogą być logicznie sklasyfikowane w innej klasie grupy 65 NSC, takie jak zestawy ochronne przeciw ukąszeniom owadów; zestawy wzierników usznych i wzierników optycznych; zestawy kontrolno - diagnostyczne "IN VITRO" i temu podobne

6550. Substancje, odczynniki, przyrządy i zestawy kontrolne "IN VITRO"

Włączono: zestawy kontrolne "IN VITRO" w próbówkach, takie jak tabletki sprawdzające, paski sprawdzające, slajdy, karty i papierki sprawdzające, roztwory sprawdzające, odczynniki, zestawy i komplety przeznaczone do przeprowadzenia jakościowych i ilościowych badań specjalistycznych "IN VITRO", takich jak badania krwi, moczu, kału i tym podobne dla celów pomocnych w diagnozie medycznej przy schorzeniach, określeniu dysfunkcji organizmu lub innych nienormalnych warunków

Wyłączono: substancje diagnostyczne "IN VITRO" możliwe do sklasyfikowania w klasie 6505

66. PRZYRZĄDY I SPRZĘT LABORATORYJNY

Uwaga: Grupa obejmuje zespoły funkcjonujące na falach podczerwonych (wraz z podzespołami i elementami składowymi) zaprojektowane specjalnie do użytkowania ze sprzętem i przyrządami laboratoryjnymi. Do grupy tej zalicza się również komputery (włącznie z zespołami komputerowymi, systemami komputerowymi i elementami składowymi), zaprojektowanymi specjalnie do zastosowania w przyrządach i wyposażeniu laboratoryjnym.

6605. Przyrządy nawigacyjne

Włączono: przyrządy do określania azymutu; sekstansy; oktanty; kompasy; ręczne planszety radiolokacyjne; podwodny sprzęt rejestrujący; wskaźniki położenia w powietrzu; mierniki dryfu

6610. Przyrządy lotnicze

Włączono: miernik prędkości w powietrzu; wariometry; zakrętomierze z chyłomierzem poprzecznym; rurki "Pitota"; wskaźniki sztucznych horyzontów; żyroskopowe wskaźniki wysokości

Wyłączono: przyrządy nawigacyjne (klasa 6605)

6615. Mechanizmy autopilota i elementy składowe żyroskopów pokładowych

Uwaga: Klasa obejmuje elementy składowe żyroskopów pocisków kierowanych. Wyklucza się z tej klasy kompletne mechanizmy żyroskopowe i elementy żyroskopów niepokładowych; wyroby te są klasyfikowane w tych samych klasach, co ich najbliższe wyższe zespoły.

Włączono: regulatory pilotów automatycznych; żyroskopy kontrolujące kierunek, utrzymywanie poziomu, przechylenia i zakrętu oraz hydrauliczne wspomaganie żyroskopowego utrzymania płaszczyzny; mechanizmy pilotów automatycznych lotniczych i na okrętach; sprzęt automatycznej stabilizacji śmigłowca

Wyłączono: urządzenia treningowe pilota automatycznego (klasa 6930); mechanizmy pilota automatycznego pocisków kierowanych (klasa 1420)

6620. Przyrządy silników spalinowych

Uwaga: Klasa nie obejmuje przyrządów, przeznaczonych do stosowania w silnikach i innych urządzeniach nie będące ich integralnymi częściami. Powinny być one klasyfikowane w odpowiadających tym przyrządom klasach grupy 66.

Włączono: wszystkie przyrządy silnikowe, włączając lotnicze, morskie i pojazdów samochodowych; wskaźniki pomiarowe ciśnienia paliwa; wskaźniki ciśnienia tankowania paliwa; wskaźniki pomiarowe ciśnienia oleju; wskaźniki mieszanek paliwowych; urządzenia ostrzegające o parametrach paliwa i oleju w silnikach

6625. Przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych

Uwaga: Klasa obejmuje wszystkie podstawowe typy przyrządów kontrolnych elektrycznych i elektronicznych, takich jak amperomierze, woltomierze, omomierze, przyrządy uniwersalne i przyrządy podobne, nawet jeśli zostały specjalnie zaprojektowane. Wyklucza się z tej klasy przyrządy kontrolne oznaczone dodatkowo cechą "z wyjątkiem specjalnego przeznaczenia", inne niż przyrządy podstawowe, które są przeznaczone do stosowania w broni atomowej, do kierowania ogniem, w pociskach kierowanych, pojazdach silnikowych, samolotach lub wyposażeniu fotograficznym. Takie specjalistyczne przyrządy kontrolne muszą być klasyfikowane w innych klasach.

** Klasa obejmuje sprzęt kontrolny łączności; sprzęt kontrolny na podczerwień przeznaczony do łączności oraz specjalistyczny sprzęt kontrolny i sprzęt do obsługi noktowizorów.

Włączono: przyrządy probiercze i ich wyposażenie; przyrządy kontrolne przeznaczone do sprzętu łączności; przyrządy kontrolne przeznaczone do wykorzystania ze sprzętem elektronicznym klasyfikowanym w dwóch lub więcej grupach.

Wyłączono: sprzęt do wykrywania, określania i pomiaru natężenia promieniowania

6630. Przyrządy do analizy chemicznej

Włączono: mierniki kwasowości (pH); analizatory gazów; przyrządy do pomiaru zasadowości; kolorymetry

Wyłączono: sprzęt do wykrywania gazów; ręczne alarmy gazowe; chemikalia; substancje diagnostyczne w próbówkach i odczynniki

6635. Sprzęt kontrolujący właściwości fizyczne

Włączono: twardościomierze; przemysłowe aparaty rentgenowskie

6636. Komory klimatyzacyjne i sprzęt pokrewny

Uwaga: Klasa obejmuje tylko te komory klimatyzacyjne, które są wykorzystywane do przeprowadzania badań kontrolnych, w symulowanych warunkach w celu określenia fizycznych uszkodzeń lub zmian charakterystyk roboczych sprzętu i elementów pod wpływem takich czynników, jak wilgotność, zanurzenie, wilgoć, wysokość, wybuch, gwałtowne zmiany temperatury, piach i kurz, łatwopalność, szczelność. Komory środowiskowe objęte tą klasą dostarczają danych dotyczących obsługi eksploatacyjnej i zachowania różnych wyrobów w warunkach równoważnych do aktualnej obsługi w rzeczywistych warunkach polowych. Wyklucza się z tej klasy wyroby dla których bardziej szczegółowa klasyfikacja jest odpowiednio określona przez strukturę indeksów narodowych.

Włączono: komory; tunele aerodynamiczne; specjalnie zaprojektowane ogrodzenia do symulacji warunków środowiskowych; przyrządy pomiarowe do określania warunków atmosferycznych; przyrząd do badania trwałości zabarwień; sprzęt specjalistyczny i elementy składowe wyłącznie powiązane z komorami środowiskowymi

Wyłączono: prefabrykowane budowle, komory, płyty, elementy składowe ogólnego przeznaczenia (klasa 5410); zestawy i komplety przyrządów do kontroli warunków środowiska (klasa 4240); wanny (klasa 4510); piece do wypalania, suszenia; piece ogólnego przeznaczenia; zestawy sprawdzające linie odniesienia w radiosondach; komory dekompresji dla nurków (klasa 4220); komory dekompresyjne do treningu wysokościowego (klasa 6930); komory wykorzystywane jako urządzenia szkoleniowe (klasa 6930). Wyłączono również z tej klasy sprzęt sprawdzający i kontrolny (klasa 6625); przyrządy do analizy chemicznej (klasa 6630); przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych (klasa 6625); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660)

6640. Sprzęt laboratoryjny i elementy zaopatrzenia

Włączono: wyroby szklane laboratoryjne; lejki laboratoryjne; przestrzenie robocze pieca laboratoryjnego; perełki szklane; biel laboratoryjna; papier lakmusowy; filtry papierowe; szpilki do przybijania owadów; wata szklana laboratoryjna; meble laboratoryjne z wyjątkiem laboratorium dentystycznego

Wyłączono: przyrządy objęte innymi klasami w grupie 66; wyposażenie laboratorium dentystycznego; skale i wagi laboratoryjne; substancje diagnostyczne w probówkach i odczynniki

6645. Przyrządy do pomiaru czasu

Włączono: zegary; urządzenia rejestracji czasu pracy; rejestratory czasu; znaczniki czasu; mechanizmy zegarów i zegarków; zegarki ręczne

6650. Przyrządy optyczne, sprzęt kontrolny, elementy składowe i urządzenia dodatkowe

Uwaga: Przyrządy optyczne, które są zaprojektowane do wspólnego użytku z innymi zespołami lub sprzętem takim jak peryskopy dla okrętów podwodnych i urządzenia optyczne do wykorzystania w sprzęcie kierowania ogniem, są wyłączone z tej klasy i powinny być sklasyfikowane w tej samej klasie, co ich najbliższe bardziej rozwinięte zespoły. Sprzęt noktowizyjny jest sklasyfikowany w grupie 58. Klasa obejmuje wyroby zaprojektowane do sprawdzania optycznego.

Włączono: lornetki; szkła powiększające; mikroskopy; peryskopy; teleskopy; elementy optyczne, takie jak soczewki, pryzmaty, wizjery; ławy optyczne i urządzenia towarzyszące; endoskopy światłowodowe (niemedyczne)

Wyłączono: optyczne przyrządy do kierowania ogniem; geodezyjne optyczne przyrządy pomiarowe; przyrządy fotogrametryczne; oktanty; sekstanty; optyczne przyrządy zintegrowane ze sprzętem kierowania ogniem; przyrządy okulistyczne; kontrolny sprzęt elektroniczny urządzeń światłowodowych; endoskopy medyczne

6655. Przyrządy geofizyczne

Włączono: przyrządy geodezyjne, oceanograficzne i sejsmograficzne

Wyłączono: teleskopy

6660. Przyrządy i aparatura meteorologiczna

Włączono: balony meteorologiczne; zestawy radiosond; zestawy sond radarowych

6665. Przyrządy i aparatura do wykrywania niebezpieczeństw

Włączono: sprzęt do wykrywania, określania i pomiaru natężenia promieniowania; sprzęt do wykrywania gazu; sprzęt do wykrywania min lądowych

Wyłączono: ręczne alarmy gazowe (klasa 6350)

6670. Wagi

Włączono: wagi uruchamiane monetami, domowe, przemysłowe, pocztowe i laboratoryjne

6675. Przyrządy do szkicowania, geodezyjne i kartograficzne

Włączono: przyrządy kreślarskie, narzędzia do szkicowania; przymiary rysunkowe inżynieryjne i architektoniczne; poziomice; teodolity z lunetą; instrumenty fotogrametryczne; astrolabium; pręty poziomujące; stoły topograficzne; wysokościomierze miernicze; teodolity

Wyłączono: taśmy miernicze geodezyjne

6680. Przyrządy do pomiaru przepływu cieczy i gazów, poziomu cieczy i ruchu mechanicznego

Włączono: przyrządy pływakowe do pomiaru poziomu paliwa; obrotomierze; prędkościomierze; aparaty i przyrządy do pomiaru obrotów; wskaźniki przepływu tlenu; tachometry, włączając tachometry silnikowe

Wyłączono: przyrządy kombinowane (klasa 6695); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660); zawory sterowania automatycznego (grupa 48)

6685. Przyrządy do pomiaru i kontroli ciśnienia, temperatury i wilgotności

Włączono: termometry, w tym termometry silnikowe; wskaźniki ciśnienia; próbniki termopary; żarówki oporowe

Wyłączono: termometry szpitalne (klasa 6515); wyłączniki termostatyczne i funkcjonujące na zasadzie różnicy ciśnień (klasa 5930); przyrządy meteorologiczne (klasa 6660)

6695. Przyrządy pomiarowe pozostałe

Włączono: przyrządy do pomiaru zmian ciśnienia; taksometry; siłomierze

Wyłączono: przyrządy dentystyczne, medyczne, chirurgiczne i weterynaryjne

67. SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

Uwaga: Klasa obejmuje komputery (włączając zespoły komputerowe, systemy komputerowe i elementy składowe) specjalnie zaprojektowane do zastosowania z wyposażeniem fotograficznym.

6710. Kamery filmowe

Włączono: lotnicze kamery filmowe i kamery filmowe do wykonywania map

Wyłączono: kamery telewizyjne nie przystosowane do użycia na samolocie (klasa 5820); kamery telewizyjne przystosowane do użycia na samolocie (klasa 5821); kamery video (klasa 5821)

6720. Aparaty fotograficzne

Włączono: kamery do zdjęć lotniczych, kartograficznych, mikrofilmów, fotokopiujące i studyjne

Wyłączono: kamery rentgenowskie (klasa 6525), rentgenowskie urządzenia przemysłowe (klasa 6635)

6730. Sprzęt projekcyjny

Włączono: ekrany; przeglądarki; rzutniki map fotograficznych; zintegrowane przeglądarki /drukarki i przechowalnie mikrofilmów oraz systemy wyszukiwania

6740. Sprzęt do wywoływania i obróbki zdjęć

Włączono: sprzęt do montażu filmowego; powiększalniki; suszarki; prasy; drukarki; naczynia do płukania

6750. Materiały fotograficzne

Włączono: światłoczuły papier fotograficzny; chemikalia fotograficzne specjalnego przeznaczenia; filmy nie obrobione; lampy błyskowe

Wyłączono: filmy rentgenowskie (klisze) (klasa medyczna 6525 lub przemysłowa 6635); papier elektrograficzny do bezpośredniego elektrostatycznego drukowania lub kopiowania (klasa 7530)

6760. Sprzęt fotograficzny i akcesoria

Włączono: przyrządy do pomiaru oświetlenia; statywy trójnożne; filtry; urządzenia do pomiaru; reflektory fotograficzne szerokostrumieniowe; obiektywy; specjalistyczny sprzęt fotograficzny kontrolny

Wyłączono: lampy (żarówki) (klasa 6240); lampy błyskowe (klasa 6750)

6770. Film obrobiony

Włączono: klisze filmowe z ruchomym obrazem, nieme i dźwiękowe; klisze filmowe z obrazem nieruchomym

Wyłączono: filmy rentgenowskie (klasa medyczna 6525 lub przemysłowa 6635); filmy szkoleniowe i edukacyjne (klasa 6910); mikrofilmy obrobione (klasa 7670)

6780. Zestawy, komplety i wyposażenie fotograficzne

68. CHEMIKALIA I PRODUKTY CHEMICZNE

Uwaga: Ogólnie, pojedyncze niemedyczne elementy chemiczne i składniki są klasyfikowane w klasie 6810. Związki (lub mieszanki) chemicznych składników lub chemikalii, przygotowanych w poszczególnych rodzajach cieczy (innych niż woda), są generalnie klasyfikowane zgodnie z zastosowaniem, w klasach innych niż 6810. Przykładowo mieszanka chemiczna DDT jest sklasyfikowana w klasie 6810, podczas gdy DDT w formie aerozolu jako środek owadobójczy jest klasyfikowany w klasie 6840 - środki zwalczania szkodników i środki dezynfekcyjne. Podobne wyroby zaopatrzenia przyjmują nazwy niechemiczne, takie jak WYBIELACZ, OWADOBÓJCZY, PRZECIW KARALUCHOM, NIE ZAMARZAJĄCY. Są one ogólnie klasyfikowane zgodnie z ich zastosowaniem w klasach innych nit 6810, natomiast odpowiadające im składniki chemiczne, takie jak roztwór podchlorynu sodowego, chloran i glikol etylowy, są klasyfikowane w klasie 6810. Chemikalia medyczne są na ogół klasyfikowane w klasie 6505 - leki i środki biologiczne; substancje diagnostyczne w probówkach i odczynniki są klasyfikowane w klasie 6550 - zestawy kontrolne, diagnostyczne i odczynniki. Wyklucza się z tej grupy ciecze chemiczne przeznaczone wyłącznie do stosowania jako paliwa napędowe i utleniacze.

6810. Chemikalia

Włączono: rozpuszczalniki naftowe; składniki rozpuszczalne w wadzie; naturalne lub syntetyczne materiały garbnikowe; dekstryny i skrobia; żelatyny niejadalne; aceton; podstawowe chemikalia napędowe luzem niespecjalistyczne do stosowania w pociskach kierowanych

Wyłączono: chemikalia medyczne; gazy; dekstryny odlewnicze; chemikalia radiograficzne i fotograficzne; substancje diagnostyczne w probówkach i odczynniki

6820. Barwniki

Włączono: barwniki używane w gospodarstwie domowym

6830. Gazy sprężone i skroplone

Włączono: paliwo gazowe

Wyłączono: wojskowe gazy chemiczne; gazy medyczne; puste pojemniki gazowe, ich pokrywy, zawory i części zamienne do zaworów

6840. Środki do zwalczania szkodników i środki dezynfekujące

Włączono: środki odstraszające szkodniki; środki grzybobójcze; owadobójcze; przeciw gryzoniom; chwastobójcze

Wyłączono: dezodoranty osobiste

6850. Środki chemiczne specjalistyczne, pozostałe

Włączono: środki przeciwmgielne; środki zwilżające; środki trawiące i wypłukujące do litografiki; filc drukarski do naprawy litografiki; płyny odmrażające

69. MODELE, POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLENIOWE

Uwaga: Grupa obejmuje komputery (włączając zespoły komputerowe, systemy komputerowe i elementy), specjalnie zaprojektowane do stosowania jako pomoce szkoleniowe i urządzenia szkoleniowe.

6910. Pomoce szkoleniowe

Włączono: makiety; modele przekrojowe; modele wykonane w skali; filmy szkoleniowe; pomocnicze mapy szkoleniowe; pomoce szkoleniowe nawigacyjne; pomoce szkoleniowe przyrządów lotniczych; pomoce szkoleniowe przyrządów samolotowych; pojazdy szkoleniowe; pomoce szkoleniowe przyrządów silnikowych; pomoce szkoleniowe systemów hydraulicznych; przekroje, makiety lub amunicja rozkładana; wyposażenie szkoleniowe normalnie stosowane w pomieszczeniach szkoleniowych

Wyłączono: amunicję i broń ćwiczebną do zajęć praktycznych lub symulowanych, treningów, sztucznych pokazów, ćwiczeń

6920. Urządzenia szkoleniowe uzbrojenia

Włączono: trenażery do bombardowania; trenażery do strzelania z dział; cele holowane; zestawy treningowe pocisków kierowanych

Wyłączono: bezzałogowe cele samolotowe; cele bezzałogowe samolotowe do stosowania jako szkoleniowe, kontrolne do oceny skuteczności rakiet, fotograficznego rozpoznania; urządzenia szkoleniowe broni atomowej; pomoce szkoleniowe; amunicja i broń do zajęć praktycznych lub symulowanych, treningów, sztucznych pokazów, ćwiczeń

6930. Urządzenia treningowe (trenażery)

Włączono: trenażery połączone; urządzenia treningowe pilota automatycznego; urządzenia treningowe pomiaru znoszenia; trenażery nawigacji astronomicznej; trenażery nawigacji obliczeniowej; trenażery przyrządów lotniczych i przyrządów do lądowania; trenażery z wyświetlaniem terenu; wszystkie urządzenia treningowe operacyjne z wyjątkiem łączności i uzbrojenia

Wyłączono: pomoce szkoleniowe

6940. Urządzenia szkoleniowe łączności

Włączono: trenażery radarów dla obiektów naddźwiękowych; trenażery radarów nawigacyjnych; trenażery radarów poszukiwania i wykrywania; sprzęt ćwiczebny do kodowania

Wyłączono: pomoce treningowe

70. SPRZĘT DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH "ADPE" (WŁĄCZAJĄC OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE), OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE, ŚRODKI ZAOPATRZENIA I SPRZĘT DODATKOWY

Uwaga: Grupa obejmuje powszechnie dostępny na rynku sprzęt ogólnego przeznaczenia do automatycznego przetwarzania danych, elementy składowe i systemy sprzętu przetwarzania danych konfigurowane z nich, bez względu na zastosowanie, rozmiar, pojemność lub cenę, które są przeznaczone do zastosowania przy rozwiązywaniu lub przetwarzaniu różnego rodzaju problemów, zastosowań i nie posiadających specjalistycznego przeznaczenia przeciwstawnego do konfiguracji dla jakichkolwiek zastosowań specyficznych.

** Wykluczone z tej grupy jest ADPE (sprzęt do automatycznego przetwarzania danych) ogólnego przeznaczenia, który przed nabyciem jest modyfikowany, aby odpowiadać specyfikacjom rządowym. spełniający następujące warunki:

** 1 Nie będzie dalej na rynku, lub

** 2 Nie może być stosowany do przetwarzania rożnego rodzaju problemów lub zastosowań, lub

** 3 Może być użyty tylko jako integralna cześć wyższego systemu nie komputerowego.

7010. Konfiguracje systemowe ADPE

Uwaga: Grupa urządzeń analogowych, cyfrowych lub elektroniki hybrydowej, lub też urządzeń elektromechanicznych połączonych wewnętrznie w celu zastosowania jako system. Często odwołuje się do systemu ADP (Automatic Data Processing - automatyczne przetwarzanie danych), mimo że określenie "system" nie jest uważane jako rozstrzygające. Grupa obejmuje zespoły urządzeń składających się z centralnej jednostki przetwarzania CPU (Central Processing Unit) oraz niezbędnych urządzeń wejścia/ wyjścia, urządzeń dodatkowych, urządzeń pomiarów analogowych, oprogramowania użytkowego lub oprogramowania sprzętowego wymaganego do realizacji postawionych celów. Również zalicza się podzespoły oraz jednostki, w których urządzenia wejścia/ wyjścia, CPUS, i/lub urządzenia, dodatkowe lub elementy składowe są włączone do pojedynczego zespołu lub jednostki. Specjalnie zaprojektowane urządzenia włączone do systemu nie powinny wpływać na klasyfikację podstawowego zespołu lub jednostki.

7020. Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), analogowe

Uwaga: Analog jest odwzorowaniem w jednej formie warunków fizycznych istniejących w drugiej formie (tj. poziom rtęci w rurce reprezentuje temperaturę na termometrze; położenie kątowe wskazówki reprezentuje wartość prędkości na prędkościomierzu). Klasa obejmuje tylko centralne jednostki przetwarzania przyjmujące jako wejścia elektrycznych odpowiedników dla fizycznych warunków, takich jak przepływ, temperatura, ciśnienie, położenie kątowe lub napięcie, prowadzących obliczenia poprzez operowanie tymi odpowiednikami elektrycznymi w celu otrzymania wyników potrzebnych do dalszego zastosowania.

7021. Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), cyfrowe

Uwaga: System cyfrowy oparty jest na zasadzie odwzorowania dyskretnych liczb, symboli i znaków alfabetycznych poprzez przypisywanie zakodowanej kombinacji impulsów elektrycznych. Klasa obejmuje tylko centralne jednostki przetwarzania akceptujące informacje specjalistyczne odwzorowane przez impulsy cyfrowe, urządzenie zdolne do przeprowadzenia sekwencji operacji arytmetycznych i logicznych (program) nie tylko na bazie danych, lecz także wg programu zawartego w jego pamięci wewnętrznej (zaprogramowanej) bez interwencji operatora.

7022. Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), hybrydowe

Uwaga: Pojęciem hybryda określa się kombinację zdolności analogowych i cyfrowych określonych w klasach 7020 i 7021 z przekształceniem zdolności wymaganych do łączności wewnętrznej.

7025. Urządzenia wejścia/wyjścia ADP oraz pamięci

Uwaga: Klasa obejmuje urządzenia stosowane do kontrolowania i przekazywania informacji do i z komputera. Urządzenie wejściowe jest stosowane do wprowadzenia danych i poleceń dla komputera. Urządzenie wyjściowe jest stosowane do przekazywania wyników przetworzenia przez komputer do urządzeń peryferyjnych ADP. Urządzenia wejścia/wyjścia łączą obydwie funkcje w tym samym urządzeniu. Klasa obejmuje również drukarki, monitory, urządzenia napędu dysków (magnetyczne, optyczne i fotooptyczne), urządzenia napędu taśmy, połączenia, końcówki, urządzenia wprowadzania danych i jednostki przekazywania danych. Klasa obejmuje także urządzenia optycznych dysków kompaktowych (CD), stosowanych dla przechowywania i odczytywania danych i oprogramowania.

7030. Oprogramowanie ADP

Uwaga: Oprogramowanie jest to szereg instrukcji lub objaśnień w formie akceptowalnej przez CPU (jednostki centralne przetwarzania), zaprojektowane, aby uzyskać odpowiednią konfigurację ADPE w celu wykonania działania lub operacji, lub zebrania danych w formie możliwej do przetworzenia i działania przez komputer.

Włączono: programy systemowe, takie jak systemy operacyjne, translatory języka symbolicznego, programy kompilujące, standardowe programy wykonawcze, programy interpretujące, programy tłumaczące /translatory/; programy użytkowe jak programy sortujące, przeniesienia danych na inny nośnik, programy obsługowo - diagnostyczne, programy aplikacyjne, takie jak listy płac, wykazy zapasów i programy analiz inżynieryjnych

Wyłączono: programy zaprojektowane według rządowych specyfikacji, aby spełnić wymagania poszczególnego użytkownika lub do stosowania z ADPE odpowiednio sklasyfikowanych w ramach innej grupy niż 70.

** również wyłączono działające ręcznie i ręczne programy klasyfikowane w grupie 76

7035. Sprzęt dodatkowy ADP

Uwaga: Klasa obejmuje różne urządzenia i dodatkowe kontrolne urządzenia, które są zaprojektowane do stosowania w kombinacji lub w połączeniu z konfiguracją ADPE, lecz nie stanowią części tej konfiguracji.

** sprzęt dodatkowy ADP obejmuje testową taśmę magnetyczną, sprzęt atestowy i sprzęt czyszczący; kontrolny pakiet dysków, taśmę, sprzęt do obsługi taśm, przewijacze, sklejarki i nawijarki, regeneratory kart. Zalicza się również do tej klasy kompletne jednostki i elementy sprzętu dodatkowego o ogólnym przeznaczeniu, dostępnego na rynku, który nie jest specyficznie przeznaczony do zastosowania jako część systemu, takiego jak system uzbrojenia, system sterowania, system cyfrowego przetwarzania zobrazowania, system rakietowy, system łączności lub nawigacji. Zalicza się również dodatkowe systemy sterowania i elementy składowe nie przeznaczone do stosowania w procesie sterowania operacjami obrabiania narzędzi w maszynach automatycznych, w których przepływ, ciśnienie, temperatura lub inne parametry są kontrolowane przez przyrządy regulacyjne w głowicach maszyn automatycznych oraz przez wykonywane operacje.

7040. Sprzęt do kart i taśm dziurkowanych

Włączono: maszyny układające, klawiaturowe dziurkarki kart, maszyny tablicujące; maszyny sprawdzające; urządzenia reprodukcyjne do kart dziurkowanych; dziurkarki sumaryczne, sortowniki, opisywacze

Wyłączono: maszyny do aktualizacji kart przeznaczonych do stosowania w systemie ADPE

7042. Urządzenia sterowane mikroprocesorem

Włączono: mini- lub mikrokomputery stosowane jako mechanizmy sterujące, tam gdzie technologia komputerowa jest zasadnicza w sterowaniu, monitorowaniu, mierzeniu i zarządzaniu procesami, urządzeniami, przyrządami i innym sprzętem

Wyłączono: urządzenia sterujące do mini- i mikrokomputerów, które są przeznaczone do stosowania w integralnych wyższych systemach, tj. lotniczych systemach kierowania ogniem, sterowania numerycznego głowicami maszyn, sterowania sprzętem drukującym, przyrządach pomiarowych ruchu, w sprzęcie biurowych systemów informacyjnych i tym podobne

7045. Materiały eksploatacyjne ADP

Uwaga: Klasa obejmuje taśmy uszczelniające ADP, bębny i piasty, pojemniki do przenoszenia i tym podobne. Również zalicza się wszystkie nie zapisane środki magnetyczne, przeznaczone do stosowania w wyposażeniu ADP, takie jak taśmy magnetyczne, kasety i dyskietki. Zalicza się również dyski optyczne stosowane do przechowywania danych.

7050. Elementy składowe systemów automatycznego przetwarzania danych ADP

Uwaga: Klasa obejmuje zespoły komponentów ADP będących częściami analogowych, cyfrowych i hybrydowych urządzeń przetwarzania danych. Wyklucza się z tej klasy wyroby, dla których specyficzne klasy są bardziej odpowiednie. Struktura i indeksy KWO będą regulować klasyfikację tych wyrobów, które są dopuszczone do klasyfikacji tylko w pojedynczych klasach.

71. MEBLE

7105. Meble wyposażenia mieszkań

Włączono: łóżkowe siatki sprężynowe otwarte (całe z metalu); krzesła składane; meble kempingowe; lustra ścienne i w umeblowaniu; popielniczki na stojakach

Wyłączono: łóżka szpitalne i siatki sprężynowe; popielniczki; materace; łóżka sprężynowe typu skrzyniowego pokryte materiałem tekstylnym

7110. Meble biurowe

Włączono: szafka kartotekowa; sejfy; meble pocztowe; meble szkolne; tablice szkolne

Wyłączono: sejfy do ochrony dentystycznych klisz rentgenowskich; sprzęt rejestracji obrazu

7125. Szafki, schowki, skrzynie, regały i półki

Włączono: szafki kuchenne; półki przegrodowe

Wyłączono: szafki na buty, szafki kartotekowe

7195. Meble i urządzenia, pozostałe

Włączono: meble wykonane z kamienia, gliny i betonu; meble audytoryjne i teatralne, meble biblioteczne, stanowiska kasjerskie

72. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH

7210. Wyposażenie mieszkań z wyjątkiem mebli

Włączono: wyposażenie domowe tekstylne, plastikowe, papierowe, gumowe i inne materiały; prześcieradła, poduszki, koce i inne artykuły pościelowe; lepy na owady; obrusy; ręczniki; kilimki; materace; siatki sprężynowe łóżkowe typu skrzyniowego (pokryte materiałem); zestawy łóżkowe zawierające siatkę sprężynową i materac

Wyłączono: wykładziny podłogowe; zasłony; draperie; serwetki papierowe; serwetki papierowe ozdobne; siatki sprężynowe łóżkowe metalowe otwarte

7220. Wykładziny podłogowe

Włączono: linoleum; płytki gumowe i asfaltowe; dywany; chodniki; bieżniki

Wyłączono: maty podłogowe samochodowe

7230. Zasłony, markizy i rolety

Włączono: zasłony; specjalny osprzęt metalowy i zakończenia zasłon, draperii, żaluzji i rolet okiennych

7240. Pojemniki do pomieszczeń mieszkalnych i handlowych

Włączono: zbiorniki na odpadki; pojemniki do spryskiwania; kosze na ubrania; kosze domowe; pojemniki gospodarcze tekstylne

7290. Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i handlowych, pozostałe

Włączono: zestawy kominków; wazy i urny; domowe maszyny do szycia

73. SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA POSIŁKÓW

7310. Sprzęt do gotowania, pieczenia i podawania posiłków

Uwaga: Klasa obejmuje sprzęt do podgrzewania i/lub studzenia stosowany przy wystawianiu i podawaniu żywności.

Włączono: stoły podgrzewające i/lub studzące, stacjonarne i przenośne; wózki obsługowe; polowe i ruchome piece do pieczenia; tostery; formy metalowe do wafli; ruszty do pieczenia; lotniczy, morski i kolejowy sprzęt specjalny do gotowania potraw; urządzenia z integralną częścią podgrzewającą; szafy i gabloty wystawowe typu kawiarnianego; saturatory z wodą sodową; dozowniki mleka, wody i/lub lodów; lady z zimną żywnością; kombinowany sprzęt grzewczo-chłodzący do podawania żywności; urządzenia do nasycania dwutlenkiem węgla; inne typy urządzeń chłodzących do obsługi i wystawiania żywności powszechnie używane w kawiarniach, stołówkach i halach kuchennych i tym podobne

Wyłączono: wózki inne niż obsługowe; sprzęt chłodzący wykorzystywany do przechowywania żywności w celach domowych, profesjonalnych i naukowych; saturatory z płynami do picia; (patrz klasa 4110 dla wyrobów wyłączonych z klasy 7310)

7320. Urządzenia i sprzęt kuchenny

Włączono: maszyny zmywające naczynia; maszyny do krojenia na plasterki żywności (wędlin); miksery żywności; wózki gospodarcze przeznaczone specjalnie do stosowania w kuchni i jadalni

Wyłączono: zlewozmywaki; wózki obsługowe (patrz klasa 7310 dla wózków do obsługi żywności)

7330. Naczynia i przybory kuchenne

Włączono: kotły, garnki; patelnie; otwieracze do puszek; tarki; przyrządy do ucierania żywności; tasaki; termosy, słoiki

Wyłączono: przyrządy z integralną częścią grzewczą; noże; widelce; łyżki

7340. Sztućce i ich zestawy

Włączono: noże; widelce; łyżki; noże myśliwskie

7350. Naczynia stołowe

Włączono: porcelanę i wyroby garncarskie; wyroby szklane; papierowe tacki i kubki

7360. Zestawy, komplety, moduły do przygotowywania i podawania posiłków

74. MASZYNY BIUROWE, SYSTEMY DO PRZETWARZANIA TEKSTU I SPRZĘT DO OBRÓBKI OBRAZU

7420. Maszyny do księgowania i liczenia

Włączono: maszyny księgujące i maszyny sumujące oraz kalkulatory elektroniczne

Wyłączono: maszyny systemu kart dziurkowanych; maszyny lub urządzenia, które mogą być wykorzystywane do różnych problemów poprzez wewnętrzną realizację serii instrukcji nie ograniczonych do specyficznych funkcji uruchomienia klawisza, lecz sterowanych językiem maszyn przetwarzania danych (powszechnego użytku)

7430. Maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania

Włączono: maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania z wbudowanymi funkcjami elektrycznymi/elektronicznymi, takimi jak marginesy, nagłówki, tabulatory, centrowanie i czynności pokrewne

Wyłączono: maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania przeznaczone pierwotnie do stosowania jako składniki systemu ADPE lub stosowane jako programowalne i ewentualnie wykorzystywane do różnych zastosowań poprzez wewnętrzną realizację serii instrukcji nie ograniczonych do specyficznych funkcji uruchomienia klawisza, lecz sterowanych językiem maszyn przetwarzania danych (powszechnego użytku)

7435. Sprzęt biurowy do edycji dokumentów

Wyłączono: ADPE ogólnego przeznaczenia, które są zaprojektowane pierwotnie do zastosowania poprzez wewnętrzną realizację serii instrukcji nie ograniczonych do specyficznych funkcji uruchomienia klawisza, lecz sterowanych językiem maszyn przetwarzania danych (powszechnego użytku), aby przetworzyć różne czynności, takie jak zarządzanie finansami, logistyką, sprawami naukowymi, łączności i temu podobne

7450. Maszyny biurowe do nagrywania i odtwarzania głosu

Włączono: dyktafony; maszyny do transkrypcji; kombinowane maszyny do nagrywania i transkrypcji

Wyłączono: urządzenia łączności do rejestracji i odtwarzania dźwięku

7460. Sprzęt do nagrywania obrazu - video, przeglądarki do mikrofilmów

Włączono: sprzęt do rejestracji obrazu pracujący z napędem elektrycznym i ręcznym; stacjonarne i obrotowe wizyjne katalogi indeksów; specjalnie przygotowane elementy, takie jak pojemniki na druty i pręty, nakładki, druty blokujące i blokady kanału; tablice sterujące; regały na segregatory; urządzenia i systemy przeznaczone do automatycznego przechowywania i wyszukiwania wydrukowanych dokumentów. Dla automatycznego systemu wyszukiwania posiadającego integralną przeglądarkę lub przeglądarkę/drukarkę - patrz klasa 6730

7490. Maszyny biurowe, pozostałe

Włączono: urządzenia adresujące; maszyny do operacji czekowych; maszyny liczące monety; pocztowe maszyny do operacji walutowych

Wyłączono: temperówki ołówków; zszywacze biurowe; sprzęt kopiujący

75. URZĄDZENIA I ARTYKUŁY BIUROWE

7510. Artykuły biurowe

Włączono: kredki; gumki do wycierania; segregatory na dokumenty; atrament do pisania; atrament do drukarek; spinacze do papieru; ołówki; obsadki do piór i pióra; linijki typu biurowego; materiały malarskie; taśmy samoprzylepne

Wyłączono: urządzenia biurowe; pióra ciśnieniowe; pędzle artystyczne; materiały piśmiennicze papierowe; formularze; ołówki mechaniczne

7520. Urządzenia biurowe i akcesoria

Włączono: dywizorki; pióra ciśnieniowe i zestawy piór biurowych; temperówki do ołówków; dziurkacze do papieru; zszywacze typu biurowego; akcesoria artystyczne, takie jak sztalugi, pistolety natryskowe; suwaki logarytmiczne

7530. Materiały piśmiennicze i formularze

Włączono: formularze handlowe; książki rejestrów; formularze obliczeń pomiarowych; karty do maszyn elektrycznych księgujących; formularze zatwierdzone do stosowania w indywidualnej działalności rządowej

Wyłączono: formularze zatwierdzone do stosowania we własnej działalności rządowej

7540. Formularze znormalizowane

Włączono: tylko te formularze standardowe zatwierdzone do szerokiego stosowania na szczeblu rządowym poprzez działalność państwową uprawomocnioną do posługiwania się nimi (tak jak Główny Urząd Statystyczny oraz podobne instytucje)

Wyłączono: formularze zatwierdzone do stosowania we własnej działalności rządowej

76. KSIĄŻKI, MAPY I INNE WYDAWNICTWA

7610. Książki i broszury

Włączono: techniczne i nietechniczne książki i broszury; przepisy; instrukcje obsługi; instrukcje techniczne

Wyłączono: książki i kartki muzyczne; periodyki; biblie

7630. Gazety i periodyki

7640. Mapy, atlasy, tablice i globusy

Wyłączono: mapy do celów szkoleniowych

7641. Mapy lotnicze, tablice i dane geodezyjne

7642. Mapy hydrograficzne, tablice i dane geodezyjne

7643. Mapy topograficzne, tablice i dane geodezyjne

7644. Mapy cyfrowe, tablice i dane geodezyjne

7650. Rysunki i ich specyfikacje

Włączono: dokumentację federalną, wojskową i departamentową

7660. Zeszyty nutowe i książki muzyczne

Wyłączono: śpiewniki

7670. Mikrofilmy obrobione

7690. Materiały drukowane, pozostałe

Włączono: wzorce do odbijania; plakaty drukowane; etykiety drukowane

Wyłączono: partytury i książki muzyczne

77. INSTRUMENTY MUZYCZNE, GRAMOFONY I RADIA POWSZECHNEGO UŻYTKU

7710. Instrumenty muzyczne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne instrumenty muzyczne. Zespoły urządzeń, części, przyrządy lub akcesoria do stosowania w instrumentach muzycznych są klasyfikowane w innych klasach.

Wyłączono: gramofony; radia; odbiorniki telewizyjne

7720. Części i urządzenia dodatkowe instrumentów muzycznych

Włączono: futerały na instrumenty; pulpity muzyczne; kamertony stroikowe

7730. Gramofony, radia i odbiorniki telewizyjne powszechnego użytku

Uwaga: Klasa obejmuje tylko kompletne gramofony typu domowego, kompletne radia typu domowego oraz kompletne odbiorniki telewizyjne typu domowego. Wyroby finalne, zespoły, części zamienne, urządzenia dodatkowe przeznaczone do użycia z urządzeniami wymienionymi powyżej są klasyfikowane w innych klasach.

Włączono: zestawy kombinowane

Wyłączono: gramofony uruchamiane monetami; magnetofony przewodowe i taśmowe

7740. Płyty gramofonowe

Wyłączono: płyty gramofonowe do celów szkoleniowych

78. SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY

7810. Sprzęt sportowy

Włączono: wyposażenie baseballowe; wyposażenie do koszykówki; rękawice bokserskie; maski szermiercze; przybory wędkarskie z wyjątkiem handlowych; piłka ręczna; hokejowe nakolanniki ochronne

Wyłączono: ubrania lekkoatletyczne i sportowe

7820. Gry, zabawki i mobilne urządzenia do gier

Włączono: wózki dziecięce; warcaby; wózki dla lalek; lalki; karty do gry; rowerki; zestawy rzemieślnicze nie sklasyfikowane w innych klasach

7830. Sprzęt rekreacyjny i przybory gimnastyczne

Włączono: ześlizgi dla dzieci; huśtawki; parki rozrywkowe i wyposażenie galerii strzelniczych; wyposażenie placów gier i zabaw; stoły bilardowe i wyposażenie bilardowe; wyposażenie sal gimnastycznych

79. SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

7910. Sprzęt do polerowania podłóg i odkurzania

Włączono: domowy i przemysłowy sprzęt odkurzający; urządzenia do czyszczenia dywanów

Wyłączono: odkurzacze samobieżne i montowane na przyczepach

7920. Miotły, szczotki, zmywaki i gąbki

Włączono: wyżymaczki; miotełki

Wyłączono: szczotki do włosów; szczoteczki do zębów; pędzle malarskie i artystyczne

7930. Środki czyszczące i polerujące

Włączono: proszki czyszczące; mieszaniny piorące; detergenty; mydła nietoaletowe; środki polerujące i woskujące samochodowe i domowe

Wyłączono: mydła do golenia; mydła toaletowe; preparaty do szorowania; środki do czyszczenia wyrobów metalowych lakierowanych; detergenty chirurgiczne

80. PĘDZLE, FARBY, ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I KLEJE

8010. Farby, lakiery, pokosty i wyroby pokrewne

Włączono: farby wodne; farby olejne; sykatywy do farb; impregnaty drzewne i ścienne; lakiery; farby podkładowe; barwniki do barwienia; bejca; terpentyny; zmywacze farby Wyłączono: aceton

8020. Pędzle do malowania i pędzle artystyczne

Wyłączono: rozpryskiwacze farb

8030. Środki konserwujące i masy uszczelniające

Włączono: preparaty ognioodporne; preparaty wodoodporne; preparaty odporne na działanie warunków atmosferycznych; pasty do smarowania pasów; środki zapobiegające zmianie wymiaru; preparaty wysuszające i nadające połysk; kit

Wyłączono: środki konserwujące żywność

8040. Kleje

Włączono: kleje; kleje roślinne; klejonki; cement klejący

81. POJEMNIKI, OPAKOWANIA I ŚRODKI DO PAKOWANIA

Uwaga: Skrzynie; walizy; pudełka; beczki; torby lub inne pojemniki posiadające specyficzne przeznaczenie do składowania kompletów narzędzi i zestawów lub indywidualnych wyrobów (z / lub bez dołączonych części składowych urządzeń lub części zamiennych) dla ich ochrony, gdy nie są używane lub dla wygody użytkownika są klasyfikowane w tej samej klasie, co wyroby, do których są przeznaczone lub w innych odpowiednich klasach. Jednakże, gdy skrzynie, walizy, pudełka, beczki, torby lub inne pojemniki są umieszczone w kontenerze wysyłkowym, są klasyfikowane w grupie 81.

8105. Torby i worki

Włączono: pokrowce wysyłkowe i ochronne; wkładki do toreb i worków; torby wysyłkowe tekstylne i z papieru laminowanego; zamknięcia do toreb i worków

8110. Zbiorniki cylindryczne, puszki i bańki

Włączono: beczki; baryłki; kubły wysyłkowe i do przechowywania; tubki; tubki pocztowe i napełnione; zamknięcia do opakowań cylindrycznych i puszek

8115. Skrzynie, kartony i opakowania z przegrodami

Włączono: pudełka na buty; opakowania piwa; pudełka na pigułki; skrzynie na pianina; skrzynie na silniki; skrzynie na lotnicze celowniki bombowe

Wyłączono: pudełka specjalne; opakowania i kontenery przeznaczone do wysyłki, przechowywania i składowania amunicji, broni jądrowej, materiałów wybuchowych, pocisków kierowanych, wojskowych środków chemicznych; kontenery wielorakiego użycia przeznaczone do sprzętu specjalistycznego, takiego jak: kontener wysyłkowy i do składowania elementów samolotu, pojazdów kosmicznych, pojazdów motoryzacyjnych, okrętów, naziemnego sprzętu łączności.

8120. Zbiorniki gazu skroplonego

Uwaga: Klasa obejmuje puste handlowe i przemysłowe butle gazowe i ich głowice, zawory i części zamienne do zaworów.

Wyłączono: butle napełnione gazem i wyroby związane z systemem dozowania gazu i gazu płynnego, zarówno ruchome, jak i zamontowane na stałe. Wszystkie elementy stałego systemu dozowania gazu są klasyfikowane według zastosowania lub funkcji sprzętu finalnego, dla którego są przeznaczone

8125. Butelki i słoje

Włączono: dzbanki i gąsiory; ampułki

8130. Bębny i szpule

8135. Opakowania i materiały do pakowania luzem

Włączono: papier do owijania; papier odporny na wilgoć; wełna drzewna do opakowań; watolina do pakowania; papier falisty; taśmy ściskające, taśmy mocujące; uchwyty załadunkowe; taśmy z papieru gumowanego; przegrody; wkładki skrzyniowe; włókno cięte do pakowania; druty ściskające; wkładki amortyzujące

Wyłączono: substancje klejące; folię aluminiową inną niż dla celów opakowania i przetwarzania żywności

8140. Skrzynie, opakowania i specjalne pojemniki do amunicji i środków jądrowych

Uwaga: Klasa obejmuje tylko pojemniki i osprzęt przeznaczony do przechowywania, obsługi i wysyłki amunicji, materiałów wybuchowych i bojowych środków chemicznych.

Włączono: wszystkie pojemniki przystosowane do przechowywania i wysyłki pocisków kierowanych, sekcji większych pocisków, głowic pocisków rakietowych i innych części składowych pocisków rakietowych

Wyłączono: pojemniki ogólnego przeznaczenia, pojemniki wysyłkowe i przechowujące do wielokrotnego stosowania, specjalnie zaprojektowane dla elementów samolotu, pojazdu kosmicznego, pojazdów motoryzacyjnych, okrętów i naziemnego sprzętu łączności

8145. Pojemniki do transportu i przechowywania, specjalistyczne

Uwaga: Klasa obejmuje pojemniki wielokrotnego użytku specjalnie zaprojektowane do wysyłki i przechowywania sprzętu specjalistycznego, tj. pojemniki wysyłkowe i do przechowywania elementów składowych samolotu, pojazdów kosmicznych, pojazdów samochodowych, okrętów, naziemnego sprzętu łączności itp.

Włączono: elementy składowe o specjalnym przeznaczeniu (nigdzie dotychczas nie klasyfikowane), właściwe dla specjalistycznych pojemników wysyłkowych i do przechowywania

Wyłączono: pojemniki ogólnego przeznaczenia; specjalnie zaprojektowane pojemniki do amunicji, broni jądrowej, materiałów wybuchowych, bojowych środków chemicznych i elementów składowych pocisków kierowanych. Wyłączono również z tej klasy wyroby, dla których jest odpowiednia bardziej specyficzna klasa.

83. MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRA, FUTRA, STROJE I BUTY, NAMIOTY I FLAGI

8305. Tkaniny tekstylne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko tekstylia luzem. Wyklucza się z tej klasy wyroby pocięte lub przetworzone wstępnie, co ogranicza ich użyteczność do specyficznego zastosowania. Takie wyroby są klasyfikowane w tej samej klasie co wyrób lub wyroby, dla którego są przeznaczone, względnie w innej właściwej klasie.

Włączono: materiał brezentowy; włókna z tworzyw sztucznych; materiały filcowe; wyroby siatkowe z włókien sztucznych i tekstylnych; ceraty; odpady; tekstylne

Wyłączono: dywany, chodniki

8310. Przędza i nici

8315. Galanteria i dodatki do odzieży

Włączono: guziki; szpilki krawieckie; igły; poduszki naramienne; hafty; wzory artystyczne do haftowania i wyszywania artystycznego; siatki na włosy; zestawy przyborów do szycia

Wyłączono: przędzę; nici; sprzączki ogólnego przeznaczenia

8320. Materiały wyścielające i wypychające

Włączono: przerobione pierze i puchy; przerobiony mech hiszpański; watolina bawełniana; kapok

Wyłączono: nie przetworzone pierze i puch

8325. Materiały futrzarskie

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały futrzarskie luzem. Wyklucza się z tej klasy wyroby uprzednio skrojone lub ukształtowane, co ogranicza ich użyteczność do specjalnych zastosowań. Wyroby takie są klasyfikowane w tej samej klasie co wyrób lub wyroby, dla których zostały przeznaczone, względnie w innej właściwej klasie.

Włączono: torby; błamy i maty futrzane

8330. Skóra

Włączono: skóry odzieżowe; skóry lakierowane; skóry na rękawiczki; skóry na obuwie; skóry tapicerskie; skóry do celów przemysłowych

Wyłączono: pasy; skóry na obuwie

8335. Materiały obuwnicze i do wykrawania podeszew

Włączono: napiętki; fleki; sznurowadła obuwnicze; kopyta szewskie i podeszwy z protektorem; ozdobne sprzączki obuwnicze i kokardy

8340. Namioty i brezenty impregnowane

Uwaga: Dopasowane pokrowce specjalnie zaprojektowane do stosowania ze specyficznymi pojedynczymi typami wyposażenia są wyłączone z tej klasy i powinny być klasyfikowane w tych samych klasach co wyroby, dla których są one przeznaczone, względnie w innych właściwych klasach.

Włączono: szpilki namiotowe; maszty namiotowe; różne pokrowce z włókien tkanych lub nietkanych, nie przeznaczone do stałego zamocowania

8345. Flagi i proporce

Włączono: flagi sygnalizacyjne; drzewce flagowe; wzory sygnałów (flagowych); maszty flagowe; samochodowe drzewce flagowe; koła pasowe stopniowe (na masztach); pasy do trzymania drzewca flagowego, flagi na semaforach.

84. ODZIEŻ, WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I INSYGNIA

8405. Odzież męska

Włączono: wojskowe i niewojskowe mundury; cywilne ubrania; nakrycia głowy; odzież roboczą (zwykłą bez zabezpieczeń); koszule; spodnie; płaszcze

Wyłączono: wyroby objęte innymi klasami jak ubrania o specjalnym przeznaczeniu; hełmy stalowe i plastikowe; odzież ochronną; rękawice ochronne; obuwie ochronne

8410. Odzież damska

Włączono: mundury wojskowe i niewojskowe; ubrania cywilne; nakrycia głowy; ubrania robocze (zwykłe bez zabezpieczeń); koszule; spódnice; bluzy

Wyłączono: wyroby objęte innymi klasami jak ubrania specjalnego przeznaczenia; hełmy plastikowe i metalowe; odzież ochronną; rękawice ochronne; obuwie ochronne

8415. Odzież specjalnego przeznaczenia

Uwaga: Klasa obejmuje zestawy ubraniowe lotnicze i ich składniki, zimowe, letnie i okresu przejściowego. Wyklucza się z tej klasy specjalistyczne zestawy lotnicze antytermiczne, wysokościowe, częściowo - ciśnieniowe, w pełni ciśnieniowe i ich specjalistyczne składniki.

Włączono: okrycia głowy o specjalnym przeznaczeniu, włączając hełmy, z wyjątkiem kuloodpornych; ubranie ochronne i bezpieczne; ubiory sportowe; rękawice bojowe, ochronne i robocze; ubrania ochronne dla członków załóg na pokładzie okrętów podwodnych; elementy składowe ubioru lotniczego do wykorzystania w zestawach specjalistycznych i konwencjonalnych

Wyłączono: rękawice sportowe i lekkoatletyczne; buty ciężarowców; obuwie ochronne; osobiste ubrania ochronne; specjalistyczne ubrania szpitalne i chirurgiczne; ubrania o specjalistycznym przeznaczeniu kuloodpornym; klasa ta będzie zawierać wspólne składniki dla wyrobów kuloodpornych i konwencjonalnych

8420. Bielizna męska i ubrania nocne męskie

8425. Bielizna damska i ubrania nocne damskie

Włączono: gorsety, pasy do pończoch

8430. Obuwie męskie

Włączono: buty gumowe; buty sportowe; buty ochronne; specjalistyczne buty ochronne dla członków załogi okrętu podwodnego

8435. Obuwie damskie

Włączono: buty gumowe; buty sportowe; buty ochronne

8440. Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe męskie

Włączono: chusteczki do nosa; szelki; spinki; paski; rękawice do ubiorów wyjściowych; getry typu ogólnego

8445. Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe damskie

Włączono: chusteczki do nosa; spinki; paski; apaszki; torebki damskie; rękawiczki do ubiorów wyjściowych; getry typu ogólnego

8450. Ubiory dziecięce i niemowlęce oraz dodatki

Włączono: obuwie; ubrania; nakrycia głowy; rękawiczki; bielizna; ubrania nocne

8455. Odznaki i insygnia

Uwaga: Klasa obejmuje tylko wyroby noszone przez osoby.

Wyłączono: dystynkcje nie noszone przez osoby

8460. Torby bagażowe

Włączono: kuferki żołnierskie; teczki; kufry; walizki

Wyłączono: worki na odzież; torebki na przybory toaletowe

8465. Wyposażenie indywidualne

Włączono: małe torby z uszami; cylindryczne worki na wyposażenie osobiste; pasy amunicyjne; pasy na pistolety; kajdanki; śpiwory; plecaki; toboły podróżne; okulary przeciwsłoneczne; narty; buty śniegowe; bagnety z pochwami

Wyłączono: artykuły toaletowe; przybory do sprzątania; pojemniki do użyteczności fabrycznej

8470. Ubrania kuloodporne

Włączono: ubiory specjalistyczne stosowane jako kuloodporne

Wyłączono: wszystkie rodzaje ubrań specjalistycznych lotniczych i akcesoria, które mają zawierać właściwości kuloodporne jako funkcję dodatkową; ubrania do specjalistycznego użycia, których główne przeznaczenie jest inne niż ochrona przed pociskami

8475. Ubrania specjalistyczne lotnicze i dodatki

Włączono: specjalistyczne zestawy ochronne przeznaczone do różnych warunków atmosferycznych, przeciwprzeciążeniowe, częściowo ciśnieniowe i pełnociśnieniowe oraz elementy specjalistyczne do tego wyposażenia, włączając hełmy ochronne nie zmieniające kształtu wraz z ciśnieniem, urządzenia do ochrony oczu i wyroby do ochrony przed hałasem

Wyłączono: standardowe zestawy ubraniowe lotnicze zimowe, letnie i okresu przejściowego oraz ich elementy składowe; składniki zaprojektowane do stosowania w specjalistycznym i konwencjonalnym ubraniu lotniczym

85. ŚRODKI TOALETOWE

Uwaga: Wyklucza się z tej grupy kosmetyki medyczne i toaletowe, które są określone jako leki. Państwa NATO mogą stosować własne dokumenty prawne określające wykazy leków i kosmetyków. Dla kosmetyków medycznych i środków toaletowych właściwa jest klasa 6508.

8510. Perfumy, preparaty toaletowe i pudry

Włączono: wody kolońskie; kosmetyki; dezodoranty; depilatory; wody toaletowe

8520. Mydło toaletowe, środki do golenia i do higieny jamy ustnej

Włączono: pasty do zębów; mydła do golenia

Wyłączono: mydła medyczne

8530. Przybory osobiste toaletowe

Włączono: szczotki do włosów; szczotki do paznokci; pilniczki do paznokci; szczoteczki do zębów; przybory do manicure i pedicure; nożyczki i żyletki

Wyłączono: nici dentystyczne

8540. Środki toaletowe papierowe

Włączono: chusteczki papierowe do twarzy; papierowe przykrycia toaletowe siedzeń; papier toaletowy; serwetki papierowe; serwetki ozdobne

Wyłączono: dozowniki ręczników; papierowe talerze i kubki

87. ZAOPATRZENIE ROLNICZE

8710. Pasza i żywność

Włączono: siano; żywność przemysłową; słomę; żywność dla zwierząt w ogrodach zoologicznych

8720. Nawozy

Włączono: nawozy naturalne i sztuczne; mchy torfowe; obornik zwierzęcy

8730. Nasiona i szkółki sadzonek

Włączono: kwiaty cięte

88. ZWIERZĘTA ŻYWE

8810. Zwierzęta rzeźne żywe

8820. Zwierzęta nierzeźne żywe

89. WYŻYWIENIE

Uwaga: Środki żywnościowe, które są specjalnie sporządzone do celów dietetycznych są klasyfikowane w klasie 8940, żywność niedietetyczna, jeśli posiada tę samą nazwę zatwierdzoną co odpowiednia żywność dietetyczna, jest klasyfikowana w klasach innych niż 8940.

8905. Mięso, drób i ryby

Włączono: ptactwo łowne; skorupiaki; kiszki do kiełbas

8910. Wyroby mleczarskie i jaja

Włączono: lody; kremy mrożone; mieszanki różnych lodów; podpuszczka; sorbenty mleczne; lód

8915. Owoce i warzywa

Włączono: groch suszony; soki

8920. Pieczywo i wyroby mączne

Włączono: mąkę; mąkę preparowaną; gotowe wyroby mączne; makarony

8925. Cukier, słodycze i orzechy

Włączono: cukierki; gumę do żucia; miód; syrop klonowy

8930. Dżemy, galaretki i przetwory owocowe

8935. Zupy i buliony

8940. Żywność dietetyczna specjalna i preparaty żywnościowe specjalne

Włączono: żywność dla niemowląt; chipsy ziemniaczane; ciasto przygotowane do pieczenia i nadzienie do ciastek

8945. Oleje i tłuszcze jadalne

8950. Przyprawy i wyroby pokrewne

Włączono: przyprawy do sałatek; przyprawy korzenne; przyprawy; zaprawy; drożdże; oliwy

8955. Kawa, herbata i kakao

Włączono: preparaty syntetyczne kawowe bez kofeiny; napój z mięty; cykoria

8960. Napoje bezalkoholowe

Włączono: napoje bezalkoholowe; napoje chłodzące

8965. Napoje alkoholowe

Włączono: piwo; whisky; wino; likiery

Wyłączono: wina mszalne i lecznicze gatunki brandy, whisky i wina

8970. Racje żywnościowe porcjowane

Włączono: porcje pakowane i porcje w razie awarii; opakowania

8975. Wyroby tytoniowe

Włączono: tabakę; papierosy; cygara

91. PALIWA, SMARY, OLEJE I WOSKI

9110. Paliwa stałe

Włączono: tabletki grzewcze porcjowane; drewno opałowe; węgiel drzewny; węgiel brunatny prasowany; koks

Wyłączono: torf

9130. Materiały napędowe ciekłe i paliwa na bazie ropy naftowej

Uwaga: Klasa obejmuje ciecze napędowe o zawartości ropy naftowej 50% lub większej.

Włączono: wszystkie paliwa lotnicze; paliwa do silników odrzutowych IP-1, 3, 4 i 5; benzyny (wszystkich typów) do pojazdów bojowych i motoryzacyjnych; ciecze napędowe luzem; ciecze napędowe o określonej jakości i ilości umieszczone w pojemnikach wielokrotnego użycia

Wyłączono: paliwa napędowe stałe; ciecze napędowe umieszczone w pojemnikach jednorazowego użytku, stosowane jako wkłady w układach napędowych rakiet jako część integralna

9135. Materiały napędowe ciekłe i utleniacze na bazie chemicznej

Uwaga: Klasa obejmuje ciecze napędowe zawierające więcej niż 50% składników chemicznych.

Włączono: ciecze chemiczne przygotowane wyłącznie do wykorzystania jako paliwa napędowe i utleniacze; ciecze napędowe luzem; ciecze napędowe w określonych ilościach i o określonej jakości umieszczone w pojemnikach wielokrotnego użytku

Wyłączono: produkty chemiczne o różnym zastosowaniu, takie jak: azot techniczny, amoniak techniczny; alkohol furfurylowy techniczny; aminobenzen techniczny; paliwa napędowe stałe; paliwa napędowe ciekłe, umieszczone w pojemnikach jednorazowych stosowane jako wkłady do systemów napędowych rakiet jako część integralna

9140. Oleje napędowe i opałowe

Włączono: paliwo palne; paliwo do silników Diesla; naftę; oleje asfaltowe specjalne typu wojskowego; paliwa specjalne i rodzaju ciężkiego do napędu turbin okrętowych; paliwa ciężkie palne wg specyfikacji federalnej; paliwo bunkrowe klasy handlowej "C"; paliwa ciężkie i inne paliwa czarne (typu "bojler"); oleje oświetleniowe

9150. Oleje i smary: obróbkowe, smarne i hydrauliczne

Włączono: wazelinę z wyjątkiem wazeliny medycznej

Wyłączono: środki zapobiegające korozji powierzchniowej; środki zapobiegające zacieraniu; wazelinę medyczną

9160. Woski, oleje i tłuszcze, pozostałe

Włączono: woski pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i naftowego; lanoliny (tłuszcz z wełny); łój; oleje morskie; oleje z orzechów kokosowych; surowce do produkcji mydła; olejki eteryczne z wyjątkiem klasy USP lub NF

Wyłączono: oleje i tłuszcze jadalne; woski domowe i samochodowe

93. MATERIAŁY NIEMETALOWE

9310. Papier i karton

Włączono: papier książkowy; papier gazetowy; tekturę; materiał papierowy luzem

Wyłączono: papier falisty; papier pakowy; tektura budowlana; tektura izolacyjna; materiały piśmiennicze; papier konstrukcyjny; ręczniki papierowe; serwetki do twarzy; książki formularzowe; pojemniki; etykiety wysyłkowe i identyfikacyjne

9320. Półfabrykaty gumowe

Włączono: przetworzone materiały gumowe naturalne i syntetyczne, takie jak płyty gumowe, kształtki gumowe konstrukcyjne, paski

9330. Półfabrykaty z plastiku

Włączono: octan celulozy i inne plastiki; pręty, płyty, paski

Wyłączono: przewody światłowodowe

9340. Półfabrykaty szklane

Włączono: szklane pręty, kształtki i rury ze szkła; krążki szkła optycznego; szkło konstrukcyjne i budowlane; bloczki szklane

Wyłączono: izolatory (klasa 5970); szkła korygujące (klasa 6540) oraz przewody światłowodowe (klasa 6015 i klasa 6615)

9350. Materiały ogniotrwałe i materiały posiadające warstwę ogniotrwałą

9390. Półfabrykaty niemetalowe, pozostałe

Włączono: podstawowe wyroby wytworzone z korka; wyroby z azbestu; mika przetworzona; minerały stosowane w nauce i technice (cięte, lecz nie instalowane); wyroby garncarskie; katgut i wormgut; materiały pochodzenia roślinnego do wyrobu szczotek; bagassa (wytłoki trzciny cukrowej)

94. SUROWCE NIEMETALICZNE

9410. Surowce pochodzenia roślinnego

Włączono: materiały przyprawowe; surowce do produkcji leków pochodzenia roślinnego; surowce do produkcji perfum; tytoń surowy

9420. Włókna pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego

Włączono: bawełnę, wełnę, jedwab, włos koński, sztuczny jedwab i włókna nylonowe

9430. Surowce niejadalne pochodzenia zwierzęcego, pozostałe

Włączono: pierze nieprzetworzone i puch nieprzetworzony; kość słoniowa; szczecina; skóry surowe i skóry futerkowe nie wyprawione

9440. Surowce pochodzenia rolniczego i leśnego, pozostałe

Włączono: kiełki zbożowe; trzcinę cukrową; kauczuk surowy

9450. Odpady niemetalowe z wyjątkiem tekstylnych

95. BLACHY METALOWE, PRĘTY I PROFILE

9505. Druty nieelektryczne żelazne i stalowe

Wyłączono: druty posiadające oporność elektryczną lub przewodność znamionową; druty wiążące

9510. Pręty żelazne i stalowe, okrągłe i płaskie

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe (magazynowane luzem). Przedmioty specjalnie projektowane powinny być ujęte w bardziej odpowiednich klasach.

a) pręty grube "BAR" są to wydłużone elementy metalowe o prostych typowych przekrojach, zwykle prostokątnych, okrągłych lub sześciokątnych produkowane metodą odkuwania lub gorącego walcowania, znane również jako walcaki;

b) pręty cienkie "ROD" są to cienkie, okrągłe elementy metalowe, różnicowane przez parametry rozmiarów wyszczególnione w definicji nazwy pozycji.

Włączono: metalowe pręty grube i cienkie

Wyłączono: pręty do wyrobu drutów (klasa 9640); blachówka (klasa 9640); pręty gwintowane (klasa 5306); pręty profilowane (klasa 5340)

9515. Płyty, blachy, pasy i folia, żelazna i stalowa

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe. Wyroby specjalistyczne powinny zostać sklasyfikowane w bardziej odpowiedniej klasie. Klasa obejmuje wyroby płaskie, zasadniczo z materiału walcowanego.

Włączono: płyty pancerne; płyty czarne; płyty podłogowe; arkusze perforowane i paski

Wyłączono: wstęgi wiążące; taśmy belowane; obręcze

9520. Wyroby kształtowe konstrukcyjne, żelazne i stalowe

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe. Wyroby specjalistyczne powinny zostać sklasyfikowane w bardziej odpowiednich klasach. Klasa obejmuje wyroby wykorzystywane w budownictwie, konstrukcjach mostowych i inne podobne konstrukcje.

Włączono: wyroby kształtowe sztab (poniżej 3 cali); metalowe pale i konstrukcje metalowych pali, kątowniki

Wyłączono: płyty, folie metalowe i taśmy (klasa 9515)

9525. Druty nieelektryczne na bazie metali nieżelaznych

Wyłączono: przewody posiadające określony zakres oporności lub przewodności elektrycznej

9530. Sztaby i pręty na bazie metali nieżelaznych

9535. Płyty, blachy, pasy i folia na bazie metali nieżelaznych

Włączono: folię; arkusze perforowane i paski

9540. Wyroby kształtowe konstrukcyjne na bazie metali nieżelaznych

Włączono: kątowniki; ceowniki; teowniki; zetowniki

9545. Płyty, blachy, paski, folia i druty z metalu szlachetnego

Włączono: sztabki; folię; taśmy i druty; pręty; rurki

Wyłączono: metale szlachetne do celów dentystycznych

96. RUDA, MINERAŁY I ICH WYROBY PIERWOTNE

9610. Ruda

Włączono: boksyt; ruda żelaza; ruda ołowiu; rudy metali szlachetnych; rudy metali radioaktywnych; rudy cynku

9620. Materiały naturalne i syntetyczne

Włączono: iłowce i inne gliny; mikę; azbesty; ropę naftową w stanie surowym; grafit

Wyłączono: żwir (klasa 5610); piasek (klasa 5610); materiały ścierne (klasa 5350); odlewy gliny bentonitowej; glinę przetworzoną (klasa 9350)

9630. Materiały metalowe i stopy przejściowe, addytywne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe. Dodatki metali są dodawane do innych materiałów w celu polepszenia ich charakterystyk wg wymagań (np. ołów dodawany do stali w celu polepszenia skrawalności).

Włącza się: dodatki do stopów (glin, antymon, miedź i inne)

Wyłączono: inhibitory paliwowe (klasa 6850)

9640. Produkty podstawowe, półwyroby stalowe i żelazne

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe.

a) Produkty nie przerobione, bez wykończenia wlewki, kęsy, które wymagają oczyszczenia przed dalszą obróbką

b) Półfabrykaty to produkty surowe, które zostały oczyszczone do stanu umożliwiającego dalszą obróbkę do użytecznego stanu finalnego.

Włączono: wlewki (bloki metalu); kęsy; kęsiska kwadratowe; pręty do produkcji drutów; blachówka; wstęgi na rury; rury okrągłe

9650. Metale nieżelazne i formy pośrednie, oczyszczone

Uwaga: Klasa obejmuje tylko materiały masowe.

a) Formy do obróbki cieplnej są to nie wykończone wlewki, kęsy, które wymagają oczyszczenia poprzez dalszą obróbkę.

b) Formy pośrednie to produkty surowe, które zostały oczyszczone do stanu umożliwiającego dalszą obróbkę do użytecznego stanu finalnego.

Włączono: wlewki, kęsiska płaskie

9660. Formy podstawowe metali szlachetnych

Włączono: sztabki; wlewki

Wyłączono: metale szlachetne do celów dentystycznych

9670. Złom oraz wyroby wybrakowane żelazne i stalowe

9680. Złom oraz wyroby wybrakowane metali nieżelaznych

99. WYROBY POZOSTAŁE

9905. Znaki, wystawy reklamowe, etykiety i tablice identyfikacyjne

Włączono: znaki elektryczne; tablice znakowe; gabloty wystawowe; manekiny i inne formy wystawowe; znaki drukowane; etykietki doczepne i plakietki rozpoznawcze ogólnego przeznaczenia nieosobowe; płytki i etykietki doczepne o specjalnym przeznaczeniu

9910. Biżuteria

Włączono: wyroby jubilerskie; obrobione kamienie szlachetne; biżuteria do ubiorów; klejnoty naturalne i kamienie dekoracyjne, cięte

Wyłączono: zegarki; zegary; zastawy stołowe; przyrządy naukowe; artykuły toaletowe; artykuły dla palaczy; diamenty przemysłowe

9915. Wyroby kolekcjonerskie oraz wyroby historyczne

Włączono: antyki; sztuczne wyroby; monety; znaczki; unikalne książki; dzieła sztuki; klejnoty kolekcjonerskie oraz/lub historyczne; biżuteria i cięte kamienie drogocenne; naturalne wyroby historyczne

9920. Artykuły dla palących i zapałki

Włączono: zapalniczki do cygar; płyn do zapalniczek; cygarniczki; popielniczki; tytoń; bibuła do zwijania papierosów

Wyłączono: popielniczki i zapalniczki specjalnie zaprojektowane do zainstalowania w lub na sprzęcie

9925. Sprzęt, meble i akcesoria do praktyk religijnych

Włączono: szaty; ołtarze; zestawy komunijne; kandelabry kościelne; kielichy eucharystyczne; patery; wystrój ołtarzy; statuetki kościelne; wino mszalne

9930. Pomniki nagrobkowe; sprzęt i wyposażenie cmentarzy oraz domów pogrzebowych

Włączono: nagrobki; grobowce; urny pogrzebowe; szkatułki; trumny; środki pogrzebowe; pomniki; skrzynie do wysyłania trumien

Wyłączono: karawany; chłodziarki do kostnic

9999. Wyroby pozostałe

Włączono: obejmuje tylko te wyroby, dla których niemożliwa była klasyfikacja w istniejących już klasach

WYKAZ GRUP I KLAS KWO W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM

grupa, treść

klasa

29 AKCESORIA SILNIKÓW

13 AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE

1305 Amunicja kalibru do 30 mm

1320 Amunicja kalibru powyżej 125 mm

1310 Amunicja kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

1315 Amunicja kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

1395 Amunicja pozostała

5985 Anteny, falowody i sprzęt antenowy

4510 Aparatura hydrauliczna i wyposażenie sanitarne

6720 Aparaty fotograficzne

2040 Armatura morska i osprzęt kadłuba

7510 Artykuły biurowe

9920 Artykuły dla palących i zapałki

3439 Artykuły dodatkowe do spawania, lutowania miękkiego i twardego

3550 Automaty do sprzedaży i urządzenia uruchamiane monetami

1930 Barki i lichtugi do przewozu ładunku

1935 Barki i lichtugi specjalnego przeznaczenia

6820 Barwniki

6135 Baterie jednorazowego użytku

6140 Baterie z możliwością wielokrotnego ładowania

5920 Bezpieczniki, bezpieczniki termiczne, tłumiki i elementy ochronne

8130 Bębny i szpule

8425 Bielizna damska i ubrania nocne damskie

8420 Bielizna męska i ubrania nocne męskie

9910 Biżuteria

95 BLACHY METALOWE, PRĘTY I PROFILE

2050 Boje

1325 Bomby

1105 Bomby jądrowe

1120 Bomby jądrowe głębinowe

11 BROŃ JĄDROWA

1005 Broń strzelecka kalibru do 30 mm

5410 Budynki przenośne z prefabrykatów

8125 Butelki i słoje

1240 Celowniki i odległościomierze optyczne

1220 Celowniki i urządzenia przelicznikowe do kierowania ogniem

3408 Centra obróbcze i obrabiarki automatycznych linii obróbczych

5950 Cewki i transformatory

6810 Chemikalia

68 CHEMIKALIA I PRODUKTY CHEMICZNE

24 CIĄGNIKI

2410 Ciągniki gąsienicowe wolnobieżne

2420 Ciągniki kołowe

2430 Ciągniki szybkobieżne gąsienicowe

8925 Cukier, słodycze i orzechy

7720 Części i urządzenia dodatkowe instrumentów muzycznych

1620 Części składowe podwozia samolotu

1650 Części składowe układów hydraulicznych, próżniowych i przeciwoblodzeniowych statków powietrznych

5620 Dachówka, cegły i bloczki

6250 Dławiki, oprawki lamp i zapłonniki lamp

1950 Doki suche

9525 Druty nieelektryczne na bazie metali nieżelaznych

9505 Druty nieelektryczne żelazne i stalowe

1020 Działa kalibru powyżej 125 mm do 150 mm

1025 Działa kalibru powyżej 150 mm do 200 mm

1030 Działa kalibru powyżej 200 mm do 300 mm

1010 Działa kalibru powyżej 30 mm do 75 mm

1035 Działa kalibru powyżej 300 mm

1015 Działa kalibru powyżej 75 mm do 125 mm

3810 Dźwigi i dźwigi czerpakowe

8930 Dżemy, galaretki i przetwory owocowe

5670 Elementy budowlane prefabrykowane

2530 Elementy hamulców samochodowych, układów kierowniczych, osi, kół i układów gąsienicowych

2510 Elementy konstrukcyjne kabin, nadwozi i podwozi pojazdów

1560 Elementy konstrukcyjne struktury płatowca

1338 Elementy niepalne zespołów napędowych pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe oraz ich składniki

1337 Elementy palne zespołów napędowych dla pocisków kierowanych i pojazdów kosmicznych na paliwo stałe, oraz ich składniki

2590 Elementy pojazdów, pozostałe

5961 Elementy półprzewodnikowe i wyposażenie towarzyszące

5999 Elementy składowe elektryczne i elektroniczne, pozostałe

2240 Elementy składowe lokomotyw i pozostałego taboru kolejowego

1420 Elementy składowe pocisków kierowanych

1820 Elementy składowe pojazdów kosmicznych

16 ELEMENTY SKŁADOWE SAMOLOTÓW I WYPOSAŻENIE LOTNICZE

4130 Elementy składowe sprzętu chłodniczego i klimatycznego

59 ELEMENTY SKŁADOWE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO

7050 Elementy składowe systemów automatycznego przetwarzania danych ADP

6099 Elementy składowe technik światłowodowych, pozostałe

2935 Elementy składowe układów chłodzenia silników lotniczych

2930 Elementy składowe układów chłodzenia silników nielotniczych

2925 Elementy składowe układów elektrycznych silników lotniczych

2920 Elementy składowe układów elektrycznych silników nielotniczych

2520 Elementy składowe układów przenoszenia napędu pojazdów

25 ELEMENTY SKŁADOWE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW

2915 Elementy układów zasilania do silników lotniczych

2910 Elementy układów zasilania do silników nielotniczych

8010 Farby, lakiery, pokosty i wyroby pokrewne

6770 Film obrobiony

5915 Filtry i obwody

2945 Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, lotnicze

2940 Filtry powietrza i filtry olejowe do silników, wkłady filtrujące i oddzielacze, nielotnicze

8345 Flagi i proporce

7540 Formularze znormalizowane

9660 Formy podstawowe metali szlachetnych

3417 Frezarki

8315 Galanteria i dodatki do odzieży

7630 Gazety i periodyki

6830 Gazy sprężone i skroplone

6115 Generatory elektryczne i zestawy prądotwórcze

3441 Giętarki i urządzenia formujące

1336 Głowice bojowe i składniki wybuchowe pocisków kierowanych

1115 Głowice jądrowe i sekcje głowic bojowych

7730 Gramofony, radia i odbiorniki telewizyjne powszechnego użytku

1330 Granaty

7820 Gry, zabawki i mobilne urządzenia do gier

5136 Gwintowniki, narzynki i uchwyty zaciskowe; ręczne i mechaniczne

5315 Gwoździe, kliny i kołki

5965 Hełmofony, słuchawki, mikrotelefony, mikrofony i głośniki

45 INSTALACJE HYDRAULICZNE, CIEPŁOWNICZE I SANITARNE

4540 Instalacje hydrauliczne, ciepłownicze i sanitarne, pozostałe

7710 Instrumenty muzyczne

77 INSTRUMENTY MUZYCZNE, GRAMOFONY I RADIA POWSZECHNEGO UŻYTKU

5970 Izolatory elektryczne i materiały izolacyjne

7020 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), analogowe

7021 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), cyfrowe

7022 Jednostki centralne przetwarzania ADP (CPU, komputer), hybrydowe

1915 Jednostki pływające do przewożenia towarów i tankowce

1940 Jednostki pływające małe

1925 Jednostki pływające specjalnego przeznaczenia

1990 Jednostki pływające, pozostałe

5411 Kabiny ze sztywnymi ścianami osłonowymi

6015 Kable światłowodowe

5995 Kable, przewody elektryczne i zespoły przewodów

6710 Kamery filmowe

8955 Kawa, herbata i kakao

8040 Kleje

1630 Koła lotnicze i lotnicze układy hamowania

3020 Koła zębate, koła pasowe, koła łańcuchowe i łańcuchy napędowe

6636 Komory klimatyzacyjne i sprzęt pokrewny

4310 Kompresory i pompy próżniowe

5910 Kondensatory

7010 Konfiguracje systemowe ADPE

54 KONSTRUKCJE I RUSZTOWANIA Z PREFABRYKATÓW

5419 Konstrukcje modułowe

5445 Konstrukcje wieżowe prefabrykowane

5450 Konstrukcje z prefabrykatów, pozostałe

4730 Końcówki i armatura specjalistyczna węży, rur i rurociągów

6508 Kosmetyki i przybory toaletowe medyczne

4410 Kotły parowe przemysłowe

7610 Książki i broszury

76 KSIĄŻKI, MAPY I INNE WYDAWNICTWA

5960 Lampy elektronowe i wyposażenie towarzyszące

6240 Lampy elektryczne

6220 Lampy i urządzenia oświetlające pojazdów

6505 Leki i preparaty biologiczne

40 LINY, POWROZY, ŁAŃCUCHY I OSPRZĘT LINOWY

2210 Lokomotywy

1125 Ładunki jądrowe burzące

4010 Łańcuchy i liny stalowe

5935 Łączniki elektryczne

6060 Łączniki układów światłowodowych

1615 Łopaty wirnika nośnego śmigłowca, mechanizmy napędowe i ich części składowe

31 ŁOŻYSKA

3120 Łożyska ślizgowe, nie montowane

3110 Łożyska toczne, nie montowane

3130 Łożyska wbudowane

3436 Manipulatory spawalnicze

7644 Mapy cyfrowe, tablice i dane geodezyjne

7642 Mapy hydrograficzne, tablice i dane geodezyjne

7641 Mapy lotnicze, tablice i dane geodezyjne

7643 Mapy topograficzne, tablice i dane geodezyjne

7640 Mapy, atlasy, tablice i globusy

7450 Maszyny biurowe do nagrywania i odtwarzania głosu

7490 Maszyny biurowe, pozostałe

74 MASZYNY BIUROWE, SYSTEMY DO PRZETWARZANIA TEKSTU I SPRZĘT DO OBRÓBKI OBRAZU

3210 Maszyny do cięcia i strugania drewna

3405 Maszyny do cięcia i wygładzania

3410 Maszyny do elektrycznej i ultradźwiękowej obróbki erozyjnej

3645 Maszyny do garbowania i obróbki skór

7420 Maszyny do księgowania i liczenia

3414 Maszyny do nacinania i szlifowania kół zębatych

3448 Maszyny do nitowania

3220 Maszyny do obróbki drewna

3620 Maszyny do obróbki gumy i mas plastycznych

3635 Maszyny do obróbki kryształów i szkła

34 MASZYNY DO OBRÓBKI METALI

7430 Maszyny do pisania i biurowe maszyny poligraficzne do składania

3670 Maszyny do produkcji półprzewodników, mikroukładów i obwodów drukowanych

3685 Maszyny do produkcji specjalnych pojemników metalowych i sprzęt pokrewny

3690 Maszyny do produkcji uzbrojenia i amunicji, sprzęt pokrewny

3710 Maszyny do uprawy gleby

3449 Maszyny do wtórnej obróbki metali i do cięcia metali, pozostałe

3445 Maszyny dziurkujące i tnące

32 MASZYNY I SPRZĘT DO OBRÓBKI DREWNA

3693 Maszyny montażowe przemysłowe

3419 Maszyny narzędziowe, pozostałe

3680 Maszyny odlewnicze oraz urządzenia dodatkowe

3630 Maszyny przemysłowe do produkcji betonu i przeróbki gliny

3615 Maszyny przemysłowe do produkcji papieru i celulozy

3611 Maszyny przemysłowe do znakowania wyrobów

36 MASZYNY PRZEMYSŁOWE SPECJALISTYCZNE

3695 Maszyny przemysłowe specjalistyczne, pozostałe

3650 Maszyny przemysłu chemicznego i farmaceutycznego

3625 Maszyny przemysłu tekstylnego

3640 Maszyny przemysłu tytoniowego

3660 Maszyny rozdrabniające przemysłowe

3530 Maszyny szwalnicze przemysłowe i ruchome warsztaty do ich naprawy

3540 Maszyny zawijające i pakujące

3720 Maszyny żniwiarskie

5610 Materiały budowlane mineralne, luzem

5680 Materiały budowlane, pozostałe

5330 Materiały do pakowania i uszczelniania

2640 Materiały do regeneracji opon i naprawy dętek

7690 Materiały drukowane, pozostałe

5975 Materiały eksploatacyjne

7045 Materiały eksploatacyjne ADP

6750 Materiały fotograficzne

8325 Materiały futrzarskie

56 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE

9630 Materiały metalowe i stopy przejściowe, addytywne

5650 Materiały na dachy i szkielety budowlane

9130 Materiały napędowe ciekłe i paliwa na bazie ropy naftowej

9135 Materiały napędowe ciekłe i utleniacze na bazie chemicznej

9620 Materiały naturalne i syntetyczne

2250 Materiały nawierzchniowe trakcji kolejowych

93 MATERIAŁY NIEMETALOWE

8335 Materiały obuwnicze i do wykrawania podeszew

9350 Materiały ogniotrwałe i materiały posiadające warstwę ogniotrwałą

6510 Materiały opatrunkowe, chirurgiczne

7530 Materiały piśmiennicze i formularze

5350 Materiały ścierne

83 MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRA, FUTRA, STROJE I BUTY, NAMIOTY I FLAGI

1375 Materiały wybuchowe

1376 Materiały wybuchowe luzem

8320 Materiały wyścielające i wypychające

71 MEBLE

7110 Meble biurowe

7195 Meble i urządzenia, pozostałe

6530 Meble szpitalne, sprzęt, przybory i środki zaopatrzenia

7105 Meble wyposażenia mieszkań

6615 Mechanizmy autopilota i elementy składowe żyroskopów pokładowych

1250 Mechanizmy stabilizacji sprzętu kierowania ogniem

9650 Metale nieżelazne i formy pośrednie, oczyszczone

8905 Mięso, drób i ryby

7670 Mikrofilmy obrobione

5962 Mikroobwody elektroniczne

1345 Miny lądowe

7920 Miotły, szczotki, zmywaki i gąbki

69 MODELE, POMOCE I URZĄDZENIA SZKOLENIOWE

5963 Moduły elektroniczne

5420 Mosty stałe i pływające

2340 Motocykle, skutery i rowery

8520 Mydło toaletowe, środki do golenia i do higieny jamy ustnej

7330 Naczynia i przybory kuchenne

7350 Naczynia stołowe

5310 Nakrętki i podkładki

8340 Namioty i brezenty impregnowane

3030 Napędy pasowe, pasy napędowe, pasy wentylatorów i pasy pomocnicze

8965 Napoje alkoholowe

8960 Napoje bezalkoholowe

3230 Narzędzia i osprzęt maszyn do obróbki drewna

3455 Narzędzia maszynowe skrawające do obrabiarek

6515 Narzędzia medyczne i chirurgiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

3750 Narzędzia ogrodnicze

51 NARZĘDZIA RĘCZNE

5110 Narzędzia ręczne tnące, bez napędu

5130 Narzędzia ręczne z napędem

5120 Narzędzia ręczne z wyjątkiem tnących, bez napędu

6520 Narzędzia stomatologiczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

3456 Narzędzia tnące i kształtujące do wtórnej obróbki metali

8730 Nasiona i szkółki sadzonek

8720 Nawozy

5320 Nity

3450 Obrabiarki przenośne

3950 Obrotnice, dźwigniki, dźwigi, żurawie

8435 Obuwie damskie

8430 Obuwie męskie

5940 Oczka, końcówki i listwy zaciskowe

9450 Odpady niemetalowe z wyjątkiem tekstylnych

6545 Odtwarzalne medyczne zestawy polowe, narzędzia i zestawy narzędzi

8410 Odzież damska

8405 Odzież męska

8415 Odzież specjalnego przeznaczenia

84 ODZIEŻ, WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE I INSYGNIA

8455 Odznaki i insygnia

6116 Ogniwa paliwowe, części składowe, części zamienne i wyposażenie urządzeń wytwarzających energię z paliwa

5660 Ogrodzenia, elementy bram i parkanów

1905 Okręty bojowe i okręty desantowe

1910 Okręty transportowe do przewozu pasażerów i pododdziałów wojskowych

19 OKRĘTY, MAŁE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE, PONTONY I DOKI PŁYWAJĄCE

9150 Oleje i smary: obróbkowe, smarne i hydrauliczne

8945 Oleje i tłuszcze jadalne

9140 Oleje napędowe i opałowe

8135 Opakowania i materiały do pakowania luzem

26 OPONY I DĘTKI - OGUMIENIE POJAZDÓW

2620 Opony i dętki pneumatyczne lotnicze

2610 Opony i dętki pneumatyczne nielotnicze

2630 Opony pełne i poduszkowe

7030 Oprogramowanie ADP

5955 Oscylatory i kryształy piezoelektryczne

4030 Osprzęt do sznurów, lin stalowych i łańcuchów

6160 Osprzęt zabezpieczający, pozostały i elementy wewnętrzne baterii

8915 Owoce i warzywa

9110 Paliwa stałe

91 PALIWA, SMARY, OLEJE I WOSKI

9310 Papier i karton

8710 Pasza i żywność

8510 Perfumy, preparaty toaletowe i pudry

8020 Pędzle do malowania i pędzle artystyczne

80 PĘDZLE, FARBY, ŚRODKI DO GRUNTOWANIA I KLEJE

4530 Piece paliwowe

4430 Piece przemysłowe, piece do wypalania, odprężarki tunelowe i piece do wytapiania

44 PIECE, WYTWORNICE PARY, WYPOSAŻENIE OSUSZAJĄCE I REAKTORY JĄDROWE

8920 Pieczywo i wyroby mączne

1377 Piromechnizmy i ładunki miotające

7740 Płyty gramofonowe

5640 Płyty ścienne lekkie, papa budowlana i materiały do izolacji termicznej

9545 Płyty, blachy, paski, folia i druty z metalu szlachetnego

9535 Płyty, blachy, pasy i folia na bazie metali nieżelaznych

9515 Płyty, blachy, pasy i folia, żelazna i stalowa

1110 Pociski jądrowe

14 POCISKI KIEROWANE

1410 Pociski kierowane

1127 Pociski rakietowe jądrowe

3915 Podajniki

1427 Podsystemy pocisków kierowanych

2305 Poduszkowce

23 PODUSZKOWCE, POJAZDY SILNIKOWE, PRZYCZEPY I POJAZDY JEDNOŚLADOWE

1955 Pogłębiarki

18 POJAZDY KOSMICZNE

1810 Pojazdy kosmiczne

2310 Pojazdy osobowe silnikowe

7240 Pojemniki do pomieszczeń mieszkalnych i handlowych

8145 Pojemniki do transportu i przechowywania, specjalistyczne

4235 Pojemniki specjalne; urządzenia i materiały do zbierania, zabezpieczania i usuwania materiałów niebezpiecznych

81 POJEMNIKI, OPAKOWANIA I ŚRODKI DO PAKOWANIA

5355 Pokrętła i wskazówki

3694 Pomieszczenia robocze bezpyłowe o regulowanym środowisku i ich wyposażenie

9930 Pomniki nagrobkowe; sprzęt i wyposażenie cmentarzy oraz domów pogrzebowych

6910 Pomoce szkoleniowe

43 POMPY I KOMPRESORY

4320 Pompy z napędem i pompy ręczne

1945 Pontony i doki pływające

4020 Powrozy, olinowanie, sznury

9320 Półfabrykaty gumowe

9390 Półfabrykaty niemetalowe, pozostałe

9340 Półfabrykaty szklane

9330 Półfabrykaty z plastiku

3442 Prasy hydrauliczne i pneumatyczne z napędem

3443 Prasy mechaniczne z napędem

3444 Prasy ręczne

9510 Pręty żelazne i stalowe, okrągłe i płaskie

9640 Produkty podstawowe, półwyroby stalowe i żelazne

3412 Przeciągarki

5945 Przekaźniki i solenoidy

5930 Przełączniki

6021 Przełączniki światłowodowe

3010 Przemienniki momentu i urządzenia zmieniające prędkość

3910 Przenośniki

6130 Przetwornice elektryczne nie wirujące

6125 Przetwornice elektryczne wirujące

61 PRZEWODY ELEKTRYCZNE, SPRZĘT DO WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6145 Przewody i kable elektryczne

6010 Przewody światłowodowe

8310 Przędza i nici

8530 Przybory osobiste toaletowe

2330 Przyczepy

8950 Przyprawy i wyroby pokrewne

6630 Przyrządy do analizy chemicznej

1210 Przyrządy do kierowania ogniem

6645 Przyrządy do pomiaru czasu

6685 Przyrządy do pomiaru i kontroli ciśnienia, temperatury i wilgotności

6625 Przyrządy do pomiaru i kontroli właściwości elektrycznych i elektronicznych

6680 Przyrządy do pomiaru przepływu cieczy i gazów, poziomu cieczy i ruchu mechanicznego

6675 Przyrządy do szkicowania, geodezyjne i kartograficzne

6655 Przyrządy geofizyczne

6665 Przyrządy i aparatura do wykrywania niebezpieczeństw

6660 Przyrządy i aparatura meteorologiczna

66 PRZYRZĄDY I SPRZĘT LABORATORYJNY

6610 Przyrządy lotnicze

5325 Przyrządy mocujące

6605 Przyrządy nawigacyjne

6540 Przyrządy okulistyczne, sprzęt i środki zaopatrzenia

6650 Przyrządy optyczne, sprzęt kontrolny, elementy składowe i urządzenia dodatkowe

52 PRZYRZĄDY POMIAROWE

6695 Przyrządy pomiarowe pozostałe

5210 Przyrządy pomiarowe, rzemieślnicze

6620 Przyrządy silników spalinowych

8970 Racje żywnościowe porcjowane

1340 Rakiety, amunicja rakietowa i składniki rakiet

4470 Reaktory jądrowe

5905 Rezystory

8445 Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe damskie

8440 Rękawice, wyroby dziewiarskie i dodatki ubraniowe męskie

9610 Ruda

96 RUDA, MINERAŁY I ICH WYROBY PIERWOTNE

4710 Rury i przewody rurowe

4150 Rury wirowe i rury zespołów chłodzących

5630 Rury, przewody i łączniki

47 RURY, RUROCIĄGI, WĘŻE I ARMATURA

5440 Rusztowania budowlane i formy do odlewania betonu

7650 Rysunki i ich specyfikacje

2320 Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe

1740 Samochody ciężarowe specjalistyczne i przyczepy do obsługi portów lotniczych

1520 Samoloty ze skrzydłem obracanym

1510 Samoloty ze skrzydłem stałym

5990 Selsyny i przeliczniki

5335 Siatki metalowe

1070 Sieci i zagrody bojowe

2815 Silniki Diesla i ich elementy składowe

6105 Silniki elektryczne

2895 Silniki i ich elementy składowe, pozostałe

2810 Silniki lotnicze tłokowe benzynowe, silniki lotnicze napędowe i ich elementy składowe

2845 Silniki rakietowe i ich elementy składowe

2850 Silniki rotacyjne benzynowe i ich elementy składowe

2820 Silniki tłokowe parowe i ich elementy składowe

2805 Silniki tłokowe, benzynowe, z wyjątkiem lotniczych i ich elementy składowe

28 SILNIKI, TURBINY I ELEMENTY SKŁADOWE

3770 Siodła, uprząż, bicze i pozostałe wyposażenie dla zwierząt

5530 Sklejka i fornir

1145 Składniki broni jądrowej wybuchowe i pirotechniczne

1140 Składniki ładunków jądrowych

2010 Składniki napędu okrętów i łodzi

1360 Składniki niewybuchowe bomb głębinowych

1350 Składniki niewybuchowe min podwodnych

1355 Składniki niewybuchowe torped

1270 Składniki sprzętu kierowania uzbrojeniem pokładowym samolotów

1361 Składniki wybuchowe bomb głębinowych

1351 Składniki wybuchowe min podwodnych

1356 Składniki wybuchowe torped

8330 Skóra

5140 Skrzynie przenośne do narzędzi i przyrządów

8115 Skrzynie, kartony i opakowania z przegrodami

8140 Skrzynie, opakowania i specjalne pojemniki do amunicji i środków jądrowych

1670 Spadochrony klasyczne; hamujące, wyciągające lotnicze systemy podchwytywania, dostarczania i ratownictwa powietrznego; sprzęt mocowania ładunków

5220 Sprawdziany kontrolne i przyrządy precyzyjne do pomiaru położenia (traserskie)

5360 Sprężyny śrubowe, płaskie i kształtowe

7435 Sprzęt biurowy do edycji dokumentów

38 SPRZĘT BUDOWLANY, GÓRNICZY, PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I DO UTRZYMANIA DRÓG

4110 Sprzęt chłodniczy

41 SPRZĘT CHŁODNICZY, KLIMATYZACYJNY I WENTYLACYJNY

5815 Sprzęt dalekopisowy i urządzenia do przekazu obrazów nieruchomych; fax

70 SPRZĘT DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH "ADPE" (WŁĄCZAJĄC OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE), OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE, ŚRODKI ZAOPATRZENIA I SPRZĘT DODATKOWY

2230 Sprzęt do budowy i utrzymania dróg kolejowych

7310 Sprzęt do gotowania, pieczenia i podawania posiłków

1080 Sprzęt do kamuflażu i decepcji

7040 Sprzęt do kart i taśm dziurkowanych

1287 Sprzęt do kierowania ogniem, hydroakustyczny

1290 Sprzęt do kierowania ogniem, pozostały

7460 Sprzęt do nagrywania obrazu - video, przeglądarki do mikrofilmów

3520 Sprzęt do naprawy obuwia

3825 Sprzęt do oczyszczania i mycia dróg

4460 Sprzęt do oczyszczania powietrza

4250 Sprzęt do odzyskiwania materiałów wtórnych

7910 Sprzęt do polerowania podłóg i odkurzania

73 SPRZĘT DO PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA POSIŁKÓW

6110 Sprzęt do regulowania energii elektrycznej

5835 Sprzęt do rejestracji i odtwarzania dźwięku

3805 Sprzęt do robót ziemnych

2060 Sprzęt do rybołówstwa

4930 Sprzęt do smarowania i do dystrybucji paliwa

3835 Sprzęt do wydobywania i dystrybucji ropy naftowej

6150 Sprzęt do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, pozostały

6740 Sprzęt do wywoływania i obróbki zdjęć

1710 Sprzęt do zabezpieczenia lądowania samolotów

7035 Sprzęt dodatkowy ADP

67 SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

6760 Sprzęt fotograficzny i akcesoria

39 SPRZĘT GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

3990 Sprzęt gospodarki materiałowej, pozostały

3820 Sprzęt górniczy, do drążenia skał, wiertniczy i pokrewny

5845 Sprzęt hydroakustyczny

5810 Sprzęt i elementy składowe zabezpieczenia łączności utajnionej

3605 Sprzęt i maszyny do artykułów żywnościowych

37 SPRZĘT I MASZYNY ROLNICZE

79 SPRZĘT I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

65 SPRZĘT I ŚRODKI MEDYCZNE, STOMATOLOGICZNE I WETERYNARYJNE

4120 Sprzęt klimatyzacyjny

1660 Sprzęt klimatyzacyjny, ogrzewania i hermetyzacji, samolotowy

22 SPRZĘT KOLEJOWY

1195 Sprzęt kombinowany uzbrojenia jądrowego, pozostały

1190 Sprzęt kontrolno - obsługowy broni jądrowej, specjalistyczny

6635 Sprzęt kontrolujący właściwości fizyczne

6640 Sprzęt laboratoryjny i elementy zaopatrzenia

1720 Sprzęt lotniczy katapultowy

17 SPRZĘT LOTNICZY OBSŁUGI NAZIEMNEJ, URZĄDZENIA STARTU I LĄDOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

5850 Sprzęt łączności na zakres fal podczerwonych

5821 Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej lotniczy (pokładowy)

5820 Sprzęt łączności radiowej i telewizyjnej z wyjątkiem lotniczego

5895 Sprzęt łączności, pozostały

58 SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI, WYKRYWANIA I PROMIENIOWANIA KOHERENTNEGO

1730 Sprzęt naziemny do obsługi samolotów

5855 Sprzęt noktowizyjny aktywny i pasywny

1075 Sprzęt obrony biernej okrętów i sprzęt trałowy

4230 Sprzęt odkażający i impregnujący

20 SPRZĘT OKRĘTOWY

2090 Sprzęt okrętowy i morski, pozostały

1386 Sprzęt oraz urządzenia do unieszkodliwienia materiałów wybuchowych podwodnych i pływających

1385 Sprzęt oraz urządzenia do usuwania i likwidacji materiałów wybuchowych na powierzchni ziemi

6230 Sprzęt oświetleniowy elektryczny, przenośny

6260 Sprzęt oświetleniowy, nieelektryczny

4210 Sprzęt pożarniczy

3510 Sprzęt pralniczy i pralnie chemiczne

6730 Sprzęt projekcyjny

5865 Sprzęt prowadzenia walki elektronicznej oraz rozpoznania radioelektronicznego

3040 Sprzęt przenoszenia napędu, pozostały

5841 Sprzęt radarowy lotniczy (pokładowy)

5840 Sprzęt radarowy z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

1285 Sprzęt radiolokacyjny kierowania ogniem, z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

5826 Sprzęt radiowo-nawigacyjny lotniczy (pokładowy)

5825 Sprzęt radiowo-nawigacyjny z wyjątkiem lotniczego (pokładowego)

4220 Sprzęt ratowniczy morski i do nurkowania

7830 Sprzęt rekreacyjny i przybory gimnastyczne

78 SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY

6525 Sprzęt rentgenowski medyczny, stomatologiczny, weterynaryjny oraz materiały eksploatacyjne

1398 Sprzęt specjalistyczny do obsługi i konserwacji amunicji

4920 Sprzęt specjalistyczny do obsługi technicznej i remontu samolotów

4925 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych amunicji

4927 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontów i badań kontrolnych rakiet

4923 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych bomb głębinowych i min morskich

4935 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pocisków kierowanych

4960 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych pojazdów kosmicznych

4921 Sprzęt specjalistyczny do obsługi, remontu i badań kontrolnych torped

4910 Sprzęt specjalistyczny do remontu i obsługi pojazdów silnikowych

4933 Sprzęt specjalistyczny warsztatów do obsługi i napraw uzbrojenia

4940 Sprzęt specjalistyczny warsztatów obsługi i remontów, pozostały

4931 Sprzęt specjalistyczny warsztatów remontowych i obsługowych systemów kierowania ogniem

7810 Sprzęt sportowy

5811 Sprzęt szyfrujący i jego elementy składowe, pozostały

5805 Sprzęt telefoniczny i telegraficzny

1860 Sprzęt umożliwiający przetrwanie w przestrzeni kosmicznej

3895 Sprzęt używany w budownictwie, pozostały

5836 Sprzęt video do nagrywania i odtwarzania

49 SPRZĘT WARSZTATOWY DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ I REMONTÓW

4240 Sprzęt zabezpieczający i sprzęt ratownictwa

9925 Sprzęt, meble i akcesoria do praktyk religijnych

1550 Statki powietrzne bezzałogowe

15 STATKI POWIETRZNE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PŁATOWCA

1920 Statki rybackie

3418 Strugarki wzdłużne i poprzeczne

6550 Substancje, odczynniki, przyrządy i zestawy kontrolne "IN VITRO"

9430 Surowce niejadalne pochodzenia zwierzęcego, pozostałe

94 SUROWCE NIEMETALICZNE

9440 Surowce pochodzenia rolniczego i leśnego, pozostałe

9410 Surowce pochodzenia roślinnego

4440 Suszarki, urządzenia do odwadniania i usuwania wilgoci

5306 Sworznie

63 SYSTEMY ALARMOWE, SYGNALIZACYJNE I OSTRZEGAWCZE

6350 Systemy alarmowe, sygnalizacyjne i ostrzegawcze, pozostałe

6117 Systemy energetyczne wykorzystujące energię słoneczną

1230 Systemy kierowania ogniem, kompletne

5831 Systemy łączności lotniczej (pokładowej) - wewnętrznej i zewnętrznej

5830 Systemy łączności wewnętrznej i zewnętrznej, z wyjątkiem lotniczej (pokładowej)

6320 Systemy okrętowe sygnalizacyjne i alarmowe

1425 Systemy pocisków kierowanych, kompletne

3655 Systemy stacjonarne lub przenośne do produkcji i rozdzielnictwa gazu

6310 Systemy sygnalizacji drogowej

6340 Systemy sygnalizacyjne i ostrzegawcze, samolotowe

60 SYSTEMY ŚWIATŁOWODOWE, MATERIAŁY, CZĘŚCI SKŁADOWE, WIĄZKI ŚWIATŁOWODOWE I URZĄDZENIA DODATKOWE

1430 Systemy zdalnego sterowania pociskami kierowanymi

7125 Szafki, schowki, skrzynie, regały i półki

5977 Szczotki elektryczne i elektrody

3415 Szlifierki i maszyny polerujące

9530 Sztaby i pręty na bazie metali nieżelaznych

7340 Sztućce i ich zestawy

1540 Szybowce

1610 Śmigła lotnicze i elementy składowe

1365 Środki chemiczne bojowe

6850 Środki chemiczne specjalistyczne, pozostałe

7930 Środki czyszczące i polerujące

6840 Środki do zwalczania szkodników i środki dezynfekujące

8030 Środki konserwujące i masy uszczelniające

1370 Środki pirotechniczne

85 ŚRODKI TOALETOWE

8540 Środki toaletowe papierowe

5307 Śruby dwustronne

5510 Tarcica i podstawowe materiały pochodne

55 TARCICA, DREWNO PRZETWORZONE, SKLEJKA I FORNIR

5345 Tarcze i kamienie szlifierskie

8305 Tkaniny tekstylne

3416 Tokarki

8460 Torby bagażowe

8105 Torby i worki

6120 Transformatory stosowane w elektrowniach i rozdzielniach

5365 Tuleje, pierścienie, podkładki regulacyjne i przekładki

2840 Turbiny gazowe i silniki odrzutowe lotnicze i ich elementy składowe

2835 Turbiny gazowe i silniki odrzutowe, nielotnicze i ich elementy składowe

2825 Turbiny parowe i ich elementy składowe

2830 Turbiny wodne i koła wodne i ich elementy składowe

2950 Turbosprężarki doładowujące

6532 Ubiory chirurgiczne i szpitalne oraz pokrewne wyroby o specjalistycznym przeznaczeniu

8450 Ubiory dziecięce i niemowlęce oraz dodatki

8470 Ubrania kuloodporne

8475 Ubrania specjalistyczne lotnicze i dodatki

5341 Uchwyty

3465 Uchwyty i szablony

30 UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU MECHANICZNEGO

1830 Układy zdalnego sterowania pojazdami kosmicznymi

2540 Umeblowanie pojazdów i urządzenia pomocnicze

7520 Urządzenia biurowe i akcesoria

4620 Urządzenia do destylacji wody dla przemysłu i na statkach morskich

1280 Urządzenia do kierowania bombardowaniem lotniczym

3446 Urządzenia do kucia i młoty kowalskie

3426 Urządzenia do obróbki powierzchniowej metali

4630 Urządzenia do oczyszczania ścieków

3433 Urządzenia do spawania gazowego, cięcia i metalizowania

3431 Urządzenia do spawania łukiem elektrycznym

3432 Urządzenia do spawania oporowego

3424 Urządzenia do ulepszania metali

4610 Urządzenia do uzdatniania wody

46 URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

3815 Urządzenia dodatkowe do dźwigów i dźwigów czerpakowych

3830 Urządzenia dodatkowe do samochodów ciężarowych i ciągników

6210 Urządzenia elektryczne oświetlające, wewnętrzne i zewnętrzne

3447 Urządzenia formujące drut i taśmy metalowe

75 URZĄDZENIA I ARTYKUŁY BIUROWE

7320 Urządzenia i sprzęt kuchenny

12 URZĄDZENIA KIEROWANIA OGNIEM

6330 Urządzenia kolejowe sygnalizacyjne i ostrzegawcze

5860 Urządzenia laserowe, ich części składowe i wyposażenie

3730 Urządzenia mleczarskie, drobiarskie i hodowlane

5980 Urządzenia optoelektroniczne i wyposażenie towarzyszące

62 URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE I LAMPY

2030 Urządzenia pokładowe

1265 Urządzenia przekazywania danych w sprzęcie kierowania ogniem z wyjątkiem pokładowego sprzętu lotniczego

7042 Urządzenia sterowane mikroprocesorem

6940 Urządzenia szkoleniowe łączności

6920 Urządzenia szkoleniowe uzbrojenia

6030 Urządzenia światłowodowe

6035 Urządzenia światłowodowe do przesyłania światła i obrazu

6070 Urządzenia światłowodowe pomocnicze i artykuły eksploatacyjne

6930 Urządzenia treningowe (trenażery)

1135 Urządzenia uzbrajające i odpalające broni jądrowej

7025 Urządzenia wejścia/wyjścia ADP oraz pamięci

1260 Urządzenia wskazywania i identyfikacji celów

10 UZBROJENIE

1040 Uzbrojenie i urządzenia chemiczne

1095 Uzbrojenie pozostałe

6670 Wagi

2220 Wagony kolejowe

3422 Walcarki i ciągarki

4140 Wentylatory, cyrkulatory powietrza i wyposażenie nawiewne

4720 Węże i rurki elastyczne

6020 Wiązki kabli światłowodowych i wiązki przewodów

3940 Wielokrążki, bloki, zawiesia

3413 Wiertarki i maszyny do obróbki gwintów wewnętrznych

3411 Wiertarki i wytaczarki

5133 Wiertła, pogłębiacze cylindryczne i pogłębiacze stożkowe; ręczne i mechaniczne

3960 Windy i schody ruchome

4330 Wirówki, oddzielacze, filtry ciśnieniowe i filtry próżniowe

5305 Wkręty i śruby

9420 Włókna pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego

9160 Woski, oleje i tłuszcze, pozostałe

2350 Wozy gąsienicowe bojowe, wozy desantowe i taktyczne

3930 Wózki i ciągniki magazynowe; przyciągarki; podnośniki widłowe; wózki platformowe; podnośniki bramowe i ich elementy składowe

7220 Wykładziny podłogowe

5925 Wyłączniki obwodów

4420 Wymienniki ciepła i kondensory pary wodnej

3610 Wyposażenie do drukowania, powielania i maszyny introligatorskie

3920 Wyposażenie do przeładunków materiałów, bez własnego napędu

2995 Wyposażenie do silników lotniczych, pozostałe

2990 Wyposażenie do silników nielotniczych, pozostałe

3740 Wyposażenie do zwalczania szkodników, chorób i ochrony przed wpływem temperatur

3461 Wyposażenie dodatkowe do maszyn wtórnej obróbki metali

3460 Wyposażenie dodatkowe obrabiarek

4520 Wyposażenie grzewcze i domowe urządzenia do podgrzewania wody

8465 Wyposażenie indywidualne

1680 Wyposażenie lotnicze dodatkowe, pozostałe

7210 Wyposażenie mieszkań z wyjątkiem mebli

1450 Wyposażenie obsługowo - serwisowe pocisków kierowanych

72 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I HANDLOWYCH

7290 Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i handlowych, pozostałe

42 WYPOSAŻENIE POŻARNICZE, RATOWNICZE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ORAZ WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY DO OCHRONY ŚRODOWISKA

1850 Wyposażenie serwisowo - obsługowe pojazdów kosmicznych

2541 Wyposażenie specjalistyczne pojazdów posiadających systemy uzbrojenia

35 WYPOSAŻENIE USŁUGOWE I HANDLOWE

3590 Wyposażenie usługowe i handlowe, pozostałe

5675 Wyroby drewnopodobne

9915 Wyroby kolekcjonerskie oraz wyroby historyczne

9540 Wyroby kształtowe konstrukcyjne na bazie metali nieżelaznych

9520 Wyroby kształtowe konstrukcyjne, żelazne i stalowe

53 WYROBY METALOWE I MATERIAŁY ŚCIERNE

5340 Wyroby metalowe, pozostałe

8910 Wyroby mleczarskie i jaja

99 WYROBY POZOSTAŁE

9999 Wyroby pozostałe

5520 Wyroby stolarskie

8975 Wyroby tytoniowe

1090 Wyroby wzajemnie zamienne w ramach dwóch lub więcej klas grupy 10

1440 Wyrzutnie pocisków kierowanych

1055 Wyrzutnie pocisków rakietowych i nabojów pirotechnicznych

1840 Wyrzutnie pojazdów kosmicznych

1045 Wyrzutnie torped, bomb głębinowych i min podwodnych

89 WYŻYWIENIE

5996 Wzmacniacze

87 ZAOPATRZENIE ROLNICZE

1390 Zapalniki i zapłonniki

7230 Zasłony, markizy i rolety

48 ZAWORY

4820 Zawory niesterowane bez napędu

4810 Zawory sterowane z napędem

8110 Zbiorniki cylindryczne, puszki i bańki

8120 Zbiorniki gazu skroplonego

5430 Zbiorniki magazynowe

5998 Zespoły elektryczne i elektroniczne, płyty, karty i urządzenia towarzyszące

1130 Zestawy do konwersji broni jądrowej

6080 Zestawy i komplety narzędziowe do techniki światłowodowej

3470 Zestawy narzędziowe i wyposażenie warsztatów mechanicznych

5280 Zestawy przyrządów pomiarowych, pozostałe

6780 Zestawy, komplety i wyposażenie fotograficzne

5180 Zestawy, komplety narzędziowe i zestawy narzędzi ręcznych

7360 Zestawy, komplety, moduły do przygotowywania i podawania posiłków

7660 Zeszyty nutowe i książki muzyczne

9680 Złom oraz wyroby wybrakowane metali nieżelaznych

9670 Złom oraz wyroby wybrakowane żelazne i stalowe

9905 Znaki, wystawy reklamowe, etykiety i tablice identyfikacyjne

8935 Zupy i buliony

8820 Zwierzęta nierzeźne żywe

8810 Zwierzęta rzeźne żywe

88 ZWIERZĘTA ŻYWE

6032 Źródła światła w układach światłowodowych i fotodetektory

2020 Żagle i osprzęt żaglowy

8940 Żywność dietetyczna specjalna i preparaty żywnościowe specjalne