Law Journal

Wyznaczenie centralnego biura łącznikowego.

Dz.U.2017.300 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.299 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Dz.U.2017.296 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Dz.U.2017.294 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2017.293 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2017.289 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa kwalifikacji.

Dz.U.2017.288 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.287 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Dz.U.2017.280 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów finansowych.

Dz.U.2017.277 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Cypr-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Nikozja.2015.09.10.

Dz.U.2017.275 | umowa międzynarodowa z dnia 10 września 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2017.274 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od podatku akcyzowego.

Dz.U.2017.273 t.j. | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej.

Dz.U.2017.272 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Dz.U.2017.270 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2017.269 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2017.266 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Dz.U.2017.257 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Kształcenie na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dz.U.2017.256 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2017.254 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.252 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dz.U.2017.250 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa.

Dz.U.2017.248 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Metody badania jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2017.247 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.245 | ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.244 | ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Wzory certyfikatów rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przebudowy statku.

Dz.U.2017.243 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.241 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dz.U.2017.240 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Wzory upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dz.U.2017.239 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Dz.U.2017.238 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2017.237 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U.2017.236 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2017.233 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych.

Dz.U.2017.228 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania wniosków o doręczenie.

Dz.U.2017.225 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dz.U.2017.224 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Audyty morskich jednostek edukacyjnych.

Dz.U.2017.222 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.U.2017.219 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Dz.U.2017.218 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej.

Dz.U.2017.217 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2017.207 | obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Dz.U.2017.204 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2017.203 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U.2017.202 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Dz.U.2017.197 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Test umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

Dz.U.2017.195 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.191 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2017.187 | ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy