Powołanie Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący;
2)
Zastępca (Zastępcy) Przewodniczącego;
3)
Sekretarz;
4)
Członkowie.
§  3.
1.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres 2 lat, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji.
2.
Przewodniczący Komisji jest powoływany na okres 4 lat.
3.
Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  4.
1.
Do zadań Komisji należy:
1)
opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych w aspekcie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz w zakresie zabezpieczenia pozostawionych zasobów złoża kopaliny i rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą;
2)
ocena prawidłowości stosowania rozwiązań technicznych w zakresie likwidacji wyrobisk górniczych i obiektów powierzchniowych;
3)
opiniowanie projektów przemysłowego i nieprzemysłowego wykorzystywania odpadów;
4)
opiniowanie wniosków dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5)
wskazywanie kierunków i inicjowanie prac naukowo-badawczych oraz projektowych dla potrzeb związanych z likwidacją i łączeniem zakładów górniczych;
6)
opiniowanie projektów przepisów prawnych, regulujących postępowanie oraz zasady i sposoby likwidacji zakładów górniczych lub ich części.
2.
Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich rodzajów zakładów górniczych.
§  5.
1.
Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.
Obsługę prac Komisji sprawuje Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
§  7.
W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja wydaje opinie.
§  8.
1.
Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję może wystąpić każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy działalność Komisji.
2.
Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiębiorców lub upoważnionych przez nich kierowników ruchu zakładów górniczych wymagają uprzedniego rozpatrzenia przez działające w zakładach zespoły opiniodawcze w sprawach objętych zakresem działania Komisji.
§  9.
1.
Sprawy wchodzące w zakres działania Komisji rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
W posiedzeniach Komisji obowiązani są brać udział wszyscy powołani do składu Komisji.
3.
Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
4.
Na każde posiedzenie Komisji należy zaprosić stałego przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  10.
1.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.
Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji wraz z niezbędnymi materiałami powinny być przekazane członkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  11.
Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród członków Komisji lub osób spoza jej składu, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
§  12.
Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  13.
1.
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2.
Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
3.
Zastrzeżenia do treści protokołu rozstrzygane są na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.
§  14.
1.
Uprawnienia Przewodniczącego Komisji określone w zarządzeniu przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku niemożności wykonywania ich przez Przewodniczącego Komisji.
2.
W przypadku gdy w skład Komisji wchodzi więcej niż jeden Zastępca Przewodniczącego Komisji, uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują Zastępcy Przewodniczącego Komisji wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji.
§  15.
1.
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2.
Zatwierdzony regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  16.
Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia i postanowieniami regulaminu, o którym mowa w § 15 ust. 1, ustala Przewodniczący Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
§  17.
Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  18.
Przewodniczący Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, powołanej decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 4) staje się, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r., Przewodniczącym Komisji powołanej zarządzeniem.
§  19.
Traci moc decyzja nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.