Ewidencjonowanie wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2241

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy, składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu wybuchowego, określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., ustalonym w oświadczeniu rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 769);
2)
numerze rozpoznawczym UN - należy przez to rozumieć numer przyporządkowany poszczególnym niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 1.
1. 
Dokumentacja związana z ewidencją wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest prowadzona dla każdego realizowanego procesu wytwarzania.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, składa się z:
1)
księgi ewidencyjnej;
2)
raportu produkcyjnego;
3)
dokumentu przekazania materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;
4)
dokumentu zużycia materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy realizowany proces wytwarzania wymaga jego zużycia;
5)
dokumentu przychodu;
6)
dokumentu rozchodu.
1. 
Księga ewidencyjna wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonują na bieżąco i chronologicznie przedsiębiorca, osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji lub osoby upoważnione na piśmie.
3. 
Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
4. 
Księgę ewidencyjną oznacza się numerem oraz datą jej założenia, a karty księgi ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej dodatkowo numeruje się.
5. 
Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed zmianą lub dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą.
6. 
W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci papierowej wpisu dokonuje się w sposób trwały i czytelny, a zmiany nanosi się kolorem czerwonym, z podaniem daty i podpisem osoby ich dokonującej.
7. 
Księgę ewidencyjną prowadzi się w postaci elektronicznej, na podstawie dokumentów przechowywanych przez przedsiębiorcę.
8. 
W księdze ewidencyjnej prowadzonej w postaci elektronicznej po oznaczeniu jej numerem oraz datą jej założenia, wprowadzone dane podlegające wpisowi zabezpiecza się w sposób zapewniający rejestrację dokonanych zmian.
9. 
Księga ewidencyjna prowadzona w postaci elektronicznej:
1)
umożliwia korektę błędów w danych podlegających wpisowi przez ponowne wpisanie danych z adnotacją o korekcie i z powiązaniem korygowanych danych z wpisem ponownym;
2)
jest prowadzona w sposób zapewniający uwierzytelnienie jej użytkowników, rozliczalność ich działań na ewidencjonowanych danych, z możliwością ustalenia czasu tych działań;
3)
jest archiwizowana, z możliwością jej odczytu i wydruku od dnia założenia.
1. 
Ewidencja wytworzonych oraz przyjętych do zniszczenia materiałów wybuchowych jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju materiału wybuchowego, w sposób pozwalający na jego identyfikację ze względu na nazwę handlową, oznaczenie wytwórcy, numer partii, rok wytworzenia.
2. 
Ewidencja wytworzonej oraz przyjętej do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia broni, w tym strzeleckiej broni palnej, jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju broni, w sposób pozwalający na jej identyfikację ze względu na kategorię i podkategorię, rodzaj, typ, markę, kaliber, serię, numer i rok wytworzenia, państwo wytworzenia i nazwę wytwórcy.
3. 
Ewidencja wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju wyrobu, w sposób pozwalający na ich identyfikację ze względu na nazwę, oznaczenie wytwórcy, numer partii, rok wytworzenia i numer seryjny, jeśli występuje.
4. 
Ewidencja wytworzonej oraz przyjętej do naprawy i zniszczenia amunicji jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju amunicji, w sposób pozwalający na identyfikację ze względu na nazwę wytwórcy, numer identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji oraz markę.
5. 
Materiały wybuchowe, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.
1. 
Wpis w księdze ewidencyjnej wytworzonych oraz przyjętych do naprawy, remontu, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zawiera:
1)
oznaczenia identyfikujące materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1-4;
2)
nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 1, przyporządkowaną numerowi rozpoznawczemu UN oraz kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane odrębnymi przepisami;
3)
datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu i rozchodu materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
4)
jednostkę miary;
5)
numer i datę raportu produkcyjnego, dokumentu przychodu, dokumentu rozchodu, dokumentu przekazania między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;
6)
oznaczenie dostawcy;
7)
ilość lub liczbę przyjętego materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
8)
oznaczenie odbiorcy;
9)
ilość lub liczbę wydanego materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
10)
stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
11)
imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu.
2. 
Wpis w księdze ewidencyjnej działalności rusznikarskiej zawiera:
1)
datę i numer wpisu przyjęcia strzeleckiej broni palnej;
2)
rodzaj, kategorię i podkategorię, typ, markę, kaliber, oznakowanie strzeleckiej broni palnej, jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie lub komorze zamkowej;
3)
oznaczenie zlecającego usługę oraz nazwę, numer, datę wystawienia i oznaczenie organu wydającego dokument uprawniający do dysponowania strzelecką bronią palną;
4)
cel przyjęcia i zakres usługi;
5)
nazwę i oznakowanie istotnych części strzeleckiej broni palnej, wytworzonych albo odzyskanych po jej remoncie, naprawie lub przerobieniu oraz sposób ich wykorzystania;
6)
imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej broń;
7)
rodzaj, kategorię i podkategorię, markę, kaliber, oznakowanie strzeleckiej broni palnej, jeżeli uległy zmianie;
8)
datę odbioru strzeleckiej broni palnej, imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru.
Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej wytworzonych oraz przyjętych do naprawy, remontu, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest odpowiednio raport produkcyjny, dokument przychodu, dokument rozchodu, dokument przekazania między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy oraz dokument zużycia, w przypadku gdy realizowany proces wytwarzania wymaga ich zużycia.
Raport produkcyjny zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia raportu;
2)
nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;
3)
zużyte surowce i półprodukty w procesie wytwarzania lub w związku z przyjęciem do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zakwalifikowane jako:
a)
materiały wybuchowe,
b)
istotne części strzeleckiej broni palnej lub komponenty amunicji albo podzespoły, elementy wyposażenia, składniki lub akcesoria wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
4)
nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1-4;
5)
ilość lub liczbę wytworzonego materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej i istotnych części strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
6)
imię i nazwisko oraz podpis osoby:
a)
sporządzającej raport,
b)
zatwierdzającej raport.
Dokument przychodu albo rozchodu zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia oraz oznaczenie przedsiębiorcy sporządzającego dokument;
2)
oznaczenia identyfikujące materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną i istotne części strzeleckiej broni palnej, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1-4;
3)
nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy, o której mowa w § 2 pkt 1, oraz jego numer rozpoznawczy UN albo kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami odrębnymi;
4)
ilość lub liczbę przyjętego lub wydanego materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
5)
oznaczenie dostawcy lub zlecającego przyjęcie do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
6)
numer i serię dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
7)
datę przyjęcia materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
8)
informację o posiadaniu koncesji przez dostawcę na obrót materiałem wybuchowym, bronią, w tym strzelecką bronią palną, amunicją oraz wyrobem o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
9)
informację o dokumencie uprawniającym do dysponowania lub posiadania materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przez zlecającego ich przyjęcie;
10)
imię i nazwisko osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
wydającej materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
c)
upoważnionej do odbioru materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dokument przekazania materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia dokumentu;
2)
nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3)
nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1-4;
4)
przekazaną ilość lub liczbę materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i jednostkę miary;
5)
imię i nazwisko oraz podpis osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
wydającej materiał wybuchowy, broń, w tym strzelecką broń palną, amunicję oraz wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
c)
upoważnionej do pobrania materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dokument zużycia materiału wybuchowego, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy realizowany proces wytwarzania wymaga jego zużycia zawiera:
1)
numer i datę sporządzenia dokumentu;
2)
nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;
3)
nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące zużyte surowce i półprodukty niezbędne do wytworzenia, remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zgodnie z § 5 ust. 1-4;
4)
ilość lub liczbę zużytych surowców i półproduktów niezbędnych do wytworzenia, remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i jednostkę miary;
5)
cel zużycia surowców i półproduktów niezbędnych do wytworzenia, remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
6)
imię i nazwisko oraz podpis osoby:
a)
sporządzającej dokument,
b)
dokonującej zużycia surowców i półproduktów niezbędnych do wytworzenia, remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
c)
potwierdzającej dokonanie zużycia surowców i półproduktów niezbędnych do wytworzenia, remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej (Dz. U. poz. 1027), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2019 r. na podstawie art. 174 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495).