Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 793) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin codziennie od poniedziałku do piątku.

2. Funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może rozpoczynać służbę między godziną 730 a 900.

3. W przypadku uzasadnionym potrzebami służby kierownik może:

1) ustalić w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej inne dni pełnienia służby niż określone w ust. 1 lub inne godziny rozpoczynania służby niż określone w ust. 2;

2) za zgodą lub na polecenie Szefa Agencji Wywiadu wydać podległym mu funkcjonariuszom pełniącym służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby polecenie pełnienia służby w niedzielę, święto lub w dniu dodatkowo wolnym od służby.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.