Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Na podstawie art. 28a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (Dz. U. poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" oraz na wzmacnianie stosunków dwustronnych między Państwami - Beneficjentami a Państwami - Darczyńcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", pomocy publicznej na:

1) działalność kulturalną w ramach Programu "Kultura" finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, zwanego dalej "Programem";

2) wzmacnianie stosunków dwustronnych między Państwami - Beneficjentami a Państwami - Darczyńcami w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanego dalej "FWD".";

3) w § 2 po wyrazach "realizowane w ramach Programu" dodaje się wyrazy "lub FWD";
4) w § 3 po wyrazach "podmiotom określonym w Programie" dodaje się wyrazy "lub w FWD";
5) w § 6 po wyrazach "w zakresie określonym w Programie" dodaje się wyrazy "lub w FWD".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).