Departmental acts

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych.

Dz.Urz.MNiI.2005.5.32 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Wydawnictw Naukowych.

Dz.Urz.MNiI.2005.5.32 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.21 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Kruk Sp. z o.o. w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2005.2.22 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 4 batalionu dowodzenia w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2005.6.46 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2005.6.45 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.26 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.2.33 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.5.58 | komunikat z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.5.58 | komunikat z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2005.5.17 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i wypłacania nagród z funduszu motywacyjnego.

Dz.Urz.MF.2005.5.49 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.26 | decyzja z dnia 6 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dnia wolnego od pracy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.1 | komunikat z dnia 5 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków szkolenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.9.48 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.4.16 | komunikat z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.4.17 | komunikat z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie składu Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2005.4.13 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów.

Dz.Urz.KGP.2005.9.55 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów.

Dz.Urz.KGP.2005.9.55 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.38 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.39 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.40 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.41 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.42 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2005.3.43 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.5.57 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warszawskie".

B.I.LP.2005.4.29 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "SUDETY ZACHODNIE".

B.I.LP.2005.4.41 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Komendzie Głównej Straży Granicznej rachunku dochodów własnych oraz funduszu motywacyjnego.

Dz.Urz.KGSG.2005.4.24 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.6.18 | uchwała z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiany organizacyjne w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dz.Urz.MENiS.2005.2.7 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.27 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.27 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.27 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.27 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.27 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.5.16 | zarządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Konsultantów Społecznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.5.16 | zarządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie rachunku dochodów własnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.1.3 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.31 | komunikat z dnia 31 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MK.2005.1.7 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Dz.Urz.MI.2005.4.25 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wyznaczenia dysponentów funduszu operacyjnego Policji I stopnia.

Dz.Urz.KGP.2005.9.53 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.

Dz.Urz.KGP.2005.9.56 | decyzja z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2005.4.23 | zarządzenie z dnia 31 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.Urz.MI.2005.4.29 | komunikat z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw strategii rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010.

Dz.Urz.MZ.2005.5.15 | zarządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Właściwość oddziałów urzędów statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2005.4.30 | komunikat z dnia 30 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Dz.Urz.MF.2005.5.48 | zarządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2005.4.22 | zarządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.5.56 | komunikat z dnia 29 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do opracowania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów.

Dz.Urz.MENiS.2005.2.6 | zarządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Specjalistycznego do Spraw Infrastruktury Informatycznej.

Dz.Urz.MNiI.2005.4.30 | zarządzenie z dnia 29 marca 2005 r. | Akt utracił moc