Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2153

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 2019 r.
w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) zarządza się, co następuje:
§  1.  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288366, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-80-57 1 , otrzymuje nazwę Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
§  2. 
1.  Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.  Instytut używa nazwy "Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy".
3.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  3.  Przedmiotem działania Instytutu jest:
1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych;
2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
§  4. 
1.  Do zadań Instytutu należy:
1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej;
4) opracowywanie ocen dotyczących stanu rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
5) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, medycznej, ekonomicznej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej;
7) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;
8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
9) uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez:
a) wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 1,
b) realizację programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich.
2.  Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1, może prowadzić:
1) kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych, związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
2) inne formy kształcenia

- na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

3.  Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły, należy:
1) koordynacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, jeżeli dotyczy;
2) opracowywanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii (definiowanie ścieżek pacjenta);
3) profilaktyka pierwotna nowotworów;
4) profilaktyka wtórna i prowadzenie Centralnego Ośrodka Koordynującego populacyjne programy badań przesiewowych w onkologii;
5) prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów;
6) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz odpowiednimi towarzystwami naukowymi w dziedzinach onkologicznych i konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia w zakresie programów kształcenia podyplomowego i specjalizacji oraz nadzorowania nad wynikami szkolenia;
7) współpraca analityczna w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia i urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia;
8) rozwijanie współpracy naukowej i międzynarodowej.
§  5.  Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
2) uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
3) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;
4) przekazywane na wykonywanie działalności leczniczej;
5) uzyskiwane z innych źródeł.
§  6.  Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 3, jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej (Dz. U. poz. 153); nazwa Instytutu została zmieniona zarządzeniem nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (M.P. poz. 123).