Law Journal

Ukraina-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2015.08.27.

Dz.U.2017.81 | umowa międzynarodowa z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.

Dz.U.2017.76 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Dz.U.2017.74 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2017.71 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu zwalczania wścieklizny.

Dz.U.2017.69 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Informacje podatkowe.

Dz.U.2017.68 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Dz.U.2017.66 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2017.65 t.j. | rozporządzenie z dnia 11 maja 2010 r. | Akt utracił moc

Gromadzenie informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym.

Dz.U.2017.64 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Odznaki "Dawca Przeszczepu" i "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

Dz.U.2017.63 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o rachunkowości.

Dz.U.2017.61 | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dz.U.2017.60 | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Dz.U.2017.56 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Lotnicze urządzenia naziemne.

Dz.U.2017.55 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dz.U.2017.54 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu.

Dz.U.2017.53 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 maja 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie składu konwentu uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.2017.46 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Dz.U.2017.45 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2017.38 | ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi pocztowej.

Dz.U.2017.34 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych.

Dz.U.2017.33 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017.

Dz.U.2017.23 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2017.18 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2017.16 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Dz.U.2017.14 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania.

Dz.U.2017.13 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych.

Dz.U.2017.12 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw.

Dz.U.2017.6 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Minimalna funkcjonalność Systemu Obsługi List Refundacyjnych.

Dz.U.2017.1 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dz.U.2016.2306 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej.

Dz.U.2016.2303 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Dz.U.2016.2301 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dz.U.2016.2299 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Dz.U.2016.2298 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach.

Dz.U.2016.2293 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Dz.U.2016.2291 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.2016.2290 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Informacje umieszczane w Systemie oraz w e-AD.

Dz.U.2016.2289 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc