Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2159

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 stycznia 2020 r.
§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim
2do dnia 25 listopada 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej
3do dnia 26 listopada 2019 r.- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
4do dnia 27 listopada 2019 r.- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
5do dnia 29 listopada 2019 r.- powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
6do dnia 11 grudnia 2019 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta
7do dnia 16 grudnia 2019 r.- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

8do dnia 20 grudnia 2019 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

9do dnia 23 grudnia 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

10od dnia 23 grudnia 2019 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
11do dnia 27 grudnia 2019 r.- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
12do dnia 31 grudnia 2019 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta
13w dniu 3 stycznia 2020 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
14w dniu 4 stycznia 2020 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
15w dniu 5 stycznia 2020 r. godz. 700-2100- głosowanie