Departmental acts

Powołanie zespołu zadaniowego ds. promowania proekologicznej gospodarki leśnej w Leśnych Kompleksach Promocyjnych.

B.I.LP.2005.4.39 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów.

Dz.Urz.KGP.2005.10.63 | decyzja z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

Dz.Urz.MZ.2005.6.19 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.6.18 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2005 rok.

B.I.LP.2005.4.38 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Straży Granicznej nagród z funduszu motywacyjnego.

Dz.Urz.MSWiA.2005.5.15 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i wypłacania policjantom nagród z funduszu motywacyjnego.

Dz.Urz.MSWiA.2005.5.16 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2005.7.59 | decyzja z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.6.63 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.33 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.29 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.28 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do stosowania Księgi Organizacji.

Dz.Urz.ULC.2005.3.18 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.6.64 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2005 r.

Dz.Urz.MON.2005.7.56 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZA ŚWIĘTOKRZYSKA".

B.I.LP.2005.4.42 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2005.8.45 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2005.4.32 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Koldingu (Królestwo Danii).

Dz.Urz.MSZ.2005.3.45 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "PUSZCZE SZCZECIŃSKIE".

B.I.LP.2005.4.43 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu kursu specjalizacyjnego dla policjantów komórek sztabowych jednostek Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.10.60 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2005 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.27 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.4.26 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zasady organizacji wypoczynku w ramach programu osłonowego "Tanie wczasy".

Dz.Urz.MON.2005.7.58 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Procesu Bolońskiego.

Dz.Urz.MENiS.2005.2.8 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.3.17 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie niektórych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.Urz.MON.2005.7.55 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.6.20 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Marsylii (Republika Francuska).

Dz.Urz.MSZ.2005.3.44 | decyzja z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.6.19 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.5.59 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Drzewa doborowe uznane w 2004 roku.

B.I.LP.2005.4.34 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.6 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Ostrowi Mazowieckiej.

Dz.Urz.MON.2005.7.52 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.7.51 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta 23 Bazy Lotniczej w Mińsku Mazowieckim.

Dz.Urz.MON.2005.7.54 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta 2 Węzła Łączności w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2005.7.53 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wyłączone drzewostany nasienne.

B.I.LP.2005.4.33 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dz.Urz.MON.2005.6.41 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2005 r. | Akt obowiązujący