Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2160

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim.
§  2.  Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 stycznia 2020 r.
§  3.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY