Ewidencjonowanie przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2235

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa

Na podstawie art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ewidencjonowania, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencjach i w tych dokumentach:
1)
przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi;
2)
zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
towarze koncesjonowanym - należy przez to rozumieć materiał wybuchowy, broń, amunicję oraz wyrób lub technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
2)
kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu wybuchowego określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., ustalonym w oświadczeniu rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769);
3)
numerze rozpoznawczym UN - należy przez to rozumieć numer przyporządkowany niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 2.
1. 
Dokumentacja związana z ewidencją przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi składa się z:
1)
księgi ewidencyjnej;
2)
dokumentu przychodu;
3)
dokumentu rozchodu;
4)
dokumentu przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;
5)
dokumentu zużycia towaru koncesjonowanego, w przypadku gdy jego zużycia wymaga wykonywana działalność gospodarcza.
2. 
Dokumentację związaną z ewidencją zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa stanowi księga ewidencyjna.
1. 
Księgę ewidencyjną przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonują na bieżąco i chronologicznie przedsiębiorca, osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji lub osoby upoważnione na piśmie.
3. 
Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4. 
Księgę ewidencyjną oznacza się numerem oraz datą jej założenia, a karty księgi ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej dodatkowo numeruje się.
5. 
Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed zmianą lub dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą.
6. 
W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej wpisu dokonuje się w sposób trwały i czytelny, a zmiany nanosi się kolorem czerwonym, z podaniem daty i podpisem osoby, która dokonuje tych zmian.
7. 
Księgę ewidencyjną w postaci elektronicznej prowadzi się na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę.
8. 
W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci elektronicznej, po oznaczeniu jej numerem oraz datą założenia, wprowadzone dane podlegające wpisowi zabezpiecza się w sposób zapewniający rejestrację dokonanych zmian.
9. 
Księga ewidencyjna prowadzona w postaci elektronicznej:
1)
umożliwia korektę błędów w danych podlegających wpisowi przez ponowne wpisanie danych z adnotacją o korekcie i z powiązaniem korygowanych danych z wpisem ponownym;
2)
jest prowadzona w systemie teleinformatycznym zapewniającym uwierzytelnienie jego użytkowników oraz rozliczalność ich działań na ewidencjonowanych danych z możliwością ustalenia czasu tych działań;
3)
jest archiwizowana, z możliwością jej odczytu i wydruku od dnia założenia.
1. 
Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót materiałami wybuchowymi prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju oraz typu materiału wybuchowego w sposób pozwalający na identyfikację materiału wybuchowego ze względu na nazwę handlową, oznaczenie wytwórcy, numer partii oraz rok wytworzenia.
2. 
Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis broni i zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą bronią prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju broni w sposób pozwalający na identyfikację broni ze względu na kategorię i podkategorię, rodzaj, typ, markę, kaliber, serię, numer i rok wytworzenia, państwo wytworzenia i nazwę wytwórcy.
3. 
Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i zawartych transakcji mających za przedmiot obrót takimi wyrobami prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju wyrobu w sposób pozwalający na identyfikację wyrobów ze względu na nazwę, oznaczenie wytwórcy, numer partii, rok wytworzenia i numer seryjny, jeżeli występuje.
4. 
Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis amunicji, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót amunicją prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju amunicji w sposób pozwalający na identyfikację amunicji ze względu na nazwę wytwórcy, numer identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji oraz markę.
5. 
Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji dotyczących obrotu technologią prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację technologii ze względu na jej nazwę lub rodzaj.
6. 
Ewidencję transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa prowadzi się odrębnie dla każdego zakresu pośrednictwa.
7. 
Towary koncesjonowane przeznaczone do obrotu ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.
Wpis w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis towarów koncesjonowanych, z wyłączeniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi zawiera:
1)
oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1-4;
2)
nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, oraz jego numer rozpoznawczy UN albo kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;
3)
datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu albo rozchodu towaru koncesjonowanego;
4)
jednostkę miary;
5)
numer i datę dokumentu przychodu;
6)
oznaczenie dostawcy;
7)
ilość lub liczbę przyjętego lub wydanego towaru koncesjonowanego;
8)
numer i datę dokumentu rozchodu, dokumentu przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub dokumentu zużycia towaru koncesjonowanego;
9)
oznaczenie odbiorcy;
10)
oznaczenie dokumentu uprawniającego do zakupu, numer dokumentu oraz organ będący jego wystawcą;
11)
ilość lub liczbę towaru koncesjonowanego po operacji przychodu albo rozchodu;
12)
imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
Wpis do księgi ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą technologią zawiera:
1)
nazwę lub rodzaj technologii;
2)
datę i numer zawartej umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1;
3)
datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;
4)
oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży technologii, ze wskazaniem dokumentu uprawniającego do obrotu, numeru tego dokumentu oraz organu, który jest jego wystawcą;
5)
oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego zakupu technologii ze wskazaniem dokumentu uprawniającego do zakupu, numeru tego dokumentu oraz organu, który jest jego wystawcą;
6)
wskazanie źródła pochodzenia technologii, w szczególności umów o badania naukowe i prace rozwojowe, uzyskanych patentów lub licencji oraz opracowań własnych;
7)
nazwę lub rodzaj dokumentów przekazanych nabywcy, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2-5;
8)
wykaz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które mogą być wytwarzane na podstawie nabytej technologii;
9)
imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
Wpis do księgi ewidencyjnej transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa zawiera:
1)
datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;
2)
określenie przedmiotu i opis transakcji;
3)
datę i numer umowy pośrednictwa;
4)
oznaczenie kontrahentów, ze wskazaniem dokumentów uprawniających tych kontrahentów do obrotu towarami koncesjonowanymi;
5)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
1. 
Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu towarów koncesjonowanych, z wyłączeniem technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa jest odpowiednio dokument przychodu, dokument rozchodu, dokument przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy, dokument zużycia towaru koncesjonowanego oraz umowa zawarta w zakresie pośrednictwa.
2. 
Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tą technologią oraz zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa są odpowiednio:
1)
umowa sprzedaży lub przekazania technologii, umowa licencyjna oraz umowa o przekazaniu praw do patentu, dotyczące technologii będącej przedmiotem ewidencjonowanej transakcji;
2)
dokumentacja procesów technologicznych;
3)
instrukcja technologiczna, instrukcja użytkowania lub inne dokumenty dotyczące korzystania z technologii będącej przedmiotem ewidencjonowanej transakcji;
4)
opis patentowy;
5)
protokół odbytej konsultacji, instruktażu lub pokazu technicznego.
Dokument przychodu albo rozchodu zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia dokumentu oraz oznaczenie przedsiębiorcy sporządzającego dokument;
2)
oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1-4 albo określenie nazwy lub rodzaju technologii lub transakcji pośrednictwa;
3)
nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 2, oraz jego numer rozpoznawczy UN albo kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;
4)
ilość lub liczbę przyjętego lub wydanego towaru koncesjonowanego;
5)
oznaczenie dostawcy lub nabywcy;
6)
numer i serię dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego;
7)
datę przyjęcia lub wydania towaru koncesjonowanego;
8)
informację o posiadaniu koncesji na obrót towarem koncesjonowanym przez przedsiębiorcę wystawiającego dokument rozchodu;
9)
imię i nazwisko osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
wydającej towar koncesjonowany,
c)
upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego.
Dokument przekazania towaru koncesjonowanego między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia dokumentu;
2)
nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej towar koncesjonowany;
3)
oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1-4;
4)
przekazaną ilość lub liczbę towaru koncesjonowanego;
5)
imię i nazwisko oraz podpis osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
wydającej towar koncesjonowany,
c)
upoważnionej do odbioru towaru koncesjonowanego.
Dokument zużycia towaru koncesjonowanego zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia dokumentu;
2)
nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;
3)
oznaczenia identyfikujące towar koncesjonowany zgodnie z § 5 ust. 1-4;
4)
ilość lub liczbę zużytego towaru koncesjonowanego;
5)
przyczynę lub cel zużycia towaru koncesjonowanego;
6)
imię i nazwisko oraz podpis osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
dokonującej zużycia,
c)
potwierdzającej dokonanie zużycia towaru koncesjonowanego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1008), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 174 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).